PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 172 | 123--141
Tytuł artykułu

Profile kompetencyjne menedżerów sektora publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competency Profiles of Managers in the Public Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowanie modelu kompetencyjnego menedżerów, jakkolwiek prosto zazwyczaj przedstawiane w kilku krokach, jest procesem żmudnym i czasochłonnym, a rzeczywiste sprawdzenie profilu kompetencji menedżerów niełatwe. W globalnym świecie pełnym zalet i wad funkcjonujemy w obrębie złożonych systemów, pełnych wzajemnych, trudnych do wykrycia współzależności oraz nieliniowych reakcji na zakłócenia porządku. Te złożone systemy mają skłonność do wytwarzania niekontrolowanych reakcji łańcuchowych, które zmniejszają, a nawet eliminują przewidywalność. Gdy dołączą się do tego ciągle nowe problemy i wymagania społeczno-ekonomiczne, technologiczne i kulturowe, mamy do czynienia z sytuacją, która stawia przed menedżerami wymagania wykraczające poza to, co jest ich specjalnością, czy poza nabyte przez nich w swoim czasie w wyniku edukacji i doświadczenia umiejętności. W tekście zaprezentowano teoretyczne modele kompetencji oraz zdefiniowano najbardziej oczekiwane profile kompetencyjne menedżerów dla efektywnego zarządzania instytucjami sektora publicznego. Zaproponowano przeprowadzenie badań profili kompetencyjnych menedżerów publicznych podmiotów leczniczych. Przeprowadzone w pracy rozważania o zakresie kompetencji menedżerów części sektora publicznego i zadań, jakie pozostają w obszarze ich obowiązków, pokazały, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na osobach zarządzających podmiotami sektora publicznego zarówno w zakresie realizacji dotychczasowych zadań ich modyfikacji, jak i podejmowania nowych wyzwań. (abstrakt oryginalny)
EN
Although usually presented as a simple process that can be accomplished in a few steps, the building of a competency model for managers is an arduous and time-consuming and the real testing of managers' competency profile is not easy. In a globalised world full of advantages and disadvantages we operate within complex systems filled with interdependencies that are hard to reveal and non-linear responses to the disruptions. These complex systems tend to generate uncontrolled chain reactions, which reduce or even eliminate predictability. If we add on continuously emerging new problems and social, economic, technological, and cultural requirements we are faced with a situation which requires managers to go beyond their specialty or beyond skills they have acquired through education and experience. The goal of the paper was to outline competency profiles of managers from the public sector and try to identify the most suitable competencies for efficient management in the future. Theoretical competency models are presented and the most expected manager competency models for effective management of public sector institutions are defined. An investigation into competency profiles of managers of public healthcare institutions is proposed. Considerations conducted in this paper about the scope of managers' competencies in some areas of the public sector and tasks entrusted to them have demonstrated how big responsibility rests on managers of public sector units when it comes to their regular scope of competencies, its modification and facing new challenges. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Amstrong M. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi , Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Barlow J., Farnham D., Horton S., Ridley F. F. [1996], Comparing Public Managers , w: New Public Managers in Europe. Public Servants in Transition , red. D. Farnham, S. Horton, J. Barlow, A. Hondeghem, Macmillan Business, London.
 • Bartkowiak G. [2003], Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bendkowski J. [2008], Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Bęben R. et al. [2015], "Menedżer Jutra", czyli kształcenie umiejętności praktycznych studentów jako element tworzenia przedsiębiorczości akademickiej, cz. 1, "Journal of Management and Finance", nr 4,
 • Cabała P. [2007], Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania , Wydawnictwo AE Kraków, Kraków.
 • Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B. [2004], Profesjonalizm w administracji publicznej, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok.
 • Domagała A. [2008], Kadry medyczne w ochronie zdrowia. Tendencje zmian w kraju i na świecie, "Polityka Społeczna", nr 7.
 • Drucker P. F. [1994], Menedżer skuteczny, seria: Biblioteka Nowoczesności, Czytelnik, Kraków.
 • Dylkiewicz B, [2013], Zarządzanie przez motywację w procesach podejmowania decyzji gospodarczych, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", z. 3, Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji, Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji zarządzania , Politechnika Koszalińska.
 • Filipowicz G. [2016], Zarządzanie kompetencjami - perspektywa firmowa i osobista , Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austin A. [2011], Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulcewski G. [2002], Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, w: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych - inicjatywy, programy, kodeksy , red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulcewski, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN i WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa.
 • Gawrecki L. [2003], Kompetencje menedżera oświaty , eMPi2, Poznań.
 • Gołębiowska E. [2013], Przedsiębiorczość i zarządzanie , t. XIV, z. 12, cz. I, Rola kadry menedżerskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju organizacji jutra , Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Griffin R. W. [2007], Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hensel P. [2008], Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego , Elipsa, Warszawa.
 • Hławacz-Pajdowska E. [2004], Menedżer służb publicznych - nowy zawód, nowe wymagania, w: Profesjonalizm w administracji publicznej , red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok.
 • Janusz T., Lewandowska L. [1992], Podręczny słownik menedżera , RES POLONIA, Łódź.
 • Johannsen H., Page G. T. [1995], International Dictionary of Management , wyd. 5, Kogan Page, London.
 • Juchnowicz M., Kinowska H. [2018], Proinnowacyjne kompetencje polskich menadżerów, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", ZN 161.
 • Kaczmarska-Krawczak J. [2013], Zadania menedżerów w procesie transformacji jednostek ochrony zdrowia , "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie", z. 50.
 • Kahm T., Ingelsson P. [2017], Lean From the First-Line Managers' Perspective - Asurredness about the Effects of Lean as a Driving Force for Sustainable Change , Management and Production Engineering Review, Poznań.
 • Kałużny A. D., Shortell S. M. [2001], Podstawy zarządzania opieką zdrowotną , Vesalius, Kraków.
 • Kapuścińska K. [2013], Rola naczelnego kierownictwa w procesie kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie", z. 50.
 • Karna W. J. [2013], Kompetencje menedżera publicznego a działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich w organizacji publicznej , "Studia Ekonomiczne, Zarządzanie Publiczne: Koncepcje, Metody, Techniki", nr 169, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Katz R. L. [1974], The Skills of an Effective Administrator , "Harvard Business Review", vol. 52, no. 5.
 • Kautsch M. [2006], Po co nam przywódcy? , "Służba Zdrowia", nr 92-95.
 • Kautsch M. [2010], Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe Wyzwania , Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Konarski S. (red.) [2006], Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kożuch B. [2004], Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji , Placet, Warszawa.
 • Kubik K. [2008], Kultura menedżerska , Wydawnictwo Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego, Warszawa.
 • Kwaśny A. [2015], Jakość w procesie kształcenia , Magazyn TÜV Rheinland Polska, nr 01.
 • Listwan T. [2005], Słownik zarządzania kadrami , C. H. Beck, Warszawa.
 • Makowiec M., Potocki A. [2013], Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie , "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie", z. 50.
 • Markowski R. [2013], Polski przedsiębiorca drugiej dekady 21 wieku: analiza porównawcza , PAN i SWPS, PKPP Lewiatan,
 • Miller D. [2005], Going Lean in Health Care , Institute for Health Care Improvement, Cambridge, MA.
 • Nawrat D. [2013], Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów , "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 4, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Nogalski B., Śniadecki J. [2001], Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem , Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz.
 • Pająk K. [2003], Kierownik w XXI wieku , Wydawnictwo Elipsa, Warszawa-Poznań.
 • Penc J. [1994], Strategie zarządzania , Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 • Pillay R. [2009], Kompetencje menedżerów szpitali w RPA , "Ogólnopolski Przegląd Medyczny", nr 3.
 • Palarski J. [2010], Pozyskiwanie metodami niekonwencjonalnymi energii z pozabilansowych pokładów węgla z uwzględnieniem ograniczenia emisji CO2 , "Górnictwo i Geologia", t. 5 z. 1.
 • Sołowiej P. [2012], Projekt założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Morąg , Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna, Olsztyn.
 • Steinmann H., Schreyogg G. [1992], Zarządzanie , Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Stoner J. A. F., Wankel Ch. [1997, 2001], Kierowanie , PWE, Warszawa.
 • Szczupaczyński J. [1998], Anatomia zarządzania organizacją , Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 • Szulczewski G. [2003], Programy etyczne firm i ich wykorzystanie w działalności public relations , w: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji , t. 1, red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydło, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Szymaniec K. [2014], Orientacja zasobowa w procesie podejmowania decyzji w publicznych podmiotach leczniczych - wyniki badań empirycznych , "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie", z. 68.
 • Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. [2001], Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Tomaszuk A. [2013], Sylwetka menedżera w świetle teorii zarządzania i badań własnych , "Economics and Management", nr 4.
 • Witkowski S. (red.) [1996], Psychologiczne czynniki sukcesu w zarządzaniu , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Witkowski T. [1996], Nowoczesne metody doboru i oceny personelu , Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Załoga W. [2013], Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji , "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie", z. 9.
 • Zbiegień-Maciąg L. [1996], Etyka w zarządzaniu , Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 • Żukowski P. [2006], Wymiar profesjonalny i osobowościowy współczesnego menedżera , Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.