PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 99--116
Tytuł artykułu

The Level of Institutional Capital and Challenges in Sustainable Development

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poziom kapitału instytucjonalnego a wyzwania zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule omówione zostaną znaczenie praw własności i kosztów transakcyjnych dla zrównoważonego rozwoju, a także pojęcie kapitału instytucjonalnego, przybliżone też zostaną zagadnienia związane z tworzeniem potencjału społeczeństwa oraz zdolności wkraczania na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Możliwe konsekwencje braku kapitału instytucjonalnego, a w szczególności różnych szczebli kapitału instytucjonalnego w poszczególnych obszarach, zostaną zaprezentowane na przykładzie regionu bałtyckiego. W oparciu o studium literatury zarysowano ramy teoretyczne przydatne podczas analizy wpływu, jaki na zrównoważony rozwój wywierają różnego rodzaju prawa własności i koszty transakcyjne, jak również różne szczeble kapitału instytucjonalnego (włączając wartość w domenie publicznej, siłę instytucjonalną, dobre rządzenie, naukę obiektywną i równowagę instytucjonalną). Niski poziom kapitału instytucjonalnego (wyrażający się nieodpowiednio określonymi i / lub egzekwowanymi prawami własności, wysokimi kosztami transakcyjnymi kreowania polityk, brakiem dobrego rządzenia, słabymi instytucjami i / lub nierównowagą instytucjonalną) lub też różne poziomy kapitału instytucjonalnego w poszczególnych krajach stwarzają zagrożenie wejścia na ścieżkę lub kontynuację niezrównoważonego rozwoju. Różne poziomy kapitału instytucjonalnego w poszczególnych krajach mogą prowadzić do sytuacji, gdy kraje z wysokim poziomem kapitału instytucjonalnego starają się przeforsować własne cele rozwojowe. Niski poziom kapitału instytucjonalnego na szczeblu transnarodowym może sprawić, że pierwszorzędnego znaczenia nabierają cele ekonomiczne i środowiskowe, a kwestie społeczne odsuwane są na dalszy plan. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the importance of property rights and transaction costs for sustainable development will be elaborated, and the notion of institutional capital, creating society's capacity and capability to enter a path of sustainable development, will be developed. Possible consequences of a lack of institutional capital and, in particular, different levels of institutional capital in different areas will be discussed on the example of the Baltic region. Based on literature study, a theoretical framework is developed for analysing the influence of different types of property rights and transaction costs, as well as different levels of institutional capital (embracing value in the public domain, institutional strength, good governance, objective science and an institutional equilibrium), on sustainable development. A low level of institutional capital (expressed by poorly delineated and / or enforced property rights, high transaction costs of policy making, lack of good governance, weak institutions and / or an institutional disequilibrium) or different levels of institutional capital in different countries creates the threat of entering or continuing unsustainable development paths. Different levels of institutional capital in different countries may lead to a situation where countries with a higher level of institutional capital try to push through their developmental aims. When on a transnational level there is a low level of institutional capital, this may lead to policy focus on economic and environmental interests, neglecting social issues. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--116
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Opole University, Poland
Bibliografia
 • Agarwal, B (1995). A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ahlt, M., Szpunar, M. (2005). Prawo europejskie, fourth edition. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Barzel, Y. (1989). Economic Analysis of Property Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1994). Economics, fourth edition. London: McGraw-Hill Book Company.
 • Blaug, M. (1992). The Methodology of Economics - or How Economists Explain, second edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bromley, D.W. (1989). Economic Interests and Institutions: the Conceptual Foundation of Public Policy. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Bromley, D.W. (1991). Environment and Economy - Property Rights and Public Policy. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Cambridge: Blackwell Publishers.
 • CEC (2001). European Governance: a White Paper. Brussels: European Commission.
 • Ciriacy-Wantrup, S.V. (1971). The Economics of Environmental Policy, Land Economics, 47, 36-45.
 • Coase, R.H. (1937). The Nature of the Firm, Economica, 4, 386-405. Reprinted in: Coase, R.H. (1988). The Firm, the Market, and the Law, 33-55. Chicago: University of Chicago Press.
 • Coase, R.H. (1960). The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 3(1), 1-44.
 • Colombatto, E., Macey, J. (1999). Information and Transition Costs as the Determinants of Tolerable Growth Levels, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 155, 617-42.
 • Commons, J.R. (1934). Institutional Economics. Madison: University of Wisconsin Press.
 • Constanza, R. (2009). Towards a New Sustainable Economy, Real World Economics Review, 49, 0-21, available at: http://www.paecon.net/PAEReview/issue49/Costanza49.pdf, (accessed 17 January 2011).
 • De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.
 • Fiedor, B. (ed.), Czaja, S., Graczyk, A., Jakubczyk, Z. (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Freeman, E.R. (1984). Strategic Management: a Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 • Furubotn, E.G., Richter, R. (1997). Institutions and Economic Theory - the Contributions of the New Institutional Economics. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Gatzweiler, F.W., Judis, R., Hagedorn, K. (eds.) (2002). Sustainable Agriculture in Central and Eastern European Countries - the Environmental Effects of Transition and Needs for Change, Institutional Change in Agriculture and Natural Resources, 10. Aachen: Proceedings of the ACE Phare seminar.
 • Grin, J., Rotmans, J., Schot, J., in collaboration with Geels, F. and Loorbach, D. (2010). Transitions to Sustainable Development - New Directions in the Study of Long Term Transformative Change. New York & London: Routledge.
 • Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons, Science, 62, 1243-48.
 • Honoré, A.M. (1961). Ownership, in: Guest, A.G. (ed.), Oxford Essays in Jurisprudence, 107-147. Oxford: Oxford University Press.
 • Jacobs, J. (1986). Cities and the Wealth of Nations - Principles of Economic Life. New York: Pelican Books.
 • Kaufmann, D.A., Kraay, A., Mastruzzi, M. (2009). Governance Matters VIII: governance indicators for 1996-2008, The World Bank Policy Research Working Paper 4978, available at: http://www.worldbank.org/wbi/governance/ (accessed 12 October 2009).
 • Keijzers, G. (2003). Creating Sustainable Directions - collaborative stakeholder approach of governments and business. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
 • Keohane, R., Ostrom, E. (1995). Introduction, in: Keohane, R., Ostrom, E. (eds), Local Commons and Global Interdependence, 1-26. Sage: Thousand Oaks.
 • Kooiman, J (1999). Social-political Governance - overview, reflections and design, Public Management Review, 1(1), 67-72.
 • Lavigne, M. (1999). The Economics of Transition - from socialist economy to market economy, second edition. London: Macmillan.
 • Molho, I. (1997). The Economics of Information - lying and cheating in markets and organizations. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Moulaert, F. (2002). Globalization and Integrated Area Development in European Cities. Oxford: Oxford University Press.
 • Myrdal, G. (1970). Objectivity in Social Research. London: Gerald Duckworth.
 • Nagel, E. (1961). The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation. London: Routledge & Kegan Paul.
 • North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ostrom, E., Schroeder, L., Wynne, S. (1993). Institutional Incentives and Sustainable Development. Infrastructure Policies in Perspectives. Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press.
 • Panchanan, B. (2008). Political Governance in Indian Politics of Development, Global Politician, 10 December, available at: http://www.globalpolitician.com/25227-india (accessed 21 January 2010).
 • Parto, S. (2003). Sustainability and the Local Scale: squaring the peg?, MERIT - Infonomics Memorandum Series 2003/017. Maastricht: Maastricht University.
 • Parto, S. (2005). "Good" Governance and Policy Analysis: what of institutions?, MERIT - Infonomics Memorandum Series 2005/001. Maastricht: Maastricht University.
 • Pejovich, S. (1995). Economic Analysis of Institutions and Systems. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Platje, J (2008). An Institutional Capital Approach to Sustainable Development, Management of Environmental Quality, 19(2), 222-33.
 • Platje, J. (2004). Institutional Change and Poland's Economic Performance Since the 1970s - Incentives and Transaction Costs. Wrocław: CL Consulting i Logistyka.
 • Platje, J. (2006). Institutional Capital as a Condition for Sustainable Development at Different Levels of Territorial Scale, in: Preisner, L. (ed.), Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju pospodarczego Polski, 184-192. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Platje, J. (2011). Institutional Capital - capacity and capability for sustainable development. Opole: Opole University.Unpublished manuscript.
 • Pronk, J. (2004). Security and Sustainability, in: Bigg, T. (ed.), Survival for a Small Planet - the Sustainable Development Agenda, 23-31. London: Earthscan.
 • Raiser M. (1997). Informal Institutions, Social Capital and Economic Transition: reflections on a neglected dimension, EBRD Working paper, 25. London: EBRD.
 • Raiser M. (1999). Trust in Transition, EBRD Working paper, 39. London: EBRD.
 • Raiser M., Haerpfer C., Nowotny T., Wallace C. (2001). Social Capital in Transition: a first look at the evidence. EBRD Working paper, 61. London: EBRD..
 • Rawls, J. (1973). A Theory of Justice. Oxford: Oxford Paperbacks.
 • Roemer, J.E. (1982). A General Theory of Exploitation and Class. Harvard: Harvard University Press.
 • Rose, R. (1995). Russia as an Hour-Glass Society: A Constitution without Citizens, East European Constitutional Review, 4(3), 34-42.
 • Schlager, E., Ostrom, E. (1993). Property-rights Regimes and Coastal Fisheries: an empirical analysis, in: Anderson, T., Simmons, R. (eds.), The Political Economy of Customs and Culture: Informal Solutions to the Commons Problem, 13-42. Lanham MD: Rowman & Littlefield.
 • Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Anchor Books.
 • Simon, H. (1957). Models of Man (Social and Rational. Mathematical Essays on Rational Behavior in a Social Setting). New York: John Wiley and Sons.
 • Snidal, D. (1995). The Politics of Scope: endogenous actors, heterogeneity and institutions, in: Keohane, R., Ostrom, E. (eds.), Local Commons and Global Interdependence, 47-70. Sage: Thousand Oaks.
 • Söderbaum, P. (2007). Science, Ideology and Development: is there a "sustainability economics‟?, Post-Autistic Economics Review, 43, 24-41.
 • Van der Gaast, W, Platje, J. (1997). Industrial Development in Poland, the environment as a boundary condition, in: Olszewski, L., Mozrzymas, J. (eds.), Struktury przemysłowe w gospodarcze, 161-182. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Veblen, T (1919). The Place of Science in Modern Civilization. New York: B.W. Huebsch.
 • Williamson, O. E. (1998). Transaction Cost Economics: how it works; where it is needed, De Economist, 146(1), 2358.
 • Williamson, O.E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press.
 • World Bank (2002). WDR 2003: Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life. Washington: The World Bank. Available at: http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2003/text-17926/, accessed 03 January 2011.
 • Woźniak, T. (2000). Propaganda scjentystyczna - funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych. Warszawa: Wydawnictwo IfiS PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.