PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 1 | 65--76
Tytuł artykułu

List zastawny jako przykład bezpiecznego hipotecznego instrumentu finansowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Covered Bond as an Example of Secure Mortgage Based Financial Instrument
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mimo braku formalnej, ogólnie przyjętej definicji listu zastawnego oraz mimo braku jednorodności przyjętych rozwiązań systemowych w różnych jurysdykcjach rynek tych instrumentów istotnie rozwinął się w ostatnich kilkunastu latach, czemu nie przeszkodził nawet globalny kryzys finansowy. W Stanach Zjednoczonych rozwinęły się inne instrumenty hipoteczne, charakteryzujące się pozabilansowym charakterem, niską jakością kredytową i wysokim ryzykiem. W efekcie były one jedną z przyczyn wybuchu i transmisji globalnego kryzysu finansowego. W odróżnieniu od nich listy zastawne nie tylko zapewniły stabilne źródło długoterminowego finansowania dla europejskich instytucji finansowych udzielających kredytów hipotecznych, ale także stanowiły mechanizm odblokowujący brak płynności innych instrumentów dłużnych, w trakcie trwania globalnego kryzysu finansowego. Podstawową cechą wyróżniającą listy zastawne od innych dłużnych instrumentów hipotecznych jest ich wysokie bezpieczeństwo inwestycyjne wynikające przede wszystkim z zasady podwójnego regresu. Inwestor ma prawo regresu zarówno do emitenta, jak i do wydzielonej puli aktywów o wysokiej jakości, stanowiących zabezpieczenie emitowanych listów zastawnych. Mechanizm ten potwierdził swoją skuteczność i listy zastawne w całej swojej ponad 200-letniej historii były zawsze wypłacalne. Zapewniając ciągłość rozliczeń i długoterminowego finansowania, nawet w skrajnie negatywnych warunkach rynkowych, listy zastawne są jednym z fundamentów stabilnego systemu finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite of lack of formal, generally accepted, definition of covered bond and despite of lack of universal systemic solutions among diverse jurisdictions, covered bond market has significantly developed in the last years. Even global financial crisis did not stop this growth. US market developed different mortgage instruments characterized by off-balance sheet treatment, low credit quality and high risk. As a result those instruments were one of sources and transmitters of global financial crisis. In contradiction, covered bonds provided stable source of long term financing to European financial institutions offering mortgage loans. Moreover, they were opening non liquid markets to other debt instruments, during global financial crisis. The key element differentiating covered bonds from other mortgage debt instruments is their high investment security, resulting mainly from double recourse mechanism. An investor has a recourse both to the issuer as well as to a separated pool of high quality assets, constituting a coverage pool of mortgage bonds issued. This mechanism has proved its effectiveness. During over 200 years of market presence, covered bonds have never defaulted. Enabling continuity of financial settlements and long term funding, even during extremely negative market conditions, covered bonds are one of the pillars of a stable financial system. (original abstract)
Rocznik
Strony
65--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Consultation Document. Covered Bonds in the European Union (2015), European Commission, Brussels, 30 September, http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/docs/consultation-document_en.pdf.
 • Drewicz-Tułodziecka A., Stocker O.M. (2000), Komentarz do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady Europy 85/611/EEC z 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, Dz.U. WE L 375/3, 31.12.1985 r., z późn. zm.
 • Encyklopedia Gazety Prawnej, http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/332762,list_ zastawny.html, dostęp: 30.07.2018.
 • Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/list%20zastawny.html, dostęp: 30.07.2018
 • Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/List_hipoteczny, dostęp: 30.07.2018.
 • Gorlecka E.B. (2009), Hipoteczny list zastawny jako instrument finansujący działalność banków hipotecznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802.
 • Gorlecka E.B. (2006), Ogólna charakterystyka banków hipotecznych i listów zastawnych w prawie polskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725.
 • Heropolitańska I., Michalski M. (2001), Hipoteka. Listy zastawne. Obligacje hipoteczne, Twigger, Warszawa.
 • Jaworski W., Zawadzka Z. (ed.) (2001), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 • Kälberer W. (ed.) (2013), 2013 ECBC European Covered Bond Fact Book, European Mortgage Federation - European Covered Bond Council Publication, 8th Edition, Brussels, September.
 • Kälberer W. (red.) (2017), 2017 ECBC European Covered Bond Fact Book, European Mortgage Federation - European Covered Bond Council Publication, 12th Edition, Brussels, August.
 • Kanigowski K. (2001), Bank hipoteczny a rynek nieruchomości, Twigger, Warszawa.
 • Lis P. (2010), Rola listów zastawnych we współczesnej bankowości hipotecznej, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa.
 • Materiały VII Kongresu Bankowości Detalicznej (2014), Warszawa.
 • Ofiarski Z. (2008), Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Pietrasik A., Laskowski A. (2001), Historia i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego, Twigger, Warszawa.
 • Pietrasik A., Rykowski R. (2000), Hipoteczny list zastawny. Zakamycze, Kraków.
 • Portal Informacyjny, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej, dostęp: 30.07.2018.
 • Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2013.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z póżn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1771 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.