PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 2 | 381--393
Tytuł artykułu

Złożenie informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej do CEIDG po zmianach wprowadzonych konstytucją biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Submission of Information about the Failure to Enter the CEIDG Business Activity after the Changes Introduced by the Business Constitution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucja "niepodjęcia działalności gospodarczej" została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2016 r. jeszcze na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, rozwiązanie to zostało utrzymane w Konstytucji Biznesu w nieco zmodyfikowanym kształcie. W artykule Autorka przedstawia regulację instytucji niepodjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną zgłoszoną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w świetle zmian wprowadzonych Konstytucją Biznesu. W pierwszej części artykułu omówiona została geneza rejestru jego specyfika jako rejestru publicznego oraz realizowane funkcje w obrocie gospodarczym. Drugą część opracowania stanowi analiza przepisów normujących przedmiotową instytucję ze wskazaniem ich stosowania w praktyce w poprzednim i aktualnym stanie prawnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The institution of "no business activity" was introduced into the Polish legal order in 2016, still on the grounds of the previous Act of 2 July 2004 on the freedom of economic activity, this solution was maintained in the Business Constitution in a slightly modified form. In the article, the author presents the regulation of the institution of non-business activity by a natural person submitted to the Central Register and Information on Economic Activity in the light of changes introduced by the Business Constitution. In the first part of the article the genesis of the register of its specificity as a public register and functions in the course of trade were discussed. The second part of the study is an analysis of the regulations regulating the institution, indicating their application in practice in the previous and current legal status. The author presents correct solutions and solutions that need improvement. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bliński M., Zasada rejestracji przedsiębiorców [w:] System Prawa Administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze, Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), t. 8A, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Błażejewski M., Elektroniczne rejestry publiczne jako środki komunikacji elektronicznej, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, nr 26 (1)/2018.
 • Bogucki D, Jaka będzie przyszłość elektronicznej administracji? Część II - perspektywy, Czas Informacji 2011, nr 2.
 • Bogucki D., Jaka będzie przyszłość elektronicznej administracji? Część I - trend, Czas Informacji 2011, nr 1.
 • Dowgier R., Etel M., Zmiany w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej oraz identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009/10.
 • Kawka I., Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, LEX.
 • Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
 • Kosikowski C., Polskie publiczne prawo gospodarcze, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Powałowski A., Ewolucja ewidencji działalności gospodarczej, Studia Prawnicze 2004/3.
 • Rogalska B., Podatkowe rejestry podmiotowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE z 4 maja 2016 r. L119/1.
 • Szydło M., Ewidencja działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2006, nr 3.
 • Szydło M., Ewidencja działalności gospodarczej w okresie przejściowym, [w:] Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Sieradzka M., Szydło M., Zdyb M., Monitor Prawniczy 2009, nr 17.
 • Trela A., Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - próba oceny nowych rozwiązań prawnych. Zagadnienia wybrane., Studia Prawa Publicznego 2013 nr 1.
 • Trela A., Założenia i cele reformy Ewidencji Działalności Gospodarczej, [w:] Prawo i Administracja, Wojtczak K. (red.), Piła 2008.
 • Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r., Nr 131, poz. 764.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 570.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej Dz.U. z 1999 r. nr 1010, poz.1178 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. z 2018 r., poz. 986.
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1893.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r., poz.646.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Dz.U. z 2018 r., poz. 650.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz.U. z 2018 r., poz. 647.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r., poz.648.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2018 r., poz.649.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk sejmowy nr 2053).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2016 r. I OSK 1632/14.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 lutego 2016 r. III AUa849/15, LEX nr 2015602.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2017 r. III SA/Kr 839/16, LEX nr 2227126.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. V SA/Wa 2180/17, Legalis nr 1813753.
 • Zdyb M., Sieradzka M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Żywicka A., Rejestry przedsiębiorców w polskim systemie prawnym, Zeszyty Naukowe WSEI seria: Administracja, 2(1/2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566640

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.