PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 1 | 233--244
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Innovation Development in the Warmian-Masurian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność danego regionu i całego kraju zdeterminowana jest szeregiem czynników, wśród których od lat wymienia się zdolności do transferu wiedzy z nauki do biznesu. Przeprowadzone badania sondażowe ukazały szereg niedomagań zlokalizowanych u wszystkich odpowiedzialnych za komercjalizację wiedzy. Do głównych barier można zaliczyć braki specjalistów ds. audytu i wdrażania innowacji, trudności z pozyskaniem partnerów finansowych do realizacji projektów innowacyjnych, nieznajomość rynku zapotrzebowania na innowacje oraz małe zainteresowanie przedsiębiorców na usługi innowacyjne świadczone na zasadach rynkowych. Uogólniając otrzymane rezultaty oraz wnioski z innych badań, można stwierdzić, że interesariusze innowacyjności nie współdziałają w sprawnych sieciach, przez co ich działania nie są skoordynowane i często dublują się, a odbiorcy ich usług, szczególnie przedsiębiorstwa sektora MSP, nie otrzymują oczekiwanego wsparcia nakierowanego na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The innovation of each region and the whole country is determined by a number of factors, among which the ability to transfer knowledge from science to business has been mentioned for years. The conducted surveys showed a number of ailments located in all those who are responsible for the commercialization of knowledge. The main barriers are the shortages of specialists in the field of audit and implementation of innovations, difficulties in acquiring financial partners for the implementation of innovative projects, the unacquaintance of the market for innovation demand and low interest of entrepreneurs on innovative services provided on market terms. Generalizing the results obtained and conclusions from other studies, it can be stated that the innovation stakeholders do not cooperate in efficient networks that is why their actions are not coordinated and often overlap, and recipients of their services - especially enterprises of the SME sector, do not receive the expected support aimed at introducing innovative solutions. (original abstract)
Rocznik
Strony
233--244
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bąkowski A. (2012), Centra Transferu Technologii, w: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa.
 • Bojar M., Machnik-Słomka J. (2014), Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Organizacja i Zarządzanie", nr 21.
 • Borowy M., Sawicka J. (2016), Transfer innowacji z sektora nauki do otoczenia gospodarczego - teoria i praktyka. Przykład polskich uczelni przyrodniczych, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 103.
 • Diagnoza Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów - podejście tematyczne i terytorialne (2013), Warszawa, http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIR+2014-2020/Dokumenty/Diagnoza, dostęp: 20.06.2018.
 • European Innovation Scoreboard (2017), https://www.rvo.nl/sites/default/ /2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017pdf, dostęp: 10.06.2018.
 • http://olsztyn.stat.gov.pl/files/gfx/olsztyn/pl/defaultaktualnosci/749/4/10/1/podmioty_regon_2015.pdf, dostęp: 10.06.2018.
 • http://ris.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Monitoring/Raport_VI_RSI_W-M_-_stan_na_2015.pdf, dostęp: 10.06.2018.
 • https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,nik-p-15-027-komercjali..., dostęp: 10.06.2018.
 • Kilian-Kowerko K. (2013), Bariery komercjalizacji prac badawczych w Polsce, "e-mentor", nr 4.
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych (2016), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa,
 • Korpysa J. (2016), Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off w Polsce, "Rozprawy i Studia" t. (MXIII) 939, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Książek E., Pruvot J-M. (2011), Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Matusiak K., Guliński J. (red.) (2010a), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Matusiak K., Guliński J. (red.) (2010b), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa.
 • Orłowski W.,M. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PwC Polska, Warszawa.
 • Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze regon w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2015 (2016), Urząd Statystyczny w Olsztynie,
 • Raport okresowy nr VI z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 (2017),
 • Skawińska E. (2014), Czy polscy naukowcy mają obecnie coś do zaoferowania praktyce w zakresie innowacji, a jeśli tak, to co? "Biuletyn PTE", nr 1.
 • Stańczuk J. (2009), Bariery i szanse rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica", nr 270 (55).
 • Szczepaniak M. (2014), Znaczenie sieci współpracy w rozwoju innowacji społecznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Organizacja i Zarządzanie", z. 76.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.