PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 158 | 65--85
Tytuł artykułu

Geograficzne i ekonomiczne aspekty rozwoju sektora usług biznesowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geographical and Economic Aspects of the Development of the Business Services Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przegląd polskiej i światowej literatury naukowej oraz lokalnych raportów biznesowych dotyczących szeroko pojmowanego sektora usług dla biznesu. Na tej podstawie autor stara się wychwycić geograficzne i ekonomiczne aspekty jego rozwoju tj. czynniki wpływające na lokalizację przedsiębiorstw oraz cechy rozmieszczenia przestrzennego, a także relacje z otoczeniem, w tym wpływ sektora na strukturę demograficzno-gospodarczą regionu oraz skutki, które wywołuje. W dalszej części dokonuje syntetycznego podsumowania kierunków rozwoju sektora, wymieniając jego rozmaite problemy m.in. rosnące koszty zatrudnienia, konkurencję na rynku pracy czy "odpływ talentów". (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this paper is to review Polish and world scientific literature as well as local business reports on the broadly understood business services sector. On this basis, the author tries to capture the geographical and economic aspects of its development, i.e. factors affecting the location of companies and features of spatial distribution, as well as relations with the environment, including the sector's impact on the demographic and economic structure of the region and the effects it causes. In the following, he makes a synthetic summary of the sector's development, listing various problems that it encounters, among others rising employment cost, competition on the labor market, or "outflow of talents". (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Anand G., 2011, India graduates millions, but too few are fit to hire, The Wall Street Journal, April 5, 2011.
 • Andrijasevic R., Sacchetto D., 2016, From labour migration to labour mobility? The return of multinational worker in Europe, Transfer: European Review of Labour and Research, 22 (2), 219-231.
 • Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa, 2018, Urząd Statystyczny w Krakowie, Dział Opracowań Regionalnych, Kraków, 25.
 • Blinder A.S., 2006, Offshoring: The next industrial revolution?, Foreign Affairs, 85 (2), 113-128.
 • Blinder A.S., 2009, How many US jobs can be offshorable?, World Economics, 10 (2), 04-06.
 • Borkowska A., 2018, Wpływ outsourcingu na wybrane aspekty rozwoju ekonomicznego na przykładzie miasta Krakowa, International Enterpreneurship - Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 4 (1), 49-60.
 • Budner W., 2017, Tendencje rozwoju rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Acta Scientarum Polonorum 16 (1) 2017, 19-28.
 • Budner W., Resmer A., 2016, Motywy delokalizacji centrów usług outsourcingowych do miast w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 139-154.
 • Budzyńska K., 2016, Offshoring sector in Poland, Oeconomia Copernicana, 7 (4), 635-651.
 • Cheung C., Rossiter J., Zheng Y., 2008, Offshoring and its effects on the labour market and productivity: A survey of recent literature, Bank of Canada Review, 8, 17-30.
 • Cieślik A., 2007, Czynniki lokalizacyjne spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Gospodarka Narodowa, 3, 25-48.
 • Contractor F.J, Kumar V., Kundu S.K., Pedersen T., 2010, Reconceptualizing the firm in a world of outsourcing and offshoring: The organizational and geographical relocation of high-value company functions, Journal of Management Studies, 47 (8), 1417-1433.
 • Czubaszek M., 2008, Centra usług, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 218, 19-33.
 • Dawidko P., Micek G., 2012, Labour flows in the biotech sector in Poland, Prace Geograficzne, 130, 73-89.
 • Deloitte Survey Report, 2017, Global Shared Services.
 • Dietz J.S., Chompalov I., Bozeman B., O'Neil Lane E., Park J., 2000, Using the curriculum vitae to study the career paths of scientists and engineers: An exploratory assessment, Scientometrics 49 (3), 419-442.
 • Domański B., Gwosdz K., 2010, Multiplier effects in local and regional development, Quaestiones Geographicae, 29 (2), 27-37.
 • Dominiak J., 2015, Zmiany struktury sektora usług w Polsce w latach 1995-2012, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (2), 79-93.
 • Dominiak J., 2018, Contemporary issues of services in light of Polish geographic literature, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32 (4), 163-175.
 • Dzikowska M., 2017, Delokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw. W poszukiwaniu mechanizmu wpływu, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Eliasson K., Lindgren U., Westerlund O., 2010, Geographical labour mobility: Migration or commuting?, Regional Studies, 37 (8), 827-837.
 • Florida R., 2002, The economic geography of talent, Annals of the Association of American Geographers, 92 (4), 743-755.
 • Florida R., 2003, Cities and the creative class, City and Community, 2 (1), 3-19.
 • Górecki J. (red.), 2018, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018, Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).
 • Grycuk A., 2014, Centra nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Infos, 3 (163), Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych.
 • Grześ A., 2016, Outsourcing a przepływy w strukturze zatrudnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 258, 177-186.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r., ZWS GUS, Warszawa, 101-105.
 • Guzik R., Gwosdz K., Działek J., 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków.
 • Hätönen J., 2009, Making the locational choice: A case approach to the development of a theory of offshore outsourcing and internationalization, Journal of International Management, 15 (1), 61-76.
 • Ilnicki D., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 11, Wrocław.
 • Jackman R., Savouri S., 1992, Regional migration versus regional commuting: the identification of housing and employment flows, Scottish Journal of Political Economy, 39 (3), 272-287.
 • Jarka S., 2011, Stan i perspektywy rozwoju outsourcingu w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 93, 149-158.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M., 2011, Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9, 123-144.
 • Jensen P.D.Ø., Pedersen T., 2011, The economic geography of offshoring: The fit between activities and local context, Journal of Management Studies, 48 (2), 352-372.
 • Kirkegaard J.F., 2004, Outsourcing - stains on the white collar?, Institute for International Economics, Washington, DC.
 • Koser K., Salt J., 1997, The geography of highly skilled international migration, International Journal of Population Geography, 3, 285-303.
 • Kossowska M., Górniak J. (red.), 2012, Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy z przeprowadzonych badań, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Kryńska E., 2000, Okresowe migracje zarobkowe [w:] E. Kryńska (red.), Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, IPiSS, Warszawa.
 • Malik R., 2013, Przenoszenie usług biznesowych do Polski: uwarunkowania, przebieg i skutki procesu, Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Studia i Prace, 1, 203-223.
 • Marcinkowska E., 2015, Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce - stan i perspektywy rozwoju, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 244, 130-140.
 • Micek G., 2017, Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Micek G., Działek J., Górecki J., 2010, Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Midelfart-Knarvik K.H., Overman H.G., Redding S.J., Venables A.J., 2000, The location of European industry, Economic Papers, European Communities, 142, 39-44.
 • Mrozińska A., 2016, Efekty organizacji przestrzennej usieciowienia przedsiębiorstw intensywnie wykorzystujących wiedzę z punktu widzenia planowania przestrzennego, Prace Komisji Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30 (1), 159-175.
 • Pamuła A., 2018, Kariera i kompetencje informatyczne w sektorze usług biznesowych na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Annales H - Oeconomia, 52 (2), 141-151.
 • Radło M.J., 2013, Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Reades J., Smith D., 2014, Mapping the 'space of flows': the geography of global business telecommunications and employment specialization in the London mega-city-region, Regional Studies, 48 (1), 105-126.
 • Riemsdijk M. van, 2013, Talent acquisition in the IT industry in Bangalore: A multi-level study, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 104 (4), 478-490.
 • Romanowski R., Walkowiak-Markiewicz K., 2015, Znaczenie centrów nowoczesnych usług biznesowych dla rozwoju metropolii w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (8), 67-88.
 • Rybiński K., 2007, Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań, 169-188.
 • Salt J., 1988, Highly-skilled international migrants, careers and internal labour markets, Geoforum, 19 (4), 387-399.
 • Skowroński M., 2017, Sektor nowoczesnych usług biznesowych jako nowa branża gospodarki miasta na przykładzie Katowic, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 320, 129-139.
 • Sokołowicz M., Lishchynskyy I., 2018, Are Poland and Ukraine gravity centres for each other? Study on the labour migration patterns, Comparative Economic Research, 21 (1), 45-65.
 • Stryjakiewicz T., 2009, Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 21-33.
 • Tholons Services Globalization Index, 2018, Tholons.
 • Trocki M., 2001, Outsourcing, PWE, Warszawa.
 • Williams A.M., Balaż V., Wallace C., 2004, International labour mobility and uneven regional development in Europe: human capital, knowledge and entrepreneurship, European Urban and Regional Studies 11(1), 27-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.