PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 52 | 45--58
Tytuł artykułu

Turyści zagraniczni w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Foreign Tourists in the Province of Western Pomerania in 2006-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Ocena wielkości, struktury oraz sezonowości i czasu pobytu, a także kierunków ruchu turystycznego wśród turystów zagranicznych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2016.
Metoda. W badaniach wykorzystano miesięczne i roczne dane dotyczące liczby turystów zagranicznych oraz udzielonych im noclegów, według powiatów w województwie zachodniopomorskim za lata 2006-2016. Na podstawie materiałów zebranych w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie opracowano czasowy i przestrzenny rozkład liczby turystów zagranicznych w układzie miesięcznym i powiatowym oraz określono strukturę i sezonowość ruchu turystycznego, a także średni czas pobytu w obiektach zakwaterowania. Dla określenia liczby turystów zagranicznych przebywających na pojezierzach występujących w województwie zachodniopomorskim wykorzystano dane statystyczne o turystach z powiatów, na terenie których położone są pojezierza.
Wyniki. W analizowanym okresie, tzn. w latach 2006-2016, występuje dodatni, wysoce istotny statystycznie trend liniowy liczby turystów zagranicznych (R²=0,7369) i udzielonych im noclegów (R²=0,8309) w badanym województwie. Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie wynosi 23,6%, a średni czas ich pobytu kształtował się w poszczególnych latach od 5,0 do 5,5 dnia, nie wykazując wyraźnego trendu zmian. W porównaniu do turystów krajowych, sezonowość pobytu turystów zagranicznych, wyrażona stosunkiem liczby turystów w lecie do zimy ( ), jest niemal dwukrotnie mniejsza (średnio wynosi 2,4), na co ma wpływ w miarę równomierne nasilenie ich przyjazdów na wypoczynek i leczenie w uzdrowiskach w ciągu całego roku. Współczynnik zmienności ("V") waha się od 15,7% w czerwcu do 26,7% w lutym. Warunki pogodowe powodują, iż w okresie czerwiec-lipiec przebywa na terenie województwa 37,1% całorocznej liczby turystów zagranicznych, głównie z Niemiec. Dominującym kierunkiem przyjazdu turystów zagranicznych w całym województwie zachodniopomorskim jest wybrzeże Bałtyku - 63,6%, a następnie miasto Szczecin odwiedza 30,1%, a pojezierza zaledwie 3,2% turystów. Podobny odsetek (3,1%) przebywa na obszarze pozostałych siedmiu powiatów. Najdłużej turyści zagraniczni przebywają nad morzem, średnio 7,1 dnia, a najkrócej w Szczecinie i Koszalinie - 1,9 dnia.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Występujące braki w corocznych sprawozdaniach o ruchu turystycznym w wielu gminach w województwie uniemożliwiają bardziej szczegółową ocenę czasowego i przestrzennego rozkładu liczby turystów zagranicznych. Korzystniejsze, lepsze warunki termiczne wody w jeziorach (2-4 °C) i dłuższy sezon kąpielowy (2-3 tygodni) w porównaniu do wód Bałtyku, winny być wykorzystane przez samorządy i organizacje turystyczne do zachęcania turystów zagranicznych do częstszego pobytu na pojezierzach. Oryginalność. Ocena wielkości wzrostu liczby turystów zagranicznych z roku na rok i wysoce nierównomierny przestrzenny rozkład liczby turystów na wyróżnionych kierunkach ruchu turystycznego w województwie powinny być przedmiotem stałych analiz samorządów i organizacji turystycznych.
Implikacje praktyczne. Uzyskane w pracy wyniki pomogą samorządom i organizacjom turystycznym w usprawnieniu obsługi turystów zagranicznych w województwie.
Rodzaj pracy. Przedstawiono wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. To assess the number, structure, seasonality and duration of foreign tourists' visits to the Province of Western Pomerania in 2006-2016 as well as to identify preferred destinations in the Province.
Methods. The research was based on monthly and annual data on foreign tourists' visits and overnight stays in Western Pomerania counties in 2006-2016. The data supplied by the Statistical Office in Szczecin were used to model: the temporal (by month) and spatial (by country) distribution of the number of foreign tourists in the Province, the variability and seasonality of the tourism flow, and the mean duration of stay at accommodation facilities. Statistical data from counties situated in Lakeland areas were used to assess the numbers of foreign tourists visiting Western Pomeranian Lakelands.
Results. The analysis showed positive, highly significant linear trends in the number of foreign tourists' visits to the Province (R²=0.7369) and in overnight stays (R²=0.8309) over the analysed period (2006-2016). Foreign tourists accounted for 23.6% of all the tourists visiting Western Pomerania; they stayed for an average of 5.0-5.5 days depending on the year, no distinct trend in the duration of stay being visible. Seasonality in the foreign tourists' visits, as expressed by the ratio between the number of tourists in summer (June-August) and winter (December- February) and averaging 2.4, was almost two times lower than that of Polish tourists, an effect resulting from a fairly uniform distribution of visits for recreation and medical treatment throughout the year. The coefficient of variation (CV) was found to range from 15.7% in June to 26.7% in February. Due to weather conditions, 37.1% of the annual number of foreign tourists (mainly from Germany) come in summer months (June-August). The preferred destination of foreign tourists in the Province of Western Pomerania is the Baltic Sea coast (63.6% of all visits); the city of Szczecin attracts 30.1% of all the foreign tourists, whereas Western Pomeranian Lakelands are visited by as few as 3.2%. A similar percentage (3.1%) visit the seven remaining counties. Tourists stay the longest (7.1 days on average) at the seaside, the shortest visits (1.9 day) occurring in Szczecin and Koszalin.
Research and conclusions limitations. A more detailed assessment of the temporal and spatial distribution of foreign tourists' visits in the Province is hampered by incomplete reports on tourism flow in numerous municipalities. Compared to the Baltic Sea, more beneficial thermal conditions in lakes (water temperature higher by 2C°- 4C°) and a longer (by 2-3 weeks) bathing season should be taken advantage of by regional and local authorities and tourist organisations to promote foreign tourists visits to and stays in the Lakeland areas.
Originality. Local authorities and tourist organisations should monitor and analyse the increase in the number of foreign tourists' visits from year to year, and should pay attention to the highly uneven spatial distribution of foreign tourists' visits.
Practical implication. The results obtained should help local governments and tourist organisations to improve services used by foreigners in the province.
Type of work. Results of empirical studies are presented. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Alejziak W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF Kraków, nr 56.
 • Amelung B., Nicholis S., Viner D. (2007), Implications of Global Climate Change for Tourism Flows and Seasonality, "Journal of Travel Research", Vol. 45, s. 285-296.
 • Bender O., Schumacher K.R., Stein D. (2005), Measuring seasonality in Central Europe's tourism-how and for what?, COPR 2005 and Geomultimedia 05. Proceedings Tagungsband.
 • Borzyszkowski J. (2014), Zjawisko sezonowości w turystyce - istota problemu i działań krajowych podmiotów polityki turystycznej na rzecz jego ograniczenia, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 45, Wrocław.
 • Duda M., Duda T., Śledziński R. (2014), Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego, Agencja Fotograficzno-Redakcyjna dudowie.pl., Szczecin.
 • Fernadez-Morales A. (2003), Decomposing seasonal concentration, "Annals of Tourism Research", no. 30(4), s. 956-942.
 • Głąbiński Z. (2016), Aktywność turystyczna seniorów a sezonowość w turystyce zdrowotnej i uzdrowiskowe, [w]: Koźmiński C., red., Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 251-262.
 • Głąbiński Z., Szostak D. (2017), Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki ,"Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(39), s. 7-17.
 • Hącia E. (2017), Związki turystyki z rozwojem regionu nadmorskiego. "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(39), s. 89-100.
 • Koźmiński C. (2012a), Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym ≤2, ≤4, ≤6 godzin dziennie w Polsce, "Przegląd Geograficzny", nr 84 (1), s. 93-104.
 • Koźmiński C., Świątek M. (2012b), Oddziaływanie Bałtyku na kształtowanie się temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru w strefie polskiego wybrzeża, "Acta Agrophysica", Vol. 19, z. 3, s. 597-610.
 • Koźmiński C., Michalska B. (2015), Ocena długości sezonu kąpielowego na polskim wybrzeżu Bałtyku, "Europa Regionum", T. XXIII, s. 55-66.
 • Koźmiński C., Michalska B. (2016a), Ocena temperatury wody w jeziorach i długości sezonu kąpielowego na pojezierzach w Polsce. "Przegląd Geograficzny", nr 88 (3), s. 383-400.
 • Koźmiński C., Michalska B. (2016b), Bioklimat wybranych terenów rekreacyjnych, [w]: Koźmiński C., red., Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 298.
 • Koźmiński C. (2019), Analiza głównych obszarów recepcji ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim, [w]: Cedro A., red., Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich, Monografie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (w druku).
 • Kubicki R., Kulbaczewska M. (2010), Rola turystyki uzdrowiskowej w wykorzystaniu potencjału turystycznego województwa zachodniopomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 580. "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 52.
 • Kulczyk S. (2013), Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002), Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 378.
 • Liszewski M., Włodarczyk B. (2011), Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski, Instytut Geografii Miast i Turyzmu. Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Łysiak-Pastuszak E., Trosińska A. (1995), Tlen i sole biogenne w wodach Basenu Gdańskiego w latach 1989-1993. "Biuletyn Metodyczno-Organizacyjny IMGW", Vol. 29, nr 2, s. 85-94.
 • Marks R. (2016b), Znaczenie aerozoli morskich w rekreacji i turystyce w rejonie wybrzeża Bałtyku, [w]: Koźmiński C., red., Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 198-204.
 • Meyer B. (2008), Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa.
 • Olechwir T. (2016c), Rekreacyjne i terapeutyczne znaczenie dyfuzji tlenu z wody do powietrza w strefie brzegowej Bałtyku, [w]: Koźmiński C., red., Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 205-213.
 • Stankiewicz B. (2017), Możliwości integracji polityk turystycznych Szczecina i metropolii berlińskiej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(39).
 • Urząd Statystyczny w Szczecinie: Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach: 2007-2009, 2010-2012 i 2013-2015. Informacje i opracowania statystyczne. GUS Szczecin.
 • Urząd Marszałkowski w Szczecinie (2014), Raport: Badania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku.
 • Włodarczyk B. (2007), Przestrzeń turystyczna - pojęcie, wymiary, cechy, "Turyzm", nr 17/1-2, s. 145-158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.