PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 540 Prawo zamówień publicznych - w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych | 42--54
Tytuł artykułu

Przetarg publiczny jako forma wyboru dostawcy energii elektrycznej dla mieszkańców gminy

Warianty tytułu
Public tender as a form of selection of the electricity supplier for the residents of the commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł skoncentrowany jest na tematyce wykonywania zadań publicznych przez gminy w zakresie zapewnienia jej mieszkańcom dostawy energii. Gminy są odbiorcami energii elektrycznej. Jej zakupu dokonują w celu wykonywania powierzonych im zadań w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców wiążących się z elektrycznością. Ze względu na to, że gmina jest jednostką publiczną, zobowiązana jest dokonać zakupu energii, opierając się na transparentnych kryteriach, a więc w ramach procedury zamówień publicznych. Celem artykułu jest wskazanie, jakie kryteria gmina powinna uwzględnić, dokonując wyboru dostawcy energii, przy założeniu, że powinna ona uwzględnić nie tylko czynniki cenowe, ale również pozacenowe, zwłaszcza ochronę środowiska w toku wytwarzania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne. W trakcie prac nad niniejszym artykułem wykorzystano metodę dogmatyczną przez analizę ustawodawstwa unijnego i polskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the performance of public tasks by communes in the scope of ensuring energy supply to its inhabitants. Communes are consumers of electricity. They purchase it in order to perform the tasks assigned to them in the scope of satisfying the inhabitants' needs in the field of electricity. Since the commune is a public entity, it is obliged to purchase energy on the basis of transparent criteria, i.e. within the framework of a public procurement procedure. The aim of the article is to indicate which criteria should be taken into account by the commune when choosing the energy supplier, with the assumption that it should take into account not only price but also non-price factors, especially environmental protection during the generation of energy by energy companies. In the course of work on this article, the dogmatic method was used through the analysis of EU and Polish legislation. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Baehr J., Stawicki A., Rozważania wokół równoległego stosowania prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), red. C. Banasiński, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wydanie 2, Warszawa 2012.
 • Filipowicz T., Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Gawrońska-Baran A., Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowym, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Grabowska-Szweicer E., Saczywko M., Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, Presscom, Wrocław 2017.
 • Hartung W., Bagłaj M., Michalczyk T., Wojciechowski M., Krysa J., Kuźma K., Dyrektywa 2014/24/ UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2015.
 • Jarnicka J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Jaś-Nowopolska M., Charakter prawny umowy kompleksowej w prawie energetycznym, Difin, Warszawa 2016.
 • Kajda M., Prawo do zmiany sprzedawcy a ochrona praw konsumenta, [w:] Prawo konsumenckie w praktyce, red. M. Czernecka, T. Skoczny, Warszawa 2016.
 • Korczak J., Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego, [w:] Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. System prawa administracyjnego, tom 2, red. R. Hauser, A. Wróbel Z., Niewiadomski, Warszawa 2012.
 • Kuliński M. (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Martowłos K., Zielone zamówienia publiczne w energetyce, [w:] Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych, Wydawnictwo KNPPG, Toruń 2015.
 • Mędrzycki R., Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju - zarys problematyki, [w:] Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 9-23.
 • Pawelec J., Dyrektywa 2014/24/WE w sprawie zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2015. Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Różowicz K., Gazecka N., Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Swora M., Falecki A., Prawo energetyczne, t I. Komentarz do art. 1-11s, red. M. Swora, Z. Muras, Warszawa 2016.
 • Swora M., Muras Z., Prawo energetyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Szydło M., Prawna koncepcja zamówienia publicznego, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Szydło M., Unbundling własnościowy (ownership unbundling) jako instrument regulacyjny w sektorze energetycznym, cz. I, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2007, nr 2.
 • Wolska H., Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.
 • Wyrok WSA z 11 maja 2016 r., sygn. Akt V SA/Wa 3974/15, Legalis nr 1584836.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566270

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.