PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 103 | nr 159 | 151--168
Tytuł artykułu

Rachunkowość w podmiotach gospodarki komunalnej - stan obecny i perspektywa zmian

Autorzy
Warianty tytułu
Accounting in Municipal Sector Entities - Current Status and Prospect of Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turbulentne otoczenie, dokonujące się przemiany cywilizacyjne oraz coraz większa złożoność sieci powiązań w gospodarce wymuszają również na podmiotach sektora komunalnego zmiany w sposobie myślenia, identyfikowania działań, pomiaru i wyceny dokonań, uwzględnianie w procesie gospodarczym nie tylko aspektów ekonomicznych, ale również społecznych oraz ekologicznych. Jak wynika z obserwacji, sektor komunalny charakteryzują pewne swoiste cechy, takie jak: wielość interesariuszy oraz ich sprzeczne interesy i wymagania, liczne zróżnicowane podmioty komunalne, wielość poziomów zarządzania oraz różne style zarządzania (demokratyczny, autorytarny), różnorodność zadań oraz bariery prawno-ekonomiczne. Obecność tych zjawisk prowadzi do zaburzeń prowadzonej działalności gospodarczej, utrudnia proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania celów prowadzonej działalności przez podmioty gospodarki komunalnej przy wykorzystaniu systemu rachunkowości. Niniejsze opracowanie jest próbą identyfikacji tych zjawisk. Ponadto stanowi również próbę odpowiedzi na pytania badawcze: 1) Jakie instrumenty rachunkowości finansowej i zarządczej są wykorzystywane przez podmioty gospodarki komunalnej do generowania informacji o realizacji celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych? 2) Jakie zmiany należy wprowadzić w systemie rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej? W opracowaniu wykorzystano metody i techniki badawcze, między innymi: metody indukcji oraz dedukcji, analizę i syntezę, krytyczną analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, metodę analizy porównawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The turbulent environment, the ongoing civilization changes and the increasing complexity of network connections in the economy force the entities of the municipal sector to change the way of thinking, identifying activities, measuring and valuing achievements, and to take into account not only the economic aspects but also the social and ecological dimensions. According to the observations, the municipal sector is characterized by some peculiarities, such as the multiplicity of stakeholders and their conflicting interests and requirements, great number and diversity of municipal entities, multiple management levels and different management styles (democratic, authoritarian), diversity of tasks, and legal and economic barriers. The presence of these phenomena leads to disturbances in business operations of municipal entities and hinders the process of identifying, measuring and communicating the objectives of their activity by the accounting system. This study is an attempt to identify these phenomena. In addition, it is also an attempt to answer the research questions: 1) What financial and management accounting instruments are used by municipal economy entities to generate information on the implementation of economic, social and environmental objectives? 2) What changes should be made to the accounting system of municipal economy entities? The research methods and techniques used in the study include: induction and deduction, analysis and synthesis, critical analysis of national and foreign literature on the subject, and comparative analysis. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
151--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adeoti-Adekeye W.B. (1997), The importance of management information systems, "Library", 46 (5), s. 318-327.
 • Czaja-Cieszyńska H., Kochański K. (2018), Reporting for sustainable development in Poland - the analysis of the actual state of affairs and the proposed directions of changes, SHS Web Conf., vol. 57, 01006.
 • Deakin M. (ed.) (2013), Creating Smarter Cities, M. Routledge, New York.
 • Drobniak A. (2017), Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Drury C. (2005), Management Accounting for Business, Thomson Learning, London.
 • Dziembowski Z. (1991), Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, organizacja i zasady funkcjonowania, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • Foster S.R., Iaione C. (2016), The City as a Commons, "Yale Law and Policy Review", 34, s. 281-349.
 • Grzymała Z. (2010), Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Heciak S. (2014), Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Wydawnictwo Presscom, Wrocław.
 • Klasik A., Kuźnik F. (2017), Wehikuły rozwoju dużych miast i zespołów miejskich, [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego, Studia KPZK PAN, t. CLXXVII, Warszawa, s. 9-28.
 • Lääts K., Haldma T. (2012), Changes in the scope of management accounting systems in the dynamic economic context, "Economics and Management", 17 (2), 441-447.
 • Leszczyńska-Konczanin B. (2015), Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 890. Ekonomiczne Problemy Usług, 120, 53-66.
 • Mulawa M. (2013), Gospodarka komunalna misją samorządu terytorialnego w Polsce, "Studenckie Zeszyty Naukowe", 16 (23), s. 153-162.
 • Musterd S., Murie A. (2010), Making Competitive Cities, Wiley-Blackwell, Chichester.
 • Patkar M.R., Y.M. Keskar Y. M. (2014), Hibridization as a New Paradigm of Urban Development in Metropolitan City. Case of Pune City, India, "International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology", 3 () s. 8529-8536.
 • Poniewski F. (2016), Zamówienia "in house" w gospodarce odpadami, "Gazeta Samorządu i Administracji", 10, s. 11-12.
 • Sadowska B. (2017), Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej, "Ekonomiczne Problemy Usług", 4 (129), s. 229-243.
 • Sadowska B. (2019), Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar, ewidencja, raportowanie, CeDeWu, Warszawa.
 • Sobańska I. (2005), Reorientacja sprawozdań finansowych i systemu rachunkowości jako skutek wdrażania MSR, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 27 (83), s. 75-96.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej, Dz. U. 2017, poz. 827.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości, Dz. U. 2019, poz. 351.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011), Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Pol-ska, Warszawa.
 • Wojtkowiak A. (2006), Użyteczność publiczna w gospodarce komunalnej, "Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", IV, s. 167-175.
 • Woroniecki, P. M. (2014), Znaczenie gospodarki komunalnej i prawne aspekty jej prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 10, s. 295-304.
 • Zimny A. (2013), Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin.
 • Zysnarska A. (2002), Rachunkowość sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
 • Zysnarska A. (2014), Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.