PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 47 (1) Współczesne poszukiwania w pedagogice : teoria - badania - praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu | 255--271
Tytuł artykułu

Współczesna edukacja zdrowotna na poziomie wczesnoszkolnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Health Education at Early School Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed edukatorami zdrowia, nauczycielami oraz rodzicami i dziećmi w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wśród najmłodszych uczniów. Zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego, działalność edukacyjna szkoły jest określana przez: szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktyczny. Pomostem pomiędzy edukacją zdrowotną i profilaktyką jest strategia rozwijania umiejętności życiowych. Wymagania dotyczące tych umiejętności znajdują się w wielu przedmiotach. Są one także kluczowym elementem programów profilaktycznych oferowanych szkołom przez różne organizacje oraz ważnym komponentem programu wychowawczego szkoły. Celem pracy było przedstawienie nowego podejścia do edukacji i promocji zdrowia w zakresie szkolnej edukacji zdrowotnej w Polsce. Przedstawiono także szanse i zagrożenia w świetle zmian jakie dokonywały się w ostatnich latach oraz jej miejsca i statusu uzyskanego w wyniku obecnej reformy programowej. Przedstawiono korzyści wynikające z nowego statusu edukacji zdrowotnej, szanse dla nauczycieli wychowania fizycznego, przewidywane bariery w realizacji tej edukacji, strategię działań dla jej wdrażania oraz potrzebę wsparcia szkoły ze strony innych organizacji i instytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to answer the challenges faced by health educators, teachers as well as parents and children in the field of health education and health promotion among the youngest students. In accordance with the current core curriculum for general education, the educational activity of the school is determined by: a school set of curricula, the school's upbringing program and a prevention program adapted to the development needs of students and the needs of a given environment, covering all content and preventive activities. The strategy for developing life skills is a bridge between health education and prevention. Requirements for these skills are found in many subjects. They are also a key element of preventive programs offered to schools by various organizations and an important component of the school's educational program. The aim of the work was to present a new approach to education and health promotion in the field of school health education in Poland. Opportunities and threats were also presented in the light of the changes that have taken place in recent years, as well as its place and status obtained as a result of the current program reform. Benefits resulting from the new status of health education, opportunities for physical education teachers, anticipated barriers in the implementation of this education, strategy for its implementation and the need for school support from other organizations and institutions were presented. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Barić L, Osińska H., Nowy model promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego, Wyd. Borgis, Warszawa 2010.
 • [2] Jensen B.B., Edukacja zdrowotna i demokracja, Wychowanie Fizyczno- Zdrowotne, Warszawa 1994.
 • [3] Wolny B., Edukacja zdrowotna w szkole Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019.
 • [4] Woynarowska B., Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2018.
 • [5] Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • [6] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017, poz. 356.
 • [7] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole" (Dz. U. Nr 103, poz. 594).
 • [8] [https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia] - 02.08.2019.
 • [9] [https://pl.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons] - 08.08.2019.
 • [10] [https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia] - 02.08.2019.
 • [11] [www.ore.edu.pl].
 • [12] [http://www.czytelniamedyczna.pl/4088,nowe-wyzwanie-dla-edukacjizdrowotnej- i-promocji-zdrowia.html] - 08.08.2019.
 • [13] [http://www.archiwum.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matkiidziecka/ zdrowie-ucznia/zywienie-ucznia/stanowisko-ministra-edukacjinarodowej- ministra-zdrowia-oraz-ministra-sportu-i-turystyki-w-sprawiedzialan- podejmowanych-przez-szkoly-w-zakresie-zdrowego-zywieniauczniow] - 02.06.2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.