PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 3 | 390--400
Tytuł artykułu

Opinion of the Local Community on the Tourist Attractiveness of the Commune and Selected Agritourism Development Factors

Autorzy
Warianty tytułu
Opinia społeczności lokalnej na temat atrakcyjności turystycznej gminy i wybranych czynników rozwoju agroturystyki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem badań było zaprezentowanie opinii społeczności lokalnej na temat atrakcyjności turystycznej gminy Siemiatycze (województwo podlaskie) i wybranych czynników rozwoju agroturystyki. W celu pełnego i obiektywnego rozpoznania tych czynników materiał empiryczny zebrano za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badania zrealizowano w maju 2019 roku, a kwestionariusz ankiety skierowany został do mieszkańców gminy. W badaniach udział wzięło 52 respondentów. Dodatkowo zastosowano metodę CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) z 11 właścicielami obiektów noclegowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy Siemiatycze. Z przeprowadzonych badań wynika, że atrakcyjność turystyczna gminy ma znaczący wpływ na poziom rozwoju agroturystyki. Ponadto, większość badanych mieszkańców (73,1%) uważała teren gminy Siemiatycze za sprzyjający rozwojowi turystyki i agroturystyki. Ich zdaniem obszar gminy jest bogaty w walory przyrodniczo-kulturowe i wyróżnia się dużą lesistością, występowaniem łąk, stawów, rzek. Większość respondentów (80,1%) uważała, że rozwój agroturystyki może spowodować zwiększenie dochodów ludności i podniesienie poziomu życia. Tylko 15,4% badanych osób uważała, że agroturystyka może przynieść negatywne skutki, np. przejmowanie negatywnych wzorców zachowań (zwłaszcza ludzi młodych), niszczenie tradycyjnych sprzętów i budynków, niechęć społeczności wobec osób przyjezdnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the research was to present the opinion of the local community on the tourist attractiveness of the commune of Siemiatycze (Podlasie province) and selected factors of agritourism development. In order to fully and objectively recognise such factors, empirical material was collected with the use of the diagnostic survey method and survey questionnaire. Research was conducted in May 2019 and the questionnaire was sent to commune inhabitants. 52 respondents took part in the research. In addition, the author used the method of CATI (computer-assisted telephone interviewing) with 11 owners of overnight accommodation facilities operating in Siemiatycze commune. Research shows that the tourist attractiveness of the commune has a significant impact on the level of agritourism development. In addition, the majority of surveyed residents (73.1%) considered the area of the Siemiatycze commune as conducive to the development of tourism and agritourism. In their opinion, the area of the commune is rich in natural and cultural values and is characterized by high forest cover, the occurrence of meadows, ponds and rivers. The majority of respondents (80.1%) believed that the development of agritourism could increase the income of the population and raise the standard of living. Only 15.4% of respondents believed that agritourism could bring negative effects, e.g. taking over negative patterns of behaviour (especially young people), destroying equipment and buildings, and the aversion of the community towards visitors. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
390--400
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • 1. Commune Office in Siemiatycze, http://gminasiemiatycze.pl/turystyka/noclegi.html, access: 20.05.2019.
 • 2. Drzewiecki Maciej. 2001. Podstawy agroturystyki (Basics of agritourism). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Wydawniczego.
 • 3. Gołembski Grzegorz (ed.). 1999. Regionalne aspekty rozwoju turystyki (Regional aspects of tourism development). Warszawa, Poznań: PWN.
 • 4. Gołembski Grzegorz (ed.). 2002. Kompendium wiedzy o turystyce (Compendium of information about tourism). Warszawa: PWN.
 • 5. Hakuć-Błażowska Anna, Natalia Pacek, Krzysztof Kupren, Grażyna Furgała-Selezniow. 2018. Porównanie atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu elbląskiego (Comparison of tourist attractiveness of rural and urban-rural communes of the county of Elbląg). Studia Obszarów Wiejskich 50: 82.
 • 6. Heffner Krystian. 1999. Typologia gmin wiejskich w Polsce według jakości układów osadniczych. [W] Typologia wiejskich obszarów problemowych (Typology of rural communes in Poland based on the quality of settlement patterns. [In] Typology of rural problem areas), ed. A. Rosner, strony rozdziału, 59-78. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • 7. Hjalager Anne Mette. 1996. Agricultural diversification into tourism: Evidence of a European Community Development Program. Tourism Management 17 (2): 103-111.
 • 8. Kurek Włodzimierz, Mirosław Mika. 2011. Turystyka jako przedmiot badań naukowych. [W] Turystyka (Tourism as an object of scientific research. [In] Tourism), ed. W. Kurek, 11-23. Warszawa: PWN.
 • 9. PODR (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaski Agricultural Advisory Center in Szepietów). 2019. Powiat siemiatycki (Siemiatycze County), http://odr.pl/agroturystyka/kwatery-agroturystyczne/powiat-siemiatycki-91825369, access: 20.05.2019.
 • 10. Prus Piotr, Michał Roman, Agnieszka Ramczykowska. 2017. Czynniki przyrodniczo-rolnicze i ekonomiczne determinujące rozwój agroturystyki w powiecie kościerskim (Natural, agricultural and economic factors determining the development of agritourism in the county of Kościerzyna), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 3 (26): 96-97.
 • 11. Rogalewski Olaf. 1979. Zagospodarowanie turystyczne (Tourism management). Warszawa: WSiP.
 • 12. Roman Michał, Bartosz Golnik. 2019. Current status and conditions for agritourism development in the Lombardy region. Bulgarian Journal of Agricultural Science (25) 1: 18-25.
 • 13. Roman Michał. 2014. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w gminach wiejskich województwa podlaskiego (Economic and social conditions for agritourism development in the rural communes of the Podlaskie Voivodeship). Golądkowo: Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.
 • 14. Roman Michał. 2018. Innowacyjność agroturystyki jako czynnik poprawy konkurencyjności turystycznej makroregionu Polski Wschodniej (Innovativeness in agritourism as a factor of tourism competitiveness in the macro-region of Eastern Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 15. Stach Elżbieta, Łukasz Matoga, Aneta Pawłowska. 2014. Evaluation of tourist attractiveness of the communes in Chełm County in the context of the development of cross-border tourism. Barometr Regionalny 12 (3): 101-109.
 • 16. Sznajder Michał Jacenty. 2017. The concept of rural tourism and agritourism. [In] Metropolitan Commuter Belt Tourism, ed. M.J. Sznajder. London: Routledge.
 • 17. Sznajder Michał, Lucyna Przezbórska. 2006. Agroturystyka (Agritourism). Warszawa: PWE.
 • 18. Tew Christine, Carla Barbieri. 2012. The perceived benefits of agritourism: The provider's perspective. Tourism Management 33 (1): 215-224.
 • 19. Tomczyk Aleksandra. 2005. Atrakcyjność turystyczna regionu - aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod oceny (Tourist attractiveness of a region - theoretical aspect and practical use of one evaluation method). Problemy Turystyki 3-4: 19-35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.