PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Nowa urbanizacja na starym podłożu | 113--133
Tytuł artykułu

Obszar metropolitalny jako przestrzeń przepływów. Przypadek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki metropolizacji sieciowej oraz ukazanie różnego typu przepływów i powiązań w centralnej części regionu śląskiego - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W nowoczesnej gospodarce są one jednym z najważniejszych czynników decydujących o dynamice rozwoju regionu. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • ABSL (2014), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej, Raport dla Urzędu Miasta Katowice, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych.
 • ABSL (2018), Sektor nowoczesnych usług biznesowych 2017.
 • Alderson A.S., Beckfield J. (2004), Power and Position in the World City System, "American Journal of Sociology", Vol. 109, No. 4, s. 811-851.
 • Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy - specjalizacja medyczna regionu, w tym wysokospecjalistyczne usługi zdrowotne (2012), Zespół Badawczy ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Kutno.
 • Batten D. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century, "Urban Studies", Vol. 32, No. 2, s. 313-327.
 • Boix R. (2003), Networks Of Cities and Growth: Theory, Network Identiflcation and Measurement of the Network Externality, "European Business Module, Universita di Firenze", Vol. 13/14, s. 1-40.
 • Bourne L., Simmons J. (1978), Introduction: The Urban System as a Unit of Analysis [w:] L. Bourne, J. Simmons (eds.), Systems of Cities: Reading on Structure, Growth and Policy, Oxford University Press, New York, s. 1-18.
 • Camagni R., Salone C. (1993), Network Urban Structures in Northern Italy: Elements for a Theorical Framework, "Urban Studies", Vol. 30, No. 6, s. 1053-1064.
 • Castells M. (2010), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Chmielewska M. (2016), Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 • Christaller W. (1933), Die zentralen Orte in Suddeutschland, G. Fischer, Paris.
 • Czarnecki W. (1964), Planowanie miast i osiedli. Region miasta, t. 6, PWN, Warszawa, Poznań.
 • Domański B. (2005), Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region), "Biuletyn KPZK PAN", z. 219, s. 130-145.
 • Domański B., Gwosdz K. (2009), Toward a Morę EmbeddedProduction System? Automotive Supply Networks and Localized Capabilities in Poland, "Growth and Change", Vol. 40(3), s. 452-482.
 • Ducruet C., Ietri D., Rozenblat C. (2011), Cities in Worldwide Air and Sea Flows: A Multiple Networks Analysis, "European Journal of Geography", Vol. 528, http://cybergeo.revues.org/23603 (dostęp: 16.03.2019).
 • Ducruet C., Jurie V., Le Cam M., Pain K., Sainteville M., Vinciguerra S., Van Hamme G., Wertz I. (2014), European Cities in Global Networks [w:] K. Pain, G. Van Hamme (eds.), Changing Urban and Regional Relations in a Globalizing World. Europe as a Global Macro-region, Elgar Publishing Limited, Cheltencham, Nortampton, s. 103-114.
 • Ducruet C., Rozenblat C., Zaidi F. (2010), Ports in Multi-level Maritime Networks: Evidence from the Atlantic (1996-2006), "Journal of Transport Geography", Vol. 18, s. 508-518.
 • Duś E., Zuzańska-Żyśko E. (2013), Tendencje zmian w strukturze handlu detalicznego w Sosnowcu, "Acta Geographica Silesiana", nr 13, UŚ1 WNoZ, Sosnowiec, s. 5-16.
 • Dyszy M. (2017), Migracje wewnętrzne ludności w wybranych gminach wiejskich województwa śląskiego w latach 2002-2015, "Acta Geographica Silesiana", nr 11/2(26), WNoZUŚ, s. 17-19.
 • GDDiA (2016), https ://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/Synteza_GPR2015.pdf (dostęp: 16.03.2019).
 • Globalization and World Cities (2016), https://www.lboro.ac.uk/gawc/group.html (dostęp: 16.03.2019).
 • Grass N. (1922), An Introduction to Economic History, Harper and Brothers, New York.
 • Hall P., Pain K., eds. (2006), The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-city Regions in Europe, Earthscan, London.
 • Hall P., Pain K., Green N. (2006), The Informational Geography of Europolis: Mapping the Flow of Information [w:] P. Hall, K. Pain (eds.), Polycentric Metropolis. Learning from Mega-city Regions in Europe, Earthscan, London, Washington, s. 70-87.
 • Jałowiecki B. (2002), Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Jażdżewska I. (2008), Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • JLL (2014), Polska: Rynek biurowy dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
 • Kaczmarek T. (2010), Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Boguski Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Klasik A., red. (2010), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Klasik A., red. (2013), Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E. (2013), Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Prace WNoZ UŚ, Sosnowiec.
 • Knox P., Taylor P., eds. (1995), World Cities in a World-System, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Koman W. (2017), Suburbanizacja wewnętrzna Zabrza, "Studia Miejskie", nr 26, s. 151-164.
 • Koman W., Zuzańska-Żyśko E. (2018), Towards Creative City. Case Study of Katowice [w:] 4-th International Scientific Conference GEOBALCANICA Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, s. 335-344.
 • Komornicki T., Korcelli P., Siłka P., Śleszyński P., Świątek D. (2013), Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, IGiPZ PAN, Sendo Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
 • Komornicki T., Siłka P., red. (2011), Funcional Linkages between Polish Metropolises, "Studia Regionalia", vol. 29, Polish Academy of Sciences CSEaRP, Warsaw.
 • Korcelli P. (2000), Europejski system miast, "Przegląd Geograficzny", z. 4, s. 355-372.
 • Korcelli-Olejniczak E. (2012), Region metropolitalny. Pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Kostrubiec B. (1971), Analiza matematyczna zbioru osiedli województwa opolskiego [w:] S. Golachowski (red.), Struktury i procesy osadnicze, Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 9-66.
 • Lambooy J.G. (1991), Complexity, Formations and Networks, "Nederlandse Geographische Studies", No. 132, M. de Smidt, E. Wever (eds.), Complexes, Formations andNetworks, Utrecht-Nijmegen, s. 15-24.
 • Lösch A. (1940), Die Raumliche Ordnung der Wirtschaft, Gustav Fischer, Jena.
 • Namysłowski J. (1980), Główne ośrodki codziennych dojazdów i wyjazdów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Notteboom T., Ducruet C., De Langen P. (2009), Ports in Proximity: Competition and Coordination among Adjacent Seaports, Aldershot, Ashgate.
 • O'Connor K. (2010), Global City-regions and the Location of Logistics Activity, "Journal of Transport Geography", Vol. 18, No. 3, s. 354-362.
 • Petryszyn J. (2011), Główne centra Metropolii "Silesia", "Acta Geographica Silesiana", nr 10, WNoZ UŚ, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Sosnowiec-Będzin, s. 36-44.
 • Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E. (2005), Rozmieszczenie nowych inwestycji mieszkaniowych w Aglomeracji Katowickiej [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 361-370.
 • Pytel S. (2017), Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 • Riley R., Tkocz M. (1998), Coal Mining in Upper Silesia Under Communism and Capitalism, "European Urban and Regional Studies", Vol. 5, No. 3, s. 217-235.
 • Rozenblat C., Pumain D. (2007), Firm Linkages, Innovation and the Evolution of Urban Systems [w:] P.J. Taylor, B. Derudder, P. Saey, F. Witlox (eds.), Cities in Globalization: Practices, Policies and Theories, Oxon, Routdledge, s. 130-156.
 • Runge A. (2010), Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim [w:] J. Runge, I. Żurek (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny, Katowice, s. 33-83.
 • Runge A. (2015), Powiązania migracyjne miast średnich w konurbacji katowickiej w latach 1999-2011, "Studia Miejskie", nr 18, s. 103-118.
 • Runge J. (1991), Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 • Sassen S. (1991), The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, New York.
 • Sassen S. (2002), Locating Cities on Global Circuits, "Environment and Urbanization", Vol. 14, No. 1, s. 13-30.
 • Sassen S. (2007), Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Simmons J.W. (1986), The Urban System: Concepts and Hypotheses, "Nederlandse Geografishe Studies", No. 16, J. Borchert, L. Bourne, R. Sinclair (eds.), Urban Systems in Transition, Utrecht, s. 23-31.
 • Smith R. (2003), World City Actor-Networks, "Progress in Humań Geography", Vol. 27, No. 1, s. 25-44.
 • Sporna T. (2018), The Suburbanisation Process in a Depopulation Context in the Katowice Conurbation, Poland, "Environmental & Socio-economic Studies", Vol. 6(1), s. 57-72, https://doi.org/10.2478/environ-2018-0007.
 • Sporna T., Dragan W. (2013), Rozwój osiedli mieszkaniowych na obszarze centralnej części Sosnowca po 1990 r. [w:] P. Krąż, J. Hibner, K. Koj, Balon J. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, s. 237-249.
 • Stryjakiewicz T. (2001), Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 38-45.
 • Stryjakiewicz T. (2004), Sieci gospodarcze w Polsce w warunkach transformacji systemowej [w:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 25-44.
 • Stryjakiewicz T. (2005), Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny [w:] T. Czyż (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, "Biuletyn KPZK PAN", z. 119, s. 38-56.
 • Szajnowska A. (1979), Migracje ludności między miastami konurbacji górnośląskiej w okresie 1974-1976, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 • Szajnowska-Wysocka A. (1999), Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 • Szymańska D. (2007), Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa.
 • Śleszyński P. (2011), Economic Linkages, "Studia Regionalia", vol. 29, T. Komornicki, P. Siłka (red.), Funcional Linkages between Polish Metropolises, Polish Academy of Sciences CSEaRP, Warsaw, s. 49-64.
 • Taylor P. (2001), Specification of the World City Network, "Geographical Analysis", Vol. 33, No. 2, s. 181-194, http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb23.html (dostęp: 16.03.2019).
 • Taylor P. (2004), World City Network: A Global Urban Analysis, Routledge, London --New York.
 • Taylor P. (2012), The Challenge Facing World City Network Analysis, http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb409.html (dostęp: 16.03.2019).
 • Taylor P., Derudder B., Faulconbridge J., Hoyler M., Ni P. (2014), Advanced Producer Service Firms as Strategie Networks, Global Cities as Strategie Places, "Economic Geography", Vol. 90, No. 3, s. 267-291.
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Dz.U. z 2017 r., poz. 730.
 • Veltz P. (1996), Mondialisation. Villes et Territoires, l'Economie d'archipel, PUF, Paris.
 • Westlund H. (1999), An Interaction-cost Perspective on Networks and Territory, "The Annals of Regional Science", Vol. 33, s. 93-121.
 • Wilk W. (2013), Koncepcja sieci w geografia zorganizowanego handlu detalicznego w Polsce, Uniwersytet Warszawski, WGiSR, Warszawa.
 • Zuzańska-Żyśko E. (2016), Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Zuzańska-Żyśko E. (2017), Procesy metropolizacji w województwie śląskim [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, t. IX, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 124-139.
 • Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W. (2016), Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of the Silesia Metropolitan Region [w:] R. Efe, I. Cürebal, L. Lévai (eds.), GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, Kemer, Antalya, Turkey, s. 835-849.
 • [www 1] https://www.katowice-airport.com/ (dostęp: 16.03.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.