PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 115--129
Tytuł artykułu

Zasada szybkości postępowania administracyjnego w wybranych krajach skandynawskich i Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Principle of Efficiency of Administrative Proceedings in Selected Scandinavian Countries and Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza regulacji dotyczących sprawności postępowania administracyjnego, w tym w szczególności norm ustanawiających terminy załatwienia spraw administracyjnych i środków prawnych przysługujących stronom w celu zagwarantowania realizacji przez organ administracji publicznej obowiązku załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Założeniem, które zostanie zweryfikowane w toku prowadzonych rozważań, jest stwierdzenie, że obecnie obowiązujące regulacje w polskim systemie prawnym zapewniają możliwość realizacji prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy w sposób sprawiedliwy, a równocześnie bez nieuzasadnionej zwłoki i nie odbiegają od rozwiązań przyjętych w innych krajach Unii Europejskiej. Do porównania modeli postępowania administracyjnego w omawianym zakresie wybrano dwie procedury skandynawskie - szwedzką i fińską. Powszechnie przyjmuje się, że państwa skandynawskie stanowią dojrzałe demokracje i są pozytywnie oceniane z uwagi na wysoki standard obsługi administracyjnej obywateli i gwarancje ochrony praw człowieka. Szwedzki model postępowania administracyjnego wybrany został z uwagi na fakt wprowadzenia, począwszy od 1 lipca 2018 r., nowego kodeksu (aktu) regulującego przebieg postępowania administracyjnego. Fiński system prawny z kolei uważany jest za jeden najbardziej przyjaznych odbiorcy systemów administracji publicznej. Zarówno w Szwecji, jak i Finlandii wprowadza się szereg usprawnień w zakresie upowszechnienia e-administracji, również w odniesieniu do postępowania administracyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this study is an analysis of legal norms focusing on the efficiency of administrative proceedings, including norms establishing the time limits for the administrative authorities to deal with cases and legal remedies to ensure that cases are settled without unnecessary delay. The considerations seek to verify whether the currently applicable regulations in the Polish legal system protect the right for cases to be considered in a fair manner, without undue delay, and whether they do not differ from the solutions adopted in other countries of the European Union. To compare models of administrative proceedings in these terms, two Scandinavian procedures were chosen: Swedish and Finnish. It is widely accepted that Scandinavian countries are mature democracies, positively assessed for the high standard of administrative services of citizens and guarantees of human rights protection. The Swedish model of administrative proceedings was chosen due to the resolution of a new code of administrative proceedings. The Finnish legal system is considered one of the most citizen-friendly public administration systems. In both Sweden and Finland, a number of improvements have been made to popularize e-administration, including actions taken in administrative proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamiak, B. (2009). Od klasycznych do współczesnych gwarancji prawa do szybkiego załatwienia sprawy administracyjnej, [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi. Wrocław: 17-27.
 • Adamiak, B. (2015). Refleksje na temat dopuszczalności postępowania administracyjnego. Zeszyty naukowe Sądownictwa Administracyjnego 11(5): 9-25.
 • Auby, B. (2014). Codification of Administrative Procedure. Brussels.
 • Barlow, A. (2017). Administrative Law and Human Rights Standards in Legal Aid: An Overview with Examples from Finland and England & Wales. European Public Law 23(1): 165-191.
 • Bignami, F. (2004). Foreword. Law and Contemporary Problems 68(1): 1-17.
 • Bogdan, M. (2013). Concise Introduction to Comparative Law. Amsterdam.
 • Bogusz, M. (2018). Kodyfikacja postępowania administracyjnego o pojęcie postępowania administracyjnego, [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. Warszawa: 55-64.
 • Celińska-Grzegorczyk, K. (2018). Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa strony do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji z 30 listopada 2016 r. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2: 53-63.
 • Gurba, W. (2017). Bezczynność i przewlekłość postępowania. Milczące załatwianie spraw, [w:] Z. Kmieciak (red.), Raport Zespołu eksperckiego z prac w latach 2012-16. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym. Warszawa: 83-98.
 • Hamilton, A., Madison, J., Jay, J. (2008). The Federalist Papers. Oxford.
 • Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (2017). System prawa administracyjnego. Tom 9: Prawo procesowe administracyjne. Warszawa.
 • Iserzon, E., Starościak, J. (1970). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty, wzory i formularze. Warszawa.
 • Jaśkowska, J. (2018). Kodyfikacja administracyjnych postępowań uproszczonych - postulaty de lege ferenda, [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. Warszawa: 95-108.
 • Kmieciak, Z. (1994). Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym (założenia teoretyczne i doświadczenia praktyki), Państwo i Prawo 49(10): 55-64.
 • Kmieciak, Z. (2010). Postępowania administracyjne w Europie. Warszawa.
 • Kmieciak, Z. (2014). Zarys teorii postępowania administracyjnego. Warszawa.
 • Kmieciak, Z. (2017). Słowo wstępne, [w:] Z. Kmieciak (red.), Raport Zespołu eksperckiego z prac w latach 2012-16. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym. Warszawa: 11-15.
 • Knysiak-Sudyka, H., Klat-Wertelecka, L., Model administracyjnego postępowania uproszczonego. Państwo i Prawo 71(7): 93-108.
 • Knysiak-Sudyka, H. (2018). Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - aspekt pozytywny, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro. Materiały na XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa, 25-27.06.2018 r. Warszawa: 361-368.
 • Knysiak-Sudyka, H. (2018). Kodeks postępowania administracyjnego - dokąd zmierza ustawodawca, [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. Warszawa: 153-164.
 • Kopeć, J. (2018). "Ponaglenie" - nowa instytucja w Kodeksie postępowania administracyjnego służąca przeciwdziałaniu bezczynności organów administracji publicznej i przewlekłości postępowania administracyjnego. Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne 14(1): 34-49.
 • Kotulska, M. (2018). Zasada szybkości i prosototy postępowania, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan (red.), System prawa administracyjnego procesowego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Tom 2. Część 2. Warszawa: 414-434.
 • Kowalski, M. (2013). Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministacyjnym, Wrocław.
 • Kovač, P., Kotnik, Ž. (2018). Performance of authorities in administrative procedures: lessons from statistical data. Croatian and Comparative Public Administration 18(4): 531-553.
 • Kuopus, J. (2010). Towards electronic administration, [w:] Parliamentary Ombudsman. 90 years, Sastamala: 170-183.
 • Langrod, J.S. (1939). O tzw. milczeniu władzy. Studium prawno-administracyjne. Kraków-Warszawa.
 • Lipowicz, I. (2018). Wpływ nowych technologii na procesy decyzyjne w administracji publicznej [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. Warszawa: 181-196.
 • Lofven, S. (2017). Raport rządowy 2016/17: 180 Nowoczesne i zarządzanie pewnością prawną nowe prawo administracyjne (Regeringensproposition 2016/17:180 En modern ochrättssäkerförvaltning-nyförvaltningslag). Sztokholm.
 • Maenpaa, O. (2002). Administrative procedure, [w:] J. Pűyhűnen, An Introduction to Finnish Law. Helsinki.
 • Mełgieś, K. (2018-2019). Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania administracyjnego i bezczynności organu, Edukacja Prawnicza 3: 10-17.
 • Monarcha-Matlak, A. (2018). Wpływ komunikacji elektronicznej na prawo administracyjne, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro. Warszawa: 152-159.
 • Nergelius, J. (2011). Constitutional Law in Sweden. Alphen aan den Rhijn.
 • Niewiadomski, Z. (2002). Prawo administracyjne. Część procesowa. Warszawa.
 • Ortwein II, B.M. (2003). The Swedish legal system: an introduction. Indiana International and Comparative Law Review 13(2): 405-445.
 • Ostojski, P. (2017). Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym. Poznań.
 • Pecaric, M. (2011). Administrative Culture. Croatian and Comparative Public Administration 11(2): 379-409.
 • Piątek, W. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017 r. - ogólna charakterystyka zmian. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 13(5): 21-36.
 • Redelbach, A. (1999). Sądy a ochrona praw człowieka. Toruń.
 • Samulska, M. (2017). Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim. Warszawa.
 • Szubiakowski, M. (2018).Postępowanie uproszczone - nowa instytucja polskiej procedury administracyjnej, [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. Warszawa.
 • Świątkiewicz, J. (2007). Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Warszawa.
 • Tarno, J.P. (2010). Psucie Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A. Lublin: 847-856.
 • Weitz, K. (2009). Między system dyskrecjonalnej władzy sędziego a systemem prekluzji, [w:] H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania cywilnego. Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007. Warszawa: 73-98.
 • Wenander, H. (2018). Sweden: Deference to the Administration in Judicial Review. Paper presented at The XXth Congress of International Academy of Comparative Law (AIDC/IACL). Fukuka.
 • Wojciechowska, K. (2018). Sprzeciw od decyzji kasacyjnej jako narzędzie walki z przewlekłością postępowania administracyjnego, [w:] J. Jagielski M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro. Materiały na XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa, 25-27.06.2018 r. Warszawa: 407-499.
 • Wilhelmsson, N. (2016). Implementation of e-democracy in Finland - new opportunities for effective, transparent and collaborative governance, [w:] E-democracy, E-Governance and public sector reform revisited - Experiences of The Main Themes of the PADOS project in Finland and Estonia. Kurikka: 11-30.
 • Zagorc, Š. (2015). Decision-Making within a Reasonable Time in Administrative Procedures. Hrvatska komparativna javna uprava (Croatian and Comparative Public Administration) (4): 769-790.
 • Zimmermann, J. (2017). Kilka refleksji o nowelizacji k.p.a., Państwo i Prawo 72(8): 3-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171568945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.