PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 2 | 73--86
Tytuł artykułu

Praworządność administracji gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Rule of Law of the Economic Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Standard określający przesłanki odnoszone do zasady praworządności, do którego przestrzegania zobowiązana jest administracja gospodarcza, dodajmy także europejska administracja gospodarcza, możemy odnaleźć w wielu regulacjach oraz dokumentach prawnomiędzynarodowych bardzo szeroko oznaczonych, o dość zróżnicowanym charakterze prawnym oraz w krajowych regulacjach prawnych. Jego zakres podmiotowy oraz przedmiotowy jest szeroki i łączy się z zasadą państwa prawnego oraz z pojęciem, stanem "dobrej administracji", "dobrego administrowania" oraz z możliwością skorzystania przez podmioty do tego uprawnione z prawa do dobrej administracji. Ma to wyjątkowo duże znaczenie dla wszystkich podmiotów gospodarczych inwestujących swój kapitał, dla których funkcjonalność, rentowność, gotowość do inwestycji, prowadzenia innowacyjnej gospodarki w dużej mierze zależy od obliczalności i przewidywalności środków administracji publicznej i sposobu jej postępowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The standard defining the conditions of the rule of law, to execution of which the economic administration is obliged, including the European economic administration, can be found in multiple regulations also in international law documents, widely denoted and of differentiated legal nature, as well as in national legal statutes. Its object as well as subject range is wide and is connected with the country's rule of law, with such concepts as: "good administration" and "administrating well" and also with the possibility of benefiting from the law of good administration by eligible entities. This has a great significance for all economic entities investing their capital, whose functionality, profitability, investment capability and management of innovative economy largely depend on how countable and predictable the means of public administration are, as well as the manner this administration functions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Bibliografia
 • Banasiński C., Organizacja administracji właściwej w sprawach gospodarki, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Gronkiewicz-Waltz H., Wierzbowski M. (red.), wyd. 3, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Barcz J., Podsumowanie i wnioski, [w:] Sądowe mechanizmy w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Barcz J., Zawadzka-Łojek A. (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018.
 • De Munter A., Rozszerzenie Unii Europejskiej, "Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej" 2018.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 376.
 • Górka M., Instytucje i organy UE, [w:] Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., wyd. 5, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Gumieniak A., Zasada praworządności wymogiem dobrej administracji w świetle Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej i Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej, Chmielnicki P., Dybała A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011.
 • Informacje o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji negatywnych lub nakazujących zwrot pomocy przez polskich przedsiębiorców, źródło: https://www.uokik.gov.pl/informacje_o_decyzjach_komisji_europejskiej.php, (10.11.2018).
 • Jaroszyński K., Funkcje administracji gospodarczej, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Gronkiewicz-Waltz H., Wierzbowski M. (red.), wyd. 3, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Jaskiernia J., Dobra administracja - konkurencja standardów czy synergia wysiłków Rady Europy i Unii Europejskiej, [w:] Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej, Chmielnicki P., Dybała A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011.
 • Jednolity Akt Europejski z dnia 17 i 28 lutego 1986 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/5.
 • Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r., Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r., Dz.Urz. UE seria C z 2007 r. Nr 303/1.
 • Kędzior A., Jawność i transparentność postępowania administracyjnego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2018, nr 1.
 • Konstytucja Biznesu, źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/ulatwienia-dla-biznesu/konstytucjabiznesu, (10.10.2018).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483.
 • Lipowicz I., Polska administracja publiczna w świetle standardów europejskich, [w:] Prawo administracyjne, Niewiadomski Z. (red.), wyd. 5, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Malinowski D.M., Prawo przedsiębiorców - nowy akt prawny regulujący prowadzenie działalności gospodarczej, "Przegląd Podatkowy" 2018.
 • Pacześniak A., Promocja demokracji i praworządności, [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu, Florczak A., Lisowska A. (red.), wyd. I, Agencja Reklamowa OTO, Wrocław 2014.
 • Resolution adopted by the General Assembly, United Nations, 20 grudzień 2004 r., Enhancing the role of regional, subregional and other organizations and arrangements in promoting and consolidating democracy, A/RES/59/201.
 • Resolution adopted by the General Assembly, United Nations, 4 grudzień 2000 r., Promoting and consolidating democracy, A/RES/55/96.
 • Snażyk Z., Administracja gospodarcza, [w:] Publiczne prawo gospodarcze, Snażyk Z., Szafrański A., wyd. 5, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Statut Rady Europy z dnia 5 maja 1949 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565.
 • Stober R., Prawo administracyjne gospodarcze, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2013.
 • Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji (wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), wyd. 6, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2007.
 • Świątkiewicz J., Konstytucyjne prawo do dobrej administracji, "Państwo i Prawo" 2004, z. 4.
 • Taborowski M., Naruszenie elementów zasady państwa prawa (art. 2 TUE) jako ograniczenie zasady wzajemnego zaufania w prawie Unii Europejskiej, [w:] Sądowe mechanizmy w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Barcz J., Zawadzka-Łojek A. (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2.
 • Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2017 r. Poz. 1257.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r. Poz. 646.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567442

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.