PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 52 | 59--78
Tytuł artykułu

Podejmowanie uczestnictwa w turystyce górskiej przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Undertaking Mountain Tourism by Residents of the West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Jakkolwiek tereny górskie dają szerokie możliwości podejmowania aktywności ruchowej (wędrówki piesze, kolarstwo, wspinaczka, narciarstwo, kajakarstwo, rafting itd.), to położenie geograficzne województwa zachodniopomorskiego nie sprzyjają podejmowaniu przez mieszkańców wyjazdów krótkoterminowych do górskich miejscowości. Dlatego w prezentowanej pracy podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jak na przestrzeni lat zmieniało się uczestnictwo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w różnych formach turystyki górskiej? Sformułowano dwie hipotezy badawcze dotyczące czynników różnicujących podejmowanie wypoczynku w górach. Realizowane badania wśród uczniów zachodniopomorskich szkół, studentów uczelni szczecińskich i ludzi dorosłych pozwoliły na porównanie i analizę preferencji dotyczących wyboru formy aktywności ruchowej podejmowanej na terenach górskich.
Metoda. W badaniach empirycznych z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego zebrano opinie 3224 osób w różnym wieku mieszkających w dużych i małych miastach oraz we wsiach województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie analizy dokumentów uzyskano informacje dotyczące organizowania wyjazdów w góry.
Wyniki. Badania wykazały, że najliczniejszą grupą podejmującą udział w turystyce górskiej są studenci. Niewielki odsetek respondentów realizuje rodzinne wyjazdy w góry. Odnotowano także malejące zainteresowanie zachodniopomorskich placówek oświatowych terenami górskimi jako miejscem organizowanych wycieczek.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badaniami empirycznymi objęto mieszkańców tylko jednego województwa.
Implikacje praktyczne. Badania o charakterze diagnostycznym mające pokazać miejsce turystyki górskiej jako formy spędzania czasu wolnego.
Oryginalność. Nie realizowano badań o podobnej tematyce na terenie województwa zachodniopomorskiego w takim przekroju grupy badawczej.
Rodzaj pracy. Praca empiryczna. (abstrakt oryginalny)
EN
Puropse. Participation in mountain tourism can be undertaken in various ways. A wide range of possibilities offered by mountain areas results in preferred forms of movement having changed over the years. Mountain tourism also depends on the season of the year, because weather conditions are conducive to skiing or cycling, climbing or hiking, strong stream currents associated with large rivers, allows for participation in canoeing or rafting. The geographical location of the West Pomeranian Voivodship is not a factor conducive to short-term trips to mountain towns, hence the attempt understand the interest in mountain tourism for those living there. The presented work attempts to find an answer to the question as to how the participation of the inhabitants of the West Pomeranian Voivodeship, in various forms of mountain tourism, has changed over the years? Two research hypotheses regarding the factors differentiating the decision to rest in the mountains were formulated. The research carried out among students of West Pomeranian schools, students of universities in Szczecin and adults, allowed for the comparison and analysis of preferences regarding the choice of forms of physical activity undertaken in mountain areas.
Methods. In empirical research using a questionnaire, opinions were collected among 3,224 people of different ages living in large and small towns and in the villages of the West Pomeranian Voivodeship. Based on the analysis of documents, information on organising trips in advance was obtained.
Findings. Research has shown that students are the most numerous group taking part in mountain tourism. A small percentage of respondents take family trips to the mountains. There was also a decreasing interest of West Pomeranian educational institutions in mountain areas as a place for organised travel.
Research and conclusions limitations. Empirical research covered the residents of only one province.
Practical implications. Diagnostic tests. Paying attention to the insignificant role of mountain tourism in the school educational process as preparation for lifelong physical activity.
Originality. Studies on similar subjects in the West Pomeranian Voivodeship have not been conducted.
Type of paper. Empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Szkoła Podstawowa Międzynarodowa, Szczecin
Bibliografia
 • Acevedo C.R. (2003), Motivos para viajar: um estudo com turistas maduros no context brasileiro, "Facep Pesquisa", Vol. 6(3), s. 78-87.
 • Alen E., Losada N., Domínguez T. (2015), The Impact of Ageing on the Tourism Industry: An Approach to the Senior Tourist Profile, Social Indicators Research Online: http://link.springer.com/article/10.1007/s11205- 015-0966-x DOI 10.1007/s11205-015-0966-x (31.03.2019).
 • Bartusiak I., Nowak A., Romanowska-Tołłoczko A. (2009), Edukacyjne aspekty uprawiania przez młodzież turystyki górskiej, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, s. 164-169, nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ ppmb/ texts/2009 (27.05.2013).
 • Bieger, Th., Laesser, Ch. (2002), Market Segmentation by Motivation: The Case This of Switzerland, "Journal of Travel Research", Vol. 34(1), s. 33-39.
 • Fleischer A., Pizam A. (2002), Tourism constraints among Israel seniors, "Annals of Tourism Research", Vol. 29(1), s. 106-123.
 • Gawlas M. (2016), Motywy podejmowania działalności górskiej przez młodzież akademicką, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej", T. 10(V), nr 2, s. 90-101.
 • Głąbiński Z., (2018), Motywy podróży turystycznych małopolskich seniorów na przykładzie słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, "Folia Turistica", nr 48, s. 137-160, DOI: 10.5604/01.3001.0012.7695.
 • Górska-Warsewicz H. (2013), Ekonomiczne, instytucjonalne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju turystyki młodzieżowej w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Michałków I., red., Turystyka młodzieżowa w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Uwarunkowania ekonomiczne i pedagogiczno-zdrowotne, Wydawnictwo Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, s. 78-87.
 • Gracz J. (2014), Efekt socjalizacyjny w rekreacyjnej aktywności górskiej - model regulacyjny, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 120, s. 6-12.
 • Hawryluk B., Cholewa J.(2016), Motywy uprawiania górskiej turystyki kajakowej w kontekście statusu społecznego, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 55, s. 59-66.
 • Horneman L., Carter R.W., Wei S., Ruys H. (2002),Profiling the Senior Traveler: An Australian Perspective, "Journal of Travel Research", Vol. 41(1), s. 23-37.
 • Huang L., Tsai H.T. (2003) The study of senior traveller behavior in Taiwan, "Tourism Management", Vol. 24, s. 561-574.
 • Hudson S., Hudson L. (2015), Winter sport tourism, Goodfellow Publishers, Oxford.
 • Jabłonowska J. B. (2014), Turystyka górska w świadomości młodych wrocławian a strategiczne modele zarządzania subregionami Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 47, s. 4-12.
 • Janczak K., Patelak K. (2014), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku, Active Group, Łódź.
 • Kaczor B. (1999), Uczestnictwo młodzieży szkolnej w turystyce kwalifikowanej, [w:] Łobożewicz T., Kogut R., red., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Druk Tur Sp. Z o.o., Warszawa, s. 109-114.
 • Korybut-Barska, A., Grobelny, J., Zarzycki, P., Biliński, W. (2013). Piesza turystyka górska wśród studentek Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 118, s. 83-98.
 • Kowalski R., Biernacki W., Pociask-Karteczka J. (2007), Motywy wyjazdów w polskie Tatry, [w:] Pociask-Karteczka J., Matuszyk A., Skawiński P., red., Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie, nr 46, Kraków - Zakopane, s. 281-289.
 • Krzesiwo K. (2007), Turystyka narciarska w Beskidzie Śląskim - stan obecny i problemy rozwoju, [w:] Kurek W., Faracik R., red., Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 85-97.
 • Kurek W. (2004), Turystyka na obszarach górskich Europy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kurek W., red. (2007), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwaśna A., Zarzycki P. (2016), Wartości górskiej aktywności turystycznej, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 55, s. 4-15.
 • Lee S.H., Tideswell C. (2005), Understanding attitudes towards leisure travel and the constraints faced by senior Koreans, "Journal of Vacations Marketing", Vol. 11 (3), s. 249-263.
 • Lenkiewicz W., Marasek A. (2008), Zimowa turystyka piesza w górach, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków.
 • Łaciak J. (2011), Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży, Instytut Turystyki, Warszawa, www.msport.gov.pl (27.05.2013).
 • Mróz F., Rettinger R. (2016), Turystyka aktywna a spędzanie czasu wolnego przez studentów kierunku "turystyka i rekreacja" wybranych szkół wyższych w Małopolsce, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., red., Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK "Kraj" Warszawa, s. 373-386.
 • Oleśniewicz P., Widawski K. (2015), Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 51, s. 15-24.
 • Omelan A., Podstawski R., Raczkowski M. (2017), Aktywność turystyczna starszych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, "Folia Turistica", nr 43, s. 127-151, DOI: 10.5604/01.3001.0010.7887.
 • Parzych K. (2008), Formy uczestnictwa młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy w ruchu turystycznym, "Słupskie Prace Geograficzne", nr 5, s. 53-64.
 • Plog S.C. (2001), Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", Cornell University, June, s. 13-24.
 • Podgórski Z., Lubowiecki-Vikuk A.P. (2016), Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw Polski, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", T. 2(34), s. 21-34.
 • Ponikiewska A. (2009), Turystyka jaskiniowa jako atrakcyjna forma spędzania czasu, [w:] Marecki B., red., Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 282-287.
 • Prószyńska-Bordas H. (2012), Piesza turystyka studentów w wybranych parkach narodowych o charakterze górskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej", nr 1, Studia i Materiały, s. 108-131.
 • Scheler M. (1987), Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa.
 • Szwichtenberg A. (2000), Podstawy turystyki, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Tarnowski M. (2009), Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szczecińskich szkół średnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia, T. (DCCCVII) 733.
 • Tomik R. (2011), Turystyka szkolna w kontakcie z naturą środkiem promocji ekologicznej, [w:] Reichel M., red., Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny, "Sądeckie Zeszyty Naukowe", nr 2, s. 78-85.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Umiastowska D., Pławińska L., Umiastowska M. (2013), Obszary górskie jako miejsce aktywności ruchowej młodzieży, [w:] Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 118, s. 16-27.
 • Wesołowska J., Sieńko-Awierianów E. (2010), Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej przez studentów Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", T. 631, "Prace Instytutu Kultury Fizycznej", nr 27, s. 131-140.
 • Widawski K. (2011), Accessible tourism starts with the accessible information. Madrid case study, [w:] Wyrzykowski J., Marak J., red., Tourism Role in the Regional Economy. Social, Health Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People's Tourism Development, University of Business in Wrocław, s. 298-310.
 • Winiarski R., Zdebski J. (2008), Psychologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Żmudzki G. (2013), Analiza czynników kształtujących zachowania turystyczne młodzieży w aspekcie ich wpływu na popyt turystyczny w Polsce, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/ turystyka-i-wypoczynek-w-gospodarstwach-domowych-w-2013-roku, 2,2.html (29.03.2019)
 • https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/badania-rynku-turystycz/statystyka- -komunikaty-i/7855, Charakterystyka -podrozy-mieszkancow-Polski- -w-2017-r.html (27.12.2018)
 • http://www.national-geographic.pl (27.12.2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.