PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 540 Prawo zamówień publicznych - w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych | 288--310
Tytuł artykułu

System organów kontroli nad rynkiem zamówień publicznych - potrzeba zmiany (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Warianty tytułu
System of supervisory authorities of public procurement market - need for a change (de lege lata and de lege ferenda comments)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontrolowanie jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania państwa demokratycznego. Obejmuje swym zakresem działania rozmaitych podmiotów, ale jest również przeprowadzane przez zróżnicowane instytucje określane zbiorczo jako system organów kontroli. Pośród niniejszych podmiotów istotne znaczenie mają te, które czuwają nad prawidłowym dysponowaniem środkami publicznymi w obrębie udzielania zamówień publicznych. Określeniu kompetencji niniejszych podmiotów, a szczególnie uwidocznieniu pewnego rodzaju dysfunkcji w ich działalności oraz w obrębie prowadzonych postępowań kontrolnych poświęcone jest niniejsze opracowanie. Umożliwi ono sformułowanie stosownych wniosków obrazujących potrzebę zmian, potrzebę wzmocnienia systemu weryfikowania zamówień publicznych przy pomocy samodzielnego i niezależnego organu nadzoru w zakresie czynności związanych z udzielaniem zamówienia na realizację usługi, dostawy czy też roboty budowlanej. (abstrakt oryginalny)
EN
Control is an indispensable element for a correct functioning of a democratic state. Within its scope it covers operations of different entities but it is also carried out by various institutions collectively defined as the systems of control authorities. Among them of crucial importance are those authorities which ensure that public funds are properly disposed of within the procedure of awarding public procurements. This thesis is devoted to the issue of defining competences of these entities, especially showing a certain kind of drawbacks in their operations and within conducted control procedures. It will allow to formulate appropriate conclusions revealing the need for changes, need for strengthening the system of verification of public procurements with the aid of an independent and autonomous inspection authority in the scope of actions connected with granting procurements for carrying out services, supply or construction works. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Babiarz S., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III, System Informacji Prawnej Lex/el.
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010.
 • Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970.
 • Duszniak S., Terminologia z zakresu czynności nadzorczych i kontrolnych, Gazeta Administracyjna, 1948, nr 1-2.
 • Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII, System Informacji Prawnej Lex/el.
 • Garbala E., Kontrola zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, FK, 2008, nr 1-2.
 • Gola J., Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako instrument zapobiegania korupcji w administracji publicznej, [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013.
 • Horubski K., Publiczno- i prywatnoprawne elementy zamówień publicznych, Państwo i Prawo, 2009, nr 7.
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2005.
 • Jędrzejewski S., W kwestii ustawowej definicji pojęcia "nadzór", Organizacja-Metody-Technika, 1989, nr 8-9.
 • Kociński C. (red.), Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, Wrocław 2006.
 • Kocowski T., Sadowy J. (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013.
 • Kurowska A., Postępowanie odwoławcze przed KIO jako środek korygujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013.
 • Marak K., Kontrola udzielania zamówień publicznych w świetle instytucji kontroli i nadzoru w materialnym prawie administracyjnym, [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013.
 • Mituś A., Kontrola zarządcza a udzielanie zamówień publicznych - zarys problematyki, [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa.
 • Norek A.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III, System Informacji Prawnej Lex/el.
 • Norek A.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Nowicki H., Sądowa kontrola częścią systemu prawnej kontroli zamówień publicznych, [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 2006.
 • Panasiuk A., Czy kontrola może szkodzić?, [w:] T. Kocowski, Sadowy J. (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013.
 • Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, System Informacji Prawnej Legalis/el.
 • Przeszło E., Kontrola udzielania zamówień publicznych, Poznań 2013.
 • Puchacz K., Kontrola zamówień publicznych, Wrocław 2010.
 • Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex/el.
 • Stachowiak M., Jerzykowski J., Dzierżanowski W., Kwieciński T., Łysakowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006.
 • Sylwestrzak A., Kontrola administracji publicznej w III Rzeczpospolitej Polskiej, Gdańsk 2006.
 • Szustakiewicz P., Czy istnieje system kontroli zamówień publicznych, [w:] T. Szustakiewicz P., Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2011.
 • Szydło M., Prawna koncepcja zamówienia publicznego, Warszawa 2014.
 • Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 • Wiśka-Rużewicz K., Rola wykonawcy jako podmiotu kontrolującego prawidłowość udzielenia zamówienia, [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561).
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 300).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., nr 41, poz. 238).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r., poz. 1092).
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2008 r., V SA/Wa 2614/07.
 • Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 29 grudnia 2005 r., III SA/ Wa 3202/05.
 • Wyrok KIO z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt. KIO 384/12.
 • Wyrok KIO z dnia 3 lipca 2012 r., sygn. akt. KIO 1275/12.
 • Wyrok KIO z dnia 20 lutego 2015 r., sygn. akt. 242/15.
 • Wyrok KIO z dnia 20 lutego 2015 r., sygn. akt. 1479/14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566412

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.