PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw | 119--135
Tytuł artykułu

Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
Entities with Foreign Participation in Poland - Post-Accession Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecność zagranicznego kapitału w Polsce, związana z działalnością korporacji transnarodowych, wpływa na wiele elementów struktury ekonomicznej. Istotny jest zwłaszcza napływ kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), który oddziałuje na poziom eksportu naszego kraju. W artykule (charakter badawczy) przedstawiono wyniki badań udziału sprzedaży eksportowej spółek z wkładem zagranicznym oraz udziału największych eksporterów (podmiotów z kapitałem zagranicznym) w polskim eksporcie w okresie od 2004 do 2016 r. W ostatnich latach obserwować można było spadek udziału eksportu badanych podmiotów w całości polskiego eksportu, niemniej jednak był to istotny statystycznie i utrzymujący się przez kilkanaście lat poziom ponad 50% w przypadku wszystkich spółek z udziałem zagranicznym i około 12% w przypadku największych podmiotów. Uzasadnione jest zatem twierdzenie o istotnej koncentracji eksportu generowanego przez podmioty z udziałem zagranicznym, w tym korporacje transnarodowe. Wydaje się, iż w krótkiej i średniej perspektywie nadal będziemy obserwować napływ inwestycji bezpośrednich czy reinwestowanie osiąganych zysków. W decyzjach dotyczących lokowania kapitału zaniepokoić inwestorów może jednak wzrost nastrojów antyunijnych i badanie przez organy UE praworządności w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The presence of foreign capital in Poland, connected with the activities of transnational corporations, influences many elements of the economic structure. Inflows of foreign capital in the form of foreign direct investment (FDI), which affects the level of exports of our country, are particularly important. The article (research character) presents the results of the share of export sales companies with foreign participation and the participation of the largest exporters (companies with foreign capital) in Polish exports in 2004-2015. In recent years, we could observe the decline in the share of exports of companies surveyed in total Polish exports, but it was statistically significant and sustained for several years, the level of over 1/2 for all companies with foreign participation, and about 12% for the largest companies. It is reasonable to argue that there was a significant concentration of exports generated by entities with foreign participation, including transnational corporations. It seems that in the short and medium term we will continue to observe the inflow of direct investment or reinvestment of profits. However, in the decisions regarding capital placement, investors may be concerned about the increase of anti-EU moods and the EU authorities' examination of the rule of law in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alba J.D., Wang P., Park D., The Impact of Exchange Rate on FDI and the Interdependence of FDI Over Time, "The Singapore Economic Review" 2010, Vol. 55, No. 04, s. 733-747, https://doi.org/10.1142/S0217590810004024.
 • Alfaro L., Chanda A., Kalemli-Ozcan S., Sayek S., FDI and Economic Growth: the Role of Local Financial Markets, "Journal of International Economics" 2004, Vol. 64, Issue 1, s. 89-112, https://doi.org/10.1016/S0022-1996(03)00081-3.
 • Al-Iriani M., Foreign Direct Investment and Economic Growth in the GCC Counties: A Casuality Investigation Using Heterogeneous Panel Analysis, "Topics in Middle Eastern and North African Economies" 2017, Vol. 9, https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1090&context=meea [dostęp: 22.01.2019].
 • Ambroziak Ł., FDI and Intra-Industry Trade: Theory and Empirical Evidence From the Visegrad Countries, "International Journal of Economics and Business Research" 2012, Vol. 4, Issue 1-2, s. 180-198.
 • Bilewicz E., Nakonieczna-Kisiel H., Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr 3 (81), s. 15-24, https://doi.org/10.18276/frfu.2016.81-02.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2001.
 • Casson M., The Firm and the Market. Studies on Multinational Enterprise and the Scope of the Firm, Oxford 1987.
 • Cieślik A., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce: Czy integracja europejska ma znaczenie?, "Collegium of Economic Analysis Annals" 2017, nr 47, s. 65-82.
 • Cieślik A., Foreign Direct Investment and the Volume of Trade: the Case of Poland, "Economic Change and Restructuring" 2009, Vol. 42 (4), s. 273-291, https://doi.org/10.1007/s10644-009-9072-x.
 • Durka B., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, [w]: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, Warszawa 1998, s. 152-167.
 • Główny Urząd Statystyczny, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-zkapitalem-zagranicznym-w-2016-r-,4,12.html [dostęp: 22.01.2019].
 • Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl [dostęp: 22.01.2019].
 • Hanousek J., Kočenda E., Maurel M., Direct and Indirect Effects of FDI in Emerging European Markets: A Survey and Meta-Analysis, "Economic Systems" 2011, Vol. 35, No. 3, s. 301-322.
 • Hunya G., Richter S., Mutual Trade and Investment of the Visegrad Countries Before and After Their EU Accession, "Eastern Journal of European Studies" 2011, Vol. 2, Issue 2, s. 77-91.
 • Janowicz A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wybrane wielkości makroekonomiczne w polskiej gospodarce w latach 2004-2016, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2016, nr 2 (56), s. 21-41.
 • Jayachandran G., Seilan A., A Causal Relationship Between Trade, Foreign Direct Investment and Economic Growth for India, "International Research Journal of Finance and Economics" 2010, Issue 42, s. 74-88.
 • Karaszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe), Toruń 2001.
 • Kiyota K., Urata S., Exchange Rate, Exchange Rate Volatility and Foreign Direct Investment, "World Economy" 2004, Vol. 27, Issue 10, s. 1501-1536, https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2004.00664.x.
 • Klein M.W., Peek J., Rosengren E.S., Troubled Banks, Impaired Foreign Direct Investment: the Role of Relative Access to Credit, "American Economic Review" 2002, Vol. 92, Issue 3, s. 664-682.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce, "Marketing i Rynek" 2017, nr 9, s. 23-34.
 • Kutan A.M., Vukšić G., Foreign Direct Investment and Export Performance: Empirical Evidence, "Comparative Economic Studies" 2017, Vol. 49 (3), s. 430-445.
 • Makki S.S., Somwaru A., Impact of Foreign Direct Investment and Trade on Economic Growth: Evidence From Developing Countries, "American Journal of Agricultural Economics" 2004, Vol. 86, Issue 3, s. 795-801.
 • Ministerstwo Rozwoju, www.mr.gov.pl.
 • Misala J., Zaangażowanie kapitału zagranicznego w gospodarkę polską w okresie 1976-1995, [w]: Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, red. M. Jarosz, Warszawa 1996, s. 15-29.
 • Molendowski E., Remer L., Żmuda M., Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach państw UE-10 a kształtowanie ich międzynarodowej pozycji konkurencyjnej, "Unia Europejska.pl" 2017, nr 5, s. 3-14.
 • Nwaogu U.G., Ryan M.J., FDI, Foreign Aid, Remittance and Economic Growth in Developing Countries, "Review of Development Economics" 2015, Vol. 19, Issue 1, s. 100-115, https://doi.org/10.1111/rode.12130.
 • Ozawa T., Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Corporations" 1992, Vol. 1, No. 1, s. 27-54.
 • Pegkas P., The Impact of FDI on Economic Growth in Eurozone Countries, "The Journal of Economic Asymmetries" 2015, Vol. 12 (2), s. 124-132, https://doi.org/10.1016/j.jeca.2015.05.001.
 • Polityka, www.polityka.pl [dostęp: 22.01.2019].
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Inwestycje w Polsce. Lista Największych Inwestorów Zagranicznych w Polsce, www.paih.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce [dostęp: 22.01.2019].
 • Powstała partia "Polexit". Głównym postulatem wyjście z UE, "Rzeczpospolita", 28.01.2019, https://www.rp.pl/Polityka/190129350-Powstala-partia-Polexit-Glownympostulatem-wyjscie-z-UE.html [dostęp: 29.01.2019].
 • Ptaszyńska B., Inwestycje zagraniczne czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2015, nr 2, s. 27-41.
 • Rapacki R., Próchniak M., Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle wybranych krajów wschodzących, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 1-2, s. 65-96.
 • Rzeczpospolita, www.rp.pl [dostęp: 22.01.2019].
 • Sadowski Z., Kapitał zagraniczny, deficyt płatniczy i modernizacja gospodarki, "Ekonomista" 1999, nr 1-2, s. 109-117.
 • Starzyńska D., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2009-2013, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2016, t. 17, z. 6, cz. 1: Firmy rodzinne - wyzwania współczesności, s. 417-433.
 • Udomkerdmongkol M., Morrissey O., Görg H., Exchange Rates and Outward Foreign Direct Investment: US FDI in Emerging Economies, "Review of Development Economics" 2009, Vol. 13, Issue 4, s. 754-764, https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2009.00514.x.
 • United Nations Conference on Trade and Development, www.unctad.org [dostęp: 22.01.2019].
 • Vijayakumar N., Sridharan P., Rao K.C.S., Determinants of FDI in BRICS Countries: A Panel Analysis, "International Journal of Business Science & Applied Management" 2010, Vol. 5, Issue 3, s. 1-13.
 • Weresa M.A., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2002, nr 62, s. 7-42.
 • Weresa M.A., The Impact of Foreign Direct Investment on Poland's Trade with the European Union, "Post-Communist Economies" 2001, Vol. 13, Issue 1, s. 71-83, https://doi.org/10.1080/14631370020031522.
 • Weresa M.A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Warszawa 2002.
 • Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, Łódź 1996.
 • Yaqin Su, Zhiqiang Liu, The Impact of Foreign Direct Investment and Human Capital on Economic Growth: Evidence from Chinese Cities, "China Economic Review" 2016, Vol. 37, s. 97-109, https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.12.007.
 • Zysk W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, red. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, Warszawa 2012, s. 53-77.
 • Zysk W., Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 267, t. 2: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, s. 342-350.
 • Zysk W., Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 756: Ekonomiczne Problemy Usług, s. 647-658.
 • Zysk W., Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2016, nr 3, t. 1: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, s. 91-99.
 • Zysk W., Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015, "Handel Wewnętrzny" 2018, nr 5 (376), s. 331-341.
 • Zysk W., Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce: okres przedakcesyjny, Warszawa 2012.
 • Zysk W., Śmiech S., Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland from 2004 to 2011, Proceedings of 7th International Days of Statistics and Economics, Prague, 19-21 September 2013, https://msed.vse.cz/files/2013/38-Zysk-Wojciech-paper.pdf [dostęp: 22.01.2019].
 • Zysk W., Śmiech S., The Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Visegrád Countries from 2001 to 2011, "Entrepreneurial Business and Economics Review" 2014, Vol. 2, nr 3,s. 7-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.