PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 59 | 7--32
Tytuł artykułu

Rozwój a system kulturowy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural System and Social Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Związki między rozwojem a systemem kulturowym są niezwykle ważne, chociaż w większości dyscyplin naukowych nie znajdują dostatecznego odzwierciedlenia, zwłaszcza w naukach ekonomicznych. Rozwój jest w jakimś najogólniejszym ujęciu efektem skumulowanego zasobu produkcyjnego, warunków geograficzno-naturalnych, skumulowanej wiedzy, zwiększaniem praw szerokich warstw społecznych, otwartości na rozwiązania zewnętrzne, kreatywności jednostek czy większych grup, zdolności do współdziałania w większych zespołach, a także solidarności i tolerancyjności. Na rozwój składa się zespół następujących składników: terytorium państwa, środowisko geograficzne, miasta i ich szczególny charakter, populacja i jej charakter oraz poziom edukacyjny, a zwłaszcza rola państwa i jego model polityczny. Definiując system kulturowy, należy przede wszystkim podkreślić, iż w przeciwieństwie do rozwoju, który charakteryzuje się zmiennością, system kulturowy cechuje się dużą trwałością. System kulturowy ujmuję w swoistym pięciokącie. Są to: język, tradycja, historia, religia i stosunek społeczeństwa do państwa i państwa do społeczeństwa. Język odgrywa szczególną rolę, służy i ułatwia przepływ dóbr i usług, a przede wszystkim jest środkiem komunikacji. Stanowi mechanizm porozumienia na poziomie państwa, a także z innymi społecznościami. Języki mają charakter lokalno-narodowy, a niektóre mają szerszy zasięg. Język wreszcie upowszechnia różne cele oraz ideologie. Tradycja stanowi kumulację doświadczeń przeszłości, zarówno tych, jakie w rzeczywistości miały miejsce, jak i tych zmitologizowanych. Rozróżnić można tradycje pozytywne, jak i negatywne, związane z własnym społeczeństwem, jak i światem zewnętrznym. Historia dotyczy ciągłości historycznej poszczególnych państw, zwłaszcza pojawienia się państw nowoczesnych, skutków I i II wojny światowej, a także epoki nowoczesnej i pojawienia się nowych państw w wyniku dekolonizacji i transformacji systemowej. Religia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu systemu wartości, wpływie na państwo, a jednocześnie charakteryzuje się konfliktogennością w stosunku do innych religii, co zwłaszcza ma miejsce w okresie różnych przesileń, w tym głównie cywilizacyjnych. Stosunek do państwa dotyczy głównie wzajemnych relacji między państwem (elitami władzy) a społeczeństwem. Podstawowe znaczenie ma tu geneza państwa, jego ciągłość, stopień zaufania społeczeństwa, a także model polityczny, opiekuńczy czy opresyjny. Rozwój mimo pewnych rozwiązań unifikacyjnych w sferze ekonomiczno-technicznej, a po części edukacyjnej i kulturowej, nie eliminuje różnic wywodzących się z tradycji, historii, a także religii. Państwo może je dzięki swojej polityce wewnętrznej i zewnętrznej, częściowo eliminować. System kulturowy stanowi współcześnie jedno z ważniejszych zagrożeń rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The links between development and the cultural system are extremely important, although in most scientific disciplines, especially in economic sciences, they are not sufficiently reflected. In most general terms, development is the effect of a cumulated production resource, geographical- natural conditions, accumulated knowledge, an increase in the rights of broad social strata, openness to external solutions, creativity of individuals or larger groups, ability to interact in larger teams, as well as solidarity and tolerance. Development consists of a set of the following components: territory of the state, geographical environment, cities and their special character, population: its nature and the educational level, as well as the particular role of the state and its political model. When defining a cultural system, it should first of all be stressed that, unlike development, which is characterized by variability, the cultural system is of high durability. I see the cultural system as a specific pentagon: language, tradition, history, religion and the attitude of society to the state and the state's attitude to society. Language plays a special role, serves and facilitates the flow of goods and services, and, above all, is a means of communication. It is a mechanism of agreement at the state level as well as with other communities. Languages have a local-national character, and some have a wider range. Language, finally, disseminates various goals and ideologies. Tradition is the accumulation of experiences of the past, both those that actually took place and those mythologized. We can distinguish positive and negative traditions connected with the society of a particular country as well as with the outside world. History concerns the historical continuity of individual countries, especially the emergence of modern states, the effects of World War I and WW II, as well as of the modern era, and the emergence of new states as a result of decolonization and systemic transformation. Religion plays an important role in shaping the system of values, influencing the state, and, at the same time, is characterized as conflict-generating in relation to other religions, which takes place mainly in the period of various crises, in particular civilisational ones. The attitude to the state concerns mainly the mutual relations between the state (the elite of power) and the society. Of the fundamental importance here is the genesis of the state, its continuity, the level of public trust, as well as the political, protective or oppressive models. Development, despite some unification solutions in the fields of economics and technology, and in part of education and culture, does not eliminate differences originating from tradition, history or religion. The state can eliminate them partly thanks to its internal and external policy. At present, the cultural system is one of the most important developmental threats.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
7--32
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Atkinson, A.B. (2017). Nierówności. Co da się zrobić? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Braudel, F. (2006). Gramatyka cywilizacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Bruce, S. (2006). Fundamentalizm. Warszawa: Wydawnictwo Sic.
 • Castles, S., Miller, M.J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fukuyama, F. (2000). Wielki wstrząs. Warszawa: Bertelsman Media.
 • Harrison, L.E, Huntington, S.P. (red.). (2003). Kultura ma znaczenie. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Hausner, J., Karwińska, A., Purchla, J. (red.). (2013). Kultura a rozwój. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Kapfer, S. (2006). Multinational Corporation and the Erosion of State Sovereignity. Illinois State University.
 • Kleer, J. (2012). Kulturowe uwarunkowania modernizacji. W: M.G. Woźniak (red.), Gospodarka Polski 1990-2011. Tom 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej (s. 103-126). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kleer, J. (2015). Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Kleer, J. (2015). Rozwój imitacyjny. Zalety i wady. W: B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne, stylizowane fakty a wyzwania współczesności. Warszawa: PTE.
 • Kleer, J. (2016). Państwo współczesne i mechanizmy jego destrukcji. W: Dokąd zmierza Europa. Państwo, Społeczeństwo, Gospodarka, Finanse. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".
 • Kleer, J. (2016). Cywilizacje i ich przesilenia. Studia Ekonomiczne, 1, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Kondratowicz, A. (2013). Wolność gospodarcza. Pomiar, percepcja, zmiany instytucjonalne. Warszawa: Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
 • Landes, D.S. (2005). Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak bardzo biedni. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Nisbett, R.E. (2009). Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Sopot: SmakSłowa.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. (2004). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pomian, K. (2009). Europa i jej narody. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Siebert, H. (2007). Global View on the World Economy. A Global Analysis. London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203934159.
 • Sennett, R. (2004). The Culture of the New Capitalism. New Haven@London: Yale University.
 • Simms, B. (2015). Taniec Mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Stiglitz, J.E. (2015). Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podmioty zagrażają naszej przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Sowel, F. (2016). Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym. Warszawa: Fijor Publishing.
 • Szymańska, D. (2013). Geografia osadnictwa. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Toynbee, A.J. (2000). Studium historii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wallerstein, I.(2007). Analiza systemów świata. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.
 • Wagner, G. (1998). Differentation as Absolut Concept? Toward the Revision a Sociological Category? International Journal of Politics, Culture and Sociology, 11 (3), 451-474.
 • Weber, M. (1984). Osobliwości kultury zachodniej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Weede, E. (2005). Balance of Power. Globalization and the Peace. Berlin: Liberal Verlag Mean Foudation.
 • Wilkin, J. (2016). Instytucjonalna i kulturowa perspektywa gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • World Population Prospects. The Revision. (2015). New York: UN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.