PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 119--139
Tytuł artykułu

The Theory of Ordoliberalism and the Principle of Non-Discrimination in EU Law: Implications for the Member States on the Example of Polish Labour Code

Warianty tytułu
Teoria ordoliberalizmu a zasada niedyskryminacji w prawie UE - implikacje dla państw członkowskich na przykładzie polskiego kodeksu pracy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zasada niedyskryminacji leży u podstaw urzeczywistnianego w jego ramach ładu społeczno-gospodarczego, którego głównymi parametrami są zrównoważony wzrost gospodarczy, stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, włączenie i spójność społeczna, niedyskryminacja, w tym równość kobiet i mężczyzn oraz sprawiedliwość społeczna (art. 3 ust. 3 TUE). W tej perspektywie zakaz dyskryminacji staje się warunkiem sine qua non osiągnięcia traktatowych celów UE, silnie skorelowanym z teorią ordoliberalizmu. Celem artykułu jest analiza sposobu normatywnego zabezpieczenia zasady niedyskryminacji w prawie UE w perspektywie ordoliberalizmu i wynikających z tego implikacji dla polskiego porządku normatywnego. Autorzy zamierzają odpowiedzieć na pytanie badawcze dotyczące tego, w jakim zakresie teoria ordoliberalizmu wywarła wpływ na rozwój zasady niedyskryminacji, rozumianej jako prawo podmiotowe do równego traktowania bez względu na indywidualne cechy, inne niż przynależność państwowa, przez porównawczą analizę relewantnych przepisów prawa unijnego oraz kodeksu pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The principle of non-discrimination lies at the heart of the socio-economic order of the EU, the main parameters of which are sustainable economic growth, price stability, a highly competitive social market economy aiming at full employment and social progress, inclusion and social cohesion, non-discrimination, including equality between women and men and social justice (TEU: art. 3.3). Therefore, the prohibition of discrimination becomes a sine qua non condition for achieving EU treaty goals, strongly correlated with the theory of ordoliberalism. The aim of the article is to analyse the normative way of securing the principle of non-discrimination in EU law in the perspective of ordoliberalism and its implications for Polish law. The authors intend to answer the research question about the extent to which ordoliberal theory had an impact on the development of the principle of non-discrimination, understood as a subjective right to equal treatment, regardless of individual characteristics, other than nationality, through the comparison of relevant provision of EU law and the Polish Labour Code.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • The Jacob of Paradies University, Gorzów Wielkopolski
autor
 • Lazarski University in Warsaw
Bibliografia
 • 1. BÖHM Franz (1961) Demokratie und ökonomische Macht, in: F. Böhm (eds), Kartelle und Monopole im modernen Recht, Karlsruhe.
 • 2. BOKAJŁO Justyna (2014), Społeczna Gospodarka Rynkowa jako instrument walki politycznej wpływający na kształt ładu społeczno-gospodarczego RFN - prolegomena, in: Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński (eds.), Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie?, Warszawa.
 • 3. BOKAJŁO Justyna (2017), Niemieckie ordo i społeczna gospodarka rynkowa w procesie europeizacji, "Przegląd Zachodni", no. 2.
 • 4. BORUTA Irena (2004), Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowe pojęcie, "Monitor Prawa Pracy", no. 2.
 • 5. COUNCIL DIRECTIVE 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment of persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ L 180 of 19.7.2000, p. 22
 • 6. COUNCIL DIRECTIVE 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, OJ L 303 of 2.12.2000, p. 16.
 • 7. DIRECTIVE 2000/78 of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, OJ L 303 of 2.12.2000, p. 16.
 • 8. DIRECTIVE 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast), OJ L 204 of 26.7.2006, p. 23.
 • 9. DÜRR Ernst Wolfram (1954), Wesen und Ziele des Ordoliberalismus, Winterthur, Keller, 1954.
 • 10. ENSTE Dominik (2006), Soziale Marktwirtschaft aus ordnungspolitischer Sicht, München.
 • 11. EQUALITY ACT, Act of 3rd December, 2010 on the implementation of some regulations of European Union regarding equal treatment, consolidated text: Journal of Laws 2016 item 1219.
 • 12. ERHARD Ludwig (2000), Wohlstand für alle, Düsseldorf.
 • 13. EU CFR, Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 326 of 26.10.2012, p. 391.
 • 14. EUCKEN Walter (2004), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen.
 • 15. GARDZIŃSKI Tomasz (2016), Przedsiębiorstwo społeczne środkiem rozwiązywania problemów współczesnej gospodarki, "International Journal of New Economics and Social Sciences", vol. 3, no. 1.
 • 16. GONERA Katarzyna (2011), Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację w zatrudnieniu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, referat wygłoszony na seminarium "Dowodzenia w postępowaniach o dyskryminację - wyzwania", Warszawa, 21 września 2011 r., http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1028/ciezar_dowodu_w_ sprawach_o_dyskryminacje_21_wrzesnia_2011.pdf (30.09.2018)
 • 17. GRABSKA Anna, MOSZYŃSKI Michał, PYSZ Piotr (2014), Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Toruń
 • 18. GWOŹDZIEWICZ Sylwia, PROKOPOWICZ Dariusz (2016), Globalization and the process of the system and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union standards, Globalization, the State and the Individual, "International Scientific Journal", no 1(9)
 • 19. JUDGMENT of the CJEU of 8 April 1976, Defrenne, C-43/75, EU:C:1976:56.
 • 20. JUDGMENT of the CJEU of 11 July 2006, Chacón Navas, C-13/05, EU:C:2006:456.
 • 21. JUDGMENT of the CJEU of 19 April 2012, Meister, case C-415/10, EU:C:2012:217
 • 22. JUDGMENT of the CJEU of 12 December 2013, Carratù, C-361/12, EU: C: 2013: 830
 • 23. JUDGMENT of the CJEU of 15 May 2014, Szatmári Malom, C-135/13, EU:C:2014:327
 • 24. JUDGMENT of the Constitutional Tribunal of 9 March 1988, Ref. No. U 7/87, OTK in the years 1986-1995, vol. 1, p. 138
 • 25. JUDGMENT of the Supreme Court of 2 October 2012, Ref. act II PK 82/12, OSNP 2013, No. 17-18, item 212
 • 26. JUDGMENT of the Supreme Court of 23 June 2010, file No. II PK 53/10 (unpublished)
 • 27. KAMIŃSKA Katarzyna, TRYBUCHOWICZ Małgorzata (2018), Relacja pomiędzy niemiecką polityką ochrony konkurencji a polityką ochrony konsumenta - konflikt czy synergia?, in: Elżbieta Mączyńska, Piotra Pysz (eds.) Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, Warszawa
 • 28. KĘDZIORA Karolina, ŚMISZEK Krzysztof (2010), Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Warszawa
 • 29. KORUS Paweł (2014), Artykuł 183c, in: Arkadiusz Sobczyk (ed.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa
 • 30. KULIŃSKA-SADŁOCH Ewa (2013), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy w dokumentach i rzeczywistości Unii Europejskiej, in: Ewa Mączyńska, Piotr Pysz (eds.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności
 • 31. LABOUR CODE, Act of 26 June 1974 The Labour Code, consolidated text: Journal of Laws 2018 item 917
 • 32. MĄCZYŃSKA Elżbieta (2014), Ordoliberalizm - użyteczność w warunkach nieładu instytucjonalnego, in: Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński (eds.), Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, Warszawa
 • 33. MĄCZYŃSKA Elżbieta, PYSZ Piotr (2014), Liberalizm, neoliberalizm, ordoliberalizm, "Ekonomista", nr 2
 • 34. MALISZEWSKA-NIENARTOWICZ Justyna (2015), Geneza i rozwój prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej, in: Anna Zawidzka-Łojek, Aleksandra Szczerba-Zawada (eds.), Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej, Warszawa
 • 35. MORE Gillian 1999, The Principle of Equal Treatment: From Market Unifier to Fundamental Right, in: Paul Craig, Grainne de Burca (eds.), The Evolution of EU Law, Oxford.
 • 36. PYSZ Piotr (2008), Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa
 • 37. RAMOS MARTÍN Nuria Elena (2014), Positive Action in EU Gender Equality Law: Promoting Women in Corporate Decision-Making Positions, "Spanish Labour Law and Employment Relations Journal" vol. 3, is. 1-2
 • 38. SCHLECHT O (2001), Ordnungspolitik für eine zukunftsfähige Marktwirtschaft, Frankfurt a. Main
 • 39. ŚLEDZIŃSKA-SIMON Anna (2011), Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, "Studia BAS", no. 2(26)
 • 40. SPUREK Sylwia (2009), Dyskryminacja w ogłoszeniach o pracę. Ustawowy zakaz oraz zadania organów państwa, in: Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek, Monika Zima (eds.), Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość. Raport z monitoringu ogłoszeń o pracę. Wnioski. Rekomendacje, Warszawa
 • 41. SZCZERBA-ZAWADA Aleksandra (2015), Wpływ procesów integracyjnych na kształt polskiej przestrzeni prawnej na przykładzie zakazu dyskryminacji w kodeksie pracy, "Studia Społeczne", no. 1
 • 42. SZCZERBA-ZAWADA Aleksandra (2017), Delivering Public Goods Through Law: the European Union as an Agent of change to Gender Equality Legislation in Poland, "Yearbook of the Institute of East-Central Europe", vol. 15, no. 4
 • 43. SZULCZEWSKI Grzegorz (2016), Pojęcie sprawiedliwości społecznej w ordoliberalizmie i w społecznej gospodarce rynkowej, in: Joachim Osiński (ed.), Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, Warszawa
 • 44. TEU, Treaty on European Union, OJ C 326 of 26.10.2012
 • 45. TFEU, Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326 of 26.10.2012
 • 46. TOBLER Christa (2013), The Prohibition of Discrimination in the Union's Layered System of Equality Law: From Early Staff Cases to the Mangold Approach, in: Allan Rosas, Egils Levits, Yves Bot (eds.), The Court of Justice and the construction of Europe: analyses and perspectives on sixty years of case-law, Hague
 • 47. TOMASZEWSKA Monika (2018), Art. 183a, in: Krzysztof Baran, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa
 • 48. WOODWARD Alison, VAN DER VLEUTEN Anna (2014), EU and the Export of Gender Equality Norms: Myth and Facts, in: Anna van der Vleuten, Anouka van Eerdewijk (eds.), Gender Equality Norms in Regional Governance. Transnational Dynamics in Europe, South America and Southern Africa, New York
 • 49. WRATNY Jerzy (2013), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564951

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.