PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(1) | 217--237
Tytuł artykułu

The Contribution of "Folia Turistica" to the Development and Popularisation of Philosophical Research on Tourism

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose. A review and discussion of philosophical works published in the "Folia Turistica" journal and the categorical, thematic and problematic contribution of philosophical reflections contained in them to multidisciplinary research on tourism.
Method. Query of 49 issues of "Folia Turistica", selection of articles and reviews on tourism from the perspective of philosophical disciplines or selected philosophical concepts. Analysis, comparison, interpretation oriented towards an existential sense, values and ideas, synthesis.
Findings. The review of philosophical publications in the "Folia Turistica" journal has demonstrated the quantitatively and qualitatively significant contribution of philosophical approaches, interpretation and conceptualisation of tourism and the mobility of human travel to tourism research. The specificity of the philosophical problematisation of the phenomenon of travel consists in highlighting and analysing its ideal, essential, existential, epistemic and symbolic qualities and meanings that find its significance in the axiological preferences, in the area of intentionality, attitudes and experiences.
Research and conclusions limitations. The work is limited to the description and comparative analysis of articles published on the pages of one journal, its results and generalisations are, therefore, not a universal concept.
Practical implications. Promotion of the "Folia Turistica" journal in the Polish and global academic debate on the multi-faceted phenomenon of tourism. Outlining the philosophy of tourism as an innovative and inspirational field of research.
Originality. The work is a discussion and interpretation of publications of other authors-philosophers, but it contains elements of independent interpretation and synthetic recapitulation.
Type of work. Presentation, description and qualitative interpretation of theoretical analyses of tourism in the field of philosophy and its sub-disciplines, as well as investigations conducted from the perspective of selected philosophical positions (phenomenology, hermeneutics, existentialism, metaphysics of hope, etc.). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
217--237
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Physical Education in Kraków
Bibliografia
 • Alejziak W. (2011), Who Is an Academic Mentor, and What Is His/Her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 399-451.
 • Arystoteles (1988), Zachęta do filozofii [Protreptikos], translation: K. Leśniak, PWN, Warszawa.
 • Botton A., de (2010), Sztuka podróżowania [The Art Of Travel], przeł. H. Pustuła, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa.
 • Dziubiński Z., Sitek M. (2018), Zaufanie społeczne a turystyka [Social Trust and Tourism],, "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 221-237.
 • "Folia Turistica", numer tematyczny pt. Etyka w turystyce [Ethics in Tourism]( 2018), Vol. 49, eds. M. Zowisło, M. Kazimierczak.
 • "Folia Turistica", numer tematyczny pt. Filozofia podróży i turystyki [Philosophy of Travel and Tourism] (2011), Vol. 24, ed. M. Zowisło.
 • "Folia Turistica", numer tematyczny pt. The Master Classes (2011), Vol. 25(1), ed. W. Alejziak.
 • Hadot P. (2003), Filozofia jako ćwiczenie duchowe [Spiritual Exercises and Ancient Philosophy], przeł. P. Romański, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Handszuh H. (2018a), Aspekty koncepcyjne i prawno-międzynarodowe Światowego Kodeksu Etyki dla Turystyki [The Conceptual and International Law Aspects of the Global Code of Ethics for Tourism], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 151-197.
 • Handszuh H. (2018b), Złożony problem etyki w turystyce [The Complex Nature of Ethics in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 29-65.
 • Husserl E. (1993), Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia [Philosophy and the Crisis of European Humanity], translation: J. Sidorek, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Jastrzębski A. (1990), Niektóre filozoficzne i społeczne oblicza turystyki [Some Philosophical and Social Aspects of Tourism], "Folia Turistica", Vol. 1, pp. 53-63.
 • Kaczmarek J. (2018), Autentyczność epistemologiczna jako nakaz moralny wyjaśniania rzeczywistości turystycznych [Epistemological Authenticity as a Moral Imperative to Explain Tourist Realities], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 199-220.
 • Kant (1995), Co to jest Oświecenie? [An Answer to the Question: What is Enlightenment?] translation: A. Landman, [in]: I. Kant, Przypuszczany początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne [Speculative Beginning of Human History and Other Historiosophical Writings], Wydawnictwo Comer, Toruń, pp. 53-60.
 • Kazimierczak M. (2011), W poszukiwaniu praktycznej filozofii podróży [Searching for the practical philosophy of travel], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 11-33.
 • Kazimierczak M. (2018), O miejscu i roli etyki w turystyce [About the Place and Role of Ethics in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 9-28.
 • Klos-Gomulec. A, Korbiel K. (2005), Źródła motywacji turystycznej w filozofii H. Bergsona i G. Marcela [Tourist Motivation Sources in H. Bergson and G. Marcel Philosophy], "Folia Turistica", Vol. 16, pp. 131-145.
 • Kosiewicz J. (2011), Protreptikos - zachęta do turystyki naukowej [Protreptikos - the Exhortation for Scientific Tourism], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 59-97.
 • Kowalczyk M. (2011), Ekofilozofia a świadomość ekologiczna w turystyce [Ecophilosophy and Ecological Awareness in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 239-263.
 • Kowalczyk M. (2018), Wywiad z Niną Witoszek: Ekologia głęboka, ekomodernizm i norweskie rozumienie przyrody w kontekście kultury fizycznej w spojrzeniu Niny Witoszek [An Interview with Nina Witoszek: Deep Ecolo- gy, Ecomodernism and Norwegian Understanding of Nature in the Context of Physical Culture], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 343-357.
 • Krawczyk Z. (2007), O turystyce i rekreacji: studia i szkice [On Tourism and Recreation. Studies and Essays], AlmaMer, Warszawa.
 • Lipiec J. (2010), Fenomenologia wędrówki. Studia z filozofii turystyki [Phenomenology of Travel. Studies on Philosophy of Tourism], Fall, Kraków.
 • Matuszyk A. (2002), Przywództwo w grupie turystycznej [On the Leadership Behaviour of the Touring Group Leader. (Normative remarks)], "Folia Turistica", Vol. 13, pp. 5-21.
 • Męka K. (2007), Spotkanie z Innym w podróżach oraz turystyce w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego [The Meeting with Another Man in Journeys and Tourism According to Ryszard Kapuściński], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 205-223.
 • Mikos v. Rohrscheidt A. (2018), Polityka historyczna z etyką w tle. Patologie w kreowaniu doświadczeń turystów kulturowych [Historical Policy with Ethics in the Background. Pathologies in Creating Experiences of Cultural Tourists], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 67-124.
 • Mróz P. (2011), Sztuka podróżowania - kilka refleksji wokół Alaina de Bottona [Art of Travel - Some Reflections about Alain de Botton], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 79-97.
 • Nowacki M. (2010), Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych [Authenticity of Attractions versus Authenticity of Tourist Experiences], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 7-21.
 • Okupnik M. (2011), Cisza i pustka. Antropologiczne sensy wspinaczki wysokogórskiej [Silence and Void: Anthropological Sense of Mountaineering], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 221-237.
 • Ostrowski M. (2001), O etykę w turystyce. Kodeks Etyki w Turystyce, ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [Appeal for Ethics in Tourism. Global Code of Ethics Prepared by World Tourism Organisation], "Folia Turistica", Vol. 10, pp. 181-194.
 • Owsianowska S. (2010), Recenzja książki Alaina de Botton "Sztuka podróżowania", Warszawa 2010 [Review of a Book by Alain de Botton "The Art of Travel", Warsaw 2010], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 277-280.
 • Owsianowska S. (2011a), Prospects for the Critical Study of Tourism and the Role of Mentors in Academia, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 379-397.
 • Owsianowska S. (2011b), Podróż w perspektywie hermeneutyki i semiotyki kultury [A Travel in View of Hermeneutics and Semiotics of Culture], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 137-149.
 • Przecławski K. (2005a), Wprowadzenie do filozofii turystyki [Introduction to the Philosophy of Tourism], [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych [Tourism in Scientific Research], Kraków-Rzeszów, pp. 49-65.
 • Przecławski K. (2005b), Życie - to podróż [Life - It Is a Journey], Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Puchalska-Miętus K. (2003), Wyprawa po autentyzm i wrażenia. Rzecz o koncepcjach Deana MacCannella i Nelsona H.H. Graburna [The Expedition for Authenticity and Impressions. On the Concepts of Dean MacCannell and Nelson H.H. Graburn], "Folia Turistica", Vol. 14, pp. 187-192.
 • Sahaj T. (2011), Rytualnie odnawiane szczęście: podróże filozoficzno-sportowe [Ritually Revived Happiness: Philosophical-Sports Travels], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 119-136.
 • Sahaj T. (2013), Journeys Deep Into Oneself and the World. Philosophical Reflection, "Folia Turistica", Vol. 28(2), pp. 21-34.
 • Sahaj T. (2018), Narracje podróżne we współczesnej literaturze polskiej. Aspekty etyczne i kulturowo-społeczne [Travel Narratives in Contemporary Polish Literature. Ethical, Cultural and Social Aspects], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 283-307.
 • Salamon-Krakowska K. (2011), Alpejskie krajobrazy [Alpine scenery], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 151-161.
 • Singer P. (2003), Etyka praktyczna [Practical Ethics], translation: A. Sagan, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Skutela (2011), Metafizyka podróży. Od sytuacji granicznych do hermeneutyki drogi [The Metaphysics of Travel. From the Limit-situations to Hermeneutics of the Way], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 179-195.
 • Smrokowska-Reichmann A. (2011), Wolfganga Welscha koncepcja transwersalności albo "krytyka statycznego rozumu" [Wolfgang Welsch's Concept of Transversality or the Critique of "Static Reason"], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 99-117.
 • Smrokowska-Reichmann A. (2013), Tourism as Xenology? Aporia of Strangeness From the Perspective of Philosophy and Travel, "Folia Turistica", Vol. 28(2), pp. 35-54.
 • Stróżewski W. (1992), Mała fenomenologia autorytetu [Little Phenomenology of Authority], [in:] Stróżewski W., W kręgu wartości, Znak, Kraków, pp. 27-32.
 • Taylor Ch. (2002), Etyka autentyczności [The Ethics of Authenticity], translation: A. Pawelec, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Tribe J. (2009), Philosophical Issues in Tourism, [in:] Tribe J. (ed.) (2009), Philosophical Issues in Tourism, Channel View Publications, Bristol- Buffalo-Toronto, pp. 3-22.
 • Wilkońska A. (2012), Turystyka holistyczna - podróż do wnętrza siebie poprzez świat zewnętrzny [Holistic Tourism - Journey to One's Center Through the Outside World], "Folia Turistica" , Vol. 27, pp. 75-92.
 • Zowisło M. (2013), The Home and the World. On the Paths of Contemporary Nomads, "Folia Turistica", Vol. 28(2), pp. 5-19.
 • Zowisło M. (2015), Topika gór w perspektywie idei philosophia activa [The Topic of Mountains from the Perspective of Philosophia Activa], "Folia Turistica", Vol. 36, pp. 9-22.
 • Zowisło M. (2018), Wędrówki dookolne. Ethos i epifanie miejsca zamieszkania [All-round Wanderings. Ethos and Epiphanies of the Abode], "Folia Turistica", Vol. 49, pp. 309-327.
 • Żarowski M. (2011), O "dystansie, który dzieli" i "odległości, która łączy". Egzystencjalny wymiar drogi w myśli Gabriela Marcela i Paula Ricoeura [On "Distance that Divides" and on "Space that Connects". Existential Dimension of the Way in Gabriel Marcel's and Paul Ricoeur's Thought], "Folia Turistica", Vol. 24, pp. 35- 57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.