PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | vol. 3, t. 342 | 221--242
Tytuł artykułu

Czy koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej może być inspiracją dla nowego pragmatyzmu rachunkowości?

Warianty tytułu
Can the Concept of Integrated Reporting Be an Inspiration for the New Accounting Pragmatism?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W publikacji przedstawiono dylematy związane z rachunkowością we współczesnej globalnej gospodarce. W dyskursach ekonomicznych jednoznacznie wskazuje się, że rachunkowość - jako technika transkrypcji - stanowi jedynie instrument do realizacji różnych celów. Czy my - rachunkowcy aprobujemy tę diagnozę? Czy wpłynęła ona na status rachunkowości jako nauki w polskim środowisku akademickim? Dlaczego finanse (a zwłaszcza ekonomia finansowa, która w ujęciu ilościowym, jakim były teoretyczne innowacje H. Markowitza, umożliwiła przekonanie zarządów funduszy inwestycyjnych, że ich portfele są wciąż tak samo bezpieczne, mimo że w rzeczywistości stawały się one coraz bardziej ryzykowne) nie poniosły konsekwencji jako dyscyplina naukowa? To trudne pytania, które były (i są) formułowane przez wielu reprezentantów nie tylko naszej dyscypliny naukowej, ale również przez wielu noblistów (np. J. Stiglitza i R. Schillera - wskazujących "słabości" teorii finansów, a zwłaszcza ekonomii, określanej często mianem ekonomii finansowej). Na podstawie analizy literatury naukowej (być może dokonałam dyskusyjnego jej wyboru) można zadać pytania o wartość predykcji teorii rachunkowości implikujących przewidywania faktów gospodarczych, nowy pragmatyzm rachunkowości, społeczną odpowiedzialność biznesu i zarządzanie ryzykiem w kontekście racjonalności w rozumieniu Arystotelesa, J. Kanta, M. Hellera i T. Kotarbińskiego. Celem artykułu jest wskazanie powodów, z jakich powinien rozpocząć się dyskurs o zmianie pragmatyzmu rachunkowości, aby ta możliwość - oprócz czysto logicznej - stała się realna. W publikacji zastosowano metodę analityczną badań, którą wspierano metodą indukcji i dedukcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The publication presents dilemmas related to accounting in the modern global economy. In economic discourses, it is explicitly indicated that accounting as a transcription technique is only an instrument, like all techniques, for achieving different goals. The question arises, are we the accountants approving these statements, this diagnosis? Did it affect the status of accounting as a science in the Polish academic environment? Why finance, especially financial economics, which in quantitative terms, such as the theoretical innovations of H. Markowitz (and other Nobel Prize winners, eg E. Famy) that made it possible to convince investment fund managements that their portfolios are still just as safe, despite the fact that have they become more and more risky, have they not suffered as a scientific discipline? These are difficult questions that were (and are) formulated by many representatives not only of our scientific discipline - among others also many Nobel Prize winners, eg J. Stiglitz, R. Schiller pointing out the "weaknesses" of the theory of finance, especially economy. One can ask the question - on the basis of searching the scientific literature (perhaps its debatable choice) - about the value of prediction of accounting theory implying predictions of economic facts, as well as the question about new accounting pragmatism, about corporate social responsibility, about risk management in the context of rationality in the sense of Aristotle, J. Kant, M. Heller, T. Kotarbiński. The aim of the publication is to indicate for what reasons the discourse on the change in accounting pragmatism should begin, so that this opportunity, apart from purely logical, becomes a real possibility. In the preparation of the publication, the analytical method of research was used, which was supported by the induction and deduction method.(original abstract)
Rocznik
Strony
221--242
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K. (1974), Logika pragmatyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Akerlof G.A., Shiller R.J. (2011), Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Akerlof G.A., Shiller R.J. (2017), Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa. Nobliści z ekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bałtowski M. (2016), Dlaczego ekonomia stosowana zawodzi?, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego paradygmatu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 91-109.
 • Bareja K. (2004), Metodologia rachunkowości według Józefa Górskiego, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 36-43.
 • Bareja K. (2016), Dyskusja nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych Ameryki według Katarzyny Barei, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 219-223.
 • Bek-Gaik B. (2017), Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 92(148), s. 91-109.
 • Biadacz R. (2004), Paradygmaty rachunkowości w literaturze polskiej, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 206-211.
 • Brzezin W. (1999), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Burzym E. (2004), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Csoba L. (2016), Nieortodoksja, heterodoksja a ekonomia globalna, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego paradygmatu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 73-91.
 • Dembiński P.H. (2017), Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Evanston J.L. (1966), A statement of basic accounting theory, American Accounting Association, Sarasota.
 • Fiedor B. (2016), Od państwa regulacyjnego do aktywnej polityki prowzrostowej państwa, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego paradygmatu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 137-153.
 • Frendzel M. (2011), Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Frendzel M. (2016), Dobrowolna wycena aktywów finansowych w wartości godziwej przez podmioty finansowe notowane na GPW w Warszawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Galbraith J.K. (2016), Ekonomia wstecznego nurtu i nowy pragmatyzm: kryzysy i ewolucja ekonomii, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 58-73.
 • Gasparski W. (2017), Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy - przegląd zagadnień, [w:] E. Mączyńska, J. Sójka (red.), Etyka i ekonomia w stronę nowego paradygmatu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 252-263.
 • Gawrat M., Jezierska E. (2004), Problemy pomiaru wartości w rachunkowości, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 211-221.
 • Gmytrasiewicz M. (2009a), Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53(109), s. 35-55.
 • Gmytrasiewicz M. (2009b), Wybrane problemy współczesnej rachunkowości, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 137-153.
 • Górski J. (1975), Metody poznawcze rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 • Grabiński K. (2016), Ujmowanie i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym - użyteczność decyzyjna, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 777-791.
 • Grabowski R. (2016), Tożsamość nauki o rachunkowości. Studia Rafała Grabowskiego, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 241-244.
 • Hardt Ł. (2013), Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Heller M. (2012), Filozofia przypadku, Copernicus Center Press, Kraków.
 • Heller M. (2016), Moralność myślenia, Copernicus Center Press, Kraków.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ijiri K. (1965), Axioms and structures of conventional accounting measurement, "Accounting Review", nr 1, s. 36-53.
 • Jackson C.W. (2008), Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K. (2015), Nauka o finansach - nowe wyzwania metodyczne, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 349-360.
 • Jaruga A. (1990), Wprowadzenie do niektórych nowszych kierunków rozwoju rachunkowości zarządczej w przodujących gospodarkach rynkowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. XVII, SKwP, Warszawa, s. 15-25.
 • Jaruga A. (1991), Współczesne problemy rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Jaruga A., Szychta A. (2002), Przedmowa do wydania pierwszego, [w:] E.A. Hendriksen, M.F. van. Breda, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. I-VI.
 • Kamela-Sowińska A. (2009), Rachunkowość w czasach kryzysu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 51(107), s. 27-35.
 • Kamela-Sowińska A. (2014), Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", t. 2, nr 4(265), s. 61-72.
 • Kamela-Sowińska A. (2016), Czy rachunkowość to już nauka społeczna?, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 309-329.
 • Karmańska A. (2007), Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 38(94), s. 121-139.
 • Karmańska A. (2010), Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56(112), s. 101-110.
 • Karmańska A. (2017), Etyczny rollercoaster - wyniki pewnego badania, [w:] E. Mączyńska, J. Sójka (red.), Etyka i ekonomia w stronę nowego paradygmatu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 237-252.
 • Kawa M. (1994a), Autodynamizm rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 28, SKwP, Warszawa, s. 72-89.
 • Kawa M. (1994b), 500-lecie wydania drukiem pierwszej rozprawy o księgowości podwójnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 28, SKwP, Warszawa, s. 89-102.
 • Käfler E. (1968), O wartości informacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kobiela-Pionnier K. (2015), Pod presją. Wpływ lobbingu na kształtowanie standardów rachunkowości, [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 160-178.
 • Kobiela-Pionnier K. (2016), Między kontynentem a Anglosasami - gospodarka i kultura społeczna a rachunkowość w krajach skandynawskich, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 471-503.
 • Kobiela-Pionnier K. (2017), Sprawozdanie zintegrowane jako narzędzie konwergencji rachunkowości finansowej i zarządczej w perspektywie teorii makropolityki i praktyki rachunkowości, rozprawa doktorska SGH w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2014), Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 19-30.
 • Kołodko G.W. (2017), Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania, [w:] E. Mączyska, J. Sójka (red.), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 59-69.
 • Kotarbiński T. (1986), Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 82(138), s. 71-81.
 • Kwiecień M. (1991), Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy, rozprawa habilitacyjna, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", s. 50-150.
 • Kwiecień M. (2007), Rachunkowość na niebezpiecznym zakręcie (prawda czy fałsz?), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 38(94), s. 155-167.
 • Kwiecień M. (2015a), Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 378-393.
 • Kwiecień M. (2015b), Rachunkowość na skrzydłach XXI wieku, [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 70-87.
 • Kwiecień M. (2015c), Dylematy współczesnej rachunkowości, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 123-136, 388.
 • Kwiecień M. (2016a), Nowe warunki gospodarowania a wyzwania dla rachunkowości i jej paradygmatów, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 339-353.
 • Kwiecień M. (2016b), Sprawozdanie zintegrowane - innowacja paradygmatów rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 87(143), s. 67-89.
 • Kwiecień M. (2016c), Kierunki rozwoju współczesnej rachunkowości, [w:] A. Kamela-Sowińska (red.), Współczesna rachunkowość - zagadnienia wybrane, Katedra Rachunkowości UE w Poznaniu, Poznań, s. 70-81.
 • Kwiecień M. (2016d), Wartość godziwa - w poszukiwaniu nowego paradygmatu rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 146, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 90-110.
 • Kwiecień M. (2016e), Contemporary Accounting and Management, [w:] A. Malina, R. Węgrzyn (red.), Knowledge - economy - society. Challenges and development of modern finance and information technology in changing market conditions, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 45-50.
 • Kwiecień M. (2017a), Ekonomia umiaru a sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 6, s. 72-82.
 • Kwiecień M. (2017b), Rachunkowość a innowacyjność z kreatywnością - rewolucja czy ewolucja?, [w:] K. Grabiński, M. Kędzior (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 50-55.
 • Kwiecień M. (2018a), Sprawozdawczość w XXI wieku - ewolucja czy rewolucja, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 164, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 63-80.
 • Kwiecień M. (2018b), Economics of moderation and reporting corporate social responsibility, "Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze", nr 70-83.
 • Luty Z. (2016), Rachunkowość jako uniwersalne poznanie, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 329-339.
 • Mączyńska E. (2007), Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji - wyzwania dla rachunkowości, [w:] T. Cebrowska i wsp. (red.), Rachunkowość - wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa, s. 80-85.
 • Mączyńska E. (2016), Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego paradygmatu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 121-137.
 • Mączyńska E. (2017), Asymetria społeczno-gospodarcza w kontekście teorii ekonomii i etyki, [w:] E. Mączyńska, J. Sójka (red.), Etyka i ekonomia w stronę nowego paradygmatu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 195-216.
 • Minsky H. P. (1986), Stabilizing on Unstable Economy, Yale University Press, New Haven.
 • Mućko P. (2016), Nurty krytyczne w badaniach rachunkowości. Charakterystyka Przemysława Mućko, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 246-248.
 • Noga M. (2008), Racjonalność gospodarowania a logika monetarystyczno-liberalna we współczesnej ekonomii, [w:] S. Rudolf (red.), Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 27-29.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2004), Twórcy polskiej myśli ekonomii i rachunkowości Lwowa i Krakowa w okresie międzywojennym, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 265-281.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2009), Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 51(107), s. 129-191.
 • Przesławska G. (2015), Pokryzysowa debata w amerykańskiej ekonomii - wybrane wątki dyskursu, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 203-221.
 • Ratajczak M. (2014), Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekono mii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 51-65.
 • Sadowski Z. (2010), Współczesna gospodarka rynkowa a nauka ekonomii, [w:] E. Mączyńska, J. Wilkin (red.), Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu. Kluczowe problemy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 47-59.
 • Simon H. A. (1982), Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Smejda M. (2015), Teoretyczne kontrowersje wokół przedmiotu rachunkowości, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 393-408.
 • Sobańska J. (2011a), Granice organizacyjne systemu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62(118), s. 67-82.
 • Sobańska J. (2011b), Zmiany w rachunkowości zarządczej w kontekście teorii kosztów transakcyjnych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 37, s. 249.
 • Sójka J. (2017), Etyka i ekonomia. Rozważania o instytucjonalnym modelu etyki gospodarczej, [w:] E. Mączyńska, J. Sójka (red.), Etyka i ekonomia w stronę nowego paradygmatu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 137-161.
 • Stiglitz J. E. (2007), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J. E. (2010), Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Stiglitz J. E. (2012), Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje uprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Dom Wydawniczy ABC grupa Wolters-Kluwer, Kraków.
 • Szychta A. (1994a), Teoria rachunkowości Richarda Mattesicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Szychta A. (1994b), Konsekwencje "złotego wieku" badań apriorycznych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", t. 28, s. 139-151.
 • Szychta A. (2006), Od zróżnicowania do konwergencji rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", t. 32(68), s. 194-216.
 • Szychta A. (2015), Pozytywna teoria rachunkowości jako koncepcja głównego nurtu badawczego, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 176-188.
 • Szychta A. (2016), Podejście do badań naukowych w rachunkowości według Anny Szychty, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 223-228.
 • Szymański K. G. (1986), Analiza semantyczna kategorii modelu semantycznego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", nr 7, s. 50-100.
 • Toporowski J. (2012), Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego i inne krytyczne eseje o finansach i ekonomii finansowej, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Vico G. (2011), Nauka nowa, seria "Biblioteka Filozofów", Hachette Polska, Warszawa.
 • Walińska E. (2004), Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego - zarys problemu, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 135-147.
 • Walińska E. (2005), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków.
 • Walińska E. (2011), Definicje podstawowych elementów sprawozdań finansowych, zasady ich uznawania i pomiaru, [w:] E. Walińska i wsp. (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, zasady prezentacji i ujawniania informacji, Oficyna Wolters Kluwers business, Warszawa, s. 60-73.
 • Walińska E., Gad J. (2017), Kluczowe narzędzia raportowania korporacyjnego w praktyce polskiego rynku kapitałowego - analiza przypadku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 92(148), s. 207-227.
 • Walińska E., Jędrzejewski S. (2009), Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności - zasada ostrożności czy treść ekonomiczna, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 51(107), s. 165-177.
 • Walińska E., Jurewicz A. (2013), Ujawnianie informacji w raporcie finansowym - czy potrzebne są ramy konceptualne?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wheeler J. T. (1970), Accounting theory and research in perspective, "The Accounting Review", t. 45, s. 50-60.
 • Wilkin J. (2010), Czy ekonomistom potrzebna jest filozofia, [w:] E. Mączyńska, J. Wilkin (red.), Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu. Kluczowe problemy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 99-107.
 • Wilkin J. (2015), Ekonomia wolności i ekonomia zniewolenia. Kiedy ekonomia sprzyja poszerzeniu ludzkiej wolności, a kiedy ją ogranicza?, [w:] E. Mączyńska (red.), Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 20-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564936

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.