PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw | 249--269
Tytuł artykułu

W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce

Warianty tytułu
Towards Modern Organization - the Institutional Reform of the Customs Administration in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
1 marca 2017 r. funkcjonująca od 1990 r. Służba Celna stała się częścią nowego modelu zintegrowanej administracji publicznej, tj. Krajowej Administracji Skarbowej. Celem artykułu jest analiza ram organizacyjnych administracji celnej w Polsce, zidentyfikowanie przesłanek przeprowadzenia reformy instytucjonalnej oraz wskazanie kierunków przyszłych działań nowego modelu administracji celno-skarbowej. Hipoteza badawcza została sformułowana następująco: administracja celna w Polsce nie może być statyczna wobec wyzwań XXI w. - jakość działania, będąca nadrzędną wartością każdej organizacji, cechą każdego systemu i procesu wymaga uporządkowania całego obszaru zarządzania organami celno-podatkowymi i stworzenia nowoczesnej organizacji. Postawiono pytanie badawcze, jak zmieniała się administracja celna w Polsce. Jakie przesłanki, przede wszystkim w wymiarze organizacyjnym, przyczyniły się do dokonanych zmian i czy zmiany te odniosły pozytywny efekt w postaci stworzenia nowego skutecznego i efektywnego modelu organizacji? W badaniach wykorzystano analizę opisową, poprzedzoną przeglądem źródeł literaturowych i aktów prawodawstwa wtórnego. Struktura artykułu obejmuje trzy części oraz podsumowanie. W pierwszej przedstawiono rozwój administracji celnej po II wojnie światowej, druga część odnosi się do przesłanek i wdrożenia reformy instytucjonalnej, trzecia - prezentuje kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej. W podsumowaniu zaprezentowano wnioski płynące z rozważań zawartych w artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
On 1 March 2017, the Customs Service, which had operated since 1990, became part of the new model of the integrated public administration, i.e. the National Revenue Administration. The aim of the article is to analyze the organizational framework of the customs administration in Poland, to identify reasons for the institutional reform as well as to indicate courses of action of the future policies of the new model of the customs and fiscal administration. The research hypothesis has been as follows: the customs administration in Poland cannot be static against the challenges of the 21st century - the quality of operations, being the fundamental quality of any organization, a characteristic of any system and process, is in need of re-ordering of the entire area related to the management of customs and tax agencies as well as creating modern organization. The research problem that has been posed concerns the transformation of the customs administration in Poland - what reasons, predominantly in the organizational perspective, led to the introduced changes and whether these changes brought a positive outcome in the form of creating a new and effective organizational model. The research has employed descriptive analysis, preceded by a review of the subject literature and the secondary legislation. The structure of the article encompasses three parts and a summary. The first section presents the development of the customs administration after World War 2, the second part concerns the reasons for and the implementation of the institutional reform, the third indicates the courses of action and development of the National Revenue Administration. The summary presents conclusions that have been drawn from the deliberations contained within the article. (original abstract)
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2007.
 • Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa, gov.pl, http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/kas/struktura-organizacyjna [dostęp 20.01.2019].
 • Ministerstwo Finansów, Biuro Komunikacji Społecznej, Alokacja i struktura polskiej administracji celnej, Warszawa 2004.
 • Ministerstwo Finansów, Departament Budżetu Państwa, Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za styczeń-listopad 2018 r., Warszawa, 20.12.2018, https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6311237/20181220_Szacunek_I_XI+2018.pdf [dostęp: 24.01.2019].
 • Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa - podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania, https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4f94ee86-7240-4bf3-a7ed-17fd066963da&groupId=764034 [dostęp: 11.01.2019].
 • Ministerstwo Finansów, Raport Służba Celna 2012 - w perspektywie, Warszawa 2013, http://mf-arch.mf.gov.pl/documents/764034/928139/Raport.pdf [dostęp: 11.01.2019].
 • Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, https://puesc.gov.pl/web/puesc/strona-glowna [dostęp: 25.01.2019].
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzekania w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów miejscowej właściwości tych urzędów, Dz.U. 1946 Nr 17, poz. 117.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1945 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzekania w sprawach karnych skarbowych oraz o ustaleniu okręgów miejscowej właściwości tych urzędów, Dz.U. 1945 Nr 45, poz. 258.
 • Służba Celna, Struktura organizacyjna Służby Celnej, http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/sluzba-celna/struktura-organizacyjna/struktura [dostęp: 11.01.2019].
 • Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 2002 Nr 25, poz. 253.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. Prawo celne, Dz.U. 1961 Nr 33, poz. 166.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej, Dz.U. 1952 Nr 10, poz. 53.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2016, poz. 1947.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2002 Nr 41, poz. 365.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych, Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1207.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. 2009 Nr 31, poz. 206.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizacje jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Dz.U. 2003 Nr 137, poz. 1302.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz.U. 2009 Nr 168, poz. 1323.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny, Dz.U. 1997 Nr 23, poz. 117.
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych, Dz.U. 2002 Nr 43, poz. 391.
 • Załącznik do Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020, Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów 2017, poz. 144.
 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020, Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów 2017, poz. 144.
 • Zarządzenie Nr 12 Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1011549/zarzadzenie_nr_12_ministra_finansow_z_dnia_16.03.2010.pdf [dostęp: 11.01.2019].
 • Zarządzenie Nr 22 Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym, Dz. Urz. Ministra Finansów 2003 Nr 11, poz. 65.
 • Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów, M. P. 2002 Nr 15, poz. 248.
 • Zarządzenie Nr 8 Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym, Dz. Urz. Ministra Finansów 2002 Nr 6, poz. 29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567436

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.