PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7/4 | 17--29
Tytuł artykułu

Application of the GEO-INFO System for Modernization of the Cadastre.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania bazodanowego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO do modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w części dotyczącej założenia ewidencji budynków. Przedmiotem opracowania, na podstawie którego powstał niniejszy artykuł, była realizacja projektu pod nazwą Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonego dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatów ziemskich nieposiadających założonej ewidencji budynków. Czynności administracyjne i techniczne zostały omówione na przykładzie wykonywanej modernizacji ewidencji budynków w powiecie choszczeńskim. W pracy przedstawiono etapy procedury prowadzącej do utworzenia graficznej i opisowej bazy budynków z wykorzystaniem SIP GEO-INFO: -pozyskanie danych do modernizacji ewidencji budynków, -analiza materiałów i przygotowanie danych w SIP GEO-INFO do wywiadu terenowego, -wywiad terenowy i geodezyjne pomiary uzupełniające budynków, -technologia tworzenia bazy danych na potrzeby ewidencji budynków w SIP GEO-INFO, -import danych do bazy mapy numerycznej ODGiK, -import danych do części opisowej bazy ODGiK. System Informacji Przestrzennej GEO-INFO umożliwia szybką aktualizację zasobu oraz oferuje skuteczne możliwości kontroli jakości i spójności danych opisowych oraz geometrycznych. Podsumowując opis prac związanych z modernizacją EGiB polegających na założeniu bazy budynków, można stwierdzić, że informatyzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego znacznie usprawnia prowadzenie i poprawia jakość danych ewidencyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the possibilities of making use of the GEO-INFO Geographic Information System database for the purpose of modernization of the cadastre, with reference to establishing records of buildings. The subject of the study on which this article was based was the implementation of the project called The capture and distribution of information on the buildings in the West Pomerania province conducted for all cadastral units of the West Pomerania counties which do not have established records of buildings and dwellings. Administrative and technical operations have been discussed on the example of the conducted modernization of the buildings register in the district of Choszczno. The paper presents stages of the procedure leading to the creation of the graphic and descriptive database of buildings using the GEO-INFO GIS: -capturing data to modernize the register of buildings, -analysis of the materials and preparation of the data in the GEO-INFO GIS for field inspection, -field inspection and follow-up surveys of buildings, -technology for creating a database for records of buildings in the GEO-INFO GIS, -importing data to the numerical map database of cartographic documentation centers, -importing data to the descriptive part of the cartographic documentation center base. GEO-INFO Geographic Information System provides an opportunity to quickly update the resource and offers effective possibilities to control the quality and consistency of the descriptive and geometric data. Summarizing the description of the works associated with the modernization of the cadastre in terms of creating the database of buildings, it can be concluded that the computerization of the geodetic and cartographic resource improves considerably record keeping and upgrades the quality of the record data. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Instrukcja techniczna G-5: Ewidencja gruntów i budynków [Technical instruction G-5: Land and buildings register]. Warszawa 2003.
 • Jak wczytać arkusze budynkowe i lokalowe Excel do Integry. Systherm-Info sp. z o.o., [online:] www.systherm-info.pl.
 • Pałęga A.: Prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji budynków i lokali z wykorzystaniem SIP GEO-INFO V. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 2012 [M.Sc. thesis].
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. 2013, poz. 1551 [Regulation of the Minister of Administration and Digitization of 29 November 2013, amending the regulation on the register of land and buildings. Journal of Laws 2013, item 1551].
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 mar- ca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. nr 38, poz. 454 [Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the register of land and buildings. Journal of Laws No. 38, item 454].
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne- go.Dz. U. 2011, nr 263, poz. 1572 [Regulation of the Minister of Internal A.ffairs and Administration of 9 November 2011 on technical standards for performing topographic surveys as well as development and delivery of the survey results to the National Cartographic Information Center. Journal of Laws 2011, No. 263, Item 1572].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Dz. U. 2013, nr 0, poz. 249 [Regulation of the Council of Ministers of 17 January 2013 on the integrated information system for real estate. Journal of Laws No. 0, Item 249].
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego nie posiadających założonej ewidencji budynków i lokali, 2010 r.
 • System Informacji Przestrzennej GEO-INFO® VIntegra. Podręcznik użytkownika. Systherm-Info sp. z o.o., [online:] www.systherm-info.pl.
 • System Informacji Przestrzennej GEO-INFO® V Mapa. Podręcznik po instalacji. Systherm-Info sp. z o.o., [online:] www.systherm-info.pl.
 • Systherm-Info, [on-line:] http://geo-info.pl [access: 2013 February 26].
 • Zakładanie ewidencji budynków i lokali metodą arkuszową. Systherm-Info sp. z o.o., [online:] www.systherm-info.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.