PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 (66) | 180--198
Tytuł artykułu

Tradycja i przeszłość w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1939)

Warianty tytułu
Tradition and the Past in the Political Thought of the National Party (1928-1939)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Partia Narodowa generalnie pozytywnie oceniała przeszłość narodową, podkreślając niezmiennie potrzebę nawiązania więzi z historią ojczyzny i tradycjami narodu polskiego. Kultura polska była tą domeną, w której znajdowano trwałe i niezniszczalne wartości. Dziedzictwo przeszłości miało służyć jako impuls do budowy państwa narodowego. Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie wybranych elementów poglądów Partii Narodowej na system polityczny państwa w kontekście nauk politycznych. Inne cele obejmują nakreślenie ideologicznego, konceptualnego i programowego wizerunku Partii Narodowej, wraz z czynnikami determinującymi jej idee, koncepcje i poglądy dotyczące systemu politycznego państwa. Analiza poprzednich badań na ten temat ujawniła, że refleksja naukowa na temat polskiego nacjonalizmu jest wciąż niepełna i wymaga weryfikacji. Temat poruszony w tym artykule wypełnił poważną lukę badawczą. Indukcja była podstawową metodą badawczą zastosowaną przez autorkę. Wśród technik badawczych wykorzystanych w badaniu najczęściej wykorzystywana była analiza różnych dowodów i śladów myśli politycznej. Inne metody badawcze, które okazały się przydatne w realizacji celów badawczych, obejmowały systematyzację pojęć politycznych oraz opis wynikający z analizy rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)
EN
The National Party issued generally positive opinions on the national past, invariably stressing the need to establish bonds with the fatherland's history and the traditions of the Polish nation. Polish culture was a domain within which permanent and imperishable values were observed. The heritage of the past was meant to serve as an impulse to construct the nationstate. The principal objective of this article is to present selected elements of the National Party's views on the state's political system in the context of political science. Other objectives include outlining the ideological, conceptual and programme-related image of the National Party, along with the factors determining its ideas, concepts, and views, regarding the state's political system. Analysis of the previous studies on this subject-matter has revealed that the scientific reflection on Polish nationalism is still incomplete, and calls for extensive verification. The subject matter dealt with in this article has filled in a major research gap. Induction was the underlying research method employed by the author. Among the research techniques used in the study, the analysis of various pieces of evidence and traces of political thought became the most prevalent. Other research methods which proved useful in implementing the research objectives included the systematisation of political concepts and a description based on a status-quo analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
180--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie - Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Anon. (1930) 'Rocznica Jana Kochanowskiego' ['Jan Kochanowski's Anniversary']. Głos Lubelski 12.
 • Bartyzel, J. (2010) 'Pojęcie, geneza i próba systematyki głównych typów nacjonalizmu [The Notion, Origin and Attempt at Systematising the Major Types of Nationalism']. in Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka-Religia-Etos [Various Faces of Nationalism. Politics-Religion-Ethos]. ed. By Grott, B. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Nomos.
 • Bielecki, T. (1934) W szkole Dmowskiego, Wspomnienia i uwagi [In Dmowski's School. Recollections and Remarks]. Warszawa.
 • Chrzanowski, I. (1939) 'O nasz stosunek do przeszłości' ['About Our Attitude to the Past']. Myśl Narodowa 1, 5.
 • Dmowski, R. (1927) Kościół, naród i państwo [The Church, Nation and State]. Warszawa.
 • Dmowski, R. (1930) 'Odczyt o początkach Europy' ['A lecture About the Beginnings of Europe]. Głos Lubelski 83.
 • Dmowski, R. (1934) Przewrót [Coup d'état]. Warszawa.
 • Dmowski, R. (1939) 'Zagadnienie rządu' ['The Issue of Government']. In Pisma [Letters]. vol. IX. Częstochowa.
 • Doboszyński, A. (1939) 'Dramat 3 maja w świetle najnowszych badań. Cztery przestrogi z XVIII wieku' ['The 3rd May Drama in the Light of the Latest Studies. Four Warnings Dating Back to the Eighteenth Century]. Prosto z Mostu 31.
 • Frycz, K. S. (1934) 'Koniec epoki' ['The End of an Epoch']. Myśl Narodowa 55.
 • Frycz, K. S. (1934) 'Pozytywizm' ['Positivism']. Myśl Narodowa 41.
 • Frycz, K. S. (1936) 'O reakcji, "nowym średniowieczu" i nadchodzącej epoce' ['About the Reaction, 'the New Middle Ages' and the Coming Epoch']. Myśl Narodowa 29.
 • Frycz, K. S. (1937) 'Nowe państwo' ['A New State']. Myśl Narodowa 28.
 • Frycz, K. S. (1938) 'Na widowni' ['In the Audience']. Myśl Narodowa 12.
 • Gawor, L., and Zdybel, L. (1995) Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej, Analiza wybranych koncepcji pierwszej połowy XX wieku [The Idea of the European-Culture Crisis in Polish Social Philosophy. An Analysis of Selected Concepts Developed in the First Half of the Twentieth Century]. Lublin.
 • Giertych, J. (1936) Tragizm losów Polski [The Tragic Fate of Poland]. Pelplin.
 • Giertych, J. (1937) 'Wskrześmy najstarszy nasz hymn' ['Let Us Revive Our Oldest Anthem']. Warszawski Dziennik Narodowy, 1B.
 • Giertych, J. (1948) Nacjonalizm chrześcijański [Christian Nationalism]. Stuttgart.
 • Giertych, J. (1968) Rola dziejowa Dmowskiego [Dmowski's Historical Role], vol. I, year 1914. Chicago.
 • Inquiter, (1933) 'Niedostateczność pozytywizmu' ['The Insufficiency of Positivism']. Myśl Narodowa 13.
 • Jabłonowski, W. (1939) Z biegiem lat. Wspomnienia o Romanie Dmowskim [Over the Years. Recollections of Roman Dmowski]. Częstochowa.
 • Janowski, M. (1998) Polska myśl liberalna do 1918 roku [Polish Liberal Thought by 1918]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Jedlicki, J. (1991) 'Polskie koncepcje kultury rodzimej (1900-1939)' ['Polish Concepts of Native Culture (1900-1939)']. Kultura i Społeczeństwo 2.
 • Kamiński, L. (1980) Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej [Romanticism vs. Ideology. The Views of Major Political Groupings in the Second Republic of Poland on Romantic Traditions]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Koneczny, F. (1937) 'Prawda a cywilizacje' ['The Truth and Civilisation]. Myśl Narodowa 4.
 • Koneczny, F. (1937) 'Tragizm losów Polski' ['The Tragic Fate of Poland']. Myśl Narodowa 24.
 • Koneczny, F. (1996) O wielości cywilizacji [About the Size of Civilisation]. Kraków: Capital Book.
 • Koniński, K. L. (1937) 'Czy pielęgnować gwarę?' ['Should We Seek to Preserve Dialects?']. Myśl Narodowa 46.
 • Konopczyński, W. (1936) 'Wolnomularstwo a rozbiór Polski' ['Freemasonry and the Partition of Poland']. Kwartalnik Historyczny 4.
 • Kozicki, S. (1928) 'Petrarca i polityka współczesna' ['Petrarch and Contemporary Politics']. Myśl Narodowa 28.
 • Kozicki, S. (1935) 'U progu czasów nowych' ['On the Verge of New Times']. Myśl Narodowa 49.
 • Kozicki, S. (1938) 'Kto rządził w Polsce od 1918 do 1926 roku?' ['Who Ruled in Poland Between 1918 and 1926']. Polityka Narodowa 4.
 • Kozicki, S. (1964) Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907) [The History of the National League (between 1887-1907)]. London: Myśl Polska.
 • Kozicki, S. (2001) Pamiętnik 1876-1939 [A Diary 1876-1939]. ed. by Sikorski, T., and Wątor, A. Warszawa.
 • Morawski, K. M. (1935) Źródła rozbioru Polski [The Sources of the Partition of Poland]. Poznań.
 • R. N. (1935) 'Oby nauka nie poszła w las! Doświadczenia powstańcze' ['Make Sure that the Lesson is Learned! Insurrectional Experiences']. Gazeta Warszawska 30.
 • Rembieliński, J. (1929) 'Tradycja trzeciego maja' ['The 3rd May Tradition']. Myśl Narodowa 18.
 • Rybarski, R. (1936) Siła i prawo [Power and Law]. Warszawa.
 • Rybarski, R. (1936) 'Założenia programu gospodarczego' ['Assumptions of the Economic Programme']. Myśl Narodowa 43.
 • Rymar, S. (1939) 'Nabrzmiałe zagadnienie' ['The Pressing Issue']. Myśl Narodowa 31.
 • Skoczyński, J. (2003) Koneczny - teoria cywilizacji [Koneczny - a Theory of Civilisation]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • The Jagiellonian Library. Fragments of Ignacy Chrzanowski's work devoted to Roman Dmowski, written in 1939 r., file No. 9996 III, akc. 168/55, typescript.
 • Viator, (1929) 'Mistyka demokratyczna' ['Democratic Mysticism']. Myśl Narodowa 18.
 • Viator, (1931) 'Wolnomularstwo w Polsce w okresie Królestwa Kongresowego' ['Freemasonry in Poland, in the Times of the Congress Kingdom']. Myśl Narodowa 5.
 • Walicki, A. (2000) Polskie zmagania z wolnością. Widziane z boku [The Polish Struggle with Freedom. The Side-View]. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Wapiński, R. (1980) Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej [National Democracy Between 1893 and 1939. Studies of the History of the Nationalistic Thought]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Wapiński, R. (1989) Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej [Political Awareness in the Second Republic of Poland]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Wasilewski, Z. (1929) 'Na czworakach' ['On All Fours']. Myśl Narodowa 11.
 • Wasilewski, Z. (1931) 'W poszukiwaniu koniunktury' ['Searching for an Economic Boom']. Myśl Narodowa 5.
 • Wasiutyński, W. (1931) 'Najmłodsze pokolenie poprzez pryzmat "Myśli nowoczesnego Polaka" ['The Youngest Generation Seen Through the Prism of "The Modern Pole's Thoughts"']. Myśl Narodowa 40.
 • Z. (1939) 'Młodzi i starzy' ['The Young and the Old']. Myśl Narodowa 1, 33.
 • Zweig, F. (1938) Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu [The Twilight or Rebirth of Liberalism]. Lwów-Warszawa: Książnica "Atlas".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.