PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 1 | 327--339
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility as a Concept Important for the Functioning of the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) to koncepcja ciesząca się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem zarówno praktyków, jak i teoretyków życia gospodarczego. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, w związku z tym odgrywają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Rozwój sektora MŚP wymaga od przedsiębiorstw podejmowania aktywnych działań, które niejednokrotnie wychodzą poza główny nurt ich zainteresowań biznesowych. Są to między innymi działania z obszaru CSR. Mając na uwadze powyższe, celem artykułu jest przedstawienie miejsca społecznej odpowiedzialności biznesu jako koncepcji ważnej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, korzyści dla MŚP ze stosowania CSR, oraz to jak popularyzowana jest CSR w sektorze MŚP. Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy: literatury przedmiotu, publikowanych w Internecie raportów i opracowań przygotowanych przez różne instytucje, a także metodę opisową. (abstrakt oryginalny)
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept which has been very popular in recent years for both practitioners and theoreticians of economic life. Micro, small and medium enterprises account for 99% of all enterprises in Poland, therefore they play a key role in economic development. The development of the sector of small and medium-sized enterprises requires enterprises to take active actions, which often go beyond the mainstream of their business interests. These include activities from the CSR area. Considering the above, the purpose of the article is to present the place of corporate social responsibility as an important concept for the enterprise. The article presents the basic assumptions of corporate social responsibility, benefits for the sector of small and medium enterprises from the application of CSR, and how CSR is popularized in this sector. The method of analysis was used to achieve the goal: subject literature, reports published on the Internet and studies prepared by various institutions, as well as a descriptive method. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu "Społeczna odpowiedzialność biznesu". Raport z I etapu badania. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, PARP, Warszawa 2013.
 • Baran G., Społeczna odpowiedzialność biznesu a filantropia, "III Sektor", 2006, nr 6.
 • Biadacz R., Przesłanki uwzględniania kosztów środowiskowych w MŚP w dobie zrównoważonego rozwoju, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 343, Wrocław 2014.
 • Bigasa A., Przywara A., Sektor MŚP w świetle badań. Koncepcje przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Trendy i tendencje w zarządzaniu MŚP, W. Potwora (red.), Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2006.
 • Borowiec L., Rola rachunkowości w raportowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 129, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.
 • Bowen H.R., Social Responsibilities of the Businessman, Harper & Row, New York 1953.
 • Czym jest CSR?, http://www.odpowiedzialnybiznes.com.pl/pl/czym_jest_csr.php
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz. Urz. Unii Europejskiej L330/1 z dnia 15.11.2014.
 • European SMEs and Social and Environmental Responsibility, Observatory of European SMEs 2002, No 4.
 • Gabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • http://awcrabb.ae.wroc.pl/docs/csr/material%20dla%20studentow%20csr.pdf
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/upl
 • http://www.pkn.pl/iso-26000
 • https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spolecznaodpowiedzialnoscprzedsiebiorstw-csr/, Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.
 • Jeżowski P., Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Jeżowski P. (red.), SGH, Warszawa 2007.
 • Klimczak B., Etyczne aspekty reguł konkurencji gospodarczej [w:] Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Gasparski W., Dietl J. (red.), PWN, Warszawa 2001.
 • Kos B., Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne, ks. Polok G. (red.) "Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", Katowice 2011.
 • Kowalska S., Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie", nr 1, 2014.
 • Lepoutre J., Henne A., Investigating the Impact of Firma Size on Small Business Social Responsibility: A Critical Review, Journal of Business Ethic, September, Vol. 67, 2006.
 • Lotko M., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako zbiór dobrych praktyk, [w:] Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, Skrzypek E. (red.), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 • Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 299, Katowice 2016.
 • Murillo D., Lozano J.M., SMEs and CSR: An Approach to CSR in their Own Words, Journal of Business Ethic, September, Vol. 67, 2006, Issue 3.
 • Odpowiedzialny biznes. Zbiór przykładów dobrych praktyk wśród małych i średnich przedsiębiorstw z całej Europy, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw, Luksemburg 2004.
 • Piskalski G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka, Fundacja CentrumCSR.PL, Warszawa 2015.
 • Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014, Warszawa 2014.
 • Raport z badań: Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2003.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki, http://www.europarl.europa.eu. C 24/32.
 • Rogala P., Społeczna odpowiedzialność według projektu normy międzynarodowej ISO 26000, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2011, nr 156.
 • Rogowski R., Praktyka wdrażania CSR w polskich przedsiębiorstwach w opinii doradców, Annales. Ethics in Economic Life 2015, Vol. 19, No. 1, February 2016.
 • Skrzek-Lubasińska M., Dyjas-Pokorska A., Kudrewicz-Roszkowska M., Makuch Ł., Stanek-Kowalczyk A., Uhl H., Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. PARP, PwC, Warszawa 2011.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, materiały Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce, KPMG, FOB, Warszawa 2014.
 • Urban W., Społeczna odpowiedzialność biznesu wspierana przez system ISO 9001, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2015, nr 378.
 • www.mf.gov.pl
 • Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.