PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2, cz. 1 | 26--36
Tytuł artykułu

Zarządzanie energią w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS - aspekty wybrane

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Energy Management in Regional Directorates for Environmental Protection Registered in the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę wypełnienia luki poznawczej odnoszącej się do kwestii zarządzania energią elektryczną w organizacjach administracji państwowej, w których funkcjonuje system ekozarządzania i audytu EMAS. W pracy zaprezentowano wyniki analiz deklaracji środowiskowych (poddanych walidacji między lipcem a wrześniem 2017 r.) wszystkich regionalnych dyrekcji ochrony środowiska widniejących w rejestrze EMAS (wg stanu na dzień 1 marca 2018 r.). Celem opracowania jest przedstawienie charakterystyki modeli zarządzania energią (w szczególności eklektyczną) stosowanych w dyrekcjach ochrony środowiska, w kontekście poprawy efektywności energetycznej. Ustalono, że mimo podobnego charakteru wykonywanych zadań przez każdą z regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, ich podejście do zarządzania energią jest różne. Ta różnorodność może stanowić cenne źródło benchmarkingu. Urzędy rzadko wyznaczają wskaźniki środowiskowe w obszarze efektowności energetycznej, bo "nie ma możliwości technicznych monitorowania zużycia" np. energii. Administrowanie w tym zakresie prowadzone jest przez inne jednostki. Problemem jest to, że kto inny administruje, a kto inny płaci rachunki. Ta sytuacja nie wpływa pozytywnie na poprawę efektywności energetycznej, gdyż użytkownik końcowy nie odczuwa tzw. mocy sprawczej, mającej wymierne odzwierciedlenie w konsekwencjach podejmowanych działań. Widoczne staje się rozmycie odpowiedzialności i niewystarczająca ilość mechanizmów stworzonych do tego, aby skutecznie przekonywać do działań systemowych na rzecz poprawy efektywności energetycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to fill the cognitive gap regarding energy management in state administration organizations that operate the EMAS (eco-management and audit scheme). The paper presents result of environmental declarations (validated between July and September 2017) analyzes of all Regional Environmental Protection Directorates appearing in the EMAS register (as of 1 March 2018). The aim of the study is to characterize the energy management models used in all environmental protection directorates in the context of improving energy efficiency. Despite the similar nature of the tasks performed by each regional directorate for environmental protection, their approach to energy management varies. This diversity can be a valuable source of benchmarking. Offices generally do not set environmental indicators in the area of energy efficiency, because there is no technical possibility to monitor these aspects - the administration of these elements is carried out by other entities. The problem is that someone else administers and someone else pays bills (for example for energy use). This does not positively affect the improvement of energy efficiency, because the end-user does not feel the so-called "causative power" reflected in the consequences of the actions taken. The blurring of responsibility and the lack of mechanisms created to effectively convince system actions to improve energy efficiency become visible. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Adamczyk, J., Zarębska, J. i Kaźmierczak-Piwko, L. (2007). Zarządzanie Środowiskowe w instytucjach samorządu terytorialnego. W: K. Gomółka (red.), Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 • Álvarez-García, J., de la Cruz del Río-Rama M. i Saraiva, M. i Ramos Pires, A. (2018).The influence of motivations and barriers in the benefits. An empirical study of EMAS certified business in Spain. Journal of Cleaner Production, 185, 62-74, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.023
 • Bańkowska, J. (2016). System zarządzania energią. Niezależny dodatek tematyczny MEDIAPLANET, dystrybuowany wraz z dziennikiem "Rzeczpospolita", wrzesień, s. 2. Pozyskano z: https://www.bsigroup.com/LocalFiles/pl-pl/PDF/www%20Bezpieczenstwo%20w%20przemysle%20-%20Rzeczpospolita%20-%20Wrzesien%202016.pdf (15.04.2018).
 • Ejdys J., Kobylińska, U. i Lulewicz, A. (2012). Zintegrowane systemy zarządzania jakością środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Erkko, S., Melanen, M. i Mickwitz, P. (2005). Ecoefficiency in the Finnish EMAS reports - a buzz word? Journal of Cleaner Production, 13(8), 799- 813, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2003.12.027
 • Hajduk-Stelmachowicz, M. (2015a). Środowiskowy audyt wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia ekoinnowacji organizacyjnych. W: T. Borys, B. Bartniczak i M. Ptak (red.), Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, https://doi.org/10.15611/pn.2015.377.02
 • Hajduk-Stelmachowicz, M. i Stelmachowicz, M. (2015b). Efektywność energetyczna jako atrybut bezpieczeństwa energetycznego. W: S. Głdek i M. Ruszel (red.), Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE. Warszawa: Wydawnictwo Rambler.
 • Hajduk-Stelmachowicz, M. (2016). Pułapki decyzyjne a system zarządzania środowiskowego. W: D. Dziawgo (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 436. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, https://doi.org/10.15611/pn.2016.436.14
 • Hajduk-Stelmachowicz, M. (2017). Korzyżci zewnętrzne z funkcjonowania ekoinnowacji organizacyjnych jako skutki wyborów strategicznych. Handel Wewnętrzny, 1(3(368)), 133-139.
 • Iraldo, F., Testa, F. i Frey, M. (2009). Is an environmental management system able to influence environmental and competitive performance? The case of the eco-management and audit scheme (EMAS) in the European union. Journal of Cleaner Production, 17(16), 1444-1452, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.05.013
 • Jaźwińska, D. (2013). Korzyści i koszty wynikające z wdrożenia systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 62, http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_61_04.pdf
 • Kazimierska-Patrzyczna, A. i Kazimierska-Stępniak, K. (2015). Rola systemu ekozarządzania i audytu EMAS w realizacji zrównoważonego rozwój. Białostockie Studia Prawnicze, 18.
 • Krzyczkowski, M. (2014). Koszty i korzyści wdrażania EMAS. III Konferencja nt. systemów zarządzania środowiskowego "Zarządzanie kosztami środowiskowymi". Warszawa, 24-25 kwietnia 2014 r., http://eko-net.pl/fileadmin/user_upload/docs/Maciej_Krzyczkowski_Korzysci_i_koszty_wdrazania_EMAS.pdf (21.06.2018)
 • Matuszak-Flejszman, A. (2011). Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w urzędach administracji rządowej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Warszawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak.
 • Matuszak-Flejszman, A. (2009), System zarządzania środowiskowego w organizacji - ISO 14001 czy EMAS? W: J. Łańcucki (red.), Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zarządzaniu organizacjami. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Matuszak-Flejszman, A. (2016). Korzyści z wdrożenia EMAS w kontekście zarządzania procesowego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(12), https://doi.org/10.18559/SOEP.2016.12.2
 • Matuszak-Flejszman, A. (2017). EMAS in Poland: Performance, effectiveness, and future perspectives. Polish Journal of Environmental Studies, 26(2), https://doi.org/10.15244/pjoes/65544
 • Merli, R. i Preziosi, M. (2018).The EMAS impasse: Factors influencing Italian organizations to withdraw or renew the registration. Journal of Cleaner Production, 172, 20 January, 4532-4543, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.031
 • Merli, R., Lucchetti, M.C., Preziosi, M. i Arces, G. (2018). Causes of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) stagnation and enabling measures to stimulate new registrations: Characterization of public administrations and private-owned organizations. Journal of Cleaner Production, 190, 137-148, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.303
 • Neugebauer, F. (2012). EMAS and ISO 14001 in the German industry - complements or substitutes? Journal of Cleaner Production, 37, 249-256, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.021
 • Nikolaou, I.E. i Matrakoukas S.I. (2016). A framework to measure eco-efficiency performance of firms through EMAS reports. Sustainable Production and Consumption, 8, 32-44, https://doi.org/10.1016/j.spc.2016.06.003
 • Nycz-Wróbel, J. (2016). System ekozarządzania i audytu (EMAS) jako dobrowolny instrument realizacji proaktywnej polityki ochrony środowiska - motywy wdrożenia systemu w polskich przedsiębiorstwach. W: Ekonomia Środowiska i Polityka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 453, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pacana A. (2011). Zarządca środowiska. Oczyszczalnie w Emas cz. II, Ochrona Środowiska, 5, https://www.kierunekwodkan.pl/artykul,4231,zarzadcasrodowiska-oczyszczalnie-w-emas-cz-ii.html
 • Petrosillo, I., de Marco, A., Botta, S. i Comoglio, C. (2012). EMAS in local authorities: Suitable indicators in adopting environmental management systems. Ecological Indicators, 13(1), 263-274.
 • Poskrobko, B. i Poskrobko, T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: PWE.
 • Preziosi, M., Merli, R. i D'Amico, M. (2016). Why Companies Do Not Renew Their EMAS Registration? An Exploratory Research. Sustainability, 8(2), 191; https://doi.org/10.3390/su8020191
 • Ruszel, M. (2015) Polityka energetyczna. W: E. Małuszyńska i G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+. Warszawa: Difin.
 • Skouloudis, A., Jones, K., Sfakianaki, E., Lazoudi, E. i Evangelinos, K. (2013). EMAS statement: Benign accountability or wishful thinking? Insights from the Greek EMAS registry. Journal of Environmental Management, 128, 1043-1049, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.06.057
 • Szyszka, B. (2016). Skuteczność systemu ekozarządzania i audytu EMAS w organizacjach na terenie Polski, praca doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, http://www.wbc.poznan.pl/Content/393452/Szyszka_Beata-rozprawa_doktorska.pdf (22.06.2018).
 • Testa, F., Rizzi F. i Daddi T. i Gusmerotti N.M. I Iraldo F. (2014). EMAS and ISO 14001: the differences in effectively improving environmental performance. Journal of Cleaner Production, 68, 165-173, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.12.061
 • Wójcik, G.P. (2015). Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji. W: T. Borys, B. Bartniczak i M. Ptak (red.), Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 377. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Akty prawne
 • Ministerstwo Środowiska, http://www.emas.mos.gov.pl/ (01.03.2018).
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w􀁢sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) zwane również EMAS III.
 • Ustawa z 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2011 nr 178 poz. 1060).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.