PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(1) | 99--132
Tytuł artykułu

Statistical Tools and Methods Used in Works Published in "Folia Turistica" between 1990-2018

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose. The aim of the study was to discuss the use of tools and methods of statistical analysis, as well as forms of graphic presentation of results obtained in articles published in "Folia Turistica" during the last 30 years of its history.
Method. The basic method was a review of all articles in terms of the use of statistical methods applied in scientific papers published in "Folia Turistica" in the years 1990 - 2018 (volumes 1- 49).
Findings. Out of 486 articles published in 49 volumes of "Folia Turistica" from 1990-2018, 31% used statistical tools and methods. The graphic presentation of analysis of results can be found in 78 articles (including 12 publications with prepared maps), the use of statistical tests in 35 articles, and the use of multi-dimensional statistical methods in 28 articles. An important part of the works are methodological publications. The authors used statistical parametric and non-parametric tests, linear and non-linear regression models, taxonomic and factor analysis and (in individual cases) relatively rare tests, including those related to spatial analyses (I-Moran and Isard coefficient).
Research and conclusions limitations. The work concerns the use of statistical tools and methods in scientific articles in "Folia Turistica" issue No. 1-49. In some works, there was no verification of the applicability assumptions of selected statistical tools or justification for their selection, or the purposes of the research were too general.
Practical implications. The indicated tools and methods of statistical analysis may be inspiration for authors and readers of scientific papers in the preparation of numerical data and forms of their presentation.
Originality. Meta-analysis was prepared on the occasion of the anniversary edition of the 50th issue of "Folia Turistica.
Type of paper. The article is a review. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Physical Education in Kraków
Bibliografia
 • Abram M. (2003), Badania opinii kuracjuszy i turystów odwiedzających polskie uzdrowiska w 2002r. [Investigations of Opinion of Patients and Tourists Visiting Polish Health Resorts in 2002], "Folia Turistica", Vol. 14, pp. 31-42.
 • Adamski P., Ciapała Sz. (2016), Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka i turystyka zrównoważona - problemy klasyfikacyjne [Wildlife Tourism, Ecotourism and Sustainable Tourism - Problems with Classification], "Folia Turistica", Vol. 40, pp. 9-26.
 • Adamski P., Ciapała Sz., Gmyrek K., Kolasińska A., Mroczka A., Witkowski Z. (2014), Przegęszczenie i schodzenie ze szlaku jako negatywne konsekwencje atrakcyjności turystycznej obszarów chronionych: porównanie Pienińskiego Parku Narodowego i rezerwatu przyrody Wąwóz Homole [Negative Consequences of Overcrowding Tourist Trails in the Pieniny National Park the Homole Gorge Nature Reserve], "Folia Turistica", Vol. 31, pp. 149-167.
 • Alejziak B. (2005), Analiza ofert pracy oraz poszukiwanych kwalifikacji w sektorze usług turystycznych [Analysis of Job Offers and Sought-after Qualifications in Tourist Service Sector. Report Based on the Studies Carried Out in 2003], "Folia Turistica", Vol. 16, pp. 37-63.
 • Alejziak B. (2014), Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Próba diagnozy turystycznego rynku pracy [Qualifications and Competencies of Tourism Employees. An Attempt to Diagnose the Tourist Labour Market], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 117-144.
 • Alejziak B. (2017), Potencjał zawodowy studentów kierunku "Turystyka i Rekreacja" na progu wejścia na rynek pracy. Wybrane aspekty [Professional Potential of Students in the Field of "Tourism and Recreation" at the Moment of Entering the Labour Market. Selected Aspects], "Folia Turistica", Vol. 43, pp. 59-84.
 • Alejziak W. (1991), Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie populacji sztokholmskiej - badania wstępne [Tourist Activity of Inhabitants of Stockholm as the Example of Such an Activity for the Whole Population of Sweden (Introductory Research Report)], "Folia Turistica", Vol. 2, pp. 3-23.
 • Alejziak W. (1995), Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej (zarys problematyki i koncepcja badań na przykładzie Krakowa) [Tourism versus Criminality and the Phenomena of Social Patology (an Outline of the Problems and the Concept of Research on the Basis of Cracow)], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 97-123.
 • Alejziak W. (2007), Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych [Tourist activity inhibitors. Theoretical and methodological aspects of research of constraints and barriers on leisure travel participation], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 59-87.
 • Alejziak W. (2016), "Annals of Tourism Research" jako źródło wiedzy o osiągnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki ["Annals of Tourism Research" as a Source of Knowledge on the Research Achievements of Anthropology in the Domain of Tourism], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 9-44.
 • Alejziak W. (2018), Research on Tourist Activity in Europe - Methodological Aspects and Results (Part I: the Period 1945-2000), "Folia Turistica", Vol. 46, pp. 9-48.
 • Alejziak W., Liszewski S. (2016), Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce [The Role of Scientific Journals in Knowledge Transfer in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 81-135.
 • Alejziak W., Walas B. (1990), Wypoczynek urlopowo-wakacyjny mieszkańców Krakowa w świetle systemu świadczeń socjalnych [Vacations and Holiday Relaxation of Cracow Inhabitants in the Light of the Social Welfare System], "Folia Turistica", Vol. 1, pp. 5-22.
 • Andrzejczak A. (2018), Turystyka wśród celów życiowych studentów [Tourism among Students' Life Goals], "Folia Turistica", Vol. 47, pp. 69-83.
 • Banaszkiewicz M., Kruczek Z., Duda A. (2017), The Chernobyl Exclusion Zone as a Tourist Attraction. Reflections on the Turistification of the Zone, "Folia Turistica", Vol. 44, pp. 145-169.
 • Bator A. (1991), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Krakowa [Social and Economic Issues that Condition Leisure in Cracow], "Folia Turistica", Vol. 2, pp. 24-34.
 • Bator A. (1993), Czas wolny i jego uwarunkowania w ocenie uczniów szkół podstawowych wybranych miejscowości podkrakowskich [Leisure and Its Conditioning in the Opinion of Elementary School Pupils from Some Chosen Cracow Suburban Places], "Folia Turistica", Vol. 4, pp. 3-22.
 • Bednarska M. (2013), Job Quality in Tourism and Its Impact on the Competitive Potential of the Tourism Industry, "Folia Turistica", Vol. 28 (2), pp. 169-185.
 • Bednarska M. (2015), Samozatrudnienie w turystyce jako źródło satysfakcji zawodowej [Self-employment in Tourism as a Source of Job Satisfaction], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 11-24.
 • Bednarska M., Małkowska K. (2014), Zaangażowanie pracowników w procesie kształtowania satysfakcji i lojalności klientów biur podróży [Employee Engagement in Building Customer Satisfaction and Loyalty in Travel Agencies], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 145-157.
 • Bielański M. (2010), Ruch narciarzy wysokogórskich w Tatrzańskim Parku Narodowym [Alpine Skitourers Traffic in the Tatra National Park], "Folia Turistica", Vol. 22, pp. 185-206.
 • Biernat E., Tomaszewski P., Gajewski A. (2012), Socjodemograficzne determinanty uczestnictwa w turystyce pracujących mieszkańców Warszawy [Socio-demographic Determinants of Participation in Tourism amongst Working Residents of Warsaw], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 239-255.
 • Bisztyga S. (1995), Stan usług turystycznych Krakowa w opiniach odwiedzających go turystów [The Condition of Krakow's Tourist Services in the Opinions of Tourists Visiting It], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 141-152.
 • Borek I., Rudnicki M., Borek Z., Lukas W., Mizgała-Izworska E., Kustwan J. (2018), Style radzenia sobie ze stresem u studentów turystyki i rekreacji, medycyny i zdrowia publicznego - badania pilotażowe [Styles of Coping with Stress by Students in the Following Fields: Tourism and Recreation, Medicine and Public Health - Pilot Studies], "Folia Turistica", Vol. 48, pp. 227-240.
 • Borne-Falencik H. (1998), Losy zawodowe absolwentów średnich szkół hotelarsko- turystycznych w Polsce z lat 1991-1993 [Tourist and Hotel Colleges Graduates Careers in Poland Between 1991 and 1993], "Folia Turistica", Vol. 8, pp. 17-38.
 • Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M. (2014), Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej [Knowledge Intensive Business Services as a Factor in the Development of Selected Innovation Areas in the Business Tourism Sector in Poland], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 195-213.
 • Bosiacki S., Hołderna-Mielcarek B. (2017), Kreowanie wartości atrakcji turystycznej opartej na doświadczeniach [Creating the Value of a Tourist Attraction Based on Experience], "Folia Turistica", Vol. 42, pp. 141-157.
 • Buczkowska K. (2012), Aspekty religijne w podróżach kulturowych osób starszych (na przykładzie słuchaczy UTW i ATW w Poznaniu) [Religious Aspects of Elderly People's Cultural Tourism (On the Example of the Students at UTW and ATW in Poznan)], "Folia Turistica", Vol. 27, pp. 53-73.
 • Butowski L., Włodarczyk B. (2016), Miary rozwoju przestrzeni turystycznej [Measurements for Tourist Space Development], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 261-282.
 • Ciapała Sz., Zielonka T. (2013), Applicability of Dendrochronology in the Evaluation of the Long-Term Impact of Hiking on the Condition of Stands Adjacent to Hiking Trails, "Folia Turistica", Vol. 28 (2), pp. 227-236.
 • Cieślik J., Cieślik E., Siembida A., Tomczyk M. (2014), Analiza i ocena zainteresowania turystów usługami dodatkowymi oferowanymi w hotelach Górnego Śląska [Analysis and Evaluation of Tourists' Interest in Additional Services Offered in Upper Silesian Hotels], "Folia Turistica", Vol. 30, pp. 119-133.
 • Dąbrowski D., Żbikowski J., Stelmach M. (2013), Uczestnictwo w turystyce i rekreacji osób niepełnosprawnych z wiejskich terenów wschodniej Polski [Participation of Persons with Disabilities from Rural Areas in Eastern Poland in Tourism and Recreation], "Folia Turistica", Vol. 29 pp. 135- 148.
 • Doroz H. (2017), Tourists' Motivation to Visit and Perception of Visitor Attractions Illustrated on the Example of Hortobágy National Park, "Folia Turistica", Vol. 44, pp. 31-48.
 • Dziadkowiec R. (2000), Wykorzystanie programu Mystery Shopping w konsumenckiej ocenie jakości obsługi w biurach turystycznych [Mistery Shopping Programme in Evaluating Customers Service at Travel Agencies], "Folia Turistica", Vol. 9, pp. 69-87.
 • Dziedzic E. (2018), Konkurencyjność oferty turystyki medycznej a polityka rządu [Competiveness of Medical Tourism Offers and Government Policy], "Folia Turistica", Vol. 48, pp. 61-85.
 • Dziedzic. E., Kachniewska M., Skalska T., Łopaciński K. (2015), Efekty ekonomiczne turystyki w Polsce w latach 2011-2012 na podstawie rachunku satelitarnego [Economic Effects of Tourism in Poland in the Years 2011- 2012 Based on Satellite Account], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 143-166.
 • Fedyk W. (2016), Dywersyfikacja źródeł finansowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce jako czynnik decydujący o skuteczności ich działania [Diversification of Sources of Financing Regional Tourist Organizations in Poland as Conditioning the Effectiveness of their Actions], "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 127-161.
 • Fedyk W. (2018), Regionalne organizacje turystyczne jako Destination Management Companies - probiznesowy model działania [Regional Tourist Organizations as a Destination Management Companies - a Proffesional Model of Action], "Folia Turistica", Vol. 47, pp. 27-52.
 • Fidelus J. (2014), The Differentiation of Tourist Traffic in the Western Part of the Tatra Mountains, "Folia Turistica", Vol. 33, pp. 133-146.
 • Fenczyn J., Surówka-Fenczyn I., Kasperczyk T., Maciejowski J. (1992), Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych kierunki turystyka i rekreacja krakowskiej AWF [Some Personality Features of the Candidates Admitted to Tourism and Recreation Faculties, the Academy of Physical Education, Cracow], "Folia Turistica", Vol. 3, pp. 3-24.
 • Fenczyn J., Surówka-Fenczyn I., Wodyński J. (1993), Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych na I rok turystyki i rekreacji w krakowskiej AWF w roku akademickim 1991/92 [Some Personality Features of the Candidates Accepted as the First Year Students at the Department of Tourism and Recreation in the Academy of Physical Education, Cracow, in the Academic Year 1991/92], "Folia Turistica", Vol. 4, pp. 53-63.
 • Gawlas M. (2017), Wypadki i interwencje ratownicze w okresie wakacyjnym na obszarze tatr polskich - analiza za rok 2014 i 2015 [Accidents and Rescue Interventions During the Holiday Season in the Polish Tatra Mountains - Analysis For 2014 and 2015], "Folia Turistica", Vol. 45, pp. 31-48.
 • Gheribi E. (2014), The Structure of Foodservice Companies Demanded during Tourist Trip, "Folia Turistica", Vol. 33, pp. 173-190.
 • Gierczak B. (2015), Jakość usług turystycznych w transporcie lotniczym w opinii pasażerów PLL LOT [The Quality of Tourist Services in Air Transport in the Opinion of LOT Passengers], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 25-64.
 • Gładysz E., Wszendybył-Skulska E. (2018), Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju jako produkt turystyczny oraz jego znaczenie dla rozwoju miasta [The Jan Kiepura Festival in Krynica Zdrój as a Tourism Product and Its Meaning for the Development of The City], "Folia Turistica", Vol. 48, pp. 241-282.
 • Głąbiński Z. (2014), The Perception of Natura 2000 Sites by the Inhabitants of Coastal Areas in Poland in the Context of Tourism Development Opportunities, "Folia Turistica", Vol. 33, pp. 147-171.
 • Głąbiński Z. (2018), Motywy podróży turystycznych małopolskich seniorów na przykładzie słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku [Motivation for Tourist Travels of Lesser Polish Seniors as Exemplified by the Students of Third Age Universities], "Folia Turistica", Vol. 48, pp. 137-159.
 • Gołembski G. (2007), Wpływ nowoczesnych metod zarządzania hotelami na efekty ekonomiczne działalności operacyjnej [The Impact of Modern Hotel Management Methods on the Economic Effects of Operative Activity], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 25-42.
 • Gołembski G., Bera M. (2016), Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwach hotelarskich w Polsce [Determinants of Capital Structure in Polish Hotel Companies], "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 113-126.
 • Gołembski G., Majewska J. (2010), Lokalizacja a wrażliwość hoteli na zjawiska kryzysowe [Location and the Susceptibility of the Hotels to Economic Crisis], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 75-94.
 • Grobelna A., Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A. (2015), Wybrane determinanty satysfakcji z pracy i efektywności pracowników w branży hotelarskiej [Selected Factors of Work Satisfaction and Employees' Efficiency in the Hospitality Industry], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 25-44.
 • Gryszel P. (2014), Ocena konkurencyjności górskich gmin turystycznych z wykorzystaniem metody taksonomicznej [Assessment of the Competitiveness of Mountain Tourism Communities Using the Taxonomic Method], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 93-116.
 • Gryszel P. (2017), "Inteligentna" specjalizacja a konkurencyjność regionów turystycznych ["Smart" Specialization vs. Competitiveness of Tourist Regions], "Folia Turistica", Vol. 42, pp. 31-53.
 • Gryszel P., Walesiak M. (2014), Zastosowanie uogólnionej miary odległości GDM w ocenie atrakcyjności turystycznej powiatów Dolnego Śląska [The Application of the General Distance Measure (GDM) in the Evaluation of Lower Silesian Districts' Attractiveness], "Folia Turistica", Vol. 31, pp. 127-147.
 • Guzik H., Ostrowska B. (1993), Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski [Synthetic Tourist Attractiveness Estimation of South-East Polish Provinces], "Folia Turistica", Vol. 4, pp. 65-81.
 • Hadzik A., Szromek A. R. (2013), Potencjał wybranych udogodnień architektonicznych dla niepełnosprawnych ruchowo jako jedna z barier ich uczestnictwa w turystyce uzdrowiskowej w Polsce [Potential of Selected Architectural Aids for Persons with Disabilities as a Barrier for Their Participation in Resort Tourism in Poland], "Folia Turistica", Vol. 29, pp. 121-134.
 • Jabłonkowska J. B. (2017), Alkoholowe, narkotykowe i seksualne "rozhamowanie" backpackerów w świetle międzynarodowych badań porównawczych [Alcohol, Drug and Sexual Backpackers' Licentiousness in the Light of International Comparative Research], "Folia Turistica", Vol. 43, pp. 153-166.
 • Jarosz A. (1990), Działalność społeczności wiejskiej województwa krakowskiego w zakresie pracowniczej turystyki socjalnej [The Activity of the Rural Coopcratives in the Kraków Region in the Sphere of Workers' Social Tourism in the Years 1984-1988], "Folia Turistica", Vol. 1, pp. 33-51.
 • Jarosz A. (1992), Turystyczna baza noclegowa w województwie tarnobrzeskim [Tourist Accommodation Base in Tarnobrzeg Voivodship], "Folia Turistica", Vol. 3, pp. 37-46.
 • Jarosz A., Żołdak M. (1993), Problemy rozwoju infrastruktury turystycznej regionów Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego [Problems of Tourism infrastructure Development in the Region of Dynowskie Plateau and Przemyskie Plateau], "Folia Turistica", Vol. 4, pp. 83-99.
 • Jarosz K. (2017), The Attractiveness of Cholpon Ata Resort and the Museum of Petroglyphs as a Tourist Destination, "Folia Turistica", Vol. 44, pp. 9-29.
 • Kaczmarek S., Kowalczyk A. (2016), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i poturystycznych [Revitalisation of Postindustrial and Tourist Areas], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 283-308.
 • Kaganek K. (2000), Aktywność osób po udarze mózgu a uprawianie turystyki i rekreacji [Practicing Tourist and Recreation Forms of Physical Culture before Apoplexy and the Treatmentand Rehabilitation], "Folia Turistica", Vol. 9, pp. 97-113.
 • Kaganek K. (2013), Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne [Selected Determinants of Participation in the Active Tourism by People with Disabilities], "Folia Turistica", Vol. 29, pp. 7-29.
 • Kaganek K. (2017), Wybrane uwarunkowania i funkcje turystyki jako determinanty uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne ruchowo, wzrokowo i słuchowo [Selected Conditions and Functions of Tourism as Determinants of Active Tourism by People with Physical, Visual and Aural Disabilities], "Folia Turistica", Vol. 43, pp. 107-125.
 • Kaganek K., Miller A. (2004), Obiekty zabytkowe jako hotele na przykładzie Stowarzyszenia "Wypoczynek w zabytkach" [Historical Monuments as Hotels Exemplified by "Rest in Monuments Association"], "Folia Turistica", Vol. 15, pp. 147-178.
 • Karaś J., Krupa R. (1995), Ocena lokalizacji obiektów noclegowych na terenie Krakowa [Assessment of the Location of Accommodation Facilities in Krakow], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 153-161.
 • Kitowski J. (1993), Zmiany sieci osadniczej Bieszczadów (przyczynek do zagospodarowania turystycznego) [Changes in the Bieszczady Settlement Network (A Contribution to the Tourism Infrastructure in the Bieszczady Region)], "Folia Turistica", Vol. 4, pp. 101-116.
 • Klimek K. (2014), State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism, "Folia Turistica", Vol. 33, pp. 35-60.
 • Klimek K. (2015), Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne z wykorzystaniem internetowych kanałów [The Commercialization of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organizations in Selected Mountain Countries], "Folia Turistica", Vol. 36, pp. 143-165.
 • Koc A. (2006), Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na turystykę przyjazdową z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi [The Impact of Accession of Poland to the European Union on the Tourist Arrivals from Russia, Ukraine, Belarus], "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 187-196.
 • Kołodziejczyk K. (2015), Zagospodarowanie zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne [Infrastructure at the Organised Entries to Tourist Trails], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 83-114.
 • Kołomyjska G. (1997), Zainteresowania rekreacyjne osób w starszym wieku o różnym poziomie sprawności samoobsługowej [The Recreation Interests of Elderly People at Different Levels of Self-Service Ability], "Folia Turistica", Vol. 7, pp. 45-51.
 • Komusińska J. (2015), Impact of EURO 2012 on the Perceived Attractiveness of Krakow among Foreign Tourists, "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 187-204.
 • Kosmaczewska J. (2003), Analiza uwarunkowań rozwoju agroturystyki - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu samorządu terytorialnego (na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego) [The Analysis Predisposed to Agroturism Development with Emphasis on Influence of Local Goverment (as an Example Powiat Gnieznienski)], "Folia Turistica", Vol. 14, pp. 159-168.
 • Koźmiński Cz., Michalska B. (2017), Zachmurzenie w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku a warunki do rekreacji [Cloudiness in the Polish Coastal Zone of the Baltic Sea and Conditions for Recreation], "Folia Turistica", Vol. 45, pp. 49-61.
 • Krauz K. (1996), Walory szaty roślinnej w przywracaniu dobrostanu zdrowia [The Values of Vegetation Cover for Restoring Good Health State], "Folia Turistica", Vol. 6, pp. 61-74.
 • Kromka G., Kurowski P., Kudłacz A. (2018), Targi Bożonarodzeniowe jako atrakcyjny produkt turystyczny Krakowa [The Christmas Market as an Attractive Tourist Product of Cracow], "Folia Turistica", Vol. 47, pp. 137-158.
 • Kruczek Z. (1991), Opinie absolwentów o programach studiów turystycznych w Akademiach Wychowania Fizycznego i Akademiach Ekonomicznych [The Graduates' Ppinion about the Curricula of Tourism in the Academy of Physical Education and Economical Academy], "Folia Turistica", Vol. 2, pp. 89-104.
 • Kruczek Z. (2000), Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych [International Tourist Guides Career], "Folia Turistica", Vol. 9, pp. 119-140.
 • Kruczek Z. (2001), Analiza zatrudnienia i kwalifikacji kadr turystycznych w Krakowie [The Analysis of the Employment and Qualifications of Tourism Personnel in Krakow], "Folia Turistica", Vol. 10, pp. 35-61.
 • Kruczek Z. (2002), Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru - interpretacja [Tourism Attractions The Methods of Review Their Reception - Interpretation], "Folia Turistica", Vol. 13, pp. 37-61.
 • Kruczek Z. (2003), Losy zawodowe magistrów turystyki absolwentów AWF w Krakowie [Professional Careers of Masters of Tourism (and Recreation) at Academy of Physical Education in Cracov], "Folia Turistica", Vol. 14, pp. 43-55.
 • Kruczek Z., Stanisławczyk K. (1995), Ocena dostępności walorów krajoznawczych i bazy hotelowej Krakowa dla turystów niepełnosprawnych [Assessment of the Accessibility of Cracow Sights and Hotels for Disabled Tourists], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 29-46.
 • Kruczek Z., Szromek A. R. (2014), A Survey of the Attractivness of Museum Services in Krakow: a Proposal for Methodology, "Folia Turistica", Vol. 33, pp. 109-131.
 • Krupa J., Cichocka I. (2016), Ocena jakości usług świadczonych w wybranych obiektach sanatoryjnych w województwie podkarpackim [Quality Evaluation of the Services Provided in Selected Sanatorium Facilities in the Podkarpackie Province], "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 183-206.
 • Krupa J., Mantaj A. (2017), Znaczenie żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych w turystyce kulinarnej województwa podkarpackiego [The Importance of Traditional and Regional Food Products in Culinary Tourism of the Podkarpackie Province], "Folia Turistica", Vol. 45, pp. 93-115.
 • Kryczka M., (2014), Makroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji turystycznej w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1990-2010 [Macro-Economic Determinants of Tourism Consumption in the Socio-Economic Transition in Poland in 1990-2010], "Folia Turistica", Vol. 30, pp. 81-91.
 • Kryczka M., (2015), Determinanty wydatków turystycznych gospodarstw domowych. Analiza przypadku Polski w latach 2000-2009 [Determinants of Households' Tourism Expenditure. Case Study Analysis: Poland during the Years 2000-2009], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 167-189.
 • Kryczka M., (2016), Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach [Virtual Pilgrimage as a Result of the Application of New Technologies in Promotion. Case Study of the World Centre of Divine Merci in Cracow-Łagiewniki], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 293-315.
 • Krzesiwo K. (2018), Ocena wybranych działań promocyjnych ośrodków narciarskich w Polsce - przykład ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej [Evaluation of Selected Promotional Activities of Ski Resorts in Poland - A Study on Kotelnica Białczańska Ski Resort in Białka Tatrzańska], "Folia Turistica", Vol. 48, pp. 261-282.
 • Kukuła K. (1990), Liniowe metody wartościowania stanu bazy materialnej miejscowości turystycznych [The Linear Methods of Evaluating Qualities of Tourist Places], "Folia Turistica", Vol. 1, pp. 65-71.
 • Kukuła K. (1993), Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne [An Attempt at Evaluating the Voivodships from the Point of View of Tourism Infrastructure and Habitat], "Folia Turistica", Vol. 4, pp. 133-149.
 • Kurek A. (1995), Turystyka w Krakowie - opinie mieszkańców [Tourism in Krakow - the opinions of residents], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 127-139.
 • Leśniak E, Mazurski K. (2006), Twierdza srebrnogórska jako obiekt turystyczny [Fortress in Srebrna Góra as a Tourist Destination], "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 137-152.
 • Łapiński P. (2015), Turystyka więźniów? Opinie wychowawców penitencjarnych na temat znaczenia turystyki w resocjalizacji penitencjarnej [Tourism of Inmates? The Opinions of Penitentiary Edu cators regarding the Importance of Tourism-related Activities in Penitentiary Re-socialisation], "Folia Turistica", Vol. 34, pp. 145-168.
 • Łukasik A. (1993), Struktura motywacji turystycznej [The Structure of Tourist Motivation], "Folia Turistica", Vol. 4, pp. 167-176.
 • Majcherczyk I., Mroczka A. (2004), Strefy turystyczne gminy Krzeszowice [Tourist Zones in Krzeszowice Community], "Folia Turistica", Vol. 15, pp. 135-146.
 • Majewska J., Napierała T., Adamiak M. (2016), Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej [Revitalisation of Postindustrial and Tourist Areas], "Folia Turistica", Vol. 41, pp. 309-339.
 • Marczyk S. (1990), Świadczenia z zakładowych funduszy socjalnych jako narzędzie realizacji polityki społecznej państwa w zakresie turystyki i wypoczynku w Polsce w latach 1985-1987 (na przykładzie wybranych resortów) [The Establishment Social Funds Services as a Means of Realizing State's Social Policy in the Sphere of Tourism and Recreation in Poland in the Years 1983-87 (on the Basis of Selected Departments)], "Folia Turistica", Vol. 1, pp. 73-80.
 • Matera R., Miksa K. (2016), Wpływ czynników politycznych i ekonomicznych na zmiany ruchu turystycznego w regionie tzw. Szerokiego Bliskiego Wschodu w początkach XXI wieku [The Impact of Political and Economic Factors on Changes in Tourist Arrivals in the Broader Middle East at the Beginning of the 21st Century], "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 27-55.
 • Mazanek L. (1995), Gospodarka turystyczna w Krakowie [Tourist Economy in Cracow], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 47-60.
 • Mazur-Rylska A., Ambroży T., Kaganek K. (2013), Rekreacyjne zajęcia hippiczne jako forma doskonalenia mechanizmu utrzymywania równowagi i postawy ciała u młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim [Recreational Horse Riding as a Form of Improving Body Balance and Postur Control in Youth with Mild Mental Retardation], "Folia Turistica", Vol. 29, pp. 101-119.
 • Morawska-Horawska M., Lewik P. (1997), Termiczne warstwy hamujące w przyziemnej 100-metrowej warstwie powietrza nad Krakowem [The Thermal Blocking Layers in the 100-meter Earthbound Layer of the Air over Cracow], "Folia Turistica", Vol. 7, pp. 53-76.
 • Mroczek-Żulicka A. (2018), Młody wychowawca w turystyce - studium przypadku nastoletnich instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego [The Young Educator in Tourism - a Case Study of Teenage Instructors of the Polish Scouting and Guiding Association], "Folia Turistica", Vol. 47, pp. 101-135.
 • Mroczka A. (2010), Frekwencja turystyczna w rezerwatach przyrody poza sezonem letnim [Off Season Tourist Attendance at Chosen Nature Reserves], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 225-240.
 • Mróz F. (2003), Turystyka religijna na przykładzie sanktuarium Relikwii Drzewa Świętego na Świętym Krzyżu [Sanctuary of Relics of the Holy Cross on Swiety Krzyz as an Example of Religious Tourism], "Folia Turistica", Vol. 14, pp. 103-115.
 • Mróz G., Rettinger R. (1992), Baza turystyczno-wypoczynkowa Jugosławii i jej wpływ na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne i osadnicze kraju [Yugoslavian Tourist - Relaxation Base and its Influence upon the Social, Economic and Settlement Differentiation of the Country], "Folia Turistica", Vol. 3, pp. 47-62.
 • Murrmann J. (2014), Foreign Language Competences and Outbound Tourist Activity of Poles: Considerations on Reciprocal Conditioning and Mutual Dependency, "Folia Turistica", Vol. 33, pp. 193-204.
 • Niemczyk A., Homoncik B. (2014), Innowacyjność w polskich biurach podróży - fakt czy mit? [Innovation in Polish Travel Offices - Fact or Myth?], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 159-174.
 • Nowacki M. (2005), Motywy, korzyści i zadowolenie osób zwiedzających atrakcje krajoznawcze [Motives, Benefits and Satisfaction of Heritage Attractions Visitors], "Folia Turistica", Vol. 16, pp. 89-104.
 • Nowacki M. (2007), Korzyści wynoszone przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne. Segmentacja rynku [Benefi ts Gained by Visitors of Tourist Attractions. Market Segmentation], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 89-108.
 • Nowacki M. (2017), Porównanie polskich, czeskich i słowackich ośrodków narciarskich za pomocą analizy FDH (Free Disposable Hull) [Comparison of Polish, Czech and Slovak Ski Resorts Using the Free Disposable Hull Analysis], "Folia Turistica", Vol. 45, pp. 9-29.
 • Obrębska-Starklowa B. (1997), Bioklimat Karpat - preferencje i ograniczenia dla rekreacji [Bioclimate of the Carpathians-Preferences and Limits to Recreation], "Folia Turistica", Vol. 7, pp. 87-99.
 • Omelan A., Krzyżanowska A., Podstawski R. (2014), Turystyka szkolna w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych województwa warmińsko- -mazurskiego [School Tourism in Special Educational Centres of the Warmia and Masuria Region], "Folia Turistica", Vol. 34, pp. 123-143.
 • Omelan A., Podstawski R., Raczkowski M. (2017), Aktywność turystyczna starszych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego [Tourist Activity of Older Inhabitants of the Warmian-Mazurian Province], "Folia Turistica", Vol. 43, pp. 127-151.
 • Orzechowska-Kowalska K. (1995), Analiza wybranych walorów krajoznawczych Krakowa (zasoby, stan, udostępnienie, wartości poznawcze i emocjonalne) [Tourist Values of Cracow (Monuments, Condition, Accessibility, Intellectual and Emotional Values)], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 9-28.
 • Paluch A. (2003), Konflikty - przyczyny ich powstawania i sposoby rozwiązywania w opinii pracowników wybranych krakowskich hoteli [Conflicts - Causes and Solutions of Problems in Krakow Hotels], "Folia Turistica", Vol. 14, pp. 57-80.
 • Parszuto K., Tandyrak R., Grochowska J., Deleżuch U. (2017), The Validity of Reserve Protection Regarding the Seepage Spring Areas of the Łyna River for Tourism Development and Preservation of Its Water Quality, "Folia Turistica", Vol. 44, pp. 63-85.
 • Pink M. (2017), Dobre praktyki w turystyce winiarskiej w wybranych krajach i konkluzje dla Polski [Good Practices in Wine Tourism in Selected Countries and Conclusions for Poland], "Folia Turistica", Vol. 45, pp. 117-139.
 • Puciato D. (2012), Wykorzystanie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych z województwa opolskiego [Use of Knowledge Management in Selected Tourism Enterprises in the Opole Voivodeship], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 163-181.
 • Puciato D., Grabiński T. (2014), Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego [Evaluation of Selected Aspects of the Opole Province Tourist Product based on Tourist Movement Research], "Folia Turistica", Vol. 34, pp. 43-67.
 • Rafalska B., Cholewa J., Tomik R. (2017), Czynniki determinujące uprawianie turystyki kajakowej na terenie województwa śląskiego [Factors Determining Kayak Tourism in the Silesian Province], "Folia Turistica", Vol. 45, pp. 63-77.
 • Rączkowska I. (2003), Ruch turystyczny w Kopalni Soli "Wieliczka" - początki, rozwój i perspektywy [Tourist Traffic in the Salt Mine ,,Wieliczka" - the Beggining, Development and Perspectives], "Folia Turistica", Vol. 14, pp. 81-101.
 • Rembeza J., Radlińska K. (2017), Sezonowość bezrobocia w nadmorskich i górskich regionach turystycznych w Polsce [Seasonality of Unemployment in the Coastal and Mountainous Tourist Regions of Poland], "Folia Turistica", Vol. 43, pp. 45-58.
 • Rettinger W. (1996), Przydatność sieci hydrograficznej dla turystyki i rekreacji [Usefulness of Hydrographic System for Tourism and Recreation], "Folia Turistica", Vol. 6, pp. 75-88.
 • Rogacki H. (2009), Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu regionalnym [Dynamics and Structural Transformation of the Tourist Accommodation Base in Poland: a Regional Approach], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 203-220.
 • Różycki P. (1998), Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku turystyka [Analysis of Factor Determining Results of Eduction at the Faculty of Tourism at the Academy of Physical Education in Krakow], "Folia Turistica", Vol. 8, pp. 39-47.
 • Różycki P. (2001), Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa [Place of Tourism in Free time Activity of Secondary School Youth in Krakow], "Folia Turistica", Vol. 10, pp. 85-95.
 • Rutkowska K., Godlewski G. (2010), Wzór i antywzór osobowy pilota wycieczek. Konfrontacja umiejętności społecznych adeptów pilotażu z ich wyobrażeniami na temat charakterystyki zawodowej pilota [The Model and Antimodel of Tour Guide. Social Skills of Trainee Guides versus their Ideas about Professional Characteristics of a Tour Guide], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 189-204.
 • Ryśnik J., Żylak D., Tomik R. (2018), Propozycja skali pomiarowej motywacji kibiców do konsumpcji turystyki sportowej. Raport z badań pilotażowych [Proposal of Motivation Scale for Sport Tourism Consumption. Pilot Empirical Test Report], "Folia Turistica", Vol. 48, pp. 87-116.
 • Seweryn R. (1995), Wykorzystanie bazy noclegowej i jego determinanty na przykładzie Oddziału "Orbis" SA w Krakowie w latach 1986-1992 [The Utilization or the Accommodation Basis and its Determinants. On the Example or PP "Orbis" Hotels in Cracow in the Years 1986-1992], "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 77-96.
 • Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A. (2017), Analiza internetowych ofert pracy oraz poszukiwanych kwalifikacji w hotelarstwie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego [Analysis of Internet Offers and Wanted Qualifications in the Hotel Industry on the Example of the Zachodniopomorskie Voivodeship], "Folia Turistica", Vol. 42, pp. 87-102.
 • Skalska T. (2010), Wpływ wybranych czynników ekonomicznych na poziom konsumpcji turystycznej nierezydentów [Effect of Selected Economic Factors on the Level of Non-residents' Tourism Consumption], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 51-74.
 • Skalska T. (2018), Możliwości oceny efektów ekonomicznych trzeciego sektora w obszarze turystyki [Assessment of the Economic Effects of the Third Sector in the Tourism Area], "Folia Turistica", Vol. 48, pp. 209-226.
 • Skrzypczak A. (2005), Ocena przydatności rekreacyjnej naturalnych zbiorników wodnych dla wędkarstwa [Recreational usability of natural water areas for angling - basic evaluation parameters], "Folia Turistica", Vol. 16, pp. 115-129.
 • Sobczuk J. (2013), Turystyka religijna jako forma aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Raport z badań [Religious Tourism as a Form of Activation of the Visually Impaired. Research Report], "Folia Turistica", Vol. 29, pp. 83-100.
 • Stelmach P. (2015), Analiza krytyczna planowania strategicznego Polskiej Organizacji Turystycznej w perspektywie gospodarowania informacją [Critical Analysis of Polish National Tourist Office Strategic Planning in the Context of Information Management], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 65-82.
 • Superson J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudzińska B, Skulska A. (2013), Funkcja turystyczna Zamościa w świetle analizy wybranych elementów zagospodarowania turystycznego i natężenia ruchu turystycznego w latach 1999-2011 [The Touristic Function of Zamość in View of Analysis of Chosen Components of Tourist Infrastructure and Density of Touristic Movement in 1999-2011], "Folia Turistica", Vol. 29 pp. 165-188.
 • Surówka-Fenczyn I. (1992), Motywy wyboru kierunków kształcenia u studentów turystyki i rekreacji [Motives of Tourism and Recreation Students Specialization Choice], "Folia Turistica", Vol. 3, pp. 95-103.
 • Szromek A. R. (2012), Zastosowanie modeli logistycznych w opisie rozwoju funkcji turystycznej obszaru - przykład wysp Bornholm oraz Isle of Man [Application of Logistic Models in the Description of the Tourist Function of Area. The Case of Bornholm and Isle of Man Islands], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 25-40.
 • Szutowski D. (2014), Endogeniczne determinanty wpływu innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych [Endogenous Determinants of the Impact of Innovations on Tourism Enterprises' Market Value], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 175-193.
 • Tomczewska-Popowycz N. (2016), Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej [On the Definition of Sentimental and Ethnic Tourism], "Folia Turistica", Vol. 40, pp. 47-59.
 • Tomczykowska P. (2014), Determinanty i motywy podejmowania aktywności turystycznej przez młodzież [Determinants and Motives of Young People's Tourist Activity], "Folia Turistica", Vol. 30, pp. 93-118.
 • Wajchman-Świtalska S., Jaszczak R. (2018), Recreational Forest Management for Disabled People in Urban Forests - the Current State and Perspectives. A Case Study of Poznań, "Folia Turistica", Vol. 46, pp. 101-114.
 • Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Bielański M., Kolasińska A. (2010), Nielegalna dyspersja turystów - problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce [Illegal Dispersion of Tourists - the Problem of National Parks and Nature Reserves in Poland], "Folia Turistica", Vol. 22, pp. 35-66.
 • Wojciechowska J., Kupis W. (2014), Pamiątki turystyczne regionu łowickiego inspirowane kulturą ludową [Souvenirs Inspired by Folk Culture in the Region of Łowicz], "Folia Turistica", Vol. 31, pp. 105-125.
 • Wojdacki K. P. (2015), Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna [The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis], "Folia Turistica", Vol. 35, pp. 115-140.
 • Wojtanowicz P. (2014), Typologizacja i periodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w polskich parkach narodowych [Typologisation and Periodisation of the Development of Educational Trails in Polish National Parks], "Folia Turistica", Vol. 30, pp. 27-53.
 • Wojtanowicz P., Sokołowska A. (2012), Próba oceny działalności edukacyjno- turystycznej ośrodków edukacyjnych Poleskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego [An Attempt to Evaluate the Educational and Tourism Activities of Educational Centers in the Polesie National Park and Roztocze National Park], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 107-132.
 • Zawadka J. (2018), Charakterystyka wyjazdów turystycznych aktywnych turystycznie niepełnosprawnych mieszkańców miast [The Importance and Popularity of Tourism Among People with Disabilities in Poland], "Folia Turistica", Vol. 48, pp. 161-184.
 • Zelech M., Lewczuk E. (2012), Wizerunek turystyczny Turcji w opinii uczestników programu ERASMUS [The Tourist Image of Turkey in the Opinion of ERASMUS Programme Participants], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 183-194.
 • Ziółkowska-Weiss K. (2018), Conditioning Activity and Tourist Destination of the Chicago Polonia in Light of Literature and Research, "Folia Turistica", Vol. 46, pp. 77-100.
 • Zmyślony P., Piechota N. (2016), Metropolie turystyczne świata w świetle rankingów międzynarodowych - statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego [The World's Tourist Metropolis in International Cities' Rankings - Statistical Multicriterial Ranking Analysis], "Folia Turistica", Vol. 38, pp. 57-79.
 • Żegleń P. (2017), Selected Conditions for the Development of Public-Private Partnerships (PPP) in Poland, "Folia Turistica", Vol. 44, pp. 127-144.
 • Żemła M. (2015), Reakcje gestorów schronisk na rezerwacje mailowe w różnych językach. Porównanie obiektów w Polsce, Czechach i Słowacji [Interests of Mountain Hut Opersators in Poland, Czech Republic, and Slovakia in Attracting Customers from Abroad], "Folia Turistica", Vol. 36, pp. 125-142.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.