PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 102 | nr 158 | 111--129
Tytuł artykułu

Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej

Warianty tytułu
Penalties Imposed by Polish Financial Supervision Authority for Violations of Financial Reporting Informational Obligations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przegląd i analiza ilościowo-wartościowa kar nałożonych na osoby prawne przez KNF za niedopełnienie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także zaproponowanie klasyfikacji i rankingu przewinień związanych z zawartością informacji sprawozdawczej (to jest informacji zawartej w raportach okresowych). Opracowanie wypełnia lukę badawczą w trzech aspektach. Po pierwsze, dokonano kompleksowej analizy różnego typu naruszeń związanych z nieprawidłową zawartością sprawozdania finansowego i zaprezentowano odpowiednie statystyki opisowe badanych zbiorów. Po drugie, zidentyfikowano obszary sprawozdawczości, w których spółki najczęściej dopuszczają się naruszeń. Pozwoliło to na opracowanie klasyfikacji naruszeń obejmującej trzy klasy (Recognition, Measurement i Disclosure). Po trzecie, w każdej klasie naruszeń zidentyfikowano podklasy i stworzono ranking przewinień według częstości ich występowania. KNF w latach 2006-2018 nałożył łącznie 1216 kar, w tym 55 kar na osoby prawne za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie obowiązków informacyjnych, dotyczących sprawozdawczości finansowej o łącznej wartości 15 390 000 zł. Wśród kar związanych z zawartością informacji sprawozdawczej aż 56% naruszeń w obszarze sprawozdawczości finansowej dotyczy klasy Disclosure. Najczęstsze naruszenia dotyczą ujawnień związanych z raportowaniem w informacji dodatkowej różnego rodzaju ryzyka. W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda analizy treści dokumentów, metoda analizy i syntezy oraz klasyfikacji naruszeń obowiązków informacyjnych, metody statystyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to review and conduct quantitative analysis of penalties imposed on companies by Polish Financial Supervision Authority for non-fulfilment of financial reporting informational obligations, and to propose a classification and ranking of violations associated with the content of information from financial statements. This study fills the research gap in three ways. Firstly, we have conducted a comprehensive analysis of various types of violations associated with incorrect content of financial statements, and disclosed relevant descriptive statistics for the analysed samples. Secondly, we have identified areas of financial reporting which are most frequently violated by companies. It enabled us to develop the classification of violations that covers three classes ("Recognition", "Measurement" and "Disclosure"). Thirdly, in each of these classes we have identified subclasses and established the frequency ranking of violations. In the period 2006-2018 PFSA imposed 1216 penalties, including 55 penalties with a total value of 15 390 000 PLN that were imposed on companies for the lack of fulfilment or incorrect fulfilment of financial reporting informational obligations. Among penalties associated with the content of information from financial statements, 56% of violations were classified as "Disclosure". Most frequent violations pertain to disclosures in the notes to financial statements that are connected to various types of risks. The following research methods were used: analysis and critique of literature, content analysis of documents, analysis and synthesis and classification of violations of informational obligations, statistical methods. (original abstract)
Rocznik
Tom
102
Numer
Strony
111--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Babuśka E.W. (2015), Badania naukowe w rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388, s. 15-22.
 • Bauer K. (2018), Hierarchia cech jakościowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 98 (154), s. 25-42.
 • Bąk M. (2013), Wybrane problemy rachunkowości - jej status naukowy i obszary badawcze, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), s. 55-75.
 • Ball R., Brown P. (1968), An empirical evaluation of accounting income numbers, "Journal of Accounting Research", 6 (2), s. 159-178.
 • Booth L., Cleary W.S. (2010), Introduction to Corporate Finance: Managing Canadian Firms in a Global Environment, Wiley, Mississauga-Ontario.
 • Comporek M. (2017), Naruszenie obowiązku informacyjnego przez emitentów papierów wartościowych w świetle sankcji KNF, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 157, s. 181-201.
 • Conceptual Framework for Financial Reporting (2018), IFRS Foundation.
 • Dobija M. (2010), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 59 (115), s. 25-40.
 • Dobija M., Kurek B. (2013), Scientific provenance of accounting, "International Journal of Accounting and Economic Studies", 1 (2), s. 16-24.
 • Dotkuś W. (2014), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa oraz jej służebna rola, jaką pełni w życiu gospodarczym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 372, s. 73-81.
 • Fama E.F. (1965), The Behavior of Stock-Market Prices, "Journal of Business", 38 (1), s. 34-105.
 • Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance", 25 (2), p. 383-417.
 • Fama E.F. (1991), Efficient Capital Markets: II, "The Journal of Finance", 46 (5), s. 1575-1617.
 • Fellingham J.C. (2007), Is Accounting an Academic Discipline?, "Accounting Horizons", 21 (2), s. 159-163.
 • Fry C.L., Lee I. (1989), OSHA Sanctions and the Value of the Firm, "The Financial Review", 24 (4), s. 599-610.
 • Golec A., Kurek B. (2011), Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2 (1), s. 69-82.
 • Gos W. (2015), Nauka w rachunkowości - głos w dyskusji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388, s. 57-67.
 • Górowski I., Stańdo-Górowska H. (2015), Accounting diversity: International student survey outcomes, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 4 (28), s. 83-95.
 • Heaney R., Irlicht A. (2007), The Impact of Occupational Health and Safety Policy on Firm Value, "Economic Papers", 26 (4), s. 308-320.
 • Hendryk M., Hońko S. (2017a), Przegląd kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki giełdowe za nieprzestrzeganie wytycznych MSR/MSSF, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 333, s. 90-104.
 • Hendryk M., Hońko S. (2017b), Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nie-prawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 4 (88), s. 49-65.
 • Karpof J.M., Lott J.R., Wehrly E.W. (2005), The Reputational Penalties for Environmental Violations: Empirical Evidence, "The Journal of Law & Economics", 48 (2), s. 653-675.
 • Karpoff J.M., Lee D.S., Martin G.S. (2008a), The Cost to Firms of Cooking the Books, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 43 (3), s. 581-612.
 • Karpoff J.M., Lee D.S., Martin G.S. (2008b), The consequences to managers for financial misrepresentation, "Journal of Financial Economics", 88 (2), s. 193-215.
 • Klimczak K.M. (2014), Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Klimczak K. (2015), Naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na NewConnect, [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 227-239.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Seria Specjalna: Monografie nr 232, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kwiecień M. (2015), Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej, (w:) Fiedor B. (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, PTE, Warszawa, s. 378-392.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (2006), What Works in Securities Laws?, "The Journal of Finance", 66 (1), s. 1-32.
 • Remlein M. (2014), Teoria a nauka rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 2 (4), s. 120-134.
 • Staszel A. (2016), Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 268, s. 187-195.
 • Szychta A. (2013), Podejścia do badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), s. 243-259.
 • Szychta A. (2015), Przedmiot, cele i teorie nauki rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 85 (141), s. 9-35.
 • Vernimmen P., Quiry P., Dallocchio M., Le Fur Y., Salvi A. (2009), Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, Ltd., The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex.
 • Wachowicz A. (2016), Rachunkowość w ujęciu metanaukowym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wachowicz A. (2013), Przedmiot współczesnej nauki rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), s. 295-308.
 • Walińska E. (2014), Rachunkowość jako nauka - jej współdziałanie z dyscypliną finanse, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 803, s. 509-523.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2014), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa wśród nauk ekonomicznych, "Studia Oeconomics Posnaniensia", 2 (4), s. 135-149.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2286).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1417, ost. zm. Dz.U. 2018, poz. 2243).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 512, ost. zm. Dz.U. 2018, poz. 685).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 621, ost. zm. Dz.U. 2018, poz. 2243).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757).
 • Jak KNF karze spółki i dlaczego trwa to tak długo (2016), Bankier.pl, https://www.bankier.pl/wiado-mosc/Jak-KNF-karze-spolki-i-dlaczego-trwa-to-tak-dlugo-7474384.html (dostęp 28.12.2018).
 • What We Do (2013), SEC, https://www.sec.gov/Article/whatwedo.html (dostęp 23.12.2018).
 • Ordinary Members of IOSCO (2018), International Organization of Securities Commissions, http://www.iosco.org/about/?subsection=membership&memid=1 (dostęp 27.12.2018).
 • Komisja Nadzoru Finansowego w latach 2011-2016 (2016), Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/?articleId=56660&p_id=18 (dostęp 18.12.2018).
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2017 roku (2018), Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/?articleId=61500&p_id=18 (dostęp 18.12.2018).
 • Wykaz kar nałożonych przez KNF - wg naruszeń (2018), Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/Kary_nalozone_przez_KNF (dostęp 08.01.2019).
 • Wykaz kar nałożonych przez KNF - chronologicznie (2018), Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/Kary_nalozone_przez_KNF (dostęp 08.01.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.