PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 7 Elity - obywatel - społeczeństwo | 31--47
Tytuł artykułu

Restytucja samorządu lokalnego i regionalnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Restoration of Local and Regional Self-governments in the Countries of Central and Eastern Europe
Restituciâ mestnogo i regionalʹnogo samoupravleniâ v gosudarstvah Centralʹnoj i Vostočnoj Evropy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest restytucji samorządów lokalnych i regionalnych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Ukazuje główne kierunki formowania się administracji samorządowej w omawianych państwach postkomunistycznych. Przedmiotem analizy jest grupa pięciu państw: Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii i Rumunii. Niekiedy w tle prezentowanych analiz samorządowych odnajdujemy również wątki polskie. Co wspomniane państwa łączy - kilka elementów. Po pierwsze, państwa te należały do końca lat 80. XX w. do wspólnoty socjalistycznej stanowiącej ważny element imperium zewnętrznego Związku Radzieckiego. Po drugie, od 1989 r. przechodziły - choć w zróżnicowanym tempie - proces szerokich i burzliwych przeobrażeń wewnętrznych obejmujących wiele aspektów funkcjonowania państwa. Po trzecie, nawiązywały do rozwiązań ustrojowych państw tzw. skonsolidowanych demokracji Europy Zachodniej oraz sięgały do własnych tradycji polityczno-ustrojowych. Reformy administracyjne, których ważnym elementem było przywrócenie władz samorządowych na poziomie lokalnym (i stworzenie ich odpowiedników na szczeblu regionalnym), stanowiły istotny człon przemian polityczno-ustrojowych.(fragment tekstu)
EN
The article is devoted to the restoration of local and regional self-governments in the countries of Central and Eastern Europe.The author shows the main directions of formation the local government administration in the post-communist countries.The main subject of the analysis is a group of five countries: the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria and Romania.The article also presents some Polish aspects of creating self-government structures. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
31--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. Administracja publiczna u progu XXI wieku: wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Warszawa 2011 .
 • 2. Babčák V., Władza lokalna w Republice Słowackiej, [w:] Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, red. E. Ruśkowski, B. Dolnicki, Bydgoszcz-Białystok-Katowice 2007 .
 • 3. Balík S ., Komunální politika, Praha 2009 .
 • 4. Barański M., Samorząd terytorialny w Republice Słowacji, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice-Toruń 2009.
 • 5. Barański M., Słowacja. Podstawy ustrojowe systemu politycznego. Partie polityczne w słowackim parlamencie, [w:] Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995.
 • 6. Benuška P ., Reforma samorządowa w Republice Czeskiej i Słowackiej, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red . A . Miszczuk, Lublin 1995 .
 • 7. Blažek J., Czynniki i kierunki rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej podczas transformacji i w okresie przedakcesyjnym, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 2.
 • 8. Brodziński W., System konstytucyjny Rumunii, Warszawa 2006 .
 • 9. Brodziński W., System konstytucyjny Węgier, Warszawa 2003 .
 • 10. Bröstl A . a kolektív, Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň 2010.
 • 11. Bułgaria. Przemiany konstytucyjne w Europie Wschodniej, t. I, red. R. Chruściak, Warszawa 1993 .
 • 12. Burakowski A ., System polityczny współczesnej Rumunii, Kraków 2014 .
 • 13. Bure J ., Charvát J ., Just P., Štefek M ., Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základyčeského politického systemu, Praha 2012 .
 • 14. Capkova S ., Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Słowacji, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994 .
 • 15. Chmielewski G ., System konstytucyjny Słowacji, Warszawa 2014 .
 • 16. Chrabąsz R., Hausner J., Mazur S., Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, Kraków 2003 .
 • 17. Czyż A., Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • 18. Czyż A., Samorząd terytorialny w Republice Węgier, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice-Toruń 2009.
 • 19. Czyż A., Glajcar R., Krysieniel K., Węgry, [w:] Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Toruń 2007.
 • 20. Czyż A., Rduch-Michalik T., Samorząd terytorialny w Republice Czeskiej, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice-Toruń 2009.
 • 21. Demokracja lokalna w państwach Europy, red . I . Bokszczanin, A . Mirska, Warszawa 2014 .
 • 22. Farcas M., Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Rumunii, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994 .
 • 23. Horvath T.M ., Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Węgrzech, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994 .
 • 24. Jakubowska A ., Czechy, [w:] Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005 .
 • 25. Kaczmarek T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005.
 • 26. Kaczmarska E ., Słowacja, [w:] Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005 .
 • 27. Karp J ., Grzybowski M ., System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002 .
 • 28. Koseski A ., Bułgarska transformacja, [w:] Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, red. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk 2011.
 • 29. Koseski A ., Willaume M ., Nowe kraje Unii Europejskiej. Bułgaria, Rumunia,Warszawa 2007 .
 • 30. Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013 .
 • 31. Kyutchukov S ., Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Republice Bułgarii, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994 .
 • 32. Lacina K ., Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Republice Czeskiej, [w:] Władze lokalne w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994 .
 • 33. Lacina K ., Vajdova Z ., Local goverment in the Czech Republic, [w:] Decentralization: Experiments and Reform. Local Governms in Central and Eastern Europe, ed . T.M . Horváth, Budapest 2000 .
 • 34. Láštic E ., Územná samospráva, Bratislava 2010 .
 • 35. Leoński Z., Samorząd terytorialny w Czechach, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 1/2.
 • 36. Leoński Z., Ustrój organów administracji lokalnej na szczeblu powiatu w Czechach, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 5.
 • 37. Mrkývka P ., Władza lokalna w Republice Czeskiej, [w:] Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, red. E. Ruśkowski, B. Dolnicki, Bydgoszcz-Białystok-Katowice 2007 .
 • 38. Nemec J ., Bercik P ., Kuklis P ., Local Goverment in Slovakia, [w:] Decentralization: Experiments and Reform. Local Governms in Central and Eastern Europe, ed . T.M . Horváth, Budapest 2000 .
 • 39. Olejniczak-Szałowska E., Zadania i ustrój samorządu terytorialnego na Węgrzech, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 9.
 • 40. Pioskowik E ., Bułgaria. Rola organów przedstawicielskich w systemie rządów na szczeblu centralnym i terenowym, [w:] Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995.
 • 41. Pioskowik E ., Władza lokalna w Bułgarii, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Gmina. Region. Samorząd, red. M. Barański, Katowice 1998.
 • 42. Posluch M ., Cibulka Ľ.,Štátne právo Slovenskej republiky, Šamorín 2006 .
 • 43. Radek R ., Samorząd terytorialny w Republice Rumunii, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice-Toruń 2009.
 • 44. Rduch-Michalik T., Czechy, [w:] Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Toruń 2007.
 • 45. Rduch-Michalik T ., Władze lokalne w Republice Czeskiej, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Gmina. Region. Samorząd, red. M. Barański, Katowice 1998.
 • 46. Regulski J ., Samorząd III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacja, Warszawa 2000 .
 • 47. Rosłonek A., Węgry [w:] Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, red. D. Jędrzejczyk, Warszawa 2005 .
 • 48. Rydlewski G ., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007 .
 • 49. Skrzydło W., Republika Rumunii, [w:] Ustroje państw współczesnych,t . 2, red . E . Gdulewicz, Lublin 2002 .
 • 50. Skotnicki K ., System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000 .
 • 51. Swianiewicz P., Reformy konsolidacji terytorialnej - teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 4.
 • 52. Swianiewicz P., Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków bytu ludności czy pobożne życzenia? Charakterystyka polityk lokalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red . A . Miszczuk, Lublin 1995 .
 • 53. Temesi I ., Local Goverment in Hungary, [w:] Decentralization: Experimentsand Reform. Local Governms in Central and Eastern Europe, ed . T.M . Horváth, Budapest 2000 .
 • 54. Vodička K., Cabada L., Politický system České republiky. Historie a současnost, Praha 2011 .
 • 55. Wojnicki J ., Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej: aspekt ustrojowo-politologiczny, Warszawa 2014 .
 • 56. Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013 .
 • 57. Żmigrodzki M ., Administracja publiczna i samorząd terytorialny w Republice Bułgarii, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red . A . Miszczuk, Lublin 1995 .
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.