PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 39(2) | 125--132
Tytuł artykułu

Consumer Feedback about the Regional Product Kołocz Śląski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Opinie konsumentów na temat produktu regionalnego "kołocz śląski"
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu skupiono się na zagadnieniach dotyczących rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. Celem artykułu było poznanie opinii konsumentów na temat kołocza śląskiego, który jest przykładem polskiego produktu regionalnego chronionego na poziomie UE w ramach oznaczenia ChOG. Pierwotne i wtórne dane źródłowe zebrano dzięki metodom: ankietowej, dokumentacyjnej i studium literatury. Badania ankietowe wykonano w 2019 roku na celowo wybranej grupie 172 osób (konsumenci kołocza śląskiego podczas zakupu w certyfikowanych punktach sprzedaży). Do opracowania wyników użyto metod: opisowej, porównawczej i statystyczny test niezależności chi kwadrat. Wyniki wskazały, że konsumenci w zdecydowanej większości wysoko ocenili kołocza śląskiego. Badania potwierdzają tezę, że dla konsumentów produktów regionalnych duże znaczenie mają cechy jakościowe wyrobów i potwierdzona unikatowość dzięki stosowaniu specjalnych oznaczeń i certyfikatów. Czynnik ceny był rzadziej wskazywany jako ważny lub bardzo ważny przy podejmowaniu decyzji zakupowych niż cechy jakościowe takie jak smak, zapach, wygląd czy tradycyjny sposób wytwarzania. Przeprowadzone badania nie potwierdziły statystycznego związku między płcią respondentów a ich wskazaniami dotyczącymi znaczenia certyfikacji produktu regionalnego przy podejmowaniu decyzji zakupowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This study focused on issues experienced in the market for regional and traditional products. The purpose of this paper was to explore consumer feedback about kołocz śląski, an example of a Polish regional product labeled as PGI in the EU. Primary and secondary source data was collected using a survey method, a documentation method and a literature study. The surveys were conducted in 2019 with a purposively selected sample of 172 respondents (consumers of kołocz śląski interviewed at certified points of sale). The results were explored suing a descriptive method, a comparative method and a chi-squared independence test. The findings suggest that kołocz śląski is highly enjoyed by most consumers. Hence, this study corroborates the thesis that consumers of regional products are particularly sensitive to qualitative characteristics and uniqueness, as attested by special labels and certificates. Price was indicated as an important or very important factor for purchasing decisions less frequently than qualitative characteristics such as taste, smell, appearance or traditional production method. The research does not confirm the existence of a statistical relationship between the respondents' gender and opinions on the importance of regional product certification for their purchasing decisions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
125--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Diakun, J. (2017). Produkty regionalne i tradycyjne chronione w Unii Europejskiej. Inż. Przetw. Spoż., 1, 36-39.
 • Dogan, B., Gokovali, U. (2012). Geographical indications: the aspects of rural development and marketing through the traditional products. Procedia Soc. Behav. Sci., 62, 761-765. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.128.
 • DOOR (2019). Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich. Serwis internetowy Komisji Europejskiej. Retrieved 01.02.2019 from: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
 • Fandos, C., Flavián, C. (2006). Intrinsic and extrinsic quality attributes, loyalty and buying intention: an analysis for a PDO product. Brit. Food J., 108(8), 646-662. http://dx.doi.org/10.1108/00070700610682337.
 • Giraud, G. (2002). Organic and origin-labeled food products in Europe: Labels for consumers or from producers? Ecolabels and the Greening of the Food Market. Tufts University, Boston, 41-49.
 • Godyla, S. (2014). Kołocz Śląski - the increase in production growth due to product certification. Book of Proceedings: Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014", Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 23-26, 2014. University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 1007-1012.
 • Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10(25), 2, 22-31.
 • Grębowiec, M. (2017). Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 17 (XXXII), 2, 65-80.
 • Grębowiec, M., Czopek, M., A. (2011). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w budowaniu konkurencyjnej oferty rynkowej. Rocz. Nauk. SERiA, vol. XIII, 3, 93-98.
 • IJHARS (2012). Polskie produkty regionalne i tradycyjne. Listopad 2012, p. 18. Retrieved 1.02.2019 from: https://www.ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2015/Marzec/Publikacja%2037%20produktow%20ChNP,%20ChOG,%20GTS.pdf
 • Jedynak, A. (2019). Polskie produkty ChNP, ChOG, GTS - raporty i analizy. Warszawa: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Retrieved 08.02.2019 from: https://www.ijhars.gov.pl/polskie-produkty-chnpchoggts.html
 • Komisja Europejska (2014). Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 179/36, 19.06. 2014.
 • Konsorcjum Producentów "Kołocza śląskiego" (2008). Wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego z 20.11.2008. Retrieved 21.01.2019 from: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci.
 • Korzeniowska-Ginter, R. (2010). Znajomość produktów tradycyjnych wśród mieszkańców Pomorza. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2/2, 265-272.
 • Krysztofiak, J., Pawlak, K. (2018). Znaki jakości żywności jako element zapewnienia bezpieczeństwa żywności polskich konsumentów. Intercathedra, 2(35), 151-161. http://dx.doi.org/10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00019.
 • Lipiec-Zajchowska, M. (2003). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Vol. I: Statystyka. Warszawa: Wyd. C.H.Beck.
 • Loureiro, M. L., McCluskey, J. J. (2000). Assessing consumer response to protected geographical identification labeling. Agribusiness: Int. J., 16(3), 309-320. https://doi.org/10.1002/1520-6297(200022)16:3<309::AID-AGR4>3.0.CO;2-G
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2019). Produkty regionalne i tradycyjne. Serwis polskiego rządu. Warszawa: MRiRW. Retrieved 8.02.2019 from: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-regionalne-i-tradycyjne1.
 • Minta, S. (2015). Regional food products: only for tourists or also for residents. Agric. For., vol. 61, 1, 51-58. http://dx.doi.org/10.17707/AgricultForest.61.1.06.
 • Minta, S., Cempiel, M. (2017). Badanie satysfakcji konsumentów produktu tradycyjnego na przykładzie oscypka. Roczniki Naukowe SERiA, vol. XIX, 6, 176-181. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.7925.
 • Minta, S., Tańska-Hus, B., Kapała, A. (2014). Consumer awareness of regional products - selected research results. Roczniki Naukowe SERiA, vol. XVI, 4, 195-200.
 • Muresan, I. C., Chiciudean, G. O., Arion, F. H., Porutiu, A., Harun, R. (2018). Consumer perception regarding certified products. Intercathedra, 1(34), 55-61. http://dx.doi.org/10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00002.
 • Rejman, K., Halicka, E., Nagalska, H. (2015). Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów. Wieś i Rolnictwo, 3(168), 117-132.
 • Vecchio, R., Annunziata, A. (2011). The role of PDO/PGI labelling in Italian consumers' food choices. Agric. Econ. Rev., 12(2), 80-98.
 • Zepeda, L., Li, J. (2006). Who buys local food? J. Food Distrib. Res., 37(
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.