PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 540 Prawo zamówień publicznych - w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych | 267--287
Tytuł artykułu

Znaczenie wytycznych w kontekście publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych

Warianty tytułu
Significance of guidelines in the context of public oversight over the public procurement market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie wdrażania funduszy unijnych ważną rolę odgrywają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego - obejmujące zarówno prawo UE, jak i prawo krajowe. O ile specyfika ich i znaczenie w zakresie problematyki funduszy unijnych nie budzi większych wątpliwości, o tyle zwrócić uwagę trzeba na specyficzne i typowe dla tej sfery regulacje prawne. Należą do nich wytyczne. Ich kształt prawny (w tym kwestia wiążącej mocy), zakres regulacji, jak też rola w systemie wdrażania środków unijnych budzi szereg wątpliwości prawnych. Przedmiotem niniejszych rozważań będzie problematyka wytycznych dotyczących zamówień publicznych - w kontekście publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych. W rozpatrywanym zakresie kluczowe znaczenie będzie miało ustalenie charakteru prawnego, jak też roli, jaką odgrywają wytyczne w sferze prawidłowego realizowania zamówień publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
There is an important role of law regulations currently in force (both UE law and national law) in the process of the implementation of European Union funds. There are not many concerns about their specificity and importance within the range of the problem of EU funds. However, there is a necessity to analyse other kinds of regulations - guidelines. Their legal form (including a question of binding nature), adjustment range and position in the system of implementation of UE resources are connected with several legal problems. The article is devoted to the question of guidelines in the area of public procurement, in the context of public oversight over the public procurement market. There is a need to analyse legal nature and the role of guidelines in the field of correct implementation of public procurements. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Dołowiec M., Harasimiuk D.E., Metlerska-Drabik M., Ostałowski J., Poździk R., [w:] Poździk R. (red.), 2016, Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Wydawnictwo Sejmowe, LEX/el.
 • Dołowiec M., Harasimiuk D.E., Metlerska-Drabik M., Ostałowski J., Wołyniec-Ostrowska A., [w:] Poździk R. (red.), 2016, Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Wydawnictwo Sejmowe, LEX/el.
 • Dzierżanowski W., 2011, Korekty finansowe jako element systemu kontroli wydatkowania środków unijnych, Zamówienia Publiczne. Doradca, nr 10, s. 14 i n.
 • Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński S. (red.), 2014, Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa- nowe możliwości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jaśkiewicz J., 2014, Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Komentarz, LEX/el.
 • Jóźwik B., Sagan M., Stępniewski T. (red.), 2012, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, tom I: Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Karwatowicz G., Odachowski J., 2009, Definicja legalna "nieprawidłowości" w kontekście funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Kontrola Państwowa, nr 4, s. 116-126.
 • Karwatowicz G., Odachowski J., 2009, Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych skutkujące nałożeniem korekt finansowych, Finanse Komunalne, nr 7-8, s. 88-97.
 • Kasiński M., Stahl M., Wlaźlak K. (red.), 2015, Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, LEX/el.
 • Krzykowski P., 2012, Sądowa kontrola administracji o negatywnej ocenie projektu w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, [w:] Kijowski D.R., Miruć A., Suławko-Karetko A. (red.), Kryzys prawa administracyjnego?, tom I: Jakość prawa administracyjnego, Warszawa.
 • Miemiec W., 2012, Przesłanki determinujące zwrot środków przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych przez JST z udziałem bezzwrotnych środków europejskich, Finanse Komunalne, nr 1-2, s. 34 i n.
 • Odachowski J., 2012, Instytucje uczestniczące w systemie zarządzania i wdrażania bezzwrotnych środków unijnych, [w:] Miemiec W. (red.), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawnofinansowe, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, s. 133-154.
 • Odachowski J., 2012, Pojęcie nieprawidłowości wykorzystania przyznanych środków w prawie UE, [w:] Miemiec W. (red.), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawnofinansowe, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, s. 221-240.
 • Odachowski J., 2012, Wytyczne i dokumenty programowe, [w:] Miemiec W. (red.), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawno finansowe, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, s. 108-132.
 • Odachowski J., 2016, Irregularities in the Process of Implementation of Projects Co-Financed from EU Funds under the 2014-2020 Financial Perspective - Analysis of Article 24 of the "Implementation Act", [w:] Łobos K., Schiffauer P. (eds), Between Crisis and Innovation - European Policies Through National and Transnational Perspectives, CeDeWu, Warszawa.
 • Odachowski J., Karwatowicz G., 2011, Zarząd województwa jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym, Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 110-119.
 • Pawlicki R., 2014, Strategia finansowa dla Polski 2014-2020. Fundusze unijne dla przedsiębiorczych, Difin SA, Warszawa.
 • Soszyńska-Purtak P., Kontrola zamówień publicznych a korekty finansowe, cz. I, ABC - Komentarz praktyczny, LEX/el.
 • Tkaczyński J.W., Świstak M., Sztorc E., 2011, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tkaczyński J.W., Świstak M., 2013, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wierczyński G., Glosa do wyroku TK z dnia 12 grudnia 2011 r., P 1/11 (Prz.Sejm. 2012/5/167-176).
 • Wlaźlak K., Glosa do wyroku TK z dnia 12 grudnia 2011, P 1/11 (PiP 2013/8/129-134).
 • Wyszomirski Ł.M., Glosa do wyroku TK z dnia 12 grudnia 2011 r., P 1/11 (FP.2012/5/52-60).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz.U.UE.L.2017.337.19.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, Dz.U.UE.L.2017.337.17.
 • Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych, 2006/C 179/02.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - tzw. Rozporządzenie ogólne, Dz.U.UE.L.2018.291.5.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz. U., 2019, poz. 53.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, t.j. Dz. U., 2018, poz. 1431.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, Dz. U., 2017, poz. 1475.
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowania-wydatkow-w-ramach-programu-operacyjnego-infrastruktura-isrodowisko-2014-2020-1/ (13.02.2019).
 • Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/15713/ZW_zal_9_Wytyczne_dot_zam_publ.pdf (13.02.2019).
 • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-kontroli-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/ (13.02.2019).
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnegoeuropejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ (13.02.2019).
 • Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresiesposobu-korygowania-i-odzyskiwania-nieprawidlowych-wydatkow-oraz-raportowanianieprawidlowosci-w-ramach-programow-operacyjnych-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/(13.02.2019).
 • Postanowienie NSA z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie II GSK 282/10 - dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie II GSK 371/10 - dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie V SA/Wa 1333/10 - dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Wyrok NSA z dnia 27 października 2010 r. w sprawie II GSK 1097/10 - dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie III SA/Po 276/11 - dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Wyrok NSA z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie II GSK 1578/11, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2011 r., P 1/11 (OTK-A 2011/10/115).
 • Wyrok NSA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie II GSK 249/13 - dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 marca 2018 r., I GSK 146/18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566392

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.