PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 41 Współczesne dyskursy edukacyjne | 261--270
Tytuł artykułu

Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór oddziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego

Warianty tytułu
The Actors of Economic Development as a Product of Socialisation Interactions of the Social System. Sociological Analysis of the Phenomenon
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest określenie społeczno-kulturowych uwarunkowań zaangażowania jednostki w proces rozwoju gospodarczego, wraz z wyeksponowaniem odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego na aktorów społecznych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Diagnoza socjalizacyjnych odziaływań przebiegać będzie w dwóch etapach: konceptualnym i empirycznym. W pierwszym z wymienionych metodą analizy jest dyskusja pojęć i koncepcji, w drugim - studium przypadku (analiza biografii w kontekście historyczno- kulturowym oraz pojęć habitusu i roli społecznej). PROCES WYWODU: Podstawową kategorią w niniejszej analizie jest pojęcie rozwoju gospodarczego, które przedstawione zostanie zarówno w odniesieniu do koncepcji ewolucyjnych, modernizacyjnych, jak i dialektycznych. "Rozwój gospodarczy" daje się rozpoznać jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej, dzieło aktorów społecznych, funkcjonujących w ramach systemu społecznego. Koncepcja na temat mocy socjalizacyjnej systemu zostaje przeanalizowana w odniesieniu do klasycznych już koncepcji oraz w kontekście przywołanej biografii, stanowiącej studium przypadku. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rozwój gospodarczy daje się poznać jako proces społecznie i aksjologicznie zakorzeniony, aktorzy procesu zaś jako wytwór kultury, historii i relacji społecznych. Konstatacja ta pozwala jednocześnie zadać pytanie o rolę uniwersytetu i szkolnictwa w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ostatecznym wnioskiem i rekomendacją jest wyznaczenie doniosłej roli współczesnego uniwersytetu w formowaniu ducha gospodarczej inicjatywy.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to determinate the social and cultural conditions of individual engagement in the process of economic development along with an exposition of socialisation impact of the social system on the social actors. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: A diagnosis of socialisation interactions will be carried out in two stages: conceptual and empirical. In the first one, the analysis method is a discussion on notions and concepts. In the second one - a case study (analysis of the biography in historical and cultural context and the concept of habitus and social role). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: A key category in this analysis is a concept of economic development that will be presented in relation to evolutionary, modernisation and dialectal concepts. The "economic development" can be recognised as a process embedded in the interpersonal space, a work of social actors functioning within a social system. The concept of socialisation power of the system is analysed in relation to the concepts, that have already become classic, as well as in the context of the above-mentioned individual biography constituting a case study. RESEARCH RESULTS: The economic development can be recognised as a process that is rooted both socially and axiologically. The actors of the process are a product of culture, history and social relations in which they participate. At the same time, this statement allows to ask about the role of the university and educational system in shaping of the entrepreneurial mindset. CONCLUSION, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: An ultimate conclusion and recommendation is to determinate a vital role of the modern university in shaping the spirit of the entrepreneurial initiative.(original abstract)
Rocznik
Tom
17
Strony
261--270
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barnett, H. (1956). Innovation: The Basis of Cultural Change. New York: McGraw-Hill.
 • Basáñez, M.E. i Inglehart, R. (2016). A World of Three Cultures: Honor, Achievement and Joy. Oxford: Oxford University Press.
 • Eisenstadt, S. (2009). Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Elias, N. (2006). Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny. W: K. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki i M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Scholar, 10681082.
 • Fromm, E. i Maccoby, M. (1970). A Social Charakter in Mexican Village. A Socio- Psychoanalytic Study. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Grandona, M. (2003). Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego. W: L.E. Harrison i S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 101116.
 • Hagen, E. (1962). On the Theory of Social Change. How Economic Growth Begins. Homewood, Illinois: The Dorsey Press. INC.
 • Hryniewicz, J. (2000). Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(2), 5377.
 • Hryniewicz, J. (2004). Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Scholar.
 • Hryniewicz, J. (2012). Gospodarka i osobowość w epoce przełomu postindustrialnego. Studia Socjologiczne, 2(205), 81100.
 • Inglehart, R. (2003). Kultura a demokracja. W: L.E. Harrison i S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 146168.
 • Kochanowicz, J. (2010). Duch kapitalizmu na polskiej peryferii: perspektywa historyczna. W: J. Kochanowicz i M. Marody (red.), Kultura i gospodarka. Warszawa: Scholar, 2151.
 • Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Krzysztofek, K. i Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • McClelland, D. (1961). The Achieving Society. Princeton: Van Nostrand, New York.
 • McClelland, D. (1973). Business Drive and National Achievements. Social change. Sources, Patterns, and Consequences, red. E. Etzioni-Halevy i A. Etzioni. New York: Basic Books, INC. Publishers, 161174
 • Ogburn, W.F. (1964). On Culture and Social Change. Selected papers. Edited and with an Introduction by Otis Dudley Duncan. Chicago: University Press Chicago.
 • Parsons, T. (1969). Struktura społeczna a osobowość. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Parsons, T. (1971). The Systems of Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Sombart, W. (2010). Żydzi i życie gospodarcze. Warszawa: IFiS PAN.
 • Spencer, H. (1972). On Social Evolution. Chicago: University of Chicago Press.
 • Stróżewski, W. (1992). W kręgu wartości. Kraków: Znak
 • Szacki, J. (2012). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztompka, P. (2010). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak
 • Wach, K. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów. Horyzonty Wychowania, 15(35), 1128.
 • Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo TEST.
 • Zdun, M. (2016). Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu. Horyzonty Wychowania, 15(35), 267282.
 • Znaniecki, F. (1998). Wstęp do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Żor, A. (2011). Kronenberg. Dzieje fortuny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.