PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (25) | 128--143
Tytuł artykułu

Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego jako instrument ochrony konsumentów na przykładzie Rekomendacji T

Warianty tytułu
The Polish Financial Supervision Authority's Recommendations as an Instrument of Consumer Protection on the Example of Recommendation T = Rekomendacii Komissii po finansovomu nadzoru v kačestve instrumenta zaŝity potrebitelej naprimere
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie znaczenia rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) dla ochrony konsumentów na rynku finansowym na przykładzie Rekomendacji T. Przedstawiono w nim zadania KNF, próbując wyodrębnić wśród nich te, które mają związek z ochroną interesów konsumentów. Omówiono charakter rekomendacji wydawanych przez KNF, w tym celowość wydawania oraz ich znaczenie dla rynku finansowego. Omówiono Rekomendację T, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów mających wpływ na pozycję konsumenta na rynku, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wskazano, że choć bezpośrednim celem tej rekomendacji było wprowadzenie obostrzeń w udzielaniu przez banki kredytów, to wiele zaleceń zawartych w rekomendacji dotyczy relacji pomiędzy bankami a konsumentami. W artykule dokonano analizy i porównania literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. Analizę uzupełniono o metodę dogmatyczno-prawną, polegającą na egzegezie tekstu prawnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the importance of the recommendations being issued by the Polish Financial Supervision Authority (KNF) in order to protect consumers in the financial market on the example of Recommendation T. The author presented in it the KNF tasks trying to single out among them those which are connected with consumers' interests protection. She discussed the nature of the recommendations being issued by KNF, including the expedience of issuance thereof as well as their importance for the financial market. She also discussed Recommendation T, with a particular consideration of its aspects that have influence on the consumer's position in the market, both positive and negative. The author indicated that though the direct aim of this recommendation was to introduce restrictions in credit granting by banks, many prescriptions contained in the recommendation concern relationships between banks and consumers In her article, the author carried out an analysis and comparison of the subject literature and source materials. The analysis is supplemented with the dogmatic and legal method consisting in exegesis of the legal text. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
128--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, 2011 /0062 (COD), Bruksela, marzec 2011.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. Tekst mający znaczenie dla EOG (2014).
 • Czapiński J., Panek. T. (red.) (2014), Diagnoza społeczna 2013, Raport, Warszawa.
 • Gryber M., Sowińska-Kobelak D. (2014), Przewodnik po kredycie konsumenckim, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Kolasa A., Premik F., Tyrowicz J. (2016), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IVkw. 2015 r., Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl/publikacje/domowe/domowe_4_2015.pdf [dostęp: 22.04.2018].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Krzyżewski J.A. (2000), Rekomendacje nadzorcze - charakter prawny i zakres mocy obowiązującej, "Prawo Bankowe", nr 7-8.
 • Lista ostrzeżeń publicznych KNF, https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne [dostęp: 19.04.2018].
 • Maśniak D. (2015), Rekomendacje i wytyczne KNF - dialog nadzorowany, czyli "miękkie prawo z twardym skutkiem", Prawo Asekuracyjne, wyd. Fundacja "Prawo Ubezpieczeniowe", tom 2 (83), Warszawa.
 • Mierzejewska G., Premik F. (2014), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IVkw. 2013 г., Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl/publikacje/domowe/domowe_4_2013.pdf [dostęp: 22.04.2018].
 • Mity związane z rekomendacją T, https://iwn.son.pl/finanse/125-mity-zwiazane-z-reko [dostęp: 22.04.2018].
 • Mroczkowski R. (2007), Instytucjonalnoprawne aspekty zarządzania kryzysem finansowym, (w:) Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, (red.) J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • NBP (2016), Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsfQ22016.pdf [dostęp: 25.09.2016].
 • Nieborak T. (2011), Nadzór nad rynkiem finansowym: aktualne tendencje i problemy dyskusyjne, praca zbiorowa pod red. E. Fojcik-Mastalskiej i E. Rutkowskiej- Tomaszewskiej, Prace naukowe WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, "Studia Finansowoprawne", nr 1, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Ofiarski Z. (2013), Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Olszak M. (2011), Bankowe normy ostrożnościowe, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
 • Orlicki M. (2015), Rekomendacja U, wytyczne dystrybucyjne, projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - szansa na zmianę praktyki zawierania i wykonywania ubezpieczeń grupowych, Prawo Asekuracyjne, Fundacja "Prawo Ubezpieczeniowe", tom 1 (82), Warszawa.
 • Paxford В. (2013), Ochrona konsumenta - pole walki, "Miesięcznik Finansowy BANK", nr 9, Warszawa.
 • PWC (2013), Rynek firm pożyczkowych w Polsce, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/pwc_raport_rynek_firm_pozyczkowych.pdf [dostęp: 22.04.2018].
 • Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2010), Dz. Urz. KNF, Warszawa luty.
 • Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2013), Dz. Urz. KNF, Warszawa, luty.
 • Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (2013), Dz. Urz. KNF, Warszawa, czerwiec.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 • Sikorski R. (2015), Prawo bankowe. Komentarz, wyd. 1, Warszawa, System Informacji Prawnej Legalis.
 • Solarz M. (2014), Odpowiedzialne decyzje pożyczkowe jako instrument inkluzji finansowej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 198/2, Katowice.
 • Szydło M. (2003), Charakter prawny i struktura administracyjnych kar pieniężnych, "Studia Prawnicze", z. 4.
 • UOKiK (2016), Porozumienie Prezesa UOKiK i KNF w sprawie "tajemniczego klienta ", https://www.uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php7news_ id= 12425 [dostęp: 27.09.2016].
 • Usäk M. (2010), Kary pieniężne i kary finansowe w ramach nadzoru bankowego, Materiały z konferencji zorganizowanej przez koło Naukowe Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 г.. poz. 723).
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1252).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 621).
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. poz. 855).
 • Ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2017 r. poz. 819).
 • Wajda M. (2010), Regulacja jako instrument walki z ubóstwem, (w:) Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. A. Grzędzińska, K. Majadzińska, A. Sulowska, Bramasole Public Relations & Publishing House, Warszawa.
 • Willmann M. (2013), Wpływ rekomendacji nadzorczych na kształtowanie się rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce, "Nauki o finansach", nr 1(14), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565996

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.