PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2(60) | 81--100
Tytuł artykułu

Borders vs. Numbers : Albanian National Minority in the South Serbia between Nation Building in Kosovo and EU Member State Building

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Granice kontra liczby : między konsolidacją narodu w Kosowie a blokiem Państw Członkowskich Unii Europejskiej; sytuacja albańskiej mniejszości narodowej w południowej Serbii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Serbia i Kosowo to dwa kraje, których ostatecznym celem jest przyłączenie się do UE. Jednakże, aby proces ten mógł się rozpocząć, Kosowo, wciąż nieuznawane przez pięć państw członkowskich UE, powinno zostać uznane przez wiele krajów, wliczając w to Serbię, poza tym ci dwaj byli wrogowie muszą rozwiązać problemy w sposób poważny, by stać się sojusznikami. Skoro niepodległość Ko-sowa pozostaje nie do przyjęcia dla Serbii, dziś jednym z głównych problemów stojących przed stronami są kwestie graniczne. Pomimo faktu, że Serbia obstaje przy tym, iż nie istnieje żadna granica między Serbią a jej poprzednią prowincją, rozmowy prowadzone z mediacją UE w sprawie normalizacji stosunków między Serbią a Kosowem, obejmujące mianowicie opcję korekty granic, za zamkniętymi drzwiami ma miejsce wymiana terenów. Rozwiązanie polegające na wymianie terenów sugeruje, że Kosowo przejmuje kontrolę nad zamieszkałą przez Albańczyków z tzw. Doliny Preszewa w Południowej Serbii, podczas gdy zamieszkałe przez Serbów cztery północne gminy Kosowa połączyłyby się z Serbią. Lecz ten kontrowersyjny krok, w zależności od tego, kogo się pytamy, jest problemem historycznym, który może prowadzić do wojny albo do wielkiego kompromisu. Artykuł ma na celu wszechstronne spojrzenie na rozwiązanie, jakim jest wymiana terenów między Kosowem a Serbią, po stronie mniejszości albańskiej w Południowej Serbii, uwzględniając to, że równowagi w tym regionie są bardzo dynamiczne, oraz zbadanie znaczenia motywacji, jaką jest członkostwo w UE, dla rozstrzygania takich kwestii spornych. Analizę w tym opracowaniu przeprowadzono na podstawie: (a) wywiadów z decydentami politycznymi w Dolinie Preszewa, zaangażowanymi w rozmowy o wymianie terenów, i dziennikarzami z regionu, (b) obserwacji i badań terenowych autora, (c) celów i priorytetów określonych w Porozumieniu Brukselskim z roku 2013, Układzie o Stabilizacji i Stowarzyszeniu oraz instrumentów dotyczących praw mniejszości i uznania autonomii lokalnej (np. Ramowa Konwencja w sprawie Ochrony Mniejszości Narodowych oraz Europejska Karta Samorządów Lokalnych) w zestawieniu z komentarzami pochodzącymi z najnowszych prac monitoringowych odnoszących się do konkretnych krajów prowadzonych przez UE i Radę Europy dotyczących ram dialogu pod auspicjami UE w sprawie normalizacji stosunków między dwoma krajami. (abstrakt oryginalny)
EN
Serbia and Kosovo are the two countries that want to join the EU as their ultimate goal. However, in order for this process to start, Kosovo, still not recognised by five EU member states, should be recognised by many countries including Serbia and these two former enemies have to solve the problems seriously to become allies. While the independence of Kosovo remains unacceptable for Serbia, today one of the main problems facing the parties is the border issues. Despite the fact that Serbia insists there is no state border between Serbia and its former province, the EU-mediated talks on the normalisation of relations between Serbia and Kosovo, which include the option of a border correction namely, land swap is taking place behind closed doors. The land swap solution suggests that Kosovo takes control of the Albanian-inhabited Preševo Valley of South Serbia while the Serb-inhabited four northern municipalities of Kosovo would be associated with Serbia. But this controversial step, depending on whom you ask, is a historical matter that can lead to a war or a great compromise. This paper aims to take a comprehensive look at the solution of the land swap between Kosovo and Serbia on the side of Albanian minority in the South Serbia, considering that the balances in this region are very dynamic, and to examine the importance of the EU membership motivation for solving such disputes. The analysis in this study has been conducted based on (a) interviews with political decision-makers in the Preševo Valley involved in talks about swapping land and journalists from the region, (b) author's observations and field research, (c) objectives and priorities identified in the Brussels Agreement in 2013, the Stabilisation and Association Agreement, and the instruments concerned with minority rights and the recognition of local autonomy (e.g. Framework Convention for the Protection of National Minorities and European Charter of Local Self-Government) compared to comments from the latest country-specific monitoring works by the EU and Council of Europe on the framework of the EU-facilitated Dialogue for the normalisation of relations between two countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje
Bibliografia
 • Balfour R., Basic D. (2010), A bridge over troubled borders: Europeanising the Balkans, Policy Brief, European Policy Centre, Brussels.
 • Bărbulescu I.G., Troncotă M. (2012), The Ambivalent Role of the EU in the Western Balkans - Limited Europeanisation between Formal Promises and Practical Constraints. The Case of Bosnia-Herzegovina, "Romanian Journal of European Affairs", No. 12.
 • Bieber F. (2015), The Construction of National Identity and Its Challenges in Post-Yugoslav Censuses*, "Social Science Quarterly", No. 3.
 • Churcher B. (2003), Preshevo/Kosovo Lindore - A Continuing Cause For Concern, Conflict Studies Research, Defence Academy of the United Kingdom, Centre Camberly.
 • Demjaha A., Peci L. (2006), Insurgencies in the Balkans: Albanian Liberation Armies,(in:) Schnabel A., Gunaratna R. (Eds.), Wars From Within: Understanding And Managing Insurgent Movements, Imperial College Press, London.
 • EC (2007), Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union 2012/C 326/01, "Official Journal", C 3262.
 • Ejupi A. (2013), Lugina e Preshevës: studim rajonal gjeografik, Universiteti i Tiranës, Tirana.
 • Фондация Фридрих Еберт Офис Белград (2013), Българите в Сърбия и сръбско-българските отношения в светлината на европейската интеграция на Сърбия, Център за международни въпроси и въпроси на сигурността, Белград.
 • Gözübenli A.S. (2016), Comparative Analysis on the Contribution of EU Pre-Accession Funds to the Republic of Macedonia and Montenegro in the Sector of Social Inclusion for the period 2007-2013, Unpublished Master's Thesis, Turgut Özal University Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Gözübenli A.S., Tekeshanoska N. (2018), Europeanization of the Balkans vs. Balkanization of Europe: A Vision Limited by Realities, (in:)Hajrizi E. (Ed.), Proceedings of 7th International Conference on Political Science & International Relations (IC-PSIR), University for Business and Technology (UBT), Prishtina.
 • Immigration and Refugee Board of Canada (2010), Serbia: Situation of ethnic Albanians in Serbia; incidents of violence and state protection available to victims, Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa.
 • Keil S. (2013), Europeanization, state-building and democratization in the Western Balkans, "Nationalities Papers", No. 41.
 • Keil S. (2015), Conclusion: the politics of numbers - censuses in the post-Yugoslav states, "Contemporary Southeastern Europe", No. 2.
 • Keil S., Arkan Z. (2015), Theory and practice of EU member state building in the Western Balkans, (in:) Keil S., Arkan Z. (Eds.), The EU and Member State Building: European Foreign Policy in the Western Balkans, Routledge, New York.
 • Kostić I.E. (2014), Serbia, (i n:)Scharbrodt O. et al. (Eds.), Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7, Brill Publishing, Leiden.
 • Kryeziu S. (2014), Albanian Minority Representation at the Serbian Ministry of Interior: progress and Remaining Challanges, Belgrade Centre for Security Studies (BCSP), Belgrade; Kosovar Center for Security Studies (KCSS), Pristhina.
 • Republika Srbija Republički zavod za statistiku (1991), Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti, Beograd.
 • Republika Srbija Republički zavod za statistiku (2003), Popis stanovništva, domaćin-stava i Stanova 2002. Knjiga 1: Nacionalna ili etnička pripadnost po naseljima, Beograd.
 • Републици Србији Републички завод за статистику (2012), Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији (НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ Подаци по општинама и градовима), Београд.
 • Zejnullahi V. (2015), Albanians in Presevo Valley and Their National Rights, "European Journal of Language and Literature", No. 2(1), DOI: http://dx.doi.org/10.26417/ejls.v2i1.
 • Zejnullahi V. (2017), Presheva Valley - 105 Years After the Declaration of Independence of Albania, 13th International Conference on Social Sciences Vienna, 6-7 October, Proceedings Vol. II.
 • Zylfiu I., Leka D., Zylfiu A.V. (2017), Albanian Minority in Serbia, "Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales", Vol. 10, No. 2.
 • B92 (2018), Local Albanians want "Presevo Valley" included in dialogue, https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2018&mm=07&dd=17&nav_id=104650[access: 15.07.2018].
 • B92 (2018), Thaci: No partition of Kosovo, no autonomy for Serbs, https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2018&mm=08&dd=08&nav_id=104817 [access: 15 . 0 7. 2 018].
 • Balkan Insight (2011), Ethnic Albanians and Bosniaks to Boycott Serbian Census, http://www.balkaninsight.com/en/article/ethnic-albanians-and-bosniaks-to-boycott-census-over-language [access: 15.07.2018].
 • BBC (2018), Kosovo-Serbia talks: Why land swap could bridge divide (by Guy Delauney), https://www.bbc.com/news/world-europe-45423835 [access: 15.07.2018].
 • Blic (2013a), Mustafa: Ako sklone spomenik nema saradnje sa Srbijom, https://www.blic.rs/vesti/politika/mustafa-ako-sklone-spomenik-nema-saradnje-sa-srbijom/esk 5t16 [access: 15.07.2018].
 • Blic (2013b), Poslanici skupštine Kosova: Mogući oružani sukobi zbog spomenika u Preševu, https://www.blic.rs/vesti/politika/poslanici-skupstine-kosova-moguci-oruzani-sukobi-zbog-spomenika-u-presevu/30szjk7 [access: 15.07.2018].
 • DW (2018a), Serbia to consider military intervention 'option' if Kosovo forms standing army, https://www.dw.com/en/serbia-to-consider-military-intervention-option-if-kosovo-forms-standing-army/a-46606017 [access: 15.07.2018].
 • DW (2018b), Serbia and Kosovo moot map redraw in historic land swap, https://www.dw.com/en/serbia-and-kosovo-moot-map-redraw-in-historic-land-swap/a-45389705
 • EEAS (2018), Statement by Federica Mogherini on the Kosovo Government decision on taxing goods from Serbia and Bosnia and Herzegovina, http://eueuropaeeas.fpfis.slb.ec.europa.eu:8084/headquarters/headquarters-homepage/54242/statement-federica-mogherini-kosovo-government-decision-taxing-goods-serbia-and-bosnia-and_en [access: 15.07.2018].
 • Human Rights Watch (2008), Hostages of Tension: Intimidation and Harassment of Ethnic Albanians in Serbia After Kosovo's Declaration of Independence, https://www.hrw.org/report/2008/11/03/hostages-tension/intimidation-and-harassment-ethnic-albanians-serbia-after-kosovos [access: 15.07.2018].
 • ibna (2018), EU commissioner Hahn confident that visas for Kosovar citizens will be lifted by 2020, https://www.balkaneu.com/eu-commissioner-hahn-confident-that-visas-for-kosovar-citizens-will-be-lifted-by-2020/ [access: 15.07.2018].
 • IWPR (2005), Shqiptaret e Presheves Synojne Autonomine (by Belgzim Kamberi), ht t ps://iwpr.net/sq/global-voices/shqiptaret-e-presheves-synojne-autonomine [access: 15 . 0 7. 2 018].
 • Политика (2012), Албанци са југа Србије остају доследни референдуму из 1992, ht t p://www.politika.rs/scc/clanak/210242/Albanci-sa-juga-Srbije-ostaju-dosledni-referendumu-iz-1992 [access: 15.07.2018.
 • Presheva Jonë (2011), Albanians of Presevo Valley (Southern Serbia / Eastern Kosovo) will boycott census!, https://www.preshevajone.com/albanians-of-presevo-valley-southern-serbia-eastern-kosovo-will-boycott-census-2/amp/ [access: 15.07.2018].
 • Prishtina Insight (2018), Four mayors of Kosovo Serb municipalities resign, https://prishtinainsight.com/four-mayors-of-kosovo-serb-municipalities-resign/ [access: 15 . 0 7. 2 018].
 • Republic of Kosovo Office of Prime Minister (2016), Kosovo government approved the draft law on Trepca, http://kryeministri-ks.net/en/kosovo-government-approved-the-draft-law-on-trepca/ [access: 15.07.2018].
 • Transconflict (nd), Serbia continues to grapple with the various legacies of the nineties, notably the collapse of Yugoslavia and the subsequent wars in Croatia, Bosnia-Herzegovina and, more recently, Kosovo, which declared its independence in 2008, http://www.transconf lict.com/gcct/gcct-members/europe/the-balkans/serbia/conflict-in-serbia/ [access: 15.07.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568911

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.