PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 15 Spory i kontrowersje wokół wybranych problemów współczesnej Europy | 267--292
Tytuł artykułu

Lider wśród światowych donatorów. Współpraca rozwojowa Unii Europejskiej w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku

Autorzy
Warianty tytułu
Leader among Global Donors. EU's Development Cooperation in First and Second Decade of 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza kondycji współpracy rozwojowej realizowanej przez Unię Europejską w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. Niezbędne w tym kontekście było zatem scharakteryzowanie ram formalnoprawnych unijnej współpracy na rzecz rozwoju oraz związanych z nią porozumień i dokumentów strategicznych wydawanych we wskazanym okresie. Za nie mniej istotne uznano zweryfikowanie zainteresowania wybranych instytucji i organów UE tą dziedziną oraz nakreślenie chociażby części problemów, z którymi unijna polityka musi mierzyć się współcześnie. Do najważniejszych z nich zaliczono: różnorodność państw członkowskich, utrudniającą osiągnięcie konsensusu w kwestiach rozwojowych, trudności z wypełnianiem podjętych wcześniej zobowiązań i kontrowersje dotyczące spójności polityki rozwojowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to analyze the condition of the development cooperation implemented by the European Union in the first and the second decade of the 21st century. Therefore, in this context it was necessary to characterize the formal and legal framework of the EU's development cooperation as well as the agreements and strategic documents published in the indicated period. It was equally important to verify the interest of selected EU institutions and bodies in this field and to sketch at least some of the problems that the EU's development policy must face nowadays. The most important of them include: the diversity of Member States obstructing the achievement of consensus around development issues, difficulties in fulfilling previously undertaken commitments and controversies regarding the coherence of development policy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • 2304th Council Meeting - Development - Brussels, 10 November 2000, Conseil/00/421, 200012929/00 (Presse 421).
 • A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy Adopted by the European Council, 2003, Brussels.
 • Adamczyk A., 2010, The Role of Poland in the Creation Process of the Eastern Partnership, Yearbook of Polish European Studies, No. 13: 195-204.
 • Adetula V., 2018, The Future of EU-Africa Cooperation Beyond the Cotonou Agreement, Policy Note, No. 5: 1-8.
 • Bagiński P., 2009, Europejska polityka rozwojowa. Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się, Warszawa: CeDeWu.
 • Barbiere C., 2018, The Cotonou Agreement, Has It Fulfilled Its Promises?, www.euractiv.com/section/agenda-for-change/news/the-cotonou-agreement-has-it-fulfilled-its-promises [dostęp: 30.11.2018].
 • Bodenstein T., Faust J., Furness M., 2017, European Union Development Policy: Collective Action in Times of Global Transformation and Domestic Crisis, Development Policy Review, Vol. 35, Issue 4: 441-453.
 • Boesman W., 2017, Is 'Less' Really 'More' in the New European Consensus on Development?, www.euractiv.com/section/development-policy/opinion/is-less-really-more-in-the-new-european-consensus-on-development [dostęp: 30.11.2018].
 • Bond, 2017, The Impact of Brexit on UK and EU International Development and Humanitarian Policy. Views from UK and European Civil Society, London.
 • Budget - Multiannual Financial Framework. Figures and Documents, http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm [dostęp: 30.11.2018].
 • Carbone M., 2016, The European Union and Policy Coherence for Development: High on Mechanisms, Low on Achievements, w: EU Policy Coherence for Development: The challenge of sustainability, Brussels: European Parliament.
 • CARE International, 2016, The European Consensus on Development, www.care-international.org/files/files/CARE_the_European_Consensus_on_Development.pdf [dostęp: 30.11.2018].
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju, www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja [dostęp: 30.11.2018].
 • Chadwick V., 2017, EU 2018: Budget: Development Aid Cut as Humanitarian Spendings Rises, www.devex.com/news/eu-2018-budget-development-aid-cut-as-humanitarian-spending-rises-91588 [dostęp: 30.11.2018].
 • Cichos K., 2016, Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Council of the European Union, 2018, ACP-EU Council of Ministers - 31/05-01/06/2018, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/31-01 [dostęp: 30.11.2018].
 • Delputte S., Verschaeve J., 2015, The Role of the European Parliament in EU Development Policy, w: S. Stavridis, D. Irrera (red.), The European Parliament and Its International Relations, Abingdon: Routledge.
 • EU-ACP Relations after Cotonou Agreement: Re-set, Re-launch or Retreat? "Special Report", 2018, https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/special-report/EURACTIV-Special-Report-EU-ACP-Relations-after-Cotonou-agreement.pdf [dostęp: 30.11.2018].
 • European Commission, 2015a, ACP-EU Relations after 2020: Issues for the EU in Consultation phase 1. Final Report, Brussels: European Commission.
 • European Commission, 2015b, Policy Coherence for Development. 2015 EU Report. Commission Staff Working Document, Brussels 3.08.2015, SWD(2015) 159 final.
 • European Commission, 2017, Publication of figures on 2016 Official Development Assistance - Annex, https://ec.europa.eu/europeaid/publication-figures-2016-official-development-assistance-annex_en [dostęp: 30.11.2018].
 • European Commission, 2018, Directorate-General for International Cooperation and Development. Main Missions of Directorates and Units, Brussels 07.09.2018, Red. Ares(2018)4697385 - 13/09/2018.
 • European Council, 2001, Presidency Conclusions. European Council Meeting in Laeken, 14-15 December 2001, SN 300/1/01, REV 1.
 • European Parliament, 2014, European Development Fund. Joint Development Cooperation and the EU Budget: out or in?, Brussels: European Parliament.
 • European Parliament, 2017, Possible Impacts of Brexit on EU Development and Humanitarian Policies, Brussels: European Parliament.
 • Faia T., 2012, Exporting Paradise? EU Development Policy towards Africa since the End of the Cold War, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), 2017, Development Policy as Future-Oriented Peace Policy. The German Government's 15th Development Policy Report, Berlin.
 • Henökl T., 2017, Brexit: Impact, Risks and Opportunities for European Development Policy, Briefing Paper German Development Institute, No. 8.
 • History of DAC Lists of Aid Recipient Countries, www.oecd.org/dac/stats/historyofdaclistsofaidrecipientcountries.htm [dostęp: 30.11.2018].
 • Holland M., Doidge M., 2012, Development Policy of the European Union, Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Humphrey J., 2010, European Development Cooperation in a Changing World: Rising Powers and Global Challenges after the Financial Crisis, Working Paper EDC 2020, No. 8.
 • Juncker J.C., 2014, Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej, Strasbourg: Komisja Europejska.
 • Kaleidos Research for the Ready for Change consortium, 2016, Beyond Cotonou. European Development Cooperation after 2020. A Perspective for CSOs, http://kaleidosresearch.nl/download/2016/11/Beyond-Cotonou.pdf [dostęp: 30.11.2018].
 • Kappel R., 2014, The Advantage Being a Civilian Power. Germany as a "Peaceful International Broker", Aussenpolitik Weiter Denken - Review 2014: 1-5.
 • Kempin R., 2017, The Foreign Policy Implications of Financial Crises, Oxford Research Encyclopedia of Politics, October.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Globalne partnerstwo na rzecz eliminacji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po roku 2015, COM/2015/044 final.
 • Konsensus europejski w sprawie rozwoju. Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w ramach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: "Konsensus Europejski", Dz. Urz. UE C 46/1 z 24.02.2006.
 • Kubin T., Stolarczyk M. (red.), 2018, Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania - przebieg - implikacje, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kugiel P., Wnukowski D., 2015, Przyszłość partnerstwa UE-AKP po 2020 roku. Perspektywa Polski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Milenijne Cele Rozwoju, www.unic.un.org.pl/cele.php [dostęp: 30.11.2018].
 • Mleczko M., 2002, Umowa o partnerstwie między krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi - nowa droga integracji gospodarczej?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, t. LXIV, z. 2: 205-220.
 • Mold A., 2007, Between a Rock and a Hard Place - Whither EU Development Policy?, w: A. Mold (red.), EU Development Policy in a Changing World. Challenges for the 21st Century, Amsterdam: Amsterdam University Press, 237-269.
 • Muñoz Gálvez M., 2012, European Development Aid: How To Be More Effective without Spending More?, Paris: Notre Europe.
 • Myers J., 2016, Foreign Aid: These Countries Are the Most Generous, www.weforum.org/agenda/2016/08/foreign-aid-these-countries-are-the-most-generous [dostęp: 30.11.2018].
 • OECD, 2014, OECD Development Co-operation Peer Reviews: United Kingdom, Paris.
 • OECD, Net ODA, https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm [dostęp: 30.11.2018].
 • Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the One Part, and the European Community and Its Member States, of the Other Part, Signed in Cotonou on 23 June 2000 - Protocols - Final Act - Declarations, OJ L 317, 15.12.2000: 0003-0353.
 • Policy Coherence for Development, https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en [dostęp: 30.11.2018].
 • Policy Coherence for Sustainable Development, www.oecd.org/pcsd [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Europejska, 2004a, Konkluzje prezydencji. Rada Europejska w Brukseli, 17-18 czerwca 2004, Bruksela 18.06.2004, 10679/04, CONCL 2.
 • Rada Europejska, 2004b, Konkluzje prezydencji. Rada Europejska w Brukseli, 4-5 listopada 2004, Bruksela 5.11.2004, 14292/04, CONCL 3.
 • Rada Europejska, 2004c, Konkluzje prezydencji. Rada Europejska w Brukseli, 16-17 grudnia 2004, Bruksela 17.12.2004, 16238/04, CONCL 4.
 • Rada Europejska, 2005, Konkluzje prezydencji. Rada Europejska w Brukseli, 16-17 czerwca 2005, Bruksela 18.06.2005, 10255/05, CONCL 2.
 • Rada Europejska, 2006, Konkluzje prezydencji. Rada Europejska w Brukseli, 15-16 czerwca 2006, Bruksela 16.06.2006, 10633/06, CONCL 2.
 • Rada Europejska, 2008, Konkluzje prezydencji. Rada Europejska w Brukseli, 19-20 czerwca 2008, Bruksela 20.06.2008, 11018/08, CONCL 2.
 • Rada Europejska, 2011, Konkluzje. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 23 października 2011, Bruksela 23.10.2011, EUCO 52/11, CO EUR 17, CONCL 5.
 • Rada Europejska, 2014, Konkluzje. Rada Europejska w Brukseli, 20-21 marca 2014, Bruksela 21.03.2014, EUCO 7/1/14, REV 1, CO EUR 2, CONCL 1.
 • Rada Europejska, 2015, Konkluzje Rady. Nowe globalne partnerstwo na rzecz eliminacji ubóstwa i na rzecz zrównoważonego rozwoju po roku 2015, Bruksela, 26.05.2015, 9241/15.
 • Rada Europejska, 2016, Konkluzje. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 20-21 października 2016, Bruksela 21.10.2016, EUCO 31/16, CO EUR 8, CONCL 4.
 • Rada Europejska, 2018a, Konkluzje. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 28 czerwca 2018, Bruksela 28.06.2018, EUCO 9/18, CO EUR 9, CONCL 3.
 • Rada Europejska, 2018b, Konkluzje. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 18 października 2018, Bruksela 18.10.2018, EUCO 13/18, CO EUR 16, CONCL 5.
 • Rada Unii Europejskiej, 2014, Rada do Spraw Zagranicznych - 12.12.2014, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2014/12/12 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2015a, Rada do Spraw Zagranicznych - 16.03.2015, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2015/03/16 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2015b, Rada do Spraw Zagranicznych - 12.05.2015, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2016/05/12 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2015c, Rada Ministrów AKP-UE - 28-29.05.2015, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2015/05/28-29 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2015d, Rada do Spraw Zagranicznych - 26.10.2015, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2015/10/26 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2016a, Spotkanie ministrów UE-CELAC - 25-26.10.2016, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2016/10/25-26 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2016b, Rada do Spraw Zagranicznych - 12.12.2016, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2016/12/12 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2017a, Rada do Spraw Zagranicznych - 15.05.2017, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2017/05/15 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2017b, Rada do Spraw Zagranicznych - 19.05.2017, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2017/05/19 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2017c, Rada do Spraw Zagranicznych - 11.12.2017, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2017/12/11 [dostęp: 30.11.2018].
 • Rada Unii Europejskiej, 2018, Spotkanie ministrów UE-CELAC - 16-17.07.2018), www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-ministerial-meetings/2018/07/16-17 [dostęp: 30.11.2018].
 • Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy, Brussels, June 2016.
 • Steingass S., 2015, The EU's Role in Development Cooperation: Promoting Aid Harmonisation in Times of Crisis, conference proceedings, Boston.
 • Steinmeier F.-W., 2016, Germany's New Global Role, Foreign Affairs, July/August.
 • Szent-Iványia B., Tétényi A., 2013, The East-Central European New Donors: Mapping Capacity Building and Remaining Challenges, Journal of International Development, No. 25(6): 819-831.
 • Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), OJ C 202, 7.06.2016: 1-388.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), OJ C 202, 7.06.2016: 1-388.
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_pl.pdf [dostęp: 30.11.2018].
 • Treaty on European Union, OJ C 191, 29.07.1992: 1-112.
 • Umowa z Kotonu, www.consilium.europa.eu/pl/policies/cotonou-agreement [dostęp: 30.11.2018].
 • United Nations, 2015, The Millenium Development Goals Report 2015, New York.
 • Wojtaszczyk A., Nadolska J. (red.), 2015, Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Warszawa: Aspra-JR.
 • Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji: Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju. "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość", Dz. Urz. UE C 210/1 z 30.06.2017.
 • Wydarzenia. Parlament Europejski - Komisje, Rozwój (DEVE), www.europarl.europa.eu/committees/pl/deve/events-hearings.html [dostęp: 30.11.2018].
 • Zeigermann U., 2018, Governing Sustainable Development through 'Policy Coherence'? The Production and Circulation of Knowledge in the EU and the OECD, European Journal of Sustainable Development, No. 7(1): 133-149.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.