PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 28 (2) | 21--38
Tytuł artykułu

Program reform społecznych i ustrojowych Młodej Polski w świetle publicystyki jej przedstawicieli na łamach paryskiej "Północy" (1835)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Programme of Social and Political Reform of Young Poland in the Light of the Journalism of Its Representatives in the Journal "Północ" Published in Paris (1835)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot niniejszej analizy obejmuje treść szesnastu numerów polskiego emigracyjnego czasopisma "Północ", które ukazały się w Paryżu w ciągu roku 1835. "Północ" przez osoby swoich redaktorów - Jana Czyńskiego i Szymona Konarskiego, związana była z ideologią Młodej Polski - organizacji o charakterze rewolucyjnym i narodowowyzwoleńczym, która zawiązana została przez uchodzących z kraju Polaków po upadku powstania listopadowego. Czasopismo to podejmowało problematykę krajową, reform społecznych, ustrojowych, religijnych i politycznych i mimo, że formalnie nie było organem Młodej Polski, to poprzez swoich redaktorów i publikowane na jej łamach artykuły, głosiła myśli całkowicie w duchu tej organizacji. Młoda Polska, będąca częścią międzynarodowej organizacji spiskowej założonej przez Giuseppe Mazziniego - Młodej Europy, stanowiła organizację, którą cechował programowo rewolucyjny demokratyzm, który w rozumieniu polskich emigrantów oznaczał przede wszystkim dążenie o charakterze narodowym, upatrujące swój cel w odzyskaniu niepodległości narodowej. Poza tym jednak program silnie akcentował wątki zarówno chrześcijańskie, jak i te sięgające do koncepcji utopijnego socjalizmu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the content of the 16 issues of the Polish émigré journal "Północ" ["North"] which appeared in Paris in 1835. Through its editors, Jan Czyński and Szymon Konarski, "Północ" was connected with the ideology of Young Poland - a revolutionary and national liberation organisation which was established by Poles fleeing their homeland after the fall of the November Uprising (1830-1831). The journal addressed national issues and dealt with social, political and religious reforms. Although it not was not formally the organ of Young Poland, its editors and articles expressed thoughts which were entirely in the spirit of this organisation. Young Poland, being a part of an international conspiracy organisation founded by Giusseppe Mazzini - Young Europe, was an organization characterised by revolutionary democratic principles, which Polish emigrants understood primarily at the national pursuit of independence. In addition, the programme strongly emphasized both Christian and utopian socialist themes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • "Północ", Paryż 1835, nr 1-16, Biblioteka Narodowa, sygn. P. 20226 Cym A.
 • Babeuf G., Pisma wybrane, tłum. K. Libera, Warszawa 1951.
 • Baczko B., Niektóre węzłowe problemy rozwoju polskiej myśli społeczno-politycznej i filozoficznej XIX wieku (do lat siedemdziesiątych), [w:] Problemy rozwoju myśli filozoficznej. Tom III. Wiek XIX, red. B. Baczko, red. N. Assorodobraj, Warszawa 1957.
 • Barszczewska A., Szymon Konarski, Warszawa 1976.
 • Barszczewska-Krupa A., Reforma czy rewolucja: koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832-1863, Łódź 1979.
 • Bartkowski J., Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, oprac. E. Sawrymowicz, Kraków 1966.
 • Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 2004.
 • Baumfeld A., Polska myśl mesjaniczna, Warszawa 1910.
 • Białynia-Chołodecki J., Patriotyczna działalność księży w latach 1833-1837: epizody z czasów partyzantki pułkownika Józefa Zaliwskiego, Lwów 1912.
 • Bielecki R., Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1837, Warszawa-Łódź 1986.
 • Borejsza J.W., Rewolucjonista polski - szkic portretu, [w:] Polska XIX wieku: państwo-społeczeństwo-kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1977.
 • Borkowska G., Alienated Women: A Study on Polish Women's Fiction 1845-1918, Budapest-New York 2001.
 • Borkowski K., Pamiętnik historyczny o wyprawie partyzanckiej do Polski w roku 1833, Lipsk 1863.
 • Borys W., Wyprawa Zaliwskiego i polskie organizacje spiskowe w Galicji w latach 1832-1835, [w:] Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku, red. W.A. Djakow, red. S. Kieniewicz, red. W. Śliwowska, red. F.I. Steblij, Wrocław 1984.
 • Chrzanowski W., O wojnie partyzanckiej, Paryż 1834.
 • Condorcet J.A.N.C., O znaczeniu słowa "rewolucyjny", "Doctrina. Studia społeczno-polityczne" 2011, nr 8.
 • Cwenk M., Pisarstwo Ewy Felińskiej, [w:] Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi: Szymon Konarski, red. A. Brus, red. L. Kasznicka, red. W. Caban, Warszawa 2015.
 • Cygler B., Dzieje i problematyka prasy lelewelowskiego Zjednoczenia Emigracji Polskiej w latach 1837-1839, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" 1967, nr 2(6).
 • Cygler B., Działalność polityczno-społeczna Joachima Lelewela na emigracji w latach 1831-1861, Gdańsk 1969.
 • Czernyszewski M., Pisma filozoficzne, tom I, tłum. W. Bieńkowska, K. Błeszyński, Kraków 1961.
 • Darasz W., Pamiętnik emigranta, oprac. A. Rynkowska, Wrocław 1953.
 • Do Obywateli Członków Tymczasowego Rządu Republiki Francuskiej, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, tom 4, Warszawa 1986.
 • Domeyko I., Moje podróże. Pamiętniki wygnańca, oprac. E.H. Nieciowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
 • Eisenbach A., Jana Czyńskiego polemiki z Janem Nepomucenem Janowskim, "Przegląd Historyczny" 1979, nr 1.
 • Engels F., Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, tom II, Warszawa 1949.
 • Engels F., Anty-Dühring, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, tom 20, Warszawa 1972.
 • Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym (próba zarysu), tom I: (do r. 1863), Warszawa 1988.
 • Gadon L., Emigracja Polska. Pierwsze lata po upadku powstania listopadowego, tom III, Kraków 1902.
 • Gierowski J.A., Historia Włoch, Wrocław 1999.
 • Grabowska M., Katechizm Mickiewicza, [w:] A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, wstęp i oprac. M. Grabowska, Warszawa 1986.
 • Grabski W.J., Karol Fourier (1772-1837): jego życie i doktryna, Warszawa 1928.
 • Gründler T., La République française, une et indivisible?, "Revue du Droit Public" 2007, nr 2.
 • Grzybowski K., Ojczyzna, naród, państwo, Warszawa 1977.
 • Halicz E., Koncepcje militarne polskich powstań narodowych XVIII i XIX wieku, [w:] Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września 1968 r. Referaty. Sekcja V, Warszawa 1968.
 • Handelsman M., Zjednoczenie Włoch, Warszawa 1923.
 • Handelsman M., Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa 1924.
 • Handelsman M., Francja-Polska 1795-1845: studia nad dziejami myśli politycznej, Warszawa 1926.
 • Hazard P., Myśl europejska w XVIII wieku: od Monteskiusza do Lessinga, Warszawa 1972.
 • Heltman W., Emigracja polska od 1831 do 1863. Krótki rys historyczny, Lipsk 1865.
 • Heltman W., Demokracja polska na emigracji: wyjątki z pism, Lipsk 1866.
 • Holbach P.H., System przyrody czyli prawa świata fizycznego i moralnego, tom II, tłum. K. Szaniawski, Kraków 1957.
 • Justyński J., Polska ideologia społeczno-polityczna pierwszej połowy XIX wieku (1795-1863), [w:] J. Justyński, Historia doktryn politycznych czasów nowożytnych, Toruń 1991.
 • Kalembka S., Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832-1846, Wrocław 1966.
 • Kalembka S., Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji. Dzieje i główne koncepcje polityczne (1832-1863), Toruń 1977.
 • Kalembka S., Polskie wychodźstwa popowstaniowe i inne emigracje polityczne w Europie w XIX wieku, [w:] Polska XIX wieku: państwo-społeczeństwo-kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1977.
 • Kalembka S., Problemy państwa w polskiej myśli politycznej okresu międzypowstaniowego, [w:] Państwo w polskiej myśli politycznej, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1988.
 • Kieniewicz S., Samotnik brukselski: opowieść o Joachimie Lelewelu, Warszawa 1964.
 • Kieniewicz S., Szymon Konstanty Józef Ignacy Konarski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XIII, Wrocław 1967-1968, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/szymon-konstanty-jozef-ignacy-konarski
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566566

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.