PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 540 Prawo zamówień publicznych - w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych | 55--67
Tytuł artykułu

Prawne podstawy wykorzystania przez wykonawcę realizującego zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych i usług zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia innego podmiotu. Uwagi na temat art. 22a ust. 4 Pzp

Warianty tytułu
Legal bases for the use by contractors realizing public orders in the scope of construction works and services of their capacities in the form of education, professional qualification or experience of another entity. Comments regarding Article 22a (4) of Public Procurement Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z warunków udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustalonych przez zamawiającego może być jego zdolność zawodowa, odzwierciedlająca poziom wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy, umożliwiająca realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawca może wówczas polegać na swoim własnym wykształceniu, własnych kwalifikacjach zawodowych lub własnym doświadczeniu, ale może także polegać na wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu innych podmiotów. W artykule dokonano analizy art. 22a ust. 4 Prawa zamówień publicznych, który określa zasady opierania się przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie robót budowlanych lub usług na wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu innego podmiotu oraz zasady późniejszego powierzenia przez wykonawcę realizacji zamówienia publicznego temu innemu podmiotowi. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the conditions of participation of contractors in a procedure for granting public order, established by an ordering party, may be their professional capacity, reflecting their level of education, professional qualifications or experience, enabling the realization of an order on the acceptable quality level. Contractors may then rely on their own education, professional qualifications or experience, but they may also rely on the education, professional qualifications or experience of other entities. The article presents an analysis of Article 22a (4) of Public Procurement Law, which specifies the principles of relying by contractors in proceedings for granting public orders in the scope of construction works and services on education, professional qualifications or experience of another entity and principles of subsequent entrustment by contractors of the execution of public orders. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, Studia Prawnicze, 1985, z. 3-4.
 • Jaworska M., [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2018.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Panasiuk A., System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2013.
 • Pasternak Ł., Zasady jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Krytyka Prawa, 2015, tom 7.
 • Postanowienie SN z dnia 2 grudnia 2004 r., III KK 112/04, dostępne na stronie: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/iii%20kk%20112-04.pdf, s. 4-5.
 • Sánchez Graells A., Public Procurement and the EU Competition Rules, Oxford-Portland 2015.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11, Warszawa 1996-1997.
 • Starzyńska W., Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia przez wykonawców a zasada uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia 2015, sectio H, vol. XLIX.
 • Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz 2011.
 • Widła T., Zienkiewicz D., Logika, Warszawa 2018.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz. Urz. UE 2014, L 94/65.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.
 • Wypowiedź Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczoną w artykule prasowym pt. "Prezes UZP: Ograniczyliśmy patologie dotyczące firm-teczek i handlu referencjami", dostępnym na stronie: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/malgorzata-streciwilk-ograniczylismypatologie-dotyczace-firmteczek-i-handlu-referencjami--60826.html.
 • Wyrok TK z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie K 12/95, OTK Z. U. 1995, poz. 35.
 • Wyrok TK z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie K 39/97, OTK Z. U. 1998, nr 6, poz. 99.
 • Wyrok TK z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie P 50/07, OTK Z. U. 2008, nr 4A, poz. 58.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r., III SA/Wa 268/14.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r., II SA/Wr 122/16.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2018 r., XII Ga 178/17, dostępny na stronie: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151015000006027_XII_Ga_000178_2017_Uz_2018-08-06_001.
 • Wyrok KIO z dnia 9 listopada 2017 r., KIO 2245/17, s. 21-22, dostępny na stronie: ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_2245.pdf.
 • Wyrok KIO z dnia 17 listopada 2016 r., KIO 2082/16, s. 10, dostępny na stronie:ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_2082.pdf.
 • Wyrok KIO z dnia 20 lutego 2018 r., KIO 211/18, s. 17, dostępny na stronie: ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2018_0211.pdf.
 • Wyrok KIO z dnia 20 lipca 2018 r., KIO 1336/18, s. 9-11, dostępny na stronie: ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2018_1336.pdf.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-324/14, Partner Apelski Dariusz przeciwko Zarządowi Oczyszczania Miasta, ECLI:EU:C:2016:214.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566276

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.