PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(1) | 151--174
Tytuł artykułu

Contribution of "Folia Turistica" Journal to the Development of Research and Popularisation of Economic Knowledge in the Scope of Tourism

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose. The aim of the considerations is to evaluate the contribution of scientific articles published in the "Folia Turistica" journal in the years 1990-2018 to the development of research and popularisation of economic knowledge related to management at the micro, mesoand micro-economic level.
Method. For the implementation of the presented objective, scientific articles have been singled out - of all the works published in the given journal - the issues of which form part of the scope of economic sciences. Then, qualitative (expert) analysis of the content of these articles was performed in terms of the research problems undertaken in them, the methods applied for their solution and the results obtained in this manner. Attention was particularly paid to the methodological correctness of the analysed texts and their contribution to the development of economic reflection on the tourist activity of a human being - taking the state of economic knowledge appropriate for the times in which individual articles were created into account.
Findings. As a result of the above procedure, more than 40 scientific articles, strictly economic in nature, published in "Folia ..." were distinguished. These articles were grouped into 6 thematic blocks, which - in general - concerned: (1) the concept of "tourism economy", (2) macro-economic issues, (3) tourist demand and consumption, (4) tourist region, including sustainable development, (5) the competitiveness of hotel enterprises, and (6) knowledge transfer. Analysis of the content of articles included in each of these thematic blocks revealed that the works published on the pages of "Folia ..." create a broad, yet at the same time, coherent, even comprehensive collection of considerations in the field of tourism management. It is also worth noting that the authors publishing their works in the journal often undertook issues that, at the time of their publication, were innovative; a similar remark concerns the research methods used by them.
Research and conclusions limitations. The assessment of articles in the field of economic sciences published in "Folia ..." is qualitative (expert), thus the formulated conclusions are characterised by subjectivism.
Practical implications. The results of the analysis presented here and the conclusions drawn from them may prove to be useful for the editorial team of the "Folia Turistica" journal - indicating the right directions for undertaking initiatives related to the publishing of thematic issues with an economic profile.
Originality. The article contains an analysis of existing texts. However, due to the ordering nature and the critical view of the texts mentioned in it, it is an original study - relevant to the evaluation of one of the oldest tourist journals in Poland on the development of economic reflection on spatial mobility of people. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--174
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Góra
Bibliografia
 • Abram M. (2004), Turystyka jako komponent gospodarki gminy [Tourism as a Component of Commune Economy], "Folia Turistica", Vol. 15, pp. 125-135.
 • Alejziak W. (2007), Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych [Tourist Activity Inhibitors. Theoretical and Methodological Aspects of Research of Constraints and Barriers on Leisure Travel Participation], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 59-89.
 • Alejziak W. Liszewski St., (2016), Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce [The Role of Scientific Journals in Knowledge Transfer in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 81-147.
 • Bednarska M. (2013), Jakość pracy w turystyce i jej znaczenie dla potencjału konkurencyjności gospodarki turystycznej [Job Quality in Tourism and its Impact on Competitive Potential of the Tourism Industry], "Folia Turistica", Vol. 28, pp. 167-185.
 • Bednarska M. (2015), Samozatrudnienie w turystyce jako źródło satysfakcji zawodowej [Self Employment in Tourism as a Source of Job Satisfaction], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 11-25.
 • Berbeka J., Głąbiński Z. (2016), Transfer wiedzy między gospodarką turystyczną a innymi branżami [The Knowledge Transfer between Tourist Economy and other Industries], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 11-45.
 • Borodako K., Zmyślony P. (2016), Sieci biznesowe w turystyce: koncepcja wskaźnika transferu wiedzy dla branży targowej [Business Networks in Tourism; the Concept of Knowledge Transfer Index for the Exhibition Industry], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 217-237.
 • Butler R.W. (2011), Źródła teorii ewolucji obszaru turystycznego [The Origins of the Tourism Area Life Cycle], "Folia Turistica", Vol. 25(2), pp. 47-66.
 • Czernek K. (2012), Motywacje i cele partnerów w kooperacji na rzecz rozwoju turystyki w regionie [Motives and Aims of Partners in Cooperation for Tourism Development in a Region], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 5-25.
 • Czernek K., Żemła M. (2016), Podejście sieciowe w turystyce - charakterystyka i sposoby zastosowania [Network Approach in the Tourism Sector - Characteristics and Methods of Application], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 237-261.
 • Czyż-Gwiazda E. (2006) Benchmarking, Benchmark Index, czyli jak porównywać się z najlepszymi [Benchmarking and Benchmark Index; the Way of Comparing with the Best], Wydawnictwo CBM, Katowice.
 • Dudek D. (2008), Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej [Understanding of the Notion of Tourism in the Polish Terminological Tradition], "Folia Turistica", Vol. 19, pp. 27-75.
 • Dziedzic E., Kachniewska M., Skalska T., Łopaciński K. (2015), Efekty ekonomiczne turystyki w Polsce w latach 2011-2012 na podstawie rachunku satelitarnego [Economic Effects of Tourism in Poland in the Years 2011- 2012 Based on Satellite Accounts], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 143-167.
 • Gierczak B. (2012), Benchmarking w zarządzaniu hotelami trzy i czterogwiazdkowymi na terenie Rzeszowa [Benchmarking in Three- and Four-star Hotel Management in Rzeszow], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 149-163.
 • Gierczak B. (2015), Jakość usług turystycznych w transporcie lotniczym w opinii pasażerów PLL LOT [The Quality of Tourist Services in Air Transport in the Opinion of LOT Passengers], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 45-65.
 • Gierczak-Korzeniowska B., Gołembski G. (2018), Możliwości i sposoby wykorzystania benchmarkingu w przedsiębiorstwach hotelarskich [Possibilities and Ways of Using Benchmarking in Hotel Companies], "Folia Turistica", Vol. 46, pp. 131-149.
 • Gniadek K. (2000), Problemy innowacyjności obiektów hotelarskich [Innovation Problems in Hotel Management], "Folia Turistica", Vol. 9, pp. 141-155.
 • Gołembski G. (2007), Wpływ nowoczesnych metod zarządzania hotelami na efekty ekonomiczne działalności operacyjnej [The Impact of Modern Hotel Management Methods on the Economic Effects of Operative Activity], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 25-43.
 • Gołembski G., Majewska J. (2010), Lokalizacja a wrażliwość hoteli na zjawiska kryzysowe [Location and the Susceptibility of Hotels to Economic Crisis], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 75-95.
 • Gołembski G., Bera M. (2016), Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwach hotelarskich w Polsce [Determinants of Capital Structure in Polish Hotel Companies] , "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 113-127.
 • Grobelna A. (2013), Wybrane osobowościowe i organizacyjne uwarunkowania wypalenia zawodowego [Selected Personal and Organizational Determinants of Job Burnout among Hospitality Industry Employees], "Folia Turistica", Vol. 28, pp. 185-205.
 • Grobelna A., Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A. (2015), Wybrane determinanty satysfakcji z pracy i efektywności pracowników branży hotelarskiej [Selected Factors of Job Satisfaction and Employees' Efficiency in the Hospitality Industry], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 25-45.
 • Gryszel P. (2017), "Inteligentna" specjalizacja a konkurencyjność regionów turystycznych ["Smart" Specialization vs. Competitiveness of Tourist Regions], "Folia Turistica", Vol. 42, pp. 31-55.
 • Jaklik A., Micherda B. (1991), Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej [Break-even Point Analysis in Tourist Economy], "Folia Turistica", Vol. 2, pp. 35-49.
 • Jaklik A., Micherda B. (1992), Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej [Impact of Assets and Capital Structure on Tourist Enterprise Performance], "Folia Turistica", Vol. 3, pp. 25-37.
 • Kaczmarek B., Walczak W. (2009) Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach [Knowledge Management in Contemporary Enterprises], Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Kryczka M. (2014), Makroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji turystycznej w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1990-2010 [Macroeconomic Determinants of Tourism Consumption in the Socio-economic Transition in Poland in the Years 1990-2010] , "Folia Turistica", Vol. 30, pp. 81-93.
 • Kryczka M. (2015), Determinanty wydatków turystycznych gospodarstw domowych. Analiza przypadku Polski w latach 2000-2009 [Determinants of Households' Tourism Expenditure. Case Study Analysis: Poland in the Years 2000-2009], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 167-191.
 • Maciąg J. (2016), Rola organizacji sieciowych w doskonaleniu jakości obszarowego produktu turystycznego [The Role of Tourist Networks in the Improvement of the Destination's Product Quality], "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 163-183.
 • Majewska J., Napierała T., Adamiak M. (2016), Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej [Using New Information and Communication Technologies for the Description of Tourism Space], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 309-341.
 • Mazanek L. (1995), Gospodarka turystyczna w Krakowie [Tourism Economy in Krakow], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 47-61.
 • Myśliwska K. (2011), Socjologia czasu wolnego [Sociology of leisure], [in]: Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne [Recreation and Leisure. Humanities Studies.], R. Winiarski (ed.), Oficyna Wydawnicza, Łośgraf, Warszawa, pp. 134-159.
 • Nawrocka E., Przeorek-Smyka R. (2004), Analiza SWOT jako narzędzie poprawy konkurencyjności na rynku turystycznym na przykładzie powiatu jeleniogórskiego [SWOT Analysis as a Competitiveness Improvement Tool in the Tourism Market; a Case Study of Jelenia Gora County], [in:] A. Rapacz (ed.), Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw [Competitiveness of Regions and Enterprises], Gospodarka i Środowisko nr 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, pp. 121-137.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009), Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji: programowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną [Tourist Destinations on the Arena of Global Competitiveness: Local Development Planning or Management of Organized Spaces?], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 31-51.
 • Nawrot Ł., Bąk-Filipek E. (2017), Działalność B+R w gospodarce turystycznej na tle uwarunkowań rozwoju odnawialnych źródeł energii [R&D in Tourist Industry Related to Determinants of Renewable Energy Sources Development], "Folia Turistica", Vol. 42, pp. 9-31.
 • Niezgoda A. (2013), Rola doświadczeń w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań [The Role of Experience in Consumer Behaviour in the Tourism Market; the Concept of Experience Economy and Experiential Marketing], "Folia Turistica", Vol. 28, pp. 91-107.
 • Olszewski M., Walas B. (2016), Transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw turystycznych - identyfikacja barier i możliwości ich niwelowania [The Knowledge Transfer from Universities to Tourism Companies: Identification of Barriers and Opportunities for Their Reduction], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 45-63.
 • Pearce D.G. (2011), Model "potrzeby-funkcje" w dystrybucji turystyki [A Needs-Function Model of Tourism Distribution], "Folia Turistica", Vol. 25(2), pp. 71-97.
 • Piechota N. (2016), Convention Bureau jako instytucja ograniczająca koszty transakcyjne w branży spotkań [Convention Bureau as an Institution Reducing Transaction Costs in the Meetings Industry], "Folia Turistica", Vol. 40, pp. 135-151.
 • Puciato D. (2012), Wykorzystanie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych z województwa opolskiego [Use of Knowledge Management in Selected Tourism Enterprises in the Opole Voivodship], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 163-183.
 • Rawski M. (1992), Ocena zmian udziału przedsiębiorstwa turystycznego na rynku (propozycja nowej metody analizy przyczynowej) [Evaluation of Tourist Agency Participation Changes in the Market (a Proposition of a New Causal Analysis Method], "Folia Turistica", Vol. 3, pp. 81-95.
 • Sas M. (2002), Jak napisać biznesplan [How to Make a Business Plan], "Folia Turistica", Vol. 11, pp. 165.
 • Sheth J.N. Newman B.I., Gross B.L. (1991), Consumption Values and Market Choice, South Western Publishing, Cincinnati.
 • Skalska T. (2010), Wpływ wybranych czynników ekonomicznych na poziom konsumpcji turystycznej nierezydentów [The Effect of Selected Economic Factors on the Level of Non-resident' Tourism Consumption], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 51-75.
 • Skalska T. (2018), Możliwości oceny efektów ekonomicznych trzeciego sektora w obszarze turystyki [Assessment Possibilities of the Third Sector Economic Effects in the Tourism Area], "Folia Turistica", Vol. 48, pp. 209-226.
 • Sobaih A.E., Jones E. (2015), Bridging the hospitality and tourism university- industry research gap in developing countries: The case of Egypt, "Tourism and Hospitality Research", Vol. 15 (3), pp. 161-177.
 • Szczechowicz B. (2010), Zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej- grupy interesów i źródła konfliktów [Sustainable Development of Tourist Destinations: Interest Groups and Sources of Conflict], "Folia Turistica", Vol. 22, pp. 167-185.
 • Theuns L.H. (2011), Analiza strukturalna rozmiarów rzeczywistych i potencjalnych wycieków/powiązań w gospodarce turystycznej Karaibów [A Structural Review of the Extent of Actual and Potential Leakages/linkages in Caribbean Tourism], "Folia Turistica", Vol. 25(2), pp. 123-153.
 • Wojdacki K.P. (2015), Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna [The Long-term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 115-143.
 • Żemła M. (2011), Współtworzenie wartości a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej [Value Co-creation and Tourism Destination Competitiveness], "Folia Turistica", Vol. 25(2), pp. 311-329.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.