PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 29 | z. 1 | 83--96
Tytuł artykułu

Przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich w XIX wieku

Warianty tytułu
Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge About Art in the Polish Lands of the 19th Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dawne przewodniki stanowią ważną kategorię źródeł historycznych, pozwalających zrekonstruować wiele aspektów z zakresu historii turystyki. Szczególny rozwój literatury przewodnikowej nastąpił w XIX w., kiedy wykształcił się nowoczesny typ przewodnika z opisami według tras zwiedzania i licznymi informacjami praktycznymi. Jednocześnie zawierał wiele wiadomości o zróżnicowanym charakterze, m.in. z zakresu geografii, etnologii, przyrodoznawstwa, a także opisy zabytków i dzieł sztuki. Znaczenie polskich przewodników dla pisarstwa o sztuce jest bardzo duże, lecz niedoceniane. Celem autora artykułu jest określenie roli, jaką te publikacje odegrały w sferze historiografii artystycznej, a także wskazanie związku pomiędzy przewodnikami a rozwojem badań naukowych nad sztuką. Tematyka ta stanowi bez wątpienia interesujący obszar interdyscyplinarnych powiązań pomiędzy historycznym rozwojem turystyki oraz nauki, w tym wypadku historii sztuki. (abstrakt oryginalny)
EN
Former guidebooks are an important category of historical source that allows for the reconstruction of many aspects of the history of tourism. The dynamic development of guidebook literature began in the 19th century when a modern type with descriptions according to routes and containing much practical information was developed. The guidebooks also presented a lot of other information of a general nature, such as geography, ethnology, natural science, as well as descriptions of monuments and works of art. The importance of Polish guidebooks for writing about art is very high yet underestimated. The aim of this paper is to define the role that these publications played in the field of artistic historiography, and to indicate the relationships between the guidebooks and the development of academic research on art. These problems are undoubtedly an interesting area of interdisciplinary relation between the historical development of tourism and academia, with a particular focus on art history in this case. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
29
Numer
Strony
83--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Antoniewicz, F. [Jerzykowski, A.] (1882). Przewodnik po Poznaniu zawierający kolorowaną mapę miasta, ciekawsze w niém zdarzenia, opis publicznych gmachów i potrzebniejsze wskazówki. Poznań: Druk i Nakład Fr. Tomaszewskiego.
 • Baliński, M., Lipiński, T. (1843-1846). Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Vol. 1-3. Warszawa: Nakładem S. Orgelbranda Księgarza.
 • Bartoszewicz, K. (1882). Przewodnik po Krakowie i jego okolicach z dodaniem planu miasta, informacji, adresów i ogłoszeń. Kraków: Nakładem K. Bartoszewicza.
 • Bartoszewicz, K. (1890). Przewodnik po Krakowie z dodaniem opisu okolic, licznych informacji i 600 adresów instytucji i osób zajmujących wybitniejsze stanowiska. Kraków: Nakładem K. Bartoszewicza.
 • Błotnicki, E., Schneider, A. (1871). Przewodnik po mieście Lwowie. Wydany staraniem komitetu zawiązanego na przyjęcie gości z Wielkopolski, Prus, Szląska i Krakowa, przybyłych na zjazd do Lwowa dnia 13 sierpnia 1871. Lwów: Druk i lit. Kornela Pillera.
 • Burckhardt, J. (1855). Der Cicerone: Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Basel: Schweighauserische Verlagsbuchhandlung.
 • Czajewski, W. (1892). Ilustrowany przewodnik po Warszawie na rok 1892. Warszawa: Drukiem Pawła Szymanowskiego.
 • Czajewski, W. (1893). Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach. Willanów. Czerniaków, Morysin, Gucin, Natolin. Wraz ze szczegółowym spisem 1000 obrazów z galerii willanowskiej. Warszawa: Nakładem własnym W. Czajewskiego.
 • Czajewski, W. (1896). Illustrowany przewodnik po Warszawie z planem miasta. Warszawa: Drukiem Pawła Szymanowskiego.
 • Czartoryska, E. [Izabela]. (1828). Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach. Warszawa: W Drukarni Banku Polskiego.
 • Dąbrowski, M. (1899). Przewodnik krakowski dla uczestników II. Zjazdu Dziennikarzy Słowiańskich. Kraków: Nakładem Komitetu II. Zjazdu Dziennikarzy Słowiańskich.
 • Dorszewski, K. (1886). Katedra poznańska. Przewodnik i pamiątka dla zwiedzających tę pierwszą świątynię archidiecezyalną. Z 2 rycinami. Poznań: Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego.
 • Dzieduszycki, W. (1895). Przewodnik po Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Lwów: Nakładem Muzeum im. Dzieduszyckich.
 • Frydrychowicz, R. (1895). Przewodnik illustrowany po Pelplinie i jego kościołach. Toruń: Nakładem Autora.
 • Fryze, F., Chodorowicz, I. (1873). Przewodnik po Warszawie i jéj okolicach na rok 1873/4 z mappą miasta, mappami kolei żelaznych i drzeworytami. Warszawa: W Drukarni Gazety Lekarskiej.
 • Gdeczyk, S. (1877). Przewodnik historyczny po Gnieźnie i jego kościołach. Gniezno: Nakładem Autora, Drukiem J.B. Langiego.
 • Gdeczyk, S. (1891). Przewodnik historyczny po Gnieźnie i jego kościołach. 2nd edition, revised, extended and illustrated with 5 figures. Poznań: Nakładem Autora, Czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego.
 • Glücksberg, J. (1826). Przewodnik warszawski. Warszawa: Nakładem i drukiem N. Glücksberga.
 • Gołębiowski, Ł. (1827). Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy. 2nd edition, revised, extensively enlarged and extende. Warszawa: Nakładem i Drukiem N. Glücksberga.
 • Gomulicki, W., Szmideberg, I. (1880). Illustrowany przewodnik po Warszawie ozdobiony planem miasta, widokami piękniejszych gmachów i miejscowości, galerją typów warszawskich i szkicami charakterystycznemi. Rok pierwszy. Warszawa: W Drukarni Jana Noskowskiego.
 • Grabowski, A. (1822). Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic. Kraków: Nakładem i Drukiem Józefa Mateckiego.
 • Grabowski, A. (1866). Kraków i jego okolice. 5th edition, extended by a large body of information, with 57 wood engravings, the view and map of the city. Kraków: Nakładem Księgarni D. E. Friedleina.
 • Hollender, A.J. (1894). Ilustrowany przewodnik po Lwowie, wraz z planami miasta Lwowa, powszechnej wystawy roku 1894, teatru hr. Skarbka, teatru letniego, kolei konnej i elektrycznej. Lwów: Nakładem firmy S. Gabriel i J. Chlebownik.
 • Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej wydany przez Towarzystwo dla Rozwoju i Upiększenia Miasta (1894). Lwów: Z drukarni Wł. Łozińskiego.
 • Ilustrowany przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta (1893). Warszawa: Nakład Redakcyi "Wędrowca".
 • Jan ze Śliwina [Kirkor, A.H.] (1856). Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. Wilno: Drukarnia A. Marcinowskiego.
 • Jan ze Śliwina [Kirkor, A.H.] (1859). Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. 2nd edition, corrected, supplemented with notes and decorated with the city map. Wilno: Nakład Maurycego Orgebranda.
 • Jarzębski, A. (1643). Gosciniec abo Krotkie Opisanie Warszawy z okolicznościámi iey Dla Kompániey Dworskiey przez Adama Jarzemskiego Muźyká I.K.M., Budownicego Uiázdowskiego, Wydany. Warszawa.
 • Jarzębski, A. (1974). Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy. Edited and preluded by W. Tomkiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • Kirkor, A.H. (1862). Przewodnik. Wilno i koleje żelazne z Wilna do Petersburga i Rygi, oraz do granic na Kowno i Warszawę. Wilno: Nakładem i drukiem A.H. Kirkora.
 • Kirkor, A.H. (1880). Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach. 2nd edition, sighted and enlarged. Wilno: Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego.
 • Kirkor, A.H. (1889). Przewodnik po Wilnie i jego okolicach z wykazaniem historycznem najbliższych stacyj kolei żelaznych. 3rd edition, reprinted from the 1880 edition. Wilno: Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego.
 • Kleczkowski, A. (1883a). Najnowszy przewodnik po Krakowie i okolicach A. Napierkowskiego z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień niezbędnych dla podróżnych, oraz spisu znaczniejszych zakładów kąpielowych w Galicyi. Kraków: Nakładem A. Napierkowskiego.
 • Kleczkowski, A. (1883b). Najnowszy illustrowany przewodnik po Krakowie i jego okolicach A. Napierkowskiego, z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień niezbędnych dla podróżnych, oraz spisu znaczniejszych zakładów kąpielowych w Galicyi. Zdobiony 50 rycinami, oraz ogólnym widokiem Krakowa. Kraków: Nakładem A. Napierkowskiego.
 • Kozłowski, K. (1893). Przewodnik po Poznaniu i okolicy z illustracyami i planem miasta. Poznań: Nakładem K. Kozłowskiego.
 • Kozłowski, K. (1898). Przewodnik po Poznaniu i okolicy z illustracyami i planem miasta. Poznań: Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego.
 • Krasiński, J.W. (1821). Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiey. Warszawa: W Drukarni N. Glücksberga.
 • Kunasiewicz, S. (1874). Przechadzki archeologiczne po Lwowie. Issue 1. Lwów: Skład Główny "Księgarnia Polska".
 • Kunasiewicz, S. (1876). Przechadzki archeologiczne po Lwowie. Issue 2 and 3. Lwów: Skład Główny "Księgarnia Polska".
 • Kunasiewicz, S. (1878). Wilda przewodnik po Lwowie z zarysem historji miasta. Lwów: Nakładem Karola Wilda.
 • Lompa, J. (1860). Przewodnik dokładny dla odwiedzających święte, od wieków cudami słynące miejsce w obrazie Najświętszéj Maryi Panny na Jasnéj Górze w Częstochowie. Warszawa: Nakładem A. Dzwonkowskiego, druk Glücksberga.
 • Łuszczkiewicz, W. (1875). Illustrowany przewodnik po Krakowie i jego okolicach z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień potrzebnych dla podróżnych oraz opisu wszystkich znaczniejszych zdrojowisk w Galicyi. Kraków: Księgarnia i Wydawnictwo "Czytelni Ludowej" A. Nowolecki.
 • Mączyński, J. (1854). Kraków dawny i teraźniejszy z przeglądem jego okolic. Kraków: Nakładem i Drukiem Józefa Czecha.
 • Miltner, H.O. (1861). Przewodnik po Krakowie i jego okolicach, z dodaniem instrukcji dla jadących do Szczawnicy, Krynicy, Swoszowic i Wieliczki. Kraków: Nakładem Juliusza Wildta.
 • Miłkowski, W. (1881). Wawel. Katedra, zamek, biskupstwo. Z wydawnictwa dzieła: "Kraków Święty" (Z dodatkiem informacji dla zwiedzających Kraków). Kraków: Nakład i własność Księgarni Katolickiej Dra Władysława Miłkowskiego.
 • Pauli, Ż. (1840). Starożytności galicyjskie. Lwów: Nakładem Autora.
 • Polkowski, I. (1881). Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny na Wawelu. Kraków: Druk W.L. Anczyca i Spółki.
 • Polkowski, I. (1882). Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny na Wawelu. 2nd ed. Kraków: Druk Wł.L. Anczyca i Spółki.
 • Polkowski, I. (1883). Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny na Wawelu. 3rd ed. Kraków: Druk Wł.L. Anczyca i Spółki.
 • Polkowski, I. (1887). Przewodnik dla zwiedzających skarbiec katedralny na Wawelu. 4th ed. Kraków: Druk Wł. L. Anczyca i Spółki.
 • Przewodnik ilustrowany po Warszawie, Łodzi i okolicach fabrycznych (1897). Warszawa: Nakład i Druk Emila Skiwskiego.
 • Przewodnik po katedrze krakowskiej (1863). Kraków: Nakład i druk J. Bensdorffa.
 • Przewodnik po katedrze krakowskiej (1870). Kraków: Nakład J. Bensdorffa, drukarnia Czasu.
 • Przewodnik z Krakowa do Lwowa, Podhorzec, Podwołoczysk, Brodów, Słobody Rungurskiej, Czerniowiec i po Lwowie (1886). Lwów: Nakładem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
 • Radzyński, W. [Kulerski, W.] (1892). Przewodnik po Copotach i okolicy poprzedzony krótkim rysem dziejów okolicznego wybrzeża. Gdańsk: Nakładem i drukiem Bernarda Milskiego.
 • Rastawiecki, E. (1850). Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niéj przebywających. Vol. 1. Warszawa: Nakładem Autora, W Drukarni S. Orgelbranda Księgarz i Typografa.
 • Romanowski, F. (1893). Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów z dodaniem wiadomości o przemyśle i handlu. Kraków: Nakładem i Drukiem W. Korneckiego.
 • Rostafiński, J. (ed.) (1891). Przewodnik po Krakowie i okolicy wydany przez Komitet VI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich a opracowany zbiorowemi siłami pod redakcyą przewodniczącego Komitetu dr. J. Rostafińskiego. Nakładem komitetu VI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich. Kraków: druk Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Schneider, A. (1875). Przewodnik po Lwowie. 2nd edition, with a map of the city of Lvov. Lwów: Nakładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta.
 • Sierpiński, S.Z. (1839). Obraz miasta Lublina. Warszawa: W Drukarni Maxymiliana Chmielewskiego.
 • Sierpiński, S.Z. (1843). Historyczny obraz miasta Lublina. Warszawa: Nakładem Autora.
 • Skimborowicz, H. (1847). Przewodnik dla zwiedzających Częstochowę. Warszawa: W Drukarni Józefa Unger.
 • Smólski, G. (1893). Przewodnik ilustrowany po ces. król. austr. kolejach państwowych na szlakach: Kraków - Sucha, Sucha - Żywiec - Zwardoń, Skawina - Oświęcim. Wiedeń: Drukiem i nakładem drukarni i zakładu artystycznego "Steyrermühl".
 • Sobieszczański, F.M. (1847). Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnéj Polsce. Vol. 1. Warszawa: Nakładem i drukiem S. Orgelbranda Księgarza i Typografa.
 • Sobieszczański, F.M. (1849). Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnéj Polsce. Vol. 2. Warszawa: Nakładem i drukiem S. Orgelbranda Księgarza i Typografa.
 • Sobieszczański, F.M. (1857). Przewodnik po Warszawie z planem miasta ozdobionym 10cią rycinami na stali. Warszawa: Główny Skład w Kantorze Drukarni Gazety Codziennéj.
 • Święcki, T. (1816). Opis starożytnéy Polski. Vol. 1-2. Warszawa: Nakładem i Drukiem Zawadzkiego i Węckiego Jego Królewskiéy Mości Nadwornych Drukarzy i Księgarzy.
 • Wiślicki, J. (1850-1853). Opis Królestwa Polskiego pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, handlowym, zwyczajowym i obyczajowym. Vol. 1-3. Warszawa: W Drukarni Gazety Codziennej.
 • Zieliński, K.W. (ed.) (1889). Przewodnik po Cmentarzu Powązkowskim. Issue 1. Warszawa: druk. W. Ratyński.
 • Bałus, W., Krasny, P. (2004). Wiek XIX wobec baroku. Dwie strony medalu. In: K. Brzezina, J. Wolańska (eds), Barok i barokizacja. Materiały Sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 3-4 XII 2004 (pp. 17-37). Kraków: Universitas.
 • Białostocki, J. (1987). Historia sztuki. In: B. Suchodolski (ed.), Historia nauki polskiej. Vol. IV: 1863-1918. Part III (pp. 674-702). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.
 • Bieniarzówna, J. (1974). Wiekowe tradycje miłośnictwa Krakowa. Rocznik Krakowski, 45, 11-18.
 • Bochnak, A. (1948). Zarys dziejów polskiej historii sztuki. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Bruce, D.M. (2010). Baedeker: The perceived 'inventor' of the formal guidebook - A bible for travellers in the 19th century. In: R.W. Butler, R.A. Russel (eds), Giants of tourism (pp. 93-110). Wallingford: CABI.
 • Ciepłowski, S. (2001). O rodowodzie warszawskich przewodników turystycznych. Almanach Muzealny, 3, 203-213.
 • Cuddon, J.A. (1993). A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. 3rd ed. Cambridge: Blackwell Reference.
 • Duda, J. (1996). Przewodniki po Krakowie (do 1914 r.). Książki, ich autorzy i wydawcy. Rocznik Krakowski, 62, 53-87.
 • Ekielska-Mardal, A. (2012). Dilettanti and the scientific workshop of the first Polish art historian. Italian art in the eyes of Stanisław Kostka Potocki during his journey between 1795 and 1797. In: J. Malinowski (ed.), History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1 (pp. 39-45). Toruń: Society of Modern Art & Tako Publishing House.
 • Freitag, W.M. (1996). Guidebook. In: J. Turner (ed.), The Dictionary of Art. Vol. 13 (pp. 807-813). London: Macmillan Publishers Limited.
 • Górzyński, W. (1912). Rozwój historyi sztuki wśród innych narodów i w Polsce. Włocławek: Drukarnia Dyecezalna.
 • Gregorowicz-Metz [Rucinska], A. (2012). Stanisław Kostka Potocki - The first Polish art historian and his ideas about art in O sztuce u dzisiejszych (On the art of the Moderns). In: J. Malinowski (ed.), History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1 (pp. 47-53). Toruń: Society of Modern Art & Tako Publishing House.
 • Kalinowski, L. (1990). Marian Sokołowski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki, 19, 11-35.
 • Kalinowski, L. (1996). Dzieje i dorobek naukowy Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności 1973-1952 oraz powstanie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1882. In: A.S. Labuda (ed.), Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX w. (pp. 22-57). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Karłowska-Kamzowa, A. (1996). Polskie starożytnictwo i nauczanie dziejów sztuki w Wielkopolsce w XIX w. In: A.S. Labuda (ed.), Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX w. (pp. 74-91). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Kasperowicz, R. (2007). Jacob Burckhardt i Józef Kremer. In: J. Maj (ed.), Józef Kremer (1806-1875) (pp. 301-310). Kraków: Universitas.
 • Kasperowicz, R. (2011). Józef Kremer. Wstęp. In: J. Kremer, Wybór pism estetycznych (pp. VII-XXI). Introduction, selection and elaboration R. Kasperowicz. Kraków: Universitas.
 • Kolbuszewski, J. (1981). Górskie przewodniki (Uwagi o współczesności i tradycji gatunku). Litteraria, Series A, 13, 141-158.
 • Kolbuszewski, J. (1990). Od "spisków" do przewodników. Przemiany formy i funkcji narracji przewodnikowej. In: M. Staffa (ed.), XI Sympozjum KTG. Najstarsze polskie przewodniki górskie (pp. 5-18). Kraków: PTTK Zarząd Główny Komisja Turystyki Górskiej.
 • Koshar, R. (1998). "What ought to be seen": Tourists' guidebooks and national identities in modern Germany and Europe. Journal of Contemporary History, 33, 323-340.
 • Kowalczyk J. (1981). Starożytnicy warszawscy połowy XIX w. i ich rola w popularyzacji zabytków ojczystych. In: J. Maternicki (ed.), Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór studiów (pp. 157-202). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kowalczyk, J. (2009). Kazimierz Stronczyński i jego dzieło o inwentaryzacji zabytków. In: J. Kowalczyk (research paper), Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855). Vol. I: Ogólne Sprawozdanie Delegacji (pp. 279-359). Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Gabinet Rycin, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Kultermann, U. (1993). The history of art history. New York: Abaris Books.
 • Kunińska, M. (2014). Historia sztuki Mariana Sokołowskiego. Kraków: Universitas.
 • Małkiewicz, A. (1996). Historia sztuki na Uniwersytecie Lwowskim. In: A.S. Labuda (ed.), Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX w. (pp. 58-73). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Małkiewicz, A. (2005). Z dziejów polskiej historii sztuki. Studia i szkice. Kraków: Universitas.
 • Merski, J., Piotrowski, J.P. (2010). Drogi ewolucji drukowanych przewodników turystycznych po Polsce. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Muthesius, S. (2012). The beginnings of the "Cracow school of art history. In: J. Malinowski (ed.), History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1 (pp. 91-99). Toruń: Society of Modern Art & Tako Publishing House.
 • Opaliński, D. (2008). Z bedekerem po zaborach. Podróż w dawnych przewodnikach turystycznych. In: E. Ihnatowicz (ed.). Podróż i literatura 1864-1914 (pp. 525-536). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Opaliński, D. (2013). Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historyczno-źródłoznawcze. 2nd ed. Krosno: Ruthenus.
 • Palmowski, J. (2002). Travels with baedeker - The guidebook and the middle classes in Victorian and Edwardian Britain. In: R. Koshar (ed.), Histories of leisure (pp. 105-130). Oxford-New York: Berg.
 • Parsons, N.T. (2007). Worth the detour. A history of the guidebook. New Baskerville: Sutton Publishing.
 • Polanowska, J. (1995). Historiografia sztuki polskiej w latach 1832-1863 na ziemiach centralnych i wschodnich dawnej Rzeczypospolitej: F.M. Sobieszczański, J.I. Kraszewski, E. Rastawiecki, A. Przezdziecki. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki.
 • Rożek, M. (1986). Mirabilia Urbis Cracoviae. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 13, 49-53.
 • Sołtan, A. (1998). Prawobrzeżna Warszawa w przewodnikach po mieście (XIX-XX w.). Kronika Warszawy, 1-4, 15-41.
 • Staffa, M. (1990). Najdawniejsze przewodniki sudeckie w języku polskim. In: M. Staffa (ed.), XI Sympozjum KTG. Najstarsze polskie przewodniki górskie (pp. 19-36). Kraków: PTTK Zarząd Główny Komisja Turystyki Górskiej.
 • Ślewiński, W. (1956). Starożytnictwo małopolskie w latach 1800-1850. Sztuka i Krytyka, 7 (1-2), 255-284.
 • Walicki, M. (1931). Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827-1862). Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej.
 • Ziarkowski, D. (2009). Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika. In: P. Krasny, D. Ziarkowski (eds), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne (pp. 159-178). Kraków: Proksenia.
 • Ziarkowski, D. (2013). Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX w. In: J. Malinowski, I. Gavrash, N. Mizerniuk-Rotkiewicz (eds), Polska - Rosja: Sztuka i historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX w. / Пoльша - Рoссия: Искусство и история. Польское искусcтво, российскоe искуcство и польско-российские художественные контакты до начала XХ века / Poland - Russia: Art and history. Polish art, Russian art and Polish-Russian artistic relations to the beginning of XX century, "Sztuka Europy Wschodniej". Vol. 1 (pp. 193-205). Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako.
 • Ziarkowski, D. (2016). Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki. In: J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (eds), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie (pp. 265-279). Częstochowa: Akademia Jana Długosza w Częstochowie.
 • Ziarkowski, D. (2018). Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku. Turystyka Kulturowa, 7, 23-42.
 • Zuelow, E.G.E. (2016). A history of modern tourism. London: Palgrave.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.