PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 21 (70) | 146--159
Tytuł artykułu

Znaczenie raportowania niefinansowego w inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Non-Financial Reporting in Socially Responsible Investing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestorzy coraz częściej opierają swoje decyzje nie tylko na parametrach finansowych, ale również na kryteriach społeczno-środowiskowych, związanych ze zdolnością danego podmiotu do tworzenia wartości dla społeczeństwa, a także łagodzenia negatywnych skutków prowadzonej działalności gospodarczej. Podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych zwiększa zapotrzebowanie na informacje niefinansowe, dające możliwość obiektywnej oceny, czy i w jakim stopniu przedsiębiorstwo respektuje aspekty związane z obszarem środowiskowym, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Celem artykułu jest identyfikacja trendów związanych z funkcjonowaniem rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych oraz roli jaką w procesie jego rozwoju pełnić może raportowanie niefinansowe. Punktem wyjścia do tak sformułowanego celu była analiza literatury przedmiotu, umożliwiająca przedstawienie teoretycznych podstaw koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na analizie raportów oraz baz danych ukazujących tendencje w zakresie społecznie odpowiedzialnego inwestowania, a także raportowania niefinansowego na świecie, a także w Polsce. Przeprowadzone badania wykazały, że inwestowanie społecznie odpowiedzialne cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów na całym świecie. Istotny z punktu widzenia podejmowania decyzji inwestycyjnych staje się dostęp do wiarygodnych informacji niefinansowych. Jak pokazały badania, raportowanie niefinansowe jest dziedziną rozwijającą się zarówno na świecie, jak i w Polsce. Istotną kwestią staje się jednak zapewnienie odpowiedniej jakości, przejrzystości oraz porównywalności danych tego typu. Rozwiązaniem jest sporządzanie raportów w oparciu o standardy, zwłaszcza te opracowywane przez GRI. (abstrakt oryginalny)
EN
Investors increasingly base their decisions not only on financial parameters, but also on socioenvironmental criteria related to company's ability to create value for society and to limit the negative effects of business activity. Making the rational investment decisions increases the need for non-financial information which provide the possibility of objective evaluation of whether and to what extent company respects the issues connected with environmental area, social responsibility and corporate governance. The aim of the article is to identify trends associated with the functioning of the socially responsible investments market and the role non-financial reporting can play in its development. The starting point for the implementation of a such formulated purpose was the analysis of the subjectrelated literature which allowed to present theoretical basis of the concept of socially responsible investing. Next, the paper focuses on the analysis of reports and databases showing trends of socially responsible investing and non-financial reporting both globally and in Poland. The conducted analysis showed that socially responsible investing is becoming increasingly popular among investors around the world. An important aspect in the process of investment decision _making is to provide access to reliable non-financial information. As demonstrated by research, non-financial reporting is a rapidly growing field in the world and in Poland. However, it is important to ensure the suitable quality, transparency and comparability of this type pf data. The solution is to prepare reports on the basis of standards, especially those developed by GRI. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • CSRinfo, Rejestr raportów, http://www.rejestrraportow.pl/biblioteka-raportow/ (dostęp 09.10.2018).
 • Czerwińska T., Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2009, nr 3.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (OJ L 330, 15.11.2014).
 • Ernst & Young, Tomorrow's Investment Rules 2.0. Emerging risk and stranded assets have investors looking for more from nonfinancial reporting, 2015, https://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/investor_survey/$FILE/CCaSS_Institutional_InvestorSurvey2015.pdf (dostęp: 09.10.2018).
 • Eurosif, European SRI Study 2012, http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/05/eurosifsri- study_low-res-v1.1.pdf (dostęp: 05.10.2018).
 • Eurosif, European SRI Study 2014, http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/09/Eurosif- SRI-Study-20142.pdf (dostęp: 05.10.2018).
 • Eurosif, European SRI Study 2016, http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRIstudy- 2016-HR.pdf (dostęp: 05.10.2018).
 • GSIA, Global Sustainable Investment Review 2012, http://gsiareview2012.gsialliance. org/pubData/source/Global%20Sustainable%20Investement%20Alliance.pdf (dostęp: 03.10.2018).
 • GSIA, Global Sustainable Investment Review 2014, http://www.gsi-alliance.org/wpcontent/ uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf (dostęp: 03.10.2018).
 • GSIA, Global Sustainable Investment Review 2016, http://www.gsi-alliance.org/wpcontent/ uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf (dostęp: 03.10.2018).
 • GSIA, Global Sustainable Investment Review 2018, http://www.gsi-alliance.org/wpcontent/ uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf (dostęp: 20.05.2019).
 • Jedynak T., Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 2011, nr 875.
 • KPMG, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, 2013, https://assets.kpmg. com/content/dam/kpmg/pdf/2015/08/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting- 2013.pdf (dostęp: 28.10.2018).
 • KPMG, Currents of change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, 2015, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/11/kpmg-international-survey-of-corporateresponsibility- reporting-2015.pdf (dostęp: 28.10.2018).
 • KPMG, The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Social Responsibility Reporting, 2017,https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/campaigns/csr/pdf/CSR_Reporting_2017.pdf(dos tęp: 28.10.2018).
 • Kreibohm E.M, The Performance of Socially Responsible Investment Funds in Europe: An Empirical Analysis, BoD-Books on Demand, 2016.
 • Kutera M., Zyznarska-Dworczak B, Narracja w sprawozdawczości - jak ją weryfikować? "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2018, nr 160, s. 99-111.
 • Michalak J., Raport strategiczny jako źródło informacji dla inwestorów społecznie odpowiedzialnych w Wielkiej Brytanii. Wyniki badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2016, nr 436.
 • Michalczuk G., Konarzewska U., Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", 2018, nr 19 (68).
 • Michalczuk G., Konarzewska U, Standardization of corporate social responsibility reporting, "Modern Management Review", 2018, Vol. XXIII, No 25.
 • Michalczuk G., Mikulska T., Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (827) "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 2014, nr 69.
 • Rogowski W., Ulianiuk A., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki Część III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa", 2012, nr 114.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Szot-Gabryś T., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie a społecznie odpowiedzialne inwestycje [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
 • US SIF Foundation, Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2016, https://www.ussif.org/files/SIF_Trends_16_Executive_Summary(1).pdf (dostęp: 29.10.2018).
 • World Economic Forum, Mainstream Responsible Investing, Geneva 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565392

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.