PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 7 Elity - obywatel - społeczeństwo | 105--123
Tytuł artykułu

Partycypacja a lokalny system polityczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Participaciâ i lokalʹnaâ političeskaâ sistema
Participation and the Local Political System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie lokalnego systemu politycznego w Polsce ustrojowo wiąże się bezpośrednio z instytucją samorządu terytorialnego, który niezależnie od sposobu jego definiowania jest immamentnym elementem demokratycznego państwa. Samorząd terytorialny jest "szczególną postacią władzy publicznej, wiążącej lokalną społeczność i działające na jej rzecz instytucje lokalne w jedną, spójną całość, którą można by nazwać lokalnym systemem politycznym" . Tym samym "organizacje samorządowe są [...] kluczowym narzędziem codziennej realizacji ustroju demokratycznego", spełniając misję polityczną, którą jest "tworzenie warunków dla realizowania idei wolności obywatelskiej i przeciwdziałania alienacji władzy" oraz misję gospodarczą, a więc "dbałość, o jakość życia mieszkańców poprzez dostarczanie usług publicznych i dbałość o rozwój ekonomiczny". Wspólnym dla tych misji jest ich podporządkowanie realizacji interesu publicznego, co wymaga realnej partycypacji mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego(fragment tekstu)
EN
In Poland the process of decentralization of power started in 1990.As a consequence it resulted in the restoration of local government. The efficiency and effectiveness of the decentralized political system is directly connected with the institution of local government, which is an important element of a democratic state.Local government is a special form of public authority, binding the local community and acting to merge local institutions into one functional unit, which determines the local political system.In addition, an important activity of political self-government is implementetion of the economic mission, attention to quality and living standards by providing public services, social and economic development.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
105--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Abramowicz B., Koncepcja demokracji deliberatywnej jako odpowiedź na postulaty usprawnienia demokracji przedstawicielskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011, z. 4.
 • Aktorzy i dylematy partycypacji - jak dbać o jakość procesów i lepsze uczestnictwo?, "Animacja Życia Publicznego" 2013, nr 3, www.civitas.edu.pl (dostęp 20.12.2016).
 • Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, BS/18/2012, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012.
 • Antoszewski A., Istota władzy samorządowej, [w:] Polityka lokalna. Właściwości determinanty, podmioty, red. E. Ganowicz, L. Rubisz, Toruń 2008.
 • Antoszewski A., Samorząd jako pole rywalizacji politycznej, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Lublin 2012.
 • Arczewska M., Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska, Warszawa 2011.
 • Bandarzewski K., Ekspertyza dotycząca aktualnych podstaw prawnych i zmian niezbędnych dla rozwoju budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnym w Polsce, Warszawa 2013, www.maszglos.pl (dostęp 15.11.2016).
 • Bartz B., Realia i wyzwania w europejskim procesie rozwoju społeczeństwa cywilnego, [w:] Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z Unią Europejską, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 2003.
 • Creighton L., The Public Participation Handbook, San Francisco 2005.
 • Czapiński J., Kapitał społeczny, [w:] Diagnoza społeczna 2013, red. J. Czapiński i T. Panek, Warszawa 2013.
 • Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Warszawa 2007.
 • Cześnik M., Uczestnictwo wyborcze a podaż w polskim systemie politycznym - komentarz do badań, [w:] Obywatele i wybory, red. D. Sześciło, M. Cześnik, R. Markowski, Warszawa 2013.
 • Dalton R. J., Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracy, New York 2002.
 • Dolnicki B., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014.
 • Długosz D., Wygnański J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005.
 • Gajewski S., Jakubowski A., Prawne problemy udziału mieszkańców w sesjach rady gminy i posiedzeniach jej komisji, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Gastil J., Levine P., The Deliberation Democracy Handbook, San Francisco 2005.
 • Gąciarz B., Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Warszawa 2004.
 • Grabowski M., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012.
 • Hryniewicz J. T., Analiza funkcjonowania samorządu lokalnego w oparciu o kluczowe kategorie nauk o zarządzaniu: misje, cele, własność, kontekst organizacyjny i efektywność, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Lublin 2012.
 • Izdebski H., Podstawy prawne wprowadzenia instytucji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców do statutów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2013, www.maszgłos.pl (dostęp 15.11.2016).
 • Izdebski K., Ustawa o petycjach. Fundament czy fasada?, Warszawa 2015, www.batory.org.pl (dostęp 15.11.2016).
 • Kaźmierczak S., Podmiot samorządu terytorialnego, [w:] Ustrój i funkcje samorządu terytorialnego. Studia i szkice, red. H. Rota, Wrocław 1993.
 • Kaźmierczak T., Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa 2011.
 • Kentnowska K., Prawo do informacji w społeczeństwie informacyjnym z uwzględnieniem środków elektronicznych, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013.
 • Kiepsko z inicjatywą ustawodawczą w gminach, www.portalsamorządowy.pl (dostęp 15.11.2016).
 • Kijowski D. R., Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych - zagadnienia ogólne, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2.
 • Kokoszkiewicz M., Ruchów miejskich życie wewnętrzne, "Animacja Życia Publicznego" 2013, nr 3, www.civitas.edu.pl (dostęp 15.11.2016).
 • Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji, Warszawa 2008.
 • Kowalik J., Referendum odwoławcze w gminie - instytucja wyborców czy wybieranych?, "Preferencje Polityczne: Postawy. Identyfikacje. Zachowania" 2014, nr 8.
 • Kozłowski S., Upodmiotowienie społeczności lokalnych w okresie transformacji systemowej w Polsce, Warszawa 2015.
 • Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014.
 • Kubicki P., Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy, www.slideshare.net (dostęp 15.11.2016).
 • Kwiatkowska M., Sądy obywatelskie jako przykład demokracji partycypacyjnej, "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 6.
 • Langton R., What is citizen participation, [w:] Citizen Participation in America: Esseys on the State of the Art, ed. R. Langton, Lexington 1977.
 • Łabędź K., Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym - formy i ograniczenia, "Przegląd Politologiczny" 2015, nr 4.
 • Łukowski W., Partycypacja,czyli o trudnościach w dzieleniu się władzą, "Zoon Politikon" 2012, nr 3.
 • Makowski G., Przegląd prawno-instytucjonalnych ram konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego, [w:] Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012, red. P. Sobiesiak-Penszko, Warszawa 2013.
 • Małecka-Łyszczek M., Partycypacja w ramach public governance, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Megler L., Z liderami czy bez liderów? Partycypacja na przykładzie nowych ruchów miejskich, "Animacja Życia Publicznego" 2013, nr 3.
 • Michałowski S., Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie, [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Lublin 2002.
 • Miruć A., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2.
 • Mojkowski K., Pięć lat inicjatywy lokalnej. Porównanie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej z praktyką ich stosowania w latach 2010-2014, www.masz głos.pl (dostęp 20.12.2016).
 • Mollo T., Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Nawrot B., Miejsce "inicjatyw niezależnych" na lokalnej scenie politycznej w Polsce, "Przegląd Politologiczny" 2009, nr 1.
 • Nawrot B., Postawy i zachowania mieszkańców wobec samorządu terytorialnego na poziomie małych miast i wsi, [w:] Władza lokalna a reforma samorządowa w Polsce, red. P. Dobrowolski, S.Wróbel, Katowice 1995.
 • Olech A., Kiedy mieszkańcy uczestniczą w podejmowaniu decyzji, [w:] Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. A. Olech, t. II, Warszawa 2013.
 • Olech A., Kaźmierczak T., Modele partycypacji publicznej, [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa 2011.
 • Olech A., Sobiesiak-Penszko P., Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, numer specjalny, "Analizy i Opinie" 2013, nr 3.
 • Olejniczak-Szałowska E., Członkostwo wspólnoty samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 5, s. 8-11.
 • Orłowska-Bednarz M., Sołectwo jako przykład demokracji bezpośredniej, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2000.
 • Peisert A., Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości, "Kultura Liberalna" 2010, nr 2(52).
 • Piasecki A. K., Inicjatywa obywatelska w praktyce politycznej III RP, "Państwo i Społeczeństwo" 2010, nr 2.
 • Podemski K., Uczestnictwo w życiu politycznym, [w:] Jednostka wobec władzy, red. M. Ziółkowski, B. Pawłowski, R. Drozdowski, Poznań 1994.
 • Rachwał M., Referenda w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji - doświadczenia lat 2006-2010, [w:] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 2011.
 • Rachwał M., Referenda w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego - doświadczenia lat 2010-2014, "Kwartalnik Naukowy OAP UW ePolitikon" 2014, nr 11.
 • Radiukiewicz A., O obywatelskości we współczesnym świecie. Kierunki zmian i przestrzenie rozwoju, "Zoon Politikon" 2012, nr 3.
 • Raport Kancelarii Prezydenta RP nt. referendów lokalnych, www.prezydent.pl (dostęp 21.12.2016).
 • Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, 43/DPP/ PN/2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2011.
 • Regulski J., Samorządność i społeczeństwo obywatelskie - kilka pytań i wiele wątpliwości, "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 3.
 • Rulka M., Próg frekwencyjny w gminnych referendach odwoławczych, "Infos" 2016, nr 17.
 • Schimanek T., Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Warszawa 2015.
 • Sidor M., Konsultacje społeczne w największych polskich miastach: prawne aspekty - praktyczne zastosowanie, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2008.
 • Szczepański M. S., Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Tychy 2001.
 • Sześciło D., Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), Warszawa 2014, www.maszgłos.pl (dostęp 14.11.2016).
 • Sześciło D., Konsultacje społeczne w gminie w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Samorząd Terytorialny" 2014, nr 1-2.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
 • Waśkiewicz A., Dobro wspólne i społeczeństwo obywatelskie w teorii demokracji deliberatywnej i reprezentacji grupowej, [w:] Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, red. A. Przybylski i A. Giza, Warszawa 2014.
 • Węglarz B., Ewolucja lokalnej demokracji przedstawicielskiej w Polsce po 1989 roku, Kraków 2013.
 • Węglarz B., Referenda lokalne w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w czwartej kadencji (lata 2002-2006), "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 7-8.
 • Wróbel S., Miejskie ruchy polityczne. Wybrane zagadnienia, [w:] Od teorii do praktyki politycznej, red. M. Kołodziejczak, R. Rosicki, Poznań 2012.
 • Wróbel S., Powstanie i ewolucja miejskich ruchów politycznych. Przypadek miast górnośląskich, "Przegląd Politologiczny" 2005, nr 1.
 • Wyrok NSA z 21 listopada 2013 r., sygn.II OSK 1887/13.
 • Zaufanie w stosunkach międzyludzkich, BS/29/2014, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2014.
 • Zmiany w psychologicznych profilach elektoratów partyjnych, BS/19/2011, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2011.
 • Żerkowska-Balas M., Kozaczuk A., Obywatele i wybory, Warszawa 2013.
 • Żerkowska-Balas M., Zaremba M., Partycypacja nowych wyborców, Warszawa 2015, www.batory.org.pl (dostęp 15.11.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565258

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.