PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 12 | 119--134
Tytuł artykułu

Programowanie rewitalizacji a proces zmiany miasta - z perspektywy doświadczeń w partycypacyjnym planowaniu zagospodarowania przestrzennego w wybranych polskich miastach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Programming of Revitalization and the Process of Change of a City - from a Perspective of Experience in Participatory Planning of Spatial Management in Selected Polish Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rewitalizacja jako metoda interwencji w zdegradowanych dzielnicach miast lokuje się z trudem w arsenale metodycznym planowania zagospodarowania przestrzennego. Trafia przez to najczęściej do kategorii "instrument naprawczy", reaktywny. Oczekuje się, że program rewitalizacji wyzwoli te spośród endogenicznych zasobów, które zdołają zniwelować skutki degradacji społeczno-gospodarczej i zmienią tylko tę część miasta, hamując niekorzystny bieg rzeczy. Artykuł przedstawia obserwacje i wnioski z partycypacyjnego programowania procesów rewitalizacji w dwóch polskich miastach, podjętych i przeprowadzonych z uwzględnieniem wywołania zmiany przestrzennego zagospodarowania w skali szerszej, wykraczającej poza postulat przywrócenia status quo i naprawy zniekształconych relacji funkcjonalno-przestrzennych. (abstrakt oryginalny)
EN
Revitalization, as a method of intervention in deprived urban neighborhoods, hardly places itself in the arsenal of land-use planning methodology. Thereby it gets, mostly, to the category: instrument of repair, reactive. It is expected that the program of revitalization will trigger those of the endogenous resources that manage to overcome the effects of socio-economic degradation, and will change only that deprived part of the city, suppressing unfavorable course of things. The paper presents the observations and conclusions of the participatory programming of revitalization in two Polish cities that had been undertaken and carried out with regard to achieve change in land use of broader scale, beyond the requirement to restore the status quo and repair distorted functional and spatial relationships. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
119--134
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Arnstein S., 1969, A Ladder of citizen participation, "American Institute of Planners Journal" 7, s. 216.
 • Barca F., 2009, An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, DG Regio, Brussels.
 • Berg L. van der, 1982, Urban Europe: a study of growth and decline, Pergamon Press, Oxford.
 • Billert A., 2006, Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Lubaniu Śląskim - Rewitalizacji Miast, maszynopis.
 • Czyżewska A., 1998, Rewitalizacja Zabytkowego Centrum Sopotu, "Świat Nieruchomości" nr 23.
 • Czyżewska A., 2008, Modele rewitalizacji i ich zastosowanie, "Urbanista" nr 8.
 • Fisher F., 2001, Building bridges, United Nation Centre of Human Settlements.
 • Friedmann J., 1987, Planning in the public domain: from knowledge to action, Princeton University Press, Princeton.
 • Gałązka A., Jadach-Sepioło A., 2008, Przegląd definicji i uporządkowanie pojęć stosowanych w literaturze i praktyce dla określenia różnych elementów i aspektów procesów rewitalizacji. Materiały Projektu Badawczego "Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju", Kraków, maszynopis.
 • Gorczyca K., 2009, Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji, [w:] Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Górecki J., Zębik G., 2009, Ocena zjawisk psychospołecznych i demograficznych towarzyszących dotychczas realizowanym wybranym projektom rewitalizacji w Będzinie, Poznaniu i Warszawie, [w:] Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Grzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Hałat P., 2010, Instrumenty partycypacji społecznej w lokalnych programach rewitalizacji miast w Polsce, [w:] O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, red. K. Skalski, ISP UJ, Kraków, s. 127-156.
 • Harvey D., 2003, The right to the city, "New Left Review" No 53, http://newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city (10.05.2013).
 • Jadach-Sepioło A., 2009, Model rewitalizacji miast polskich na tle doświadczeń niemieckich. Praca doktorska niepublikowana, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Jadach-Sepioło A., 2010, Rewitalizacja miast w dokumentach strategicznych w Polsce. Odniesienie do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, [w:] O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, red. K. Skalski, Monografie Instytutu Spraw Publicznych, ISP UJ, Kraków, s. 11-28.
 • Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., 2010, Model rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jarczewski W., 2009, Podsumowanie, [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jaroszewska-Brudnicka R., 2004, Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża planowania ustawowego, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.
 • Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Kipta E., 2008, Rewitalizacja w Lublinie w latach 1990-2008. Materiały Projektu Badawczego "Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju", Kraków, maszynopis.
 • Korcelli P., 1997, Sterowanie przekształceniami strukturalnymi aglomeracji miejskich, [w:] Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, RCSS, Warszawa, s. 77-89.
 • Korcelli P., 2000, Europejski system miast, "Przegląd Geograficzny" 72(4), s. 355-372.
 • Kulpa-Jarocka G., Mliczyńska-Hajda D., 2010, Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie. Podsumowanie działań 1990-2008, [w:] Przykłady rewitalizacji miast, red. A. Muzioł-Węcławowicz, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Lista stosowanych definicji rewitalizacji 2012, www.miasto.me (10.05.2013).
 • Long, Bill L., 2000, International environmental issues and the OECD 1950-2000: an historical perspective, OECD, Paris, s. 68-69.
 • Lorens P., 2007, Znaczenie procesów rewitalizacyjnych we współczesnym rozwoju polskich miast, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Urbanista, Warszawa.
 • Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Lubecka A., 2010, Rewitalizacja/gentryfikacja jako element zmieniający semantykę miasta, [w:] O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, red. K. Skalski, Wydawnictwo ISP UJ, Kraków, s. 157-172.
 • Łangowski L., Podbrez L., 2007, Charakterystyczne elementy procesu rewitalizacji w Poznaniu, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Urbanista, Warszawa, s. 230-236.
 • Łoboda J., 2004, Stan i perspektywy polskiej geografii, "Przegląd Geograficzny" 76(4), s. 389-415.
 • Materiały dokumentujące konkurs na zagospodarowanie Śródki, 2009, http://www.poznan.pl/mim/s8a/konkurs-na-zagospodarowanie-srodki,p,1025,5634,13789.html (10.05.2013).
 • Materiały dokumentujące partycypacyjne planowanie zmian na Podzamczu w Lublinie, 2010,http://teatrnn.pl/ulublin/node/205 (17.05.2013).
 • Miejski Program Rewitalizacji dla m. Poznania, 2012, Uchwała Nr XXX/423/VI/2012 Rady Miejskiej w Poznaniu, http://www.poznan.pl/mim/s8a/miejski-program-rewitalizacji-trzecia-edycja,p,1025,21818.html (12.05.2013).
 • Mliczyńska-Hajda D., 1996, Działania rewitalizacyjne w polityce rozwoju przestrzennego miasta, [w:] Rewitalizacja historycznych dzielnic mieszkalno-przemysłowych, red. N. Juzwa, K. Wódz, UŚ, Katowice.
 • Mliczyńska-Hajda D., 2007, Planowanie przestrzenne w miastach a programy rewitalizacji. Referat, Konferencja III Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji, Sosnowiec-Katowice.
 • Mliczyńska-Hajda D., 2008, Rewitalizacja w Dzierżoniowie. Raport z badania. Raport w projekcie PBZ-MNiSW-4/3/2006, Forum Rewitalizacji, Kraków.
 • Mliczyńska-Hajda D., 2009, Programy rewitalizacji miast w rozwoju regionalnym Polski - mity, szanse, prognozy, [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, red. J. Poczobut, Politechnika Gdańska, Forum Rewitalizacji, Kraków.
 • Mliczyńska-Hajda D., 2010, Metoda badania i oceny rezultatów rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji starówki Dzierżoniowa, [w:] Przykłady rewitalizacji miast, red. A. Muzioł-Węcławowicz, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej, 2002, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Noworól A., 1998, Instrumenty zarządzania rozwojem miasta, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • Noworól A., 2005, Uczestnictwo publiczne i konsultacje społeczne w Lokalnych Programach Rewitalizacji, "Zarządzanie Publiczne" nr 1.
 • Noworól A., 2010, Rewitalizacja jako wyzwanie polityki rozwoju, [w:] O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, red. K. Skalski, Monografie Instytutu Spraw Publicznych, Wydawnictwo ISP UJ, Kraków, s. 29-46.
 • Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji podzamcza w Lublinie, 2011, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=152659 (16.05.2013).
 • Park R., 1967, On social control and collective behavior, The University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Parteka T., 2007, Rewitalizacja struktur metropolitalnych w procesie transformacji, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Urbanista, Warszawa.
 • Pawłowska K., 2008, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Piotrowski W., 1966, Społeczno-przestrzenna struktura miasta Łodzi. Studium ekologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 2003, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa.
 • Program Rewitalizacji dla Lublina, 2009, Uchwała Nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=112150, http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=112089 (12.05.2013).
 • Przekształcanie geografii ekonomicznej. World Development Report 2009, 2008, Reshaping Economic Geography, wyd. The World Bank, http://wdronline.worldbank.org//worldbank/a/c.html/mediaview/world_development_report_2009/chapter_overview/rule_thumb_economic_integration/WB.978-0-8213-7607-2.cha.sec5.1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.