PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(1) | 293--306
Tytuł artykułu

Contribution of the Journal "Folia Turistica" in Research and Popularisation of Knowledge in the Scope of "Krajoznawstwo" (Sightseeing)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose. The aim of this article is to present the contribution of the "Folia Turistica" journal to the promotion of sightseeing knowledge.
Method. On the basis of content analysis, articles related to sightseeing were selected which, considering their content, were qualified into four thematic groups: theory and methodology of country lore, sightseeing value, objects and sightseeing routes, and others (biograms of prominent figures related to touring and reviews of sightseeing publications).
Findings. The review article presents topics related to sightseeing published in 30 articles. The topics discussed in the articles are described, indicating their importance for the development of local lore.
Research and conclusions limitations. The research is limited to the content of 49 issues of" Folia Turistica" journal.
Practical implications. The article may be helpful for tourism activists, researchers and academic teachers conducting classes in the field of tourism and for students of tourist educational fields.
Originality. Original work, based on the inventory of the journal's content.
Type of paper. Review article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
293--306
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Physical Education in Kraków
Bibliografia
 • Banaszkiewicz M., Kruczek Z., Duda A. (2017), The Chernobyl Exclusion Zone as a Tourist Attraction. Reflections on the Touristification of the Zone. "Folia Turistica", Vol. 44, DOI: 10.5604/01.3001.0010.8736, pp. 145-169.
 • Baranowska-Janota M. (1973), Ocena środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki zimowej [Assessment of the geographical environment for the needs of winter tourism], [w:] Główne problem rozwoju turystyki zimowej w Polsce [The main problem of winter tourism development in Poland], Instytut Turystyki, Warszawa-Kraków 1973. pp. 45-58.
 • Chylińska D. (2006), Formy ekspozycji i udostępniania turystycznego obiektów militarno-wojskowych z czasów II wojny światowej. Rozwiązania polskie praktyka europejska [Exsposition and tourist development forms of military buildings from the Second World War. Polish solutions and European practice]. "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 77-97.
 • Chylińska D. (2014), Uczytelnienie historycznego krajobrazu pól bitewnych. Interpretacja na przykładach pobojowiska racławickiego i Pól Grunwaldzkich [Visualisation of a Historical Battlefield Landscape and Its Interpretation Based on Poland's Racławice and Grunwald Battlefields]. "Folia Turistica", Vol. 31, pp. 77-104.
 • Cynarski W. (2012), Zamki obronne na ziemiach polskich. Wykorzystanie dziedzictwa sztuki fortyfikacji w turystyce kulturowej [Fortified castles in Polish lands. The use of fortification art heritage in cultural tourism], "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 195-212.
 • Denek K., (1973), Stan i potrzeby krajoznawstwa i turystyki w szkole [The state and needs of sightseeing and tourism at school]. "Ruch Pedagogiczny", no. 3. pp.309-330.
 • Duda T. (2018), Kierunki i perspektywy rozwoju turystyki kulturowej w transgranicznej przestrzeni współdzielonego dziedzictwa (przykład Pomorza Zachodniego) [Directions and Perspectives for the Development of Cultural Tourism Mobility in Cross-Border Areas of Sharing Heritage (Example Of Western Pomerania)], "Folia Turistica", Vol. 48, DOI:10.5604/01.3001.0012.7690, pp. 41-60.
 • Gładysz E., Wszendybył-Skulska E. (2018), Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju jako produkt turystyczny oraz jego znaczenie dla rozwoju miasta [The Jan Kiepura Festival in Krynica Zdrój as a Tourism Product and Its Meaning for the Development of The City]. "Folia Turistica", Vol. 48, DOI: 10.5604/01.3001.0012.7703, pp. 241-250.
 • Gonia A., Kozłowska-Adamczyk M., Michniewicz-Ankiersztajn H. (2012), Obiekty sakralne XIX i XX w. jako produkt turystyki kulturowej i religijnej - przykład Bydgoszczy [The 19th and 20th century religious architecture as a product of cultural and religious tourism - the example of Bydgoszcz]. "Folia Turistica", Vol. 27, pp. 149-160.
 • Januszewska M., Jeremen D., Nawrocka E. (2014), Kreowanie wizerunku produktu turystycznego Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej [Creation of the Tourism Product Image of the Valley of Palaces and Gardens in Jelenia Góra Valley]. "Folia Turistica", Vol. 30, pp. 55-80.
 • Kosiński W. (2004), Turystyka kulturowa, krajobraz kulturowy, kultura międzyludzka [Cultural tourist, cultural landscape, social culture]. "Folia Turistica", Vol. 15, pp. 5-28.
 • Kromka G., Kurowski P., Kudłacz A. (2018), Targi Bożonarodzeniowe jako atrakcyjny product turystyczny Krakowa [The Christmas Market as an Attractive Tourist Product of Cracow]. "Folia Turistica", Vol. 47, DOI: 10.5604/01.3001.0012.6216 pp. 137-158.
 • Kruczek Z. (2002), Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru - interpretacja [Tourism Attractions The Methods of Review Their Reception Interpretation]. "Folia Turistica", Vol. 13, pp. 37-62.
 • Kruczek Z. (2011), Polska. Geografia atrakcji turystycznych [Poland. Geography of tourist attractions]. Proksenia, Kraków.
 • Kruczek Z. (2014), Od egipskich pyramid po Disneylandy. Szkice o ewolucji atrakcji turystycznych [From Egyptian Pyramids to Disneylands. Sketches on the Evolution of Tourist Attractions]., "Folia Turistica", Vol. 31, pp. 9-30.
 • Kruczek Z., (2009), Region turystyczny jako przedmiot edukacji [Tourist regions as subject of education], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 51-70.
 • Kruczek Z., (2016), Wspomnienie o Krzysztofie Radosławie Mazurskim. Geograf, regionalista, krajoznawca, podróżnik [Obituary of the Late Krzysztof Radosław Mazurski (1946-2016). Geographer, Regionalist, Excursionist, Traveler]. "Folia Turistica", Vol. 40, pp. 165-170.
 • Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2012), Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki [Touring. Outline of theory and methodology], Proksenia, Kraków.
 • Kruczek Z., Stanisławczyk K. (1995), Ocena dostępności walorów krajoznawczych i bazy hotelowej Krakowa dla turystów niepełnosprawnych [Assessment of the availability of sightseeing values and the hotel base of Krakow for disabled tourists]. "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 29-46.
 • Krupa J., Konewecka R. (2005), Szlak turystyczny "Śladami Łemków" jako propozycja markowego produktu Podkarpacia i jego promocja [Using of' marketing methods and tools in promotion of touristic routein the Podkarpacie Province]. "Folia Turistica", Vol. 16, pp. 65-87.
 • Leśniak E., Mazurski K. (2006), Twierdza srebrnogórska jako obiekt turystyczny [Fortress in Srebrna Góra as a tourist destination]. "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 137-152.
 • Lipniacki W. (1979), Co to jest krajoznawstwo morskie i dlaczego się nim interesujemy [What is sea touring and why are we interested in it]. ZG PTTK, Komisja Krajoznawcza, Materiały na III Morski Sejmik Krajoznawczy, Warszawa.
 • Lipniacki W. (1985), Elementy teorii krajoznawstwa, t. 1, Krajoznawstwo jako działalność poznawcza [Elements of the theory of touring, vol. 1, Touring as a cognitive activity], PTTK Regionalna Pracowania Krajoznawcza, Szczecin.
 • Mazanek L. (1990), Zabytki architektury - walorem krajoznawczym. Analiza wybranych obiektów Ziemi Sądeckiej [Architectural monuments - a sightseeing asset. Analysis of selected objects of the Sądecki Land]. "Folia Turistica", Vol. 1, pp. 97-106.
 • Mazurski K. (2009), Region turystyczny jako pojęcie [Tourist region as the notion]. "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 7-16.
 • Mazurski K. R. (2003), Krajoznawstwo jako instrument badania krajobrazu kulturowego [Sightseeing as an instrument of cultural landscape research], [in:] Kulturowy aspekt badan geograficznych. Studia teore tyczne i regionalne [Cultural aspect of geographical research. Theoretical and regional studies], E. Orłowska i J. Klementowski (eds.), Oddział Wrocławski PTG i IGiRRUWr., Wrocław. pp. 121-128.
 • Mijające krajobrazy Polski. Krajobraz dolnośląski kalejdoskopem jest... [Polish landscapes passing by... The Lower Silesian landscape is a kaleidoscope] (2012), ed. K. Mazurski. Proksenia, Kraków.
 • Mikos von Rohrscheidt A. (2009), Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej [The region as a destination of contemporary cultural tourism], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 71-94.
 • Mitkowska A. (2002), Aktywizacja turystyczna Lanckorony wobec wpisu krajobrazu komponowanego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego dziedzictwa [Tourist Activation in Lanckorona Countlytown, According to Listed the Neighbourghing Town Kalwaria Zebrzydowska in World Heritage List]. "Folia Turistica", Vol. 12, pp. 49-54.
 • Nałkowski W. (1910), Krajoznawstwo i jego stosunek do geografii [Touring and his attitude to geography], "Ziemia", no. 1, p. 3. pp.1-20.
 • Nieszczerzewska M. (2015), Female-oriented tourist guidebooks: Polish case studies. "Folia Turistica", Vol. 37, pp. 167-186.
 • Nowacki M. (2005), Motywy, korzyści i zadowolenie osób odwiedzających atrakcje krajoznawcze [Motivcs, benefits and satisfaction of heritage attractions visitors]. "Folia Turistica", Vol. 16, pp. 89-104.
 • Orłowicz M. (1970), Moje wspomnienia turystyczne [My tourist memories], Ossolineum Wrocław.
 • Orzechowska-Kowalska K., (1995), Analiza wybranych walorów krajoznawczych Krakowa (zasoby, stan, udostępnienie, wartości poznawcze i emocjonalne) [Analysis of selected Krakow sightseeing assets (resources, condition, accessibility, cognitive and emotional values)]. "Folia Turistica", Vol. 5, pp. 9-28.
 • Orzechowska-Kowalska K., Kowalski R. (1991), Próba wyodrębnienia elementów składu i otoczenia terytorialnego system Polskiego Spisza [An attempt to separate elements of the composition and territorial environment of the Polish Spisz system]. "Folia Turistica", Vol. 2, pp. 105-121.
 • Patkowski A. (1939), Istota, idea i program naszego ruchu krajoznawczego [The essence, idea and program of our sightseeing movement], "Ziemia", no. 1. pp. 2-4.
 • Prószyńska-Bordas H., (2016), Krajoznawstwo i jego współczesne wyzwania [Sightseeing and its contemporary challenges], [in:] Współczesne oblicze krajoznawstwa [The contemporary face of sightseeing]. Wyd. PTTK Kraj, Warszawa. pp. 37-50.
 • Prószyńska-Bordas H.,( 2016a), Krajoznawstwo. Tradycja i współczesność [Sightseeing. Tradition and modernity], Difin, Warszawa.
 • Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S. (1979), Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce [Problems of valorisation and tourist development of sightseeing cities in Poland], Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Roszak J., Godlewski G. (2015), Zamość - nie dość literatury [Zamość. The Proposal for the Implementation of a Tourism Route]. Propozycja implementacji trasy turystycznej. "Folia Turistica", Vol. 34, pp. 169-192.
 • Sawicki L. (1928), Idea i organizacja krajoznawstwa w Polsce [The idea and organization of sightseeing in Poland], Kraków.
 • Stasiak A., Włodarczyk B., Śledzińska J. (2016), Wczoraj, dziś i jutro krajoznawstwa [Yesterday, today and tomorrow sightseeing], [in:] Współczesne oblicze krajoznawstwa [The contemporary face of sightseeing], Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, pp. 9-28.
 • Śliwa M. (2005), Rola i znaczenie dziedzictwa industrialnego w edukacji krajoznawczej dzieci i młodzieży [Importance of heritage industrial in school education] , "Folia Turistica", Vol. 16, pp. 105-114.
 • Wojciechowska J., Wolaniuk A., Włodarczyk B. (2018), Profesor Stanisław Liszewski (1940-2016 [Professor Stanisław Liszewski (1940-2016)], "Folia Turistica", Vol. 48, DOI: 10.5604/01.3001.0012.7705, pp. 283-288.
 • Współczesne oblicze krajoznawstwa [The contemporary face of sightseeing]. (2016), eds. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk. Wyd. PTTK Kraj, Warszawa.
 • Ziarkowska J., Ziarkowski D (2016), "Głowa miast wszystkich". Obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku ["The Capital of all Cities". The Image of Rome in Italian Pilgrim, the 1614 Guidebook], "Folia Turistica", Vol. 39, pp. 143-158.
 • Ziarkowski D. (2012), Znaczenie obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki [The significance of UNESCO World Heritage Sites for tourism]. "Folia Turistica", Vol. 26, pp. 53-66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.