PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 12 (CD) | 595--626
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych na wybranych przykładach

Warianty tytułu
Safety of Transport of Dangerous Goods on Selected Examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania wybranych metod i narzędzi technicznych podczas transportu materiałów niebezpiecznych wpływających na bezpieczeństwo. Artykuł wskazuje na problem skuteczności środków zabezpieczających podczas przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Problem badawczy kieruje na zagadnienia dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych w warunkach nadzorowanych. W tym obszarze tematycznym, na pierwszy plan wysuwają się problemy związane z kompetencjami i świadomością uczestników procesu transportu. Mimo pogłębiającej się wiedzy i świadomości odnośnie wymagań prawnych, operacyjnych i środowiskowych, wciąż istnieje konieczność doskonalenia tych procesów. Opracowanie wskazuje na określone podejście badawcze w aspekcie przewożenia materiałów niebezpiecznych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na wybranych przykładach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the possibilities of using selected methods and tools for monitoring and assessment of ecological safety during the transport of hazardous materials. The article introduces the problem regarding the assessment of the effectiveness of security measures during the transport of dangerous goods by road. The study constitutes a specific research approach in the aspect of transporting hazardous materials in the context of ensuring ecological safety on a chosen example. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
595--626
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu
Bibliografia
 • Dobrosielski, M. (2009). Procedury planowania wyprzedzającego transportu strategicznego PKW, Przegląd Logistyczny. nr. 4. 9-14.
 • Dobrzyńska, R. (2012). Zagrożenia środowiska podczas transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
 • Gręzicki, M. (2018). Model zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych w pełnym cyklu ich życia. Rozprawa doktorska. Warszawa: WAT.
 • Grzegorczyk, K., Buchcar, R. (2013). Towary niebezpieczne transport drogowy. Błonie: ADeR Buch-Car.
 • http://systemspot.pl/aktualnosci/interewencja-iii-stopnia-w-ramach-spot (23.04.2018).
 • http://clp.gov.pl/nowe_piktogramy (online).
 • http://www.zygology.co.uk/wp content/uploads/2015/01/GHS-Label1.jpg (online).
 • ITD. (2014). Zagrożenia w transporcie drogowym przy przewozie towarów niebezpiecznych. Poznań: WITD.
 • Kizyn, M. (2011). Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP. Poznań: Biblioteka Logistyka.
 • Kołdys, K., Czech, P., Filipczy,k J., Turoń, K., Urbańczyk, R. (2017). Regulacje prawne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych różnymi środkami transportu. Autobusy. Nr. 6. 257-261.
 • Kopczewski, R., Nowacki, G., Zakrzewski, B. (2017). Zagrożenia chemiczne i ekologiczne podczas przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Bezpieczeństwo i Ekologia 9/2017. 85-92.
 • Krupnik, D. (2009). System bezpieczeństwa ekologicznego w siłach zbrojnych RP. Rozprawa doktorska. Warszawa: AON.
 • Krupnik, D. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące systemu gospodarowania odpadami transgranicznego i ich przetwarzania. Zeszyty Naukowe Systemy Logistyczne Wojsk Nr 42. Warszawa: WAT. 108-121.
 • Kukulska, M. (2012). Transport drogowy towarów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
 • Kwaśniowski, S., Kulczyk, J., Kierzkowski, A., Jóźwiak Z. (2014). Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów, Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 • Łukasik, Z., Bril, J., & Bril, D. (2013). Zagrożenia związane z transportem drogowym. Autobusy, Technika, Ekploatacja, Systemy Transportowe Nr 3/2013, strony 45-57.
 • Madrjas, J. (2017). Wykolejenie cystern z siarką w Gnieźnie. http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wykolejeni-cystern-z-siarka-w-gnieznie-zdjecia-84057.html (26.10.2017).
 • MT. (2012). Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania. Warszawa: (Dz. U. z 2012 r., poz 966).
 • MTBiGM. (2012). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania. Warszawa: (Dz. U. z 2012 r., poz. 966).
 • MZ. (2012). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin. Warszawa: (Dz.U. z 2012 r., poz. 1018).
 • MZ. (2015). Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. Warszawa: (Dz.U. z 2015 r., poz. 450).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska. (2017) . Warszawa: (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 j.t. ze zm.).
 • Palczewska, A., Gręzicki, M., Krupnik, D. (2016). Wybrane zagadnienia dotyczace transportu materiałów niebezpiecznych (ADR) na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbroejnia S.A. Gospodarka Materiałow i Logistyka Nr 5/2016. 543-560.
 • Palczewska, A., Krupnik, D. (2018).Modelowanie transportu drogowego do przewozu materiałów niebezpiecznych w odniesieniu do bezpieczeństwa ekologicznego. Gospodarka Materiałow i Logistyka. Nr 5. 526-541.
 • PKN. (2004). PN-N 18001:2004. System zarządzana bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania ogólne. Warszawa: PKN.
 • Prochowski, L., Żuchowski A. (2009). Technika transportu ładunków, Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. s. 69.
 • Rosik-Dulewska, Cz. (2015). Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: PWN.
 • Salomon, A. (2014). Przewóz substancji niebezpiecznych z punktu widzenia wymagań spedycyjno-transportowych. Logistyka - Nauka. nr 4, strony 3247-3262.
 • Siedlecka, S., Mądziel, M. (2016). Problemy bezpieczeństwa w logistyce transportu drogowego. Autobusy 6/2016, 1536-1539.
 • Skowron, J. (2010). Karty charakterystyki jako podstawowe źródło informacji o warunkach przechowywania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie w magazynach. Warszawa: CIOP.
 • Skrypt COSSG. (2009). Transgraniczny przewóz odpadów. Koszalin.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. (2011) . Warszawa: (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (2011). Warszawa: (Dz.U. z 2018 r., poz. 143 t.j.).
 • WE. (1957[2017]). Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie w 1957 - aktualizacja 2017. Genewa: WE.
 • WE. (2008). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Bruksela: Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008 r.
 • WE. (2008). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE . Bruksela: (Dz. Urz. UE z 31.12.2008 r., L/353/1).
 • Wołczański, T., Rut, J. (2014). Bezpieczeństwo w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych. Logistyka nr 4/2014.
 • WZU. (2013). Przewóz drogowy, załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych. Grudziądz: I-07-10.5.0.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566344

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.