PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 9 | 61--77
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty ekonomicznych i normatywnych uwarunkowań zasad ustroju gospodarczego w Konstytucji RP z 1997 r.

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Aspects of tThe Economic and Normative Conditions of the Principles of the Economic System in the Constitution of the Republic of Poland of 1997
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na wstępie opracowania Autor stwierdził, że za wyjątkiem przedstawicieli koncepcji interwencjonizmu państwowego inni teoretycy nauk ekonomicznych pomijali w rozważaniach fakt istotnego wpływu obowiązującego prawa na działalność gospodarczą. Kontynuując ten wątek, wskazał on, że w państwach demokratycznych kwestia ta jest regulowana na dwóch poziomach - ogólnym, określającym zasady ustroju gospodarczego i granice ingerencji państwa w gospodarkę, oraz na poziomie rozwiązań instytucjonalnych (ustawowych). Dokonując konfrontacji sformułowanych na tej podstawie założeń teoretycznych z polską praktyką legislacyjną, Autor zauważył, że ustawodawca wprawdzie deklaruje przestrzeganie konstytucyjnych zasad ustroju gospodarczego, ale zarazem w szeregu ustaw w sposób istotnie odmienny od tych zasad dokonał ich konkretyzacji.(abstrakt oryginalny)
EN
At the outset of the study the author stated that, with the exception of the representatives of the concept of state intervention, other theorists of economic sciences neglected in their considerations the fact of the significant impact of the applicable law on economic activity. Continuing this thread, he pointed out that in democratic countries this issue is regulated on two levels - the general level, one defining the principles of the economic system and the limits of state interference in the economy, and the level of institutional (statutory) solutions. By confronting the theoretical assumptions formulated on this basis with Polish legislative practice, the author indicated that while the legislators admittedly declare observance of the constitutional principles of the economic system, the substance of a number of legislative acts considerably contravene those principles.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Bibliografia
 • Bielecki L., Charakter rzeczy publicznej w kontekście analizy instytucji własności. Publiczne (administracyjne) prawo rzeczowe i jego realizacja [w:] Własność w systemie prawa, red. D. Fleszer, M. Gurdek, Ł. Strzępka, Sosnowiec 2017.
 • Blang M., Metodologia ekonomii, Warszawa 1995.
 • Chmielnicki P., Dybała A., Stachura M., Activity rules of economic man in society as the source of legal norms, Warsaw 2010.
 • Chmielnicki P. (red.), Nabycie lokali lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa 2015.
 • Chmielnicki P., Sankcje publicznoprawne jako sposób formalizacji reguł określających wypłaty i koszty działania [w:] Sankcje administracyjne, blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Łódź 2011.
 • Chmielnicki P., Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie, Warszawa 2015.
 • Chojnacki P., Rola i instrumenty oddziaływania korporacji ponadnarodowych w gospodarcze globalnej, "Studia Ekonomiczne" 2015/210.
 • Complak K., komentarz do art. 20 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Czech S., Zachorowska-Mazurkiewicz A., Instytucje w społeczeństwie i gospodarce [w:] Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, red. A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech, Sosnowiec 2018.
 • Długosz T., Społeczna gospodarka rynkowa jako kryterium organizacji gospodarczej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2017/XXXVI.
 • Dudek D. (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 • Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Sosnowiec 1996.
 • Garlicki L., komentarz do art. 20 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017.
 • Grotkowska K., Niesiołowski J., Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziaływujących na proces decyzyjny człowieka, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017/1.
 • Hayek F.G., Konstytucja wolności, Warszawa 2006.
 • Ingham G., Kapitalizm, Warszawa 2011.
 • Jarosz-Żukowska S., Przesłanki dopuszczalności ograniczeń prawa własności w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego [w:] Własność - zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w Europie Środkowo-Wschodniej, red. K. Skotnicki, Łódź 2006.
 • Jarra E., Ogólna teoria prawa, Warszawa 1922.
 • Kabza J., Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna, LEX/el. 2014.
 • Kaczmarczyk H. (red.), Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Warszawa 2015.
 • Kamińska K., Społeczna gospodarka rynkowa jako model ładu gospodarczego Unii Europejskiej, "Ekonomia Economics" 2013/4.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 2001.
 • Kociołek-Pęksa A., Pęksa W., O wielowymiarowości i niejednoznaczności sankcji w prawie. Teoretyczno-prawne i filozoficzno-prawne zagadnienia sankcji prawnej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017/1.
 • Lang W., Państwo jako forma organizacji politycznej społeczeństwa globalnego [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980.
 • Menkes J., Menkes M., Sankcje w prawie międzynarodowym - wybrane zagadnienia prawa i doktryny, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017/1.
 • Męcina J., komentarz do art. 6 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2016.
 • Morawski W., Pojęcie ulgi podatkowej w Ordynacji podatkowej [w:] Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2002.
 • Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Łódź 2008.
 • Nizioł K., Model ustroju społeczno-gospodarczego w świetle konstytucji RP oraz wybranych krajów europejskich, s. 424-430 [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce. Dedykowany Prof. J. Tomali z okazji jubileuszu 80-lecia, część 2, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruń 2006.
 • Oniszczuk J., Budowa nowoczesnej polis, Warszawa 2014.
 • Ostaszewski P., Polityka gospodarcza a ekonomia polityczna - polityczne implikacje kryzysu finansowego [w:] Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa 2009.
 • Pach J., Rola korporacji ponadnarodowych w procesie globalizacji gospodarki narodowej (wnioski dla Polski), www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/pach.doc ponadnarodowe korporacje gospodarcze.
 • Paśnik J., Egzegeza norm determinujących nabycie energii elektrycznej przez odbiorcę i wybrane efekty ich stosowania, "Przegląd Prawa Publicznego" 2014/7-8.
 • Paśnik J., Instytucje prawne i instytucjonalizm - zagadnienia wybrane, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017/9.
 • Paśnik J., O celowości nowego spojrzenia na istotę sankcji, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017/1.
 • Paśnik J., On the impact of lobbyists on the law-making proces, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016/7-8.
 • Paśnik J., Normatywne uwarunkowania działalności gospodarczej w Polsce w latach 1988-2015. Zagadnienia wybrane [w:] Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, red. J. Mojak, A. Żywicka, Lublin 2017.
 • Paśnik J., Udział prawa w normatywnym schemacie działania człowieka dążącego do osiągnięcia wyznaczonego celu [w:] Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2014.
 • Patulski W., Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. J. Wratny, K. Walczak, Warszawa 2009.
 • Przybysz P., Funkcje sankcji administracyjnych [w:] Sankcje administracyjne, blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Łódź 2011.
 • Pułło A., Idea solidarności w systemie zasad konstytucyjnych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2015/XXXIII.
 • Pysz A., Jurczak A., Rynek i państwo w modelu ładu społeczno-ekonomicznego - krótki przegląd teorii [w:] Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, red. A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech, Sosnowiec 2018.
 • Pysz P., Kaczmarek T.T., Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2009.
 • Skarb Państwa a działalność gospodarcza, red. A. Kidyba, LEX/el. 2014.
 • Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.
 • Skąpski M., Realizacja idei społecznej gospodarki rynkowej w polskim ustroju pracy, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014/2.
 • Skrzydło W., komentarz do art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2013.
 • Smith A., Badanie nad naturą i przyczyną bogactwa narodów, t.2, Warszawa 2007.
 • Szreniawski P., Pilipiec S., Sankcja rozsiana a funkcjonowanie administracji [w:] Sankcje administracyjne, blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Łódź 2011.
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
 • Szulczewski G., Pojęcie sprawiedliwości społecznej w ordoliberaliźmie i w społecznej gospodarce rynkowej [w:] Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa 2016.
 • Wach K., Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, "Horyzonty Wychowania" 2010/9.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 • Włodkowski O., Przepisy karne ustawy o rachunkowości, LEX/el. 2012.
 • Włudyka T., Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa 2010.
 • Zgoliński I., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w prawie karnym skarbowym, LEX/el. 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.