PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 51 | 119--137
Tytuł artykułu

Kooperacja i współzarządzanie na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład ruchu agroturystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation and Co-governing in the Rural Areas of Poland. The Case of Agritourism Movement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ruchy społeczne są współcześnie uznawane za kluczowych aktorów zbiorowych, odgrywających istotną rolę w procesach zmiany społecznej. Przedmiotem rozważań w tym artykule jest ruch agroturystyczny w Polsce, a więc jeden z podmiotów, który współuczestniczy w procesach zmian zachodzących na obszarach wiejskich. Co więcej, stanowi jeden z czynników wspomagających te procesy. Przez pryzmat wybranych cech, charakterystycznych dla analiz ruchów społecznych (interakcyjność, stosunek do zmiany społecznej, organizacja), ukazano w artykule jego uczestnictwo w procesach współrządzenia na poziomie lokalnym i wpływ na kierunki zmian, którymi podążają współczesne obszary wiejskie w Polsce. Sposób, w jaki odbywa się to uczestnictwo w sprawowaniu władzy, jest - zdaniem autorów - pochodną dwóch przesłanek: 1) traktowania ruchu agroturystycznego jako tzw. nowego ruchu społecznego, co istotnie determinuje jego stosunek do władzy i udział w polityce, 2) charakteru kolektywistycznego struktury organizacyjnej tego ruchu. Konsekwencją drugiego faktu jest to, że wewnętrzny aspekt funkcjonowania tego podmiotu jest determinowany przez brak scentralizowanej władzy, brak hierarchicznej struktury, słabą obecność stosunków władzy i demokrację bezpośrednią. Warstwę empiryczną artykułu tworzą wyniki badań przeprowadzonych wśród właścicieli 20 gospodarstw agroturystycznych w województwie małopolskim oraz w gronie 35 liderów stowarzyszeń agroturystycznych z terenu całej Polski.(abstrakt oryginalny)
EN
Social movements in our times are being regarded as crucial collective actors, playing key role in the process of social change. In this paper agritourism movement in Poland has been the subject of deliberations. The manner, in which such movement is involved in governance results from two premises. Firstly, it is a new social movement, that is substantially determining attitude to governance and participation in politics. Secondly, organizational structure of this movement has a collectivist character. As a consequence the latter, the internal aspect of movement's functioning is being determined by the lack of the centralized power, hierarchical structure, weak relations concerning governance and direct democracy. The analytical frame used to characterize the agritourism movement includes a set of properties broader than the common definitions of a social movement. The paper analyses such properties of the agritourism movement as interactivity, attitude towards social change and organization of the movement. The empirical part of the article is based on research involving 20 agritourism farm owners from the Małopolskie Voivodeship and 35 leaders of agritourism associations operating in Poland. The in-depth interview (IDI) technique has been applied in both cases.(original abstract)
Rocznik
Tom
51
Strony
119--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Buechler S.M., 2008, Teorie nowych ruchów społecznych (P. Sadura), [w:] K. Gorlach, P. Mooney (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 161-188.
 • Castells M., 2010, Społeczeństwo sieci, wyd.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dorocki S., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M., 2013, Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, Kraków, s. 24-58.
 • Eweert J., 2003, Co-Operatives to Companies: The South African Wine Industry in the Face of Globalization, [w:] R. Almas, G. Lawrence (red.), Globalization, Localization, and Sustainable Livelihoods, Ashgate, Aldershot, s. 153-169.
 • Foryś G., 2016, Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. W poszukiwaniu ruchu społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Foryś G., 2014, Polityka sporu: poza polityką instytucjonalną?, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 165, Kraków, s. 191-205.
 • Gliński P., 1996, Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Gorlach K., 2001, Świat na progu domu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Gorlach K., Adamski, T. Klekotko, M., 2009, Poland: Designing Nature and Resource Management Strategies, [w:] K. Bruckmeier; H. Tovey (red.), Rural Sustainable Development in the Knowledge Society, Ashgate, Farnham, Burlington, s. 187-202.
 • Granovetter M., 1978, Threshold Models of Collective Behaviour, The American Journal of Sociology, 83, 6, University of Chicago Press, Chicago, s. 1420-1443.
 • Halamska M., 1988, Peasant Movements in Poland, 1980-198: State Socialist Economy and the Mobilization of Individual Farmers, [w:] B. Misztal, L. Kriesberg (red.), Research in Social Movements, Conflicts and Change, 10, JAI Press Inc., Greenwich-London, s. 147-160.
 • Jenkins J.C., 1982, Why Do Peasants Rebel? Structural and historical Theories of Modern Peasant Rebellions, American Journal of Sociology, 88, 3, The Chicago University Press, Chicago, s. 487-514.
 • Klekotko M., Gorlach K., 2013, Trójkąt niebermudzki: sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich, Acta Universitatis Lodzienzis, 44, s.25-38.
 • McAdam D., 1994, Culture and Social Movements, [w:] E. Larana, H. Jonhston, J. Gusfied (red.), New Social Movements: From Ideology to Identity, Temple University Press, Philadelphia, s. 36-57.
 • McAdam D., Tarrow S., Tilly Ch., 2001, Dynamics of Contention, Cambridge University Press, New York.
 • Melucci A., 1996, Challenging Codes, Cambridge University Press, Cambridge-New York.
 • Meyer D.S., Tarrow S., (red.), 1998, The Social Movement Society, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, s.1-28.
 • Migdal J., 1974, Peasants, Politics and Revolution. Toward Political and Social Change in the Third World, Princeton University Press, Princeton.
 • Moore B., 1966, The Social Origins of Dictatorships and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Beacon Press, Boston.
 • Navarro C.J., 2012, Introducción, [w:] C.J. Navarro (red.), Las dimensiones culturales de la ciudad, Catarata, Madrid, s. 7-11.
 • Offe C., 1995, Nowe ruchy społeczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej (P. Karpowicz), [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 226-233.
 • Paige E.R., 1973, Peasant Wars of the Twentieth Century, Harper and Row, New York.
 • Peine E., McMichael P., 2005, Globalization and Global Governance, [w:] V. Higgins, G. Lawrence (red.), Agricultural Governance: Globalization and the New Politics of Regulation, Routledge, London and New York, s. 19-34.
 • Przezbórska-Skobiej L., 2014, Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, Materiały Konferencyjne: Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w UE, http://10eu.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/Przezborska-Skobiej_Lucyna.pdf (dostęp: 17.10.2014).
 • Rudolf W., 2010, Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica, 245, s. 73-82.
 • Shanin T., 1973, Peasantry as a Political Factor, [w:] T Shanin (red.), Peasants and Peasant Societies, Penguin Books, Harmondsworth.
 • Sikora J., 2012, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sztompka P., 1982, Dynamika ruchu odnowy w świetle teorii zachowania zbiorowego, Studia Socjologiczne, 3-4, s. 69-93.
 • Tarrow S., 1998, Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics, wyd. 2, Cambridge University Press, New York.
 • Wolf E.R., 1973, Peasant Wars of the Twentieth Century, Harper and Row, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.