PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | vol. 4, t. 343 | 235--255
Tytuł artykułu

The Application of Statistical Methods to Identify Factors Determining Employment Effectiveness in District Labour Offices in Poland

Warianty tytułu
Wykorzystanie metod statystycznych do identyfikacji czynników determinujących efektywność zatrudnieniową w powiatowych urzędach pracy w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W Polsce do instytucji realizujących zadania publiczne w zakresie rynku pracy należą publiczne służby zatrudnienia, w tym powiatowe urzędy pracy (PUP-y). Urzędy te, stosując aktywne formy aktywizacji osób bezrobotnych, starają się przywrócić je na otwarty rynek pracy. Działania PUP-ów w zakresie aktywizacji klientów podlegają corocznej ocenie. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do oceny funkcjonowania urzędów pracy w latach 2015-2017 wybrane zostały cztery wskaźniki. Wśród nich istotne znaczenie ma wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, gdyż jego poziom pozwala ocenić, w jakim stopniu aktywne formy aktywizacji osób bezrobotnych, realizowane przez PUP-y, przyczyniają się do powrotu bezrobotnych do zatrudnienia. Ta ocena jest na tyle istotna, że w Polsce i w innych krajach prowadzone są badania dotyczące zarówno działań aktywizujących bezrobotnych, jak i polityki zatrudnieniowej. Celem badań, których wyniki zaprezentowano w artykule, była identyfikacja czynników wpływających na wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uzyskiwany przez powiatowe urzędy pracy (PUP-y) funkcjonujące w Polsce w 2016 roku. Wykorzystano wybrane metody statystyczne, w tym analizę korelacji i regresji oraz wielowymiarową analizę korespondencji. Okazało się, że zastosowane metody nie pozwoliły na jednoznaczne zidentyfikowanie czynników, które w znaczący sposób wpływają na wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, obliczanej na podstawie wszystkich form aktywizacji. Może się okazać, że wyraźniejsze zależności udałoby się zidentyfikować, gdyby rozpatrywać ten wskaźnik odrębnie dla poszczególnych form. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, institutions that perform public tasks in the field of the labour market are state employment services, including District Labour Offices (PUPs). They try to restore the unemployed to the open labour market using active forms of their activation. The activities of PUPs in the field of customer activation are subject to annual evaluation. According to the "Act on Employment Promotion and on Labour Market Institutions", four indicators were selected for the evaluation of the functioning of labour offices in 2015-2017. Among them, the employment effectiveness index is very important, as its level allows us to assess to what extent active forms of activation of the unemployed implemented by PUPs contribute to the return of the unemployed to employment. This assessment is so important that in Poland as well as in other countries research has been conducted on both active forms of activation of the unemployed and employment policies. The aim of the research whose results are presented in the article was to identify factors influencing the employment effectiveness index achieved by District Labour Offices (PUPs) operating in Poland in 2016. Selected statistical methods were used, including correlation and regression analysis as well as multidimensional correspondence analysis. It turned out that the methods applied did not make it possible to unambiguously identify factors which had significantly affected the employment effectiveness index calculated on the basis of all forms of activation. It may turn out that clearer relations could be identified if this indicator was considered separately for particular forms of activation. (original abstract)
Rocznik
Strony
235--255
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • West Pomeranian University of Technology, Szczecin
 • West Pomeranian University of Technology, Szczecin
 • West Pomeranian University of Technology Szczecin
Bibliografia
 • Analiza rozwiązań, o których mowa w art. 108 ust. 1i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2017), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Wydział Wydatków Fakultatywnych i Analiz Efektywności, Warszawa, https://www.gov.pl/web/rodzina/analiza-rozwiazan-o-ktorych-mowa-w-art108-ust-1l-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instrumentach-rynku-pracy [accessed: 25.09.2018].
 • Autiero G., Bruno B., Mazzotta F. (2000), A Correspondence Analysis of Labour Market Institutions, "CELPE Discussion Papers", no. 57, pp. 7-42, http://www.unisa.it/uploads/2551/57_dp.pdf [accessed: 24.06.2019].
 • Badanie ilościowe w powiatowych urzędach pracy. Raport badawczy do projektu pt. "Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy" (2018), Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Grupa BST Sp. z o.o., Katowice.
 • Balicki A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bánociová A., Martinková S. (2017), Active Labour Market Policies of Selected European Countries and Their Competitiveness, ‟Journal of Competitiveness", vol. 9, issue 3, pp. 5-24, http://doi.org/10.7441/joc.2017.03.01h.
 • Batóg B., Batóg J. (2016), Application of correspondence analysis to the identification of the influence of features of unemployed persons on the unemployment duration , "Economic and Business Review", vol. 2(16), no. 4, pp. 25-44, http://doi.org/10.18559/ebr.2016.4.2.
 • Batóg B., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2009), Badanie rynku ubezpieczeń III filara z zastosowaniem analizy korespondencji, [in:] K. Jajuga, M. Walesiak (eds.), Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, ‟Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 47, pp. 149-156.
 • Bąk I., Wawrzyniak K. (2009), Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach związanych z motywami wyboru rodzajów wyjazdów turystycznych przez emerytów i rencistów w 2005 r.,[in:] K. Jajuga, M. Walesiak (eds.), Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, ‟Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 47, pp. 324-332.
 • Błędowski P. (ed.) (2008), Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku, Warszawa.
 • Calmfors L., Forslund A., Hemström M. (2001), Does active labour market policy work? Lessons from the Swedish experiences, ‟Swedish Economic Policy Review", no. 85(2001), pp. 61-124, https://www.government.se/contentassets/d61c0e625bf54a54b59decdcb0bd6acd/lars-calmfors-anders-forslund--maria-hemstrom-does-active-labour-market-policy-work-lessons-from-the-swedish-experiences, [accessed: 26.04.2019].
 • Card D., Kluve J., Weber A. (2009), Active Labor Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis, ‟IZA Discussion Paper Series", no. 4002, http://ftp.iza.org/dp4002.pdf [accessed: 26.04.2019].
 • Cheba K., Hołub-Iwan J. (2014), Wykorzystanie analizy korespondencji w segmentacji rynku usług medycznych, ‟Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 328, Taksonomia 23, pp. 230-237.
 • Dębkowska K., Kilon J. (2014), Application of correspondence analysis to the identification of the determinants of the economic condition of the e-services sector enterprises in Podlaskie region, "Ekonomia i Zarządzanie", no. 1, pp. 38-56, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171315133 [accessed: 26.04.2019].
 • Escudero V. (2018), Are active labour market policies effective in activating and integrating low-skilled individuals? An international comparison, "IZA Journal of Labor Policy", no. 7: 4, https://doi.org/10.1186/s40173-018-0097-5.
 • European Semester: Thematic factsheet - Active labour market policies (2017), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_active-labour-market-policies_en_0.pdf [accessed: 26.04.2019].
 • Ezzari A., Verme P. (2012), A Multiple Correspondence Analysis Approach to the Measurement of Multidimensional Poverty in Morocco, 2001-2007, "Policy Research Working Paper", no. 6087, World Bank, Washington.
 • Góralski A. (1976), Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Greenacre M. (1994), Multiple and Joint Correspondence Analysis, [in:] M. Greenacre, J. Blasius (e d s.), Correspondence Analysis in Social Sciences. Recent Developments and Applications, Academic Press, San Diego, pp. 141-161.
 • Greenacre M. (2007), Correspondence Analysis in Practice, 2nd Edition, Chapman & Hall, London.
 • Greenacre M., Blasius J. (2006), Multiple Correspondence Analysis and Related Methods, Chapman & Hall, London.
 • Gruszczyński L. A. (1986), Elementy statystyki dla socjologów, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Guilford J. P. (1964), Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Guzmán G. (2014), How effective are active employment policies to reduce unemployment in EU countries?, "Atlantic Review of Economics", vol. 2, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5318291.pdf [accessed: 26.04.2019].
 • Hand D. J. (1996), Statistics and Theory of Measurement, "Journal of the Royal Statistical Society", ser. A, no. 3, pp. 445-492, http://doi.org/10.2307/2983326.
 • Kluve J. (2006), The Effectiveness of European Active Labor Market Policy, "IZA Discussion Paper Series", no. 2018, http://ftp.iza.org/dp2018.pdf [accessed: 26.04.2019].
 • Kluve J., Fertig M., Jacobi L., Nima L., Schaffner S., Schmidt Ch., Card D., Góra M., Jensen P., Leetmaa R., Patacchini E., Klaauw B. van der, Weber A. (2005), Study on the effectiveness of ALMPs: Research project for the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Final report, RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, http://www.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/rwi-projektberichte/PB_ALMP.pdf [accessed: 26.04.2019].
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lehmann H., Kluve J. (2008), Assessing Active Labor Market Policies in Transition Economies, "Working Papers" Dipartimento Scienze Economiche, Universita' di Bologna, https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Famsacta.unibo.it%2F4601%2F1%2F646.pdf;h=repec: bol: bodewp: 646 [accessed: 26.04.2019].
 • Maksim M., Wiśniewski Z. (eds.) (2012), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polsk i według województw, ‟Seria Specjalna: Monografie", no. 162, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Podolec B., Ulman P., Wałęga A. (2008), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Rollnik-Sadowska E. (2014), Transfor mation of European labour market policy models - exemplified by Denmark , Germany and The United Kingdom, ‟Optimum. Studia Ekonomiczne", no. 5(71), pp. 38-51, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcqe-C3-7hAhWNblAKHWwfBFk4ChAWMAF6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.hdl_11320_2904%2Fc%2F04_Ewa_ROLLNIK-SADOWSKA.pdf&usg=AOvVaw1Qd2MbgQWT8-qA9-bM550O [accessed: 26.04.2019].
 • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska Sp. z o. o., Kraków.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017, poz. 1065, Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r.) [Act of 20 April 2004 on Employment Promotion and on Labour Market Institutions, Journal of Laws 2017, item 1065, Annex to the announcement of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland of 26 May 2017].
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K. (eds.) (2011), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Zając K. (1982), Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565684

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.