PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 28 (2) | 39--47
Tytuł artykułu

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy jako prawo każdego człowieka służące ochronie życia i zdrowia ludzkiego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Occupational Health and Safety as Every Man's Right Intended to Protect Human Life and Health Against Harmful Impact of Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony bezpieczeństwu i higienicznym warunkom pracy, które jako dobro podlega szczególnej ochronie. Konstytucja w art. 66 ust. 1 gwarantuje to prawo każdemu kto świadczy pracę. Postanowienie konstytucji ma na względzie ochronę życia i zdrowia wszystkich osób wykonujących pracę. Stanowi więc konkretyzację ogólnej zasady ochrony pracy, jak i prawa do ochrony zdrowia wynikających z konstytucji. Wykonywanie pracy może nieść ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia pracujących. Celem nowych wyzwań realizowanych w ramach programów o bezpieczeństwie i higienie pracy jest rozwój wiedzy na temat nowych możliwości, wymagań pracy oraz możliwości i kompetencji zawodowych pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated to occupational health and safety which, as a good, is subject to special protection. Pursuant to the art. 66 para. 1, the constitution provides this right to anyone who performs work. The provision of the constitution is intended to protect life and health of all those who perform work duties. It therefore specifies the general principle of labor protection as well as the right to protect health, which arises from the constitution. The performance of work may pose a threat to workers' health and life. The purpose of new challenges faced under the occupational health and safety programs is to expand knowledge of new opportunities, work requirements as well as possibilities and competences of professional employees. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Baran K.W., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2017.
 • Bury B., Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, "Studia Iuridica Lublinensia" 2015, Nr 3.
 • Derlicka M., Bezpieczeństwo i ochrona pracy w małych firmach, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1999, Nr 1.
 • Dobrzyńska S. E., Pośniak M., Ocena ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy metodami bezpomiarowych: Materiały Szkoleniowe, CIOP-PIB, Warszawa 2017.
 • Florek L., Konstytucyjne podstawy indywidualnego prawa pracy, w: Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001.
 • Garlicki L., Zubik M., Derlatka M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz do art. 66, t II, Warszawa 2016.
 • Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003.
 • Jakubowska A., Potrzeba edukacji specjalistów bhp w ocenie pracodawców, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2003, Nr 7-8.
 • Janiga J., Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich spełnianie przez szkoły w ocenie nauczycieli - uczestników studiów podyplomowych, w: Przepisy prawne a bezpieczeństwo człowieka, M. Gwoździcka-Piotrowska, Poznań 2011.
 • Jankowiak J., Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w konstytucji. Teza nr 1, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2008, Nr 4.
 • Kamińska J., Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem: Od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami, CIOP-PIB Warszawa 2016.
 • Karpowicz J., Gryz K., Dostosowanie środków ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi do nowych wymagań prawa pracy, Poradnik, CIOP-PIB, Warszawa 2018.
 • Klimaszewska W., System informacji naukowo-technicznej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2001, Nr 7-8.
 • Koradecka D., Zadania nauki w systemie ochrony pracy, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2001, Nr 9.
 • Kulig K., Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017.
 • Krzyśków B., Prawna ochrona pracy, w: Bezpieczeństwo i higiena pracy, red. D. Koradecka, CIOP-PIB, Warszawa 2008.
 • Krzywoń A., Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych, Warszawa 2017.
 • Kwiatkowska I., Stankiewicz B., Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu poligraficznego, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1999, Nr 7-8.
 • Laska A., Rola bezpieczeństwa pracy w funkcjonowaniu organizacji na przykładzie dużych przedsiębiorstw branży budowlanej, w: Przepisy prawne a bezpieczeństwo człowieka, M. Gwoździcka-Piotrowska, Poznań 2011.
 • Liszcz T., Konstytucyjne zasady prawa pracy. Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin 2000.
 • Maniewska E., komentarz do art. 15, w: Kodeks pracy: ustawy towarzyszące z orzecznictwem, europejskie prawo pracy z orzecznictwem, red. K. Jaśkowski, Warszawa 2016.
 • Marszałek A., Kompleksowa ocena zagrożeń w środowisku termicznym, CIOP-PIB, Warszawa 2015.
 • Mierzwiński A., Lewandowski K., Jak zmierzyć bezpieczeństwo pracy? "Przyjaciel przy pracy" 2016, Nr 10.
 • Niżnik-Mucha A., Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • Nycz T., Glosa do wyroku TK z dnia 24 października 2000 r., K 12/00" Teza nr 1, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2002, Nr 4.
 • Oniszczuk J., Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005.
 • Pawłowska Z., Pęciłłó M., Rzepecki J., Zarządzanie Bezpieczeństwem pracy i ryzykiem, w: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, CIOP-PIB, Warszawa 2015.
 • Pawłowska Z., Podstawowe zasady ryzyka zawodowego, w: W. M. Zawieska, Ryzyko zawodowe, metodyczne podstawy oceny, CIOP-PIB, Warszawa 2007.
 • Safjan M., Bosek L., Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016.
 • Skrzydło W., Komentarz do Konstytucji Polskiej, Lex Nr 428319.
 • Szymczak M., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1999.
 • Świątkowski A. M., Kodeks pracy: komentarz, Warszawa 2018.
 • Walczak K., Wojewódka M., Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników, Warszawa 2018.
 • Wyka T., Przyczyny i zakres stosowania przepisów bhp poza stosunkiem pracy, w: System prawa pracy, t. VII, Zatrudnienie niepracownicze, red. K. W. Baran, Warszawa 2015.
 • Wyka T., Rola Kodeksu pracy w ochronie dóbr osobistych stron stosunku pracy, "Studia Iuridica Lublinensia" 2015, Nr 3.
 • Wyka T., Przedmiot, przesłanki oraz charakter odpowiedzialności pracodawcy w sferze bhp, w: Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011.
 • Wyka T., Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek - uwagi de lege ferenda, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, t. XVII.
 • Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2018 r. III APa 8/18, LEX Nr 2615765.
 • Wyrok WSA w Lublinie z dnia 19 września 2017 r., II SA/Lu 402/17, LEX Nr 2388591.
 • Wyrok SN z dnia 13 września 2016 r. III PK 146/15, OSP 2017 r., Nr 5, poz. 51, LEX Nr 2112315.
 • Wyrok TK z dnia 24 listopada 2015 r., OTK - A Zu 2015, Nr 10, poz. 165.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2015 r., III APa 11/15, LEX Nr 2062040.
 • Wyrok TK z dnia 7 maja 2013 r., sygn. Sk 11/11, OTK - A Zu 2013, Nr 4, poz. 40.
 • Wyrok SN z dnia 21 czerwca 2011 r., III PK 96/10, OSNP 2012, Nr 15-16, poz. 189.
 • Wyrok TK z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. P 20/09, OTK - A Zu 2010, Nr 2, poz. 13.
 • Wyrok TK z dnia 24 lutego 2004 r., sygn. K 54/02, OTK - A Zu 2004, Nr 2, poz. 10.
 • Wyrok TK z dnia 24 października 2000 r., sygn. K 12/00, OTK Zu 2000, Nr 7, poz. 255.
 • Raport z realizacji programu wieloletniego. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, Część A. Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, CIOP - PIB, Warszawa 2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566634

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.