PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 66 | nr 1 Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi | 221--236
Tytuł artykułu

Cecha jednolitości systemu prawa w warunkach multicentryzmu

Warianty tytułu
A Feature of the Uniformity of the Legal System in the Conditions of Multicentrism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z aspektów rozważań dotyczących systemu prawnego są cechy tego systemu. Celem artykułu było podjęcie teoretycznej refleksji i udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytanie, mianowicie czy polski system prawny można uznać za jednolity w kontekście wielości centrów decyzyjnych. Obecnie cecha jednorodności systemu prawnego jest jedną z najbardziej problematycznych. Zgodnie z typowym rozumieniem system prawny jest jednolity, jeśli akty normatywne pochodzą od władz państwowych. Jednak procesy integracyjne, w których uczestniczy państwo, powodują powstawanie struktur ponadnarodowych z własnymi systemami prawnymi. W europejskiej przestrzeni prawnej obejmują one Radę Europy i Unię Europejską. Systemy prawne tych organizacji są połączone formalnymi relacjami z systemami prawnymi państw członkowskich. W rezultacie systemy prawne państw europejskich ewoluują, przestają być monocentryczne i stają się multicentryczne. W takiej sytuacji na terytorium państwa zaczynają obowiązywać akty normatywne struktur ponadnarodowych. Rodzi to teoretyczne pytanie o możliwości i być może zakres uznania jednolitości systemu prawnego. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the aspects of considerations regarding the legal system are the features of this system. The aim of the article was to attempt theoretical reflection and answer the basic question, namely - can the Polish legal system be considered uniform in the context of multicentrism. Nowadays, the feature of uniformity of the legal system is one of the most problematic. According to the typical understanding, the legal system is uniform if the normative acts come from state authorities. However, integration processes in which the state participates cause the creation of supranational structures with their own legal systems. In the European legal space, they include the Council of Europe and the European Union. The legal systems of these organizations are linked by formal relationships with the legal systems of the member states. As a result, the legal systems of European countries are evolving, they cease to be monocentric and become multicentric. In such a situation, normative acts of supranational structures start to operate on the territory of a state. This raises a theoretical issue regarding the possibilities and, perhaps, the scope of recognition of the uniformity of the legal system. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bałaban A., Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., "Przegląd Sejmowy" 1997, nr 5.
 • Bielska-Brodziak A., Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa, Warszawa 2017.
 • Chouvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.
 • Dyrda A., Gizbert-Studnicki T., Czy systemowość jest konieczną właściwością prawa?, [w:] Systemowość prawa, red. Z. Pulka, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 2016, nr 104.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2000.
 • Golka M., Aksjologiczne podstawy cywilizacji europejskiej, [w:] Europa wspólnych wartości, red. Z. Drozdowicz, t. 2, Poznań 2005.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997.
 • Jamróz A., Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011.
 • Jarra E., Ogólna teorja prawa, Warszawa 1922.
 • Kalisz A., Multicentrycznośc prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, nr 4.
 • Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.).
 • Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2011.
 • Kustra A., Wokół problemu multicentryczności systemu prawa, "Państwo i Prawo" 2006, z. 6.
 • Kwiecień R., Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000.
 • Lang W., System prawa i porządek prawny, [w:] System prawny a porządek prawny, red. O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008.
 • Lang W., Wokół "Multicentryczności systemu prawa", "Państwo i Prawo" 2005, z. 7.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.
 • Łętowska E., Między Scyllą a Charybdą - sędzia polski między Strasburgiem i Luksemburgiem, "Europejski Przegląd Sądowy" 2005, nr 1.
 • Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, "Państwo i Prawo" 2005, z. 4.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2003.
 • Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2008.
 • Muras Z., Podstawy prawa, Warszawa 2008. Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2010.
 • Seidler G.L., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 1998.
 • Szmulik B., Żmigrodzki M., Autorytaryzm i totalitaryzm, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002.
 • Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003.
 • Wróblewski J., Nieostrość systemu prawa, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1983, nr 31.
 • Wróblewski J., Pisma wybrane, Warszawa 2015.
 • Wyrok ETS z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie 26/62, NV Algemene Transport en Expeditie Ondernemig Van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, ECR 1963.
 • Wyrok ETS z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64, Flaminio Costa v. ENEL, ECR 1964.
 • Wyrok ETS z dnia 13 lutego 1969 r. w sprawie 14/68, Walt Wilhelm and others v. Bundeskartellamt, ECR 1969.
 • Wyrozumska A., Formy zapewnienia skuteczności prawu międzynarodowemu w porządku krajowym, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566508

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.