PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 19(34) | z. 2 | 210--223
Tytuł artykułu

Znaczenie sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agribusiness Sector in Poland and Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę oceny porównawczej znaczenia agrobiznesu w gospodarce na Ukrainie i w Polsce. Analizą objęto lata 2001-2015. Dane pochodziły z oficjalnych źródeł statystycznych. Stwierdzono, że znaczenie agrobiznesu w Polsce w całym okresie zmniejszało się, a jego udział w wartości dodanej brutto w gospodarce wynosił w 2015 roku 6%, podczas, gdy na Ukrainie było to aż 15% i w ostatnich latach wzrastało. Agrobiznes miał też wysoki udział w eksporcie. W Polsce było to 15%, a na Ukrainie aż 38% w 2015 roku. W strukturze zatrudnienia w agrobiznesie dominowało rolnictwo z udziałem około 80% w obu krajach. Wewnętrzna struktura agrobiznesu była nowocześniejsza w Polsce, gdzie aż 58% wartości dodanej brutto było generowane w sektorze przetwórstwa żywności. Na Ukrainie było to tylko 24%. Znaczenie agrobiznesu w gospodarce ukraińskiej było wyższe niż w polskiej, ma on też tam bardziej surowcowy charakter. Na Ukrainie większy jest potencjał dalszego rozwoju wynikający z dużych zasobów ziemi rolniczej i możliwości wzrostu przetwórstwa żywności i jej eksportu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to compare the importance of agribusiness in the economy in Ukraine and Poland. The analysis covered the years 2001-2015. The data came from official statistical sources. It was found that the importance of agribusiness to the Polish economy decreased over the entire period considered, its share in GVA in whole economy in 2015 was 6%, while in Ukraine it was as much as 15% and in recent years has been increasing. Agrobusiness also had a high share in exports. In Poland, it was 15, and in Ukraine as much as 38% in 2015. The employment structure in agribusiness was dominated by employment in agriculture with a share of about 80% in both countries. The internal structure of agribusiness was more modern in Poland, where as much as 58% of gross value added of agribusiness was generated in the food processing sector. In Ukraine, it was only 24%. The importance of agribusiness in the Ukrainian economy was higher than in Poland, it also has there a more raw character. The bigger potential for further development of agribusiness is in Ukraine, due to the large agricultural land resources and the large potential for increased production and processing of food and its exports. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
210--223
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu, Ukraina; Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Bibliografia
 • Bukin, E., Skrypnyk, A., Talavyria, M. (2015). The rise of the 'emerging economies': towards functioning agricultural markets and trade relations? World wheat market instability inspired by emerging markets. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 1, 47-62.
 • Cherevko, G. (2012). Agricultural Holding as new organizational form of multiple issues manage in the agribusiness of Ukraine. Agrarian Economy, 5(1-2), 32.
 • Cherevko, G. (2015). Efektywność funkcjonowania gospodarki żywnościowej na Ukrainie. Roczniki Naukowe SERiA, 17(4), 70-74.
 • Cherevko, G. (2016). Rapeseed growing for energy purposes in Ukraine. Roczniki Naukowe SERiA, 18(3), 29-34.
 • Cherevyk, D., Hamulczuk, M. (2018). Ukraiński rynek kukurydzy na tle zmian światowych. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 33-43. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.2.32.
 • Chibowski, P., Izdebski, W., Laskowska, E., Makarchuk, O., Skudlarski, J., Zaika, S., Zając, S. (2016). Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 60-70.
 • Davis, J.H., Goldberg, R.A. (1957). A Concept of agribusiness. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston.
 • Dibrova, A., Dibrova, L., Labenko, O. (2015). State Financial Support of Agriculture in Ukraine. Problems of World Agriculture, 15(4), 26-32.
 • Dibrova, L., Dibrova, A., Ryabchenko, O., Zhemoyda, O. (2014). Ukrainian prospects in the space of European agro-food trade based on quantitative economic analysis. Problems of World Agriculture, 14(4), 57-71.
 • Gołębiewski, J. (2018). Zmiany na rynku energii odnawialnej w Unii Europejskiej w kontekście strategii cyrkularnej biogospodarki. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 82-92. DOI: 10.22630/RNR.2018.105.2.18.
 • Grontkowska, A., Wicki, L. (2015). Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(3), 20-32.
 • GUS (2002-2016). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, lata 2001-2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Heyenko, M. (2010). Zagraniczne inwestowanie w rozwój przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 53-62.
 • Horbonos, F., Pavlenchyk, N., Рavlenchyk, A., Skrynkovskyy, R. (2018). Study of cooperation in agribusiness as a socio-economic phenomenon. Technology audit and production reserves,1/5(39), 14-21. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.124670.
 • Horin, N., Krzyżanowski, J. (2016). Konkurencyjność ukraińskiego sektora rolno-spożywczego na unijnym rynku po utworzeniu strefy wolnego handlu UE-Ukraina. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 85-94.
 • Izdebski, W., Jakubowski, Z., Skudlarski, J., Zając, S., Maznev, G., Zaika, S., (2014). Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie w aspekcie produkcji biopaliw transportowych. Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 80-89.
 • Kacperska, E. (2018). Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim rolnictwie. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 222-235. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.113.
 • Kharchenko, H., Kharchenko, V., Malak-Rawlikowska, A. (2018). Investment expenditures in Ukrainian agricultural enterprises: prognosis and development of appropriate investment strategy. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 71-81. DOI: 10.22630/RNR.2018.105.2.17.
 • Kiforenko, O. (2016). Agroholdings as the Subjects of the Economy Globalization - the Example of Ukraine. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 169-178.
 • Klapkiv, L., Kedra, A. (2018). Relation between selected weather factors and insurance indemnity in Ukrainian agriculture. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 1, 358-363. DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.50.
 • Kraciński, P. (2018). Pozycja konkurencyjna Polski na światowym rynku zagęszczonego soku jabłkowego. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 121, 71-81. DOI: 10.22630/EIOGZ.2018.121.5.
 • Kraciuk, J. (2018). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski na tle wybranych krajów Europy Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 121, 41-53. DOI: 10.22630/EIOGZ.2018.121.3.
 • Kuznets, S. (1973). Modern Economic Growth: Findings and Reflections. American Economic Review, 63(3), 247-258.
 • Kuznets, S. (1976). Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji. PWE: Warszawa.
 • Lee, D., Wolpin, K. (2006). Intersectoral Labor Mobility and the Growth of the Service Sector. Econometrica, 47(1), 1-46.
 • Lutsiy, K. (2017). Obecny stan rozwoju branży mięsnej na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 117, 19-31. DOI: 10.22630/EIOGZ.2017.117.2
 • Łącka, I. (2018). Działalność innowacyjna i inwestycje w maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w Polsce a wyzwania współczesnej gospodarki. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 93-109. DOI: 10.22630/RNR.2018.105.2.19.
 • Malik, M., Zaburanna, L. (2014). Mechanizm interwencji państwa na rzecz rozwoju sfery agrarnej gospodarki Ukrainy. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2(1), 59-67.
 • Melnyk, K. (2013). The Peculiarities of Formation and Development of Agricultural Holdings in Ukraine. Problems of World Agriculture, 13(4), 122-130.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A., Baer-Nawrocka, A. (2016). The Significance of Agribusiness in the National Economy in the EU Countries. Rural Areas and Development, 13, 23-35.
 • Orlykovskyi, M., Trokoz, D. (2014). Новітні концепції управління ефективністю діяльності сучасних підприємств. (The last concepts of performance management of modern enterprises). Ефективна економіка, 5. Pobrano z: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3034.
 • Orlykovskyi, M., Wicki, L. (2016) Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Orlykovskyi, M., Wicki, L., Maciejczak, M., Galchynska, Y. (2016). Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie - w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 164-176.
 • Pawlak, K. (2016). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 242-257.
 • Putsenteilo, P., Klapkiv, Y., Kostetskyi, Y. (2018). Modern challenges of agrarian business in Ukraine on the way to Europe. in: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 1, 250-258. DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.35.
 • Skudlarski, J., Chibowski, P., Izdebski, W., Krygul, R., Makarchuk, O., Zaika, S., Zając, S. (2017). Przemiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw rolnych na Ukrainie w latach 2000-2015. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 182-194. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.17.
 • SSSU-ДССУ (2017). Статистичний щорічник України" за 2016 (Rocznik statystyczny Ukrainy 2016 rok). State Statistics Service of Ukraine, Kyiv.
 • SSSU-ДССУ (brak daty). Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (Produkt krajowy brutto według metody produkcji i wartość dodana brutto według rodzaju działalności gospodarczej). Pobrano 18.04.2018 z: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ vvp/vvp_ric/xls/vtr_u.xlsx, dostęp:
 • SSSU-ДССУ (brak daty). Вартість основних засобів у 2000-2016 роках (Wartość środków trwałych w latach 2000-2016). Pobrano 12.05.2018 z: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/voz/voz_u/voz06_u.htm.
 • SSSU-ДССУ (brak daty). Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2001-2015 роках (КВЕД-2010) (Zatrudnienie według rodzajów działalności gospodarczej w latach 2001-2015). Pobrano 12.05.2018 z: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2016_u.htm.
 • SSSU-ДССУ (brak daty). Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) за 2015 рік. (Dostępność i stan środków trwałych według rodzajów działalności gospodarczej 2015 rok). Pobrano 18.04.2018 z: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/nsoz/nsoz15_u.htm.
 • Wicka, A. (2018). Crop Insurance With Subsidies in Poland - Do It Works? Economic Science for Rural Development, (49), 178-186. DOI: 10.22616/ESRD.2018.134.
 • Wicka, A. (red.) (2013). Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wicka, A., Wicki, L. (2016). Bio-Economy Sector in Poland and Its Importance in the Economy. Economic Science for Rural Development, 41, 219-228.
 • Wicki, L. (2010). Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wicki, L. (2012). Convergence of Labour Productivity in Agriculture in the European Union. Economic Science for Rural Development, 27, 279-284.
 • Wicki, L. (2016). Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 116, 149-160. DOI: 10.22630/EIOGZ.2016.116.52.
 • Wicki, L. (2017a). Food and Bioenergy - Evidence from Poland. Economic Science for Rural Development, 44, 299-305.
 • Wicki, L. (2017b). Changes in land use for production of energy crops in Poland. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(4), 37-47. DOI: 10.22630/RNR.2017.104.4.31.
 • Wicki, L. (2018). The role of productivity growth in agricultural production development in the Central and Eastern Europe countries after 1991. Economic Science for Rural Development, 47, 514-523. DOI: 10.22616/ESRD.2018.060.
 • Wicki, L., Orlykovskyi, M., Zaburanna, L. (2017). Agriculture in Poland and Ukraine -potential and dynamics of changes in production. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 326-338. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.4.108.
 • Zabolotnyy, S. (2016). Principles of financial management in Ukrainian agribusiness companies. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 4(4), 63-75.
 • Zhuk, V. (2015). Instytucjonalne podstawy rozwoju procesów inwestycyjnych rolnictwa w gospodarce Ukrainy. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3(1), 5-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.